Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Przebieg sesji 2021-06-15 08:18
dokument Protokół z sesji w formie zapisu audio-video 2021-06-18 15:25
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVI/370/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 24 marca 2021 roku Pani E. M. o wniesienie poprawek w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa - stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIIIk/XVI/210/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 roku 2021-06-17 10:52
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVI/369/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie nadania nazwy rondu w ciągu ulicy Strzeleckiej w Wejherowie 2021-06-17 10:51
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVI/368/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 czerwca 2021 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXII/280/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia ?Programu współpracy na rok 2021 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? zmienionej uchwałą nr VIIIk/XXV/342/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 kwietnia 2021 roku 2021-06-17 10:49
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVI/367/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku" oraz "Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku" 2021-06-17 10:47
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVI/366/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu "Wejherowska Karta Mieszkańca" 2021-06-17 10:43
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVI/365/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 czerwca 2021 r. o nadaniu nowego Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie 2021-06-17 10:40
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVI/364/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr VIk/XXXVI/439/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2013 roku o zmianie uchwały Nr IIIk/XLI/446/2002 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 września 2002 roku Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury ? Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie 2021-06-17 10:32
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVI/363/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury - Wejherowskiemu Centrum Kultury w Wejherowie 2021-06-17 10:30
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVI/362/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia ?Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Wejherowa - aktualizacja 2021 r. 2021-06-17 10:21
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVI/361/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Wejherowa na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2024-2027 2021-06-17 10:20
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVI/360/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 czerwca 2021 r. o zmianie uchwały nr VIIk/XXXIV/381/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Wejherowa 2021-06-17 10:15
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVI/359/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego dla wnioskodawców zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Wejherowa 2021-06-17 10:11
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVI/358/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od osób fizycznych 2021-06-17 10:10
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVI/357/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa własności nieruchomości gruntowej od osoby prawnej 2021-06-17 10:07
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVI/356/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa udziału w prawie własności nieruchomości lokalowej od osoby fizycznej 2021-06-17 10:05
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVI/355/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru i do gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - kamienicy przy ul. Hallera 19 w Wejherowie 2021-06-17 10:04
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVI/354/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, przypadających Gminie Miasta Wejherowa lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2021-06-17 10:02
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVI/353/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2021-06-17 10:00
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVI/352/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 czerwca 2021 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXIII/286/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2021-06-17 09:58
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVI/351/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2021 2021-06-17 09:55
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVI/350/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wejherowa za 2020 rok 2021-06-17 09:42
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVI/349/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Wejherowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok 2021-06-17 09:42
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVI/348/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Wejherowa wotum zaufania 2021-06-17 08:13