Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[Zakończono] Referent ds. porozumień zawartych z Urzędem Miasta w zakresie zagospodarowania zieleni miejskiej w ZUK.

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko

Referent ds. porozumień zawartych z Urzędem Miasta w zakresie zagospodarowania zieleni miejskiej

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie :

 

1.    Ustalenie kierunków zagospodarownia zieleni miejskiej i przedstawienie ich do akceptacji

2.    Przygotowanie i realizacja porozumień zawieranych z UM w zakresie zieleni miejskiej

3.    Dbanie o estetykę zieleni, jej stan i trwałości nasadzeń.

 

Wymagania niezbędne:

 1. Polskie obywatelstwo
 2. Nieposzlakowana opinia , pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 3. Osoba nie będąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 4. Wykształcenie wyższe (inż. lub mgr)
 5. Specjalizacja: ogrodnictwo lub pokrewne

 

Wymagania dodatkowe :

1.      Znajomość przepisów specyfiki funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego

2.      Znajomość zagadnień z zakresu zieleni miejskiej, dodatkowe kwalifikacje w tym zakresie (studia, szkolenia)

3.      Mile widziane osoby z doświadczeniem w zakresie ogrodnictwa lub architektury zieleni miejskiej

4.      Mile widziane osoby z wizją i pomysłami na zagospodarowanie zieleni miejskiej

 

Wymagane dokumenty :

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Kwestionariusz personalny kandydata  (dostępny na stronie internetowej  www.bip.wejherowo.pl)
 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie  (kserokopie)
 5. Dokumenty potwierdzające doświadczenie, jeżeli kandydat posiada staż pracy (kserokopie)
 6. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach (kserokopie)
 7. Inne oświadczenia o pełni praw publicznych, o niekaralności. (wybrany kandydat zobowiązany  będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)
 8. Oświadczenie o treści : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jedn. Dz.U.2002 nr 101 poz 926 z poźn. zmianami)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Referenta ds. porozumień zawartych z UM w zakresie zagospodarownia zieleni miejskiej” można składać osobiście w sekretariacie zakładu lub  przesłać na adres zakładu w nieprzekraczalnym terminie do dnia  

22 kwietnia  2011 r.  do godz. 8.00 ( decyduje data wpływu do zakładu) .

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

W okresie 7 dni od upływu terminu składania ofert osoby spełniajace wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu  rekrutacji.  

 

Bliższych informacji dotyczących działalności zakładu,  zakresu zadań na stanowisku, na który prowadzony jest nabór, udziela  pracownik Działu Personalno – Organizacyjny  – Lidia Szczygieł  oraz p.o. Dyrektora Zakładu – Jarosław Pergoł , w siedzibie zakładu, Wejherowo, ul. Obrońców Helu 1,  lub telefonicznie pod numerem telefonu     058 672-13-34.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń Zakładu Usług Komunalnych  i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wejherowie ( www.bip.wejherowo.pl) .

 

 

 

                                                                                              p.o. Dyrektora

                                                                                              Jarosław Pergoł

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH  W WEJHEROWIE

ul. Obr. Helu 1, 84-200 Wejherowo

 

                INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

                               NA STANOWISKO

REFERENT DS. POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z URZĘDEM MIASTA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI MIEJSKIEJ

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zastała wybrana Pani

                   MONIKA RYTCZAK ZAMIESZKAŁA W GOŚCICINIE

Uzasadnienie:

W pełni posiada wymagane kwalifikacje i predyspozycje do objęcia stanowiska referenta ds. porozumień zawartych z Urzędem Miasta w zakresie zieleni miejskiej.

 

 

Kandydaci, którzy zgłosili się do naboru, proszeni są do odbioru swoich dokumentów w ciągu 30 dni, po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

                                                                                     p.o. Dyrektora

                                                                                    Jarosław Pergoł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 11-04-2011 09:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 29-04-2011 11:32