Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WIFI4EU

Miasto Wejherowo zdobyło dotację w wysokości 15 tys. euro (ponad 60 tys. złotych) z Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci Komisji Europejskiej na realizację programu WIFI4EU. Inicjatywa WiFi4EU ma na celu zapewnienie mieszkańcom i odwiedzającym dostęp do wysokiej jakości internetu w całej UE przez bezpłatne Wi-Fi w miejscach publicznych, takich jak parki, place i miejsca użyteczności publicznej.

Miejscami z bezpłatnym dostępem do internetu są m.in.: Park im. Majkowskiego, Skwer im. Reginy Osowickiej, Park nad Cedronem, Jakubowa Polana na os. Fenikowskiego, Plac Piłsudskiego przy wejherowskim dworcu, Plac Jakuba Wejhera, boisko oraz plac zabaw i rekreacji na os. Konopnickiej, Plac im. Ryszarda Jakubka na os. Sucharskiego oraz boisko przy SP nr 8.

Zgodnie z umową o udzielenie dotacji Miasto Wejherowo zapewnia dostęp do szybkiego internetu na poziomie przynajmniej 30 Mb/s. Inwestycja jest w 100% finansowana ze środków unijnych.

Aby skorzystać z bezpłatnego internetu WIFI4EU należy połączyć się będąc w zasięgu sieci o nazwie „WIFI4EU”. Połączenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu poniżej.

 

Regulamin korzystania z usługi bezpłatnego dostępu do sieci WiFi4EU Wejherowo

 

§1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji usługi bezpłatnego dostępu do sieci wifi
  - zwanej dalej siecią „WiFi4EU”, na terenie miasta Wejherowa.
 2. Budowa sieci została sfinansowana ze środków unijnych w oparciu o przyznanie tzw. „voucher’a  w ramach programu WiFi4EU
 3. Usługa udostępniana jest dla wygody mieszkańców Wejherowa jak i osób,
  które odwiedzają Wejherowo na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Organem odpowiedzialnym za działanie usługi jest Gmina Miasta Wejherowa -
  Urząd Miejski w Wejherowie.
 5. Regulamin dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wejherowie pod adresem. www.wejherowo.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wejherowa

 

§2. Definicje

 

 1. WiFi4EU - sieć komputerowa z dostępem bezprzewodowym i połączeniem do Internetu, udostępniana przez Miasto Wejherowo na terenie części miasta.
 2. Użytkownik - osoba korzystająca z sieci „WiFi4EU” za pośrednictwem komputera, smartfona, tabletu lub innego urządzenia wyposażonego w „moduł wifi”.
 3. Dostawca - Urząd Miejski w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo.
 4. Punkt dostępowy Wi-Fi - miejsce, w którym zainstalowano urządzenia umożliwiające bezprzewodowy dostęp do sieci „WiFi4EU”.

 

§3. Zakres i cel

 

 1. Dostawca udostępnia Użytkownikom sieć WiFi4EU w celu korzystania z serwisów informacyjnych i usług elektronicznych administracji samorządowej oraz internetu,
  na poniższych zasadach:
 1. usługi sieci WiFi4EU są świadczone niekomercyjnie i nieodpłatnie, wyłącznie w obszarze pokrycia radiowego,
 2. WiFi4EU jest siecią bezprzewodową o otwartym dostępie,
 3. WiFi4EU pracuje zgodnie z standardami technicznymi IEEE 802.11
 1. Dostęp  do sieci jest możliwy 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
 2. Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem wyposażonym
  w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową („moduł wifi”), następnie należy połączyć się z identyfikatorem sieci (SSID) o nazwie „WiFi4EU”.

 

§4. Ograniczenia

 

 1. Dostęp do sieci „WiFi4EU” jest ograniczony przestrzennie, czasowo oraz pod względem parametrów technicznych połączenia.
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo do rejestrowania, nadzorowania i archiwizacji informacji lub danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub zarządzania siecią „WiFi4EU”.
 3. W celu realizacji ograniczeń oraz statystyk wykorzystania sieci „WiFi4EU” Dostawca gromadzi następujące informacje o logujących się użytkownikach:
 1. data i godzina zalogowania użytkownika,
 2. przydzielony użytkownikowi adres IP.

 

 

§4. Odpowiedzialność

 

 1. Dostawca informuje, że aktywność Użytkowników w zakresie korzystania z usługi jest monitorowana.
 2. Dostawca zastrzega sobie możliwość przerw w działaniu sieci „WiFi4EU” ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z nadajnikiem Hotspot.
 3. Transmisja danych nie jest szyfrowana. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych i odbieranych przez Użytkowników za pośrednictwem sieci „WiFi4EU”.
 4. Dostawca nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników w zakresie zakupu i konfiguracji urządzeń sieciowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń Użytkownika z infrastrukturą działającą w ramach usługi.
 5. Dostawca nie odpowiada z czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.
 6. Dostawca nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych
  w Internecie.
 7. Dostawca nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez osoby trzecie.
 8. Dostawca nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.
 9. Dostawca nie odpowiada za utracone dane, niewłaściwe zapisane oraz żadne inne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu do sieci „WiFi4EU”, w szczególności za:
  1. uszkodzenia sprzętu teleinformatycznego, zniszczenie oprogramowania
   i danych, naruszenie danych osobowych,
  2. opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie do sieci „WiFi4EU”,
  3. bezpieczeństwo operacji wykonywanych za pośrednictwem sieci „WiFi4EU”,
   w tym zakupów, transakcji finansowych itp.,
  4. wszelkie inne szkody powstałe w związku z korzystaniem z sieci „WiFi4EU”.

 

 

 

§5. Obowiązki użytkownika

 

 1. Korzystanie z sieci „WiFi4EU” odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika.
 2. Użytkownik korzysta z sieci „WiFi4EU” pod warunkiem zapoznania
  się i zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane przy pomocy udostępnionego mu publicznego hot spota WiFi.
 4. Zabrania się Użytkownikowi wykorzystywać sieć „WiFi4EU” do wszelkich działań naruszających obowiązujące prawo, w szczególności:
 1. udostępniać oraz pobierać z Internetu materiały chronione prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka, itp.) oraz treści naruszające przepisy prawa (treści rasistowskie, faszystowskie, itp.),
 2. przesyłać i udostępniać treści mogące naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
 3. rozpowszechniać wirusy komputerowe i inne programy mogące uszkodzić oprogramowanie lub dane innych użytkowników Internetu,
 4. uzyskiwać nieuprawniony dostęp do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników Internetu, podejmować działania zmierzające do naruszenia zabezpieczeń zastosowanych w sieci „WiFi4EU”.
 1. Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy dostępu lub blokowania dostęp do sieci „WiFi4EU” Użytkownikowi i/lub urządzeniu końcowemu, wobec którego zostanie wykazane złamanie któregokolwiek z zakazów wskazanych niniejszym regulaminie.
 2. Użytkownik dba o swoje przyłącze i swój sprzęt komputerowy we własnym zakresie.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad korzystania z sieci „WiFi4EU”. W szczególności niepodłączania do sieci „WiFi4EU” urządzeń niesprawnych,
  źle skonfigurowanych, bądź nie przeznaczonych do pracy w sieci.
 4. Nieznajomość regulaminu przez Użytkownika nie zwalnia go z odpowiedzialności
  za podejmowane działania niezgodne z regulaminem.

 

 

 

§6. Postanowienia końcowe 

 

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin może zostać w każdym czasie zmieniony.
 3. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasta Wejherowa. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@um.wejherowo.pl. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach świadczenia usług dostępu do publicznej sieci „WiFi4EU” na podstawie Państwa zgody. Szczegółowe informacje zawarte są w polityce prywatności.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 25-03-2021 14:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-03-2021
Ostatnia aktualizacja: - 25-03-2021 14:44