Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XXII/281/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020

Uchwała Nr VIIIk/XXII/281/2020
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 6 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020. poz. 713) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miasta Wejherowa,
uchwala co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:

1. Dochody budżetowe

 

261 309 531 zł

    w tym:

    - dochody bieżące

    - dochody majątkowe

 

 

241 330 884 zł

19 978 647 zł

2. Wydatki budżetowe

    w tym:

    - wydatki bieżące

    - wydatki majątkowe

 

291 104 144 zł

 

245 905 533 zł

45 198 611 zł

3. Deficyt budżetowy wynosi:

 

29 794 613 zł

4.  Przychody budżetowe
w tym:

- Wolne środki

- Przychody z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

- Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

- Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

-  Emisja obligacji

 

32 292 077 zł

 

18 464 132 zł

409 393 zł

 

1 500 000 zł

3 918 552 zł

8 000 000 zł

5. Rozchody budżetowe z przeznaczeniem na:

-  spłatę pożyczki

-  spłatę kredytów

 

2 497 464 zł

350 292 zł

2 147 172 zł

§ 3. Załącznik Nr 4 ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020? do uchwały Nr VIIIk/XV/168/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 7 ?Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy  2020 roku" do uchwały Nr VIIIk/XV/168/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/XXII/281/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 6 listopada 2020 r.

załącznik do pobrania ponizej

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/XXII/281/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 6 listopada 2020 r.

Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na rok  2020

   1/ Dotacje

 

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Treść

 Kwota 

 

 

 

 

750

 

Administracja publiczna

1 034 044 zł

 

75011

Urzędy wojewódzkie

1 011 488 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

1 011 488 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

1 011 488 zł

 

75056

Spis powszechny i inne

22 556 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

22 556 zł

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

22 556 zł

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

256 602 zł

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 9 093 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 9 093 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 9 093 zł

 

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

246 159 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

246 159 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

246 159 zł

 

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

 1 350 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 1 350 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 1 350 zł

801

 

Oświata i wychowanie

493 604 zł

 

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

493 604 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

493 604 zł

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

493 604 zł

852

 

Pomoc społeczna

1 527 382 zł

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

 204 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 204 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 204 zł

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

32 178 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

32 178 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

32 178 zł

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1 495 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

1 495 000 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

1 495 000 zł

855

 

Rodzina

 73 800 434 zł

 

85501

Świadczenie wychowawcze

 48 500 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 48 500 000 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom  powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

 48 500 000 zł

 

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 23 004 124 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 23 004 124 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 23 004 124 zł

 

85503

Karta Dużej Rodziny

 4 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 4 000 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 4 000 zł

 

85504

Wspieranie rodziny

 2 046 310 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 2 046 310 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 2 046 310 zł

 

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014

 266 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 266 000 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 266 000 zł

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

 77 132 066 zł

 

 

 

 

   2/ Wydatki

 

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Treść

 Kwota 

750

 

Administracja publiczna

1 034 044 zł

 

75011

Urzędy wojewódzkie

1 011 488 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

1 011 488 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 947 403 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 64 085 zł

 

75056

Spis powszechny i inne

22 556 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

22 556 zł

 

 

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

21 840 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

716 zł

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

256 602 zł

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 9 093 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 9 093 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 8 380 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 713 zł

 

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

246 159 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 43 131 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

145 250 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 89 728 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

11 181 zł

 

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

 1 350 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 1 350 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 1 350 zł

801

 

Oświata i wychowanie

493 604 zł

 

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

493 604 zł

 

 

1/Wydatki bieżące

493 604 zł

 

 

- Dotacje bieżące

51 910 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

441 694 zł

852

 

Pomoc społeczna

1 527 382 zł

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

 204 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 204 zł

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

32 178 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

32 178 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

31 700 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

478 zł

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1 495 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

1 495 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

1 495 000 zł

855

 

Rodzina

 73 820 434 zł

 

85501

Świadczenie wychowawcze

 48 500 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 48 500 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 412 250 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 48 087 750 zł

 

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 23 004 124 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 23 004 124 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 1 950 124 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 21 054 000 zł

 

85503

Karta Dużej Rodziny

 4 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 4 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 4 000 zł

 

85504

Wspieranie rodziny

 2 046 310 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 2 046 310 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 52 808 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 12 582 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 1 980 920 zł

 

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014

 266 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 266 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 266 000 zł

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

 77 132 066 zł

       

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIIIk/XXII/281/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 6 listopada 2020 r.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2020 roku

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

 

podmiotowej

celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

       

921

92109

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

5 116 000

 

921

92109

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

30 000

921

92109

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

 

374 345

921

92116

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 138 000

 

921

92116

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

10 000

Razem

6 254 000

414 345

   

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

       

630

63003

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

7 500

700

70005

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

 

1 279 458

754

75412

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

15 000

801

80101

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

3 792 134

 

801

80103

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

202 753

 

801

80104

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

9 768 173

 

801

80105

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 601 582

 

801

80106

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

505 624

 

801

80149

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

950 000

 

801

80150

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

440 000

 

801

80153

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

21 318

801

80153

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

 

30 592

851

85111

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

 

14 000

851

85153

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

17 000

851

85154

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

42 350

851

85154

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

197 650

851

85195

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

23 500

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

 

2 600

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

38 900

854

85404

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

398 700

 

900

90095

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

100 000

921

92105

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221  ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

4 500

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

 

6 000

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

74 500

921

92120

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

 

203 900

926

92605

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

529 500

926

92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

 

7 000

926

92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

131 000

Razem

17 658 966

2 746 268

   

Ogółem

23 912 966

3 160 613

   
         

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 09-11-2020 12:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 09-11-2020 12:47