Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa sprzetu, dla wyposazenia pracowni w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury w Wejherowie z podzialem na dwa zadania: Zadanie 1 ? dostawa wyposazenia dla sal prob orkiestry i choru, Zadanie 2 ? dostawa wyposazenia pracowni artystycznych (plastyczna, ceramiki i rzezby)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Wejherowo: Dostawa sprzętu, dla wyposażenia pracowni w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury w Wejherowie z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1 - dostawa wyposażenia dla sal prób orkiestry i chóru Zadanie 2 - dostawa wyposażenia pracowni artystycznych (plastyczna, ceramiki i rzeźby)
Numer ogłoszenia: 294978 - 2012; data zamieszczenia: 09.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta , pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 058 6777105.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wejherowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu, dla wyposażenia pracowni w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury w Wejherowie z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1 - dostawa wyposażenia dla sal prób orkiestry i chóru Zadanie 2 - dostawa wyposażenia pracowni artystycznych (plastyczna, ceramiki i rzeźby).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sprzętu, dla wyposażenia pracowni w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury w Wejherowie z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1 - dostawa wyposażenia dla sal prób orkiestry i chóru Zadanie 2 - dostawa wyposażenia pracowni artystycznych (plastyczna, ceramiki i rzeźby) Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej kwoty 14000 euro i poniżej kwoty 200.000 euro dla dostaw. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 1.Wszystkie podane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia parametry techniczne są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować urządzenia o parametrach technicznych wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Do oceny parametrów technicznych będą brane pod uwagę wszystkie parametry techniczne danego sprzętu. 2.Do dostarczonych urządzeń należy dołączyć instrukcję w języku polskim. 3.Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany w terminie określonym w treści siwz wraz z uruchomieniem, przeszkoleniem pracowników oraz przekazaniem instrukcji obsługi dla dostarczonego sprzętu oraz oprogramowania w języku polskim (jeżeli jest wymagane). 4.Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia wynikające ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ), jak również w nim nie ujęte, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego zrealizowania całości zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty: (transportu, ubezpieczenia, wniesienie sprzętu do sal wskazanych przez Zamawiającego, instalację, uruchomienie sprzętu, bezpłatny instruktaż, gwarancję oraz usługę serwisu zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami umowy, dostawę niezbędnych akcesoriów do pełnego uruchomienia i funkcjonowania instrumentów/ sprzętu, ewentualne opłaty celne, koszty przeszkolenia personelu Zamawiającego, koszty dopuszczenia do obrotu na terytorium RP, ewentualne koszty usługi agencji celnej, koszty przechowywania sprzętu do momentu odbioru) 5.Informacje ogólne dotyczące miejsca, w którym będzie realizowany przedmiot zamówienia: 5.1.Przed zawarciem umowy z wybranym Wykonawcą zamawiający wskaże jakie elementy przedmiotu zamówienia objęte są dofinansowaniem ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to niezbędne z uwagi na wymogi wystawienia odrębnych faktur za realizacje przedmiotu zamówienia, o czym stanowi § 7 ust. 3 załącznika nr 5 do SIWZ- projektu umowy. 5.2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie budowy obiektu Filharmonii Kaszubskiej przy ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo. 5.3.Generalny Wykonawca inwestycji - Eiffage Budownictwo Mitex z siedzibą przy ul. Postępu 5a, 02-676 Warszawa..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.00.00-4, 37.82.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 47.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: dla zadania 1: 3000,00zł, słownie: trzy tysiące złotych 00/100 dla zadania 2: 500,00 zł, słownie: pięćset złotych 00/100 2.Termin wniesienia wadium. 2.1.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a)wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. b)wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert. 2.2.Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym: a)wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wejherowie - Bank Millennium O/Wejherowo nr 14116022020000000061963861. b)w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zostały określone w rozdz.XII SIWZ

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, - dla zadania 1: co najmniej dwa zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto każde polegające na dostawie sprzętu muzycznego obejmującego w swoim zakresie co najmniej 2 pianina akustyczne i co najmniej 2 akordeony; - dla zadania 2: co najmniej dwa zamówienia o wartości nie mniejszej niż 20.000 zł brutto każde polegające na dostawie wyposażenia pracowni artystycznej; UWAGA 1! W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez Wykonawcę jako spełniającym warunek (określone w załączniku nr 4 do SIWZ), rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych tj. 09.08.2012 r.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. b)Zbiorcze zestawienie kwot składających się na cenę zamówienia, odpowiednio dla zadania 1 załącznik 1a, dla zadania 2 - załącznik 1b c)Pełnomocnictwo do podpisania oferty, zgodnie z definicją przyjętą w słowniczku SIWZ. d)Dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z rozdz. XII pkt. 2.1. lit. b SIWZ. e)Opis urządzeń technicznych, czy też katalogi producenta, pozwalające na ocenę zgodności oferowanych elementów oraz ich parametrów z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego dla poszczególnych urządzeń/urządzenia f)Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. g)Dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych - w przypadku ich zaoferowania przez Wykonawcę

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień zawartej umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wejherowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół ds. zamówień publicznych, pok.104 Urząd Miejski Wejherowo, ul.12 Marca 195..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2012 godzina 08:30, miejsce: Kancelaria Podawcza, Urząd Miejski, ul. 12 Marca 195, 84 - 200 Wejherowo..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1.W związku z niemożnością wprowadzenie w sekcji ogłoszenia II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA rzeczywistego terminu realizacji zamówienia, tj. do 1,5 miesiąca od dnia zawarcia umowy, w sekcji tej wpisano 47 dni. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2012-08-09 21:51:24 68,0KB
2 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_ze_zmiana_terminu.pdf 2012-08-16 15:13:50 69,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-08-09 21:51:45 556,1KB 773 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnienia_1_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-08-16 15:12:10 162,5KB
Wynik postępowania
1 Rozstrzygniecie_postepowania.pdf 2012-08-31 07:58:43 90,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Danuta Domżalicka 09-08-2012 21:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Domżalicka 09-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Danuta Domżalicka 31-08-2012 07:58