Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprzątanie obiektów Wejherowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wejherowie tj.: -7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, - drogi wewnętrzne, chodniki, zatoki postojowe i parkingi, plac zabaw; Zimowego utrzymania ww. obiektów Pielęgnacji zieleni

 

Wejherowo: Usługi w zakresie: 1. Sprzątania obiektów Wejherowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wejherowie tj.: -7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, - drogi wewnętrzne, chodniki, zatoki postojowe i parkingi, plac zabaw 2. Zimowego utrzymania ww. obiektów 3. Pielęgnacji zieleni
Numer ogłoszenia: 274038 - 2012; data zamieszczenia: 27.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Jana III Sobieskiego 251, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58 6774616, 6724726, faks 58 677 46 16 w. 23.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wtbswejherowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: TBS.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie: 1. Sprzątania obiektów Wejherowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wejherowie tj.: -7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, - drogi wewnętrzne, chodniki, zatoki postojowe i parkingi, plac zabaw 2. Zimowego utrzymania ww. obiektów 3. Pielęgnacji zieleni.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są usługi w zakresie sprzątania obiektów WTBS Sp. z o.o., tj. 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, drogi wewnętrzne, chodniki, zatoki postojowe i parkingi, plac zabaw położone w Wejherowie. Wykaz obiektów, będących przedmiotem usługi: 1. budynek przy ul. Heyki 1 2. budynek przy ul. Heyki 3 3. budynek przy ul. Heyki 5 4. budynek przy ul. Przemysłowej 6A, 5. budynek przy ul. Przemysłowej 8A, 6. budynek przy ul. Karnowskiego 14 7. budynek przy ul. Granicznej 15, 8. plac zabaw przy ul. Przemysłowej 6A i 8A, 9. drogi wewnętrzne: 9.1. Przemysłowa 6A i 8A - ulica Przemysłowa - wewnętrzna wokół budynków 6A i 8A - dwa parkingi przy budynku Przemysłowa 8A (naprzeciw budynku i pomiędzy budynkami Przemysłowa 12 i 14 - parking przy budynku Przemysłowa 6A (naprzeciw klatki C) + opaski - chodniki i opaski wokół budynków oraz plac zabaw i plac pomiędzy budynkami. 9.2. Heyki 1, 3, 5 - dojścia do budynku, chodniki i opaski wokół budynków oraz wzdłuż dojazdu Heyki 1,3,5., - place między budynkami, schody, - dojazd do garaży, - dojazd do budynków i obustronne opaski chodnikowe - dojazd do budynków Heyki 1, 3, 5 od ul. Heyki (do stacji transformatorowej) i obustronne opaski chodnikowe. - droga dojazdowa wzdłuż garaży. 9.3. Karnowskiego 14 i Graniczna 15 - parkingi (zatoki postojowe) przed budynkiem Karnowskiego 14 i przed sklepem, - chodniki, dojścia i opaski wokół budynków, w tym chodnik między budynkami Karnowskiego 14 i Graniczna 15, - parking za budynkiem Graniczna 15 od strony ul. Rogali, - parkingi (zatoki postojowe) przy ul. Gulgowskiego pomiędzy budynkami Graniczna 15 i Karnowskiego 14, - zatoki postojowe wzdłuż ulicy przy budynku Karnowskiego 14, przy ul. Gulgowskiego (pomiędzy Graniczna 15 i Karnowskiego 14). ZESTAWIENIE POWIERZCHNI chodniki 2.228 m2 parkingi 2.557 m2 drogi osiedlowe 2.800 m2 tereny zielone 4.333 m2 plac zabaw 110 m2 klatki schodowe i wiatrołapy 1.327 m2 galerie 328 m2 Schody i korytarze piwniczne 690 m2 ZAKRES CZYNNOŚCI I. PRACE ZEWNĘTRZNE - TEREN DRÓG , PARKINGÓW I CHODNIKÓW, ZIELEŃ: CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA CZYNNOŚCI: 1. Sprzątanie terenu zewnętrznego - zamiatanie, usuwanie śmieci i innych zanieczyszczeń z chodników, parkingów, zatok postojowych - 2 x w tygodniu oraz na każde zgłoszenie Zamawiającego. 2. Wymiana piasku w piaskownicy 3 x w roku (1 tydzień maja, 3 tydzień czerwca, 1 tydzień sierpnia), zamiatanie piasku z chodników wokół placu 3. Zbieranie śmieci z dachu garaży i daszków nad wejściami do budynków przy ul. Heyki 1, 3, 5. 4. Sprzątanie i mycie obudowy śmietnika przy ul. Granicznej 15, boksu śmietnika w ciągu garaży ul. Heyki oraz wszystkich kontenerów, dezynsekcja, opróżnianie koszy na śmieci - 2 x w tygodniu oraz na każde zgłoszenie Zamawiającego, 5. TERENY ZIELONE - koszenie trawników w obszarze terenu wszystkich budynków i pomiędzy nimi (łącznie z powierzchnią pod galeriami, balkonami i loggiami). - w okresie wiosennym porządkowanie trawników wokół budynku (w razie konieczności uzupełnienie ziemi, przekopanie ziemi i dosianie trawy). - koszenie trawy wraz z wywiezieniem skoszonej trawy - 2 razy w miesiącu w miesiącach: czerwiec, lipiec i sierpień - koszenie trawy wraz z wywiezieniem skoszonej trawy - 1 raz w miesiącu w miesiącach: kwiecień, maj, wrzesień i październik. - przycinanie żywopłotów - wg zasad pielęgnacji, pielenie chwastów pod nimi, usuwanie suchej roślinności. - pielęgnacja i uzupełnienie zieleni, tj. dosianie trawy, dosadzenie krzewów, kwiatów. - Czyszczenie rynien i rur spustowych odprowadzających wodę z dachu. 6. sprzątanie wózkarni i pomieszczeń technicznych i administracyjnych 2 x w roku 7. W razie uzasadnionej potrzeby wydawanie osobom upoważnionym kluczy do pomieszczeń technicznych, kotłowni (łącznie z sobotami, niedzielami oraz w okresie świąt). 8. W przypadku: awarii, braku oświetlenia, uszkodzenia sprzętu bądź urządzeń technicznych znajdujących się na terenie budynku, niezwłoczne powiadomienie administratora. 9. W OKRESIE ZIMOWYM od 01.listopada do 31.marca: - odśnieżanie chodników wg potrzeb do godz. 7.00 łącznie z sobotami, niedzielami i świętami, sypanie piaskiem. Przy dużych opadach śniegu w dni powszednie i święta w miarę potrzeby, ciągłe monitorowanie i usuwanie śniegu, lodu, usypywanie go w pryzmy, zapobieganie skutkom gołoledzi, a także posypywanie piachem ciągów komunikacyjnych chodników, - odśnieżanie i posypywanie piaskiem dróg wewnętrznych, parkingów i zatok postojowych a także oczyszczanie wpustów deszczowych. - W okresie zimowym firma sprzątająca zapewnia usuwanie sopli lodu z dachów i daszków budynków mogących spowodować zagrożenie. II. PRACE W BUDYNKACH klatki schodowe, galerie, korytarze piwniczne: - sprzątanie (zamiatanie, mycie) korytarzy i klatek schodowych, galerii (wraz z miejscami pod wycieraczkami). - usuwanie śmieci na korytarzach, klatkach schodowych, galeriach, - czyszczenie ścian. - czyszczenie drzwi wejściowych do budynków i drzwi we wiatrołapach klatek schodowych (ościeżnice, framugi i powierzchnie szklane). - utrzymanie w należytej czystości podłóg i schodów, zmywanie ich na mokro. - usuwanie kurzu z parapetów, poręczy, balustrad, grzejników, szachtów instalacyjnych, skrzynek pocztowych, skrzynek gazowych i energetycznych, tablic ogłoszeniowych oraz omiatanie ścian z pajęczyn. CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA CZYNNOŚCI: - sprzątanie klatek schodowych - 2 x w tygodniu oraz na każde zgłoszenie Zamawiającego - podstawowe wg grafiku : PONIEDZIAŁEK - Heyki 1, 3, 5, Przemysłowa 6A, Przemysłowa 8A WTOREK - Karnowskiego 14, Graniczna 15 galerie ŚRODA -Heyki 1, 3, 5, Graniczna 15 korytarze i piwnice CZWARTEK - Przemysłowa 6A, Przemysłowa 8A, Graniczna 15 galerie PIĄTEK - Karnowskiego 14, Graniczna 15 korytarze i piwnice - mycie opraw lamp na klatkach schodowych - nie rzadziej niż raz na kwartał. - mycie powierzchni szklanych we wiatrołapach i drzwiach wejściowych - 2 x w tygodniu. - sprzątanie piwnic, pomieszczeń gospodarczych, wózkarni - 1 raz w tygodniu, - dwustronne mycie okien ogólnodostępnych - 2 razy w roku. INNE: 1. Firma sprzątająca powinna zapewnić stały kontakt telefoniczny z osobą sprzątającą budynek (łącznie z sobotami, niedzielami i w okresie świąt). 2. Wszelkie niezbędne maszyny, urządzenia oraz środki czyszczące i dezynfekujące potrzebne do utrzymania czystości w budynkach zapewnia firma sprzątająca. 3. Zakup materiałów eksploatacyjnych, tj. żarówek, jarzeniówek, lamp awaryjnych, ze względu bezpieczeństwa, zapewnia i wymienia WTBS Sp. z o.o. Firma sprzątająca zgłasza braki w oświetleniu - przepalone żarówki i lampy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.12.00-8, 90.91.40.00-7, 90.61.00.00-6, 77.31.41.00-5, 77.34.20.00-9, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.). Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie dokumentów wchodzących w skład oferty. 2. Spełniają i przyjmują warunki określone w niniejszej SIWZ oraz załączonym wzorze umowy. 3.Dysponują sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wykazać w załączniku nr 7, że dysponuje minimum 1 mechanicznym samojezdnym urządzeniem z pługiem do odśnieżania chodników, 1 pługiem do odśnieżania jezdni i parkingów oraz posypywarka z zamiatarką. 4.Zrealizowali w ostatnich trzech latach co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i o wartości nie mniejszej niż oferowana przez danego Wykonawcę cena realizacji niniejszego zamówienia. Spełnienie tego warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu, określonego w pkt. 9.1.6 SIWZ, zgodnego w treści z załącznikiem nr 6 do niniejszej specyfikacji i przedłożonych dokumentów potwierdzających, że ww. prace zostały wykonane z należytą starannością (np. referencje, protokoły odbioru). 5.Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wtbswejherowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 251 pokój 203 84-200 Wejherowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 251 pokój 203 84-200 Wejherowo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_o_przetargu_sprzA_tanie_WTBS_zasoby_wA_asne.pdf 2012-07-27 14:03:37 255,1KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 WTBS_SIWZ_na_sprzA_tanie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-27 14:03:37 369,3KB 69 razy
2 WTBS_SIWZ_na_sprzA_tanie-zaA_.1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-27 14:03:59 230,8KB 97 razy
3 WTBS_SIWZ_na_sprzA_tanie-zaA_.2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-27 14:04:08 270,3KB 41 razy
4 WTBS_SIWZ_na_sprzA_tanie-zaA_.3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-27 14:04:15 247,8KB 58 razy
5 WTBS_SIWZ_na_sprzA_tanie-zaA_.4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-27 14:04:23 284,0KB 40 razy
6 WTBS_SIWZ_na_sprzA_tanie-zaA_.6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-27 14:04:32 185,2KB 72 razy
7 WTBS_SIWZ_umowa_na_sprzatanie-zaA_.5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-27 14:04:49 351,2KB 252 razy
8 WTBS_SIWZ_na_sprzA_tanie-zaA_.7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-27 14:04:57 237,6KB 61 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 ZAPYTANIA_I_ODPOWIEDZI_DO_SWIZ_02.08.2012_R._-_umieszczenie_na_stronie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-08-02 15:15:27 360,7KB
2 ZAPYTANIA_I_ODPOWIEDZI_DO_SWIZ_02.08.2012_R._-_umieszczenie_na_stronie-zaA_A_czniki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-08-02 15:15:41 205,6KB
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_WTBS.pdf 2012-08-21 15:00:51 221,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 27-07-2012 14:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 21-08-2012 15:00