Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zorganizowanie dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie finansowanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 6 _ dniowej wyjazdowej imprezy integracyjno-wypoczynkowej do Aten (w Grecji) w przedziale czasowym od dnia 27 kwietnia 2012 r. do dnia 06 maja 2012 r

 

Wejherowo: Zorganizowanie dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie 6 - dniowej wyjazdowej imprezy integracyjno-wypoczynkowej do Aten (w Grecji) w przedziale czasowym od dnia 27 kwietnia 2012 r. do dnia 06 maja 2012 r.
Numer ogłoszenia: 40106 - 2012; data zamieszczenia: 09.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta , pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 058 6777105.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie 6 - dniowej wyjazdowej imprezy integracyjno-wypoczynkowej do Aten (w Grecji) w przedziale czasowym od dnia 27 kwietnia 2012 r. do dnia 06 maja 2012 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zorganizowanie dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie 6 - dniowej wyjazdowej imprezy integracyjno-wypoczynkowej do Aten (w Grecji) w przedziale czasowym od dnia 27 kwietnia 2012 r. do dnia 06 maja 2012 r.Ilość uczestników - 50 osób Planowany program wycieczki Dzień pierwszy - Wyjazd z Wejherowa w godzinach wieczornych (po 15.30 tj. po zakończeniu pracy Urzędu) na lotnisko (transport autokarem). Na trasie kolacja. Dzień drugi - Odprawa i przelot do Aten. Transfer autokarem z lotniska do hotelu. Zakwaterowanie. Śniadanie. Objazd miasta, zwiedzanie Muzeum Archeologicznego, Czas wolny. Obiadokolacja i nocleg. Dzień trzeci - Śniadanie. całodzienna wycieczka na Wyspy Zatoki Soreńskiej- Egina, Poros, Hydra. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg. Dzień czwarty - Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie okolic Aten - historyczna kraina Argolidy, Kanał Koryncki, Mykeny. Powrót do hotelu. Czas wolny. Obiadokolacja i nocleg. Dzień piąty - Śniadanie. zwiedzanie Aten, m. in. Akropol, Plaka - dziewiętnastowieczna dzielnica Aten, Plac Sintagma z budynkiem Pałacu Królewskiego- zmiana warty. Czas wolny. Wieczorem wyjazd autokarem na wieczorek grecki- kolacja z muzyką i tańcami greckimi. Powrót do hotelu. Nocleg. Dzień szósty - Śniadanie w hotelu. Dokończenie zwiedzania Aten. Czas wolny. Obiad. Wyjazd na lotnisko. Odprawa i wylot. Po przylocie wyjazd autokarem do Wejherowa. Kolacja na trasie. Przyjazd w godzinach rannych Istotne wymagania co do realizacji zamówienia: 1)Czas trwania wycieczki: 6 dni, w przedziale czasowym od dnia 27 kwietnia 2012 r. do dnia 06 maja 2012 r. 2)Przewidywana liczba uczestników: 50 osób. 3)Transport: Transport lotniczy i autokarowy (liczba miejsc siedzących nie mniejszej niż liczba uczestników wycieczki), wylot i przylot powinny odbyć się z lotniska położonego najbliżej Wejherowa, tak aby zapewnić jak najkrótszy czas podróży w obie strony. 4)Pilot-przewodnik: Wymagany jest pilot-przewodnik na całej trasie wycieczki. 5)Noclegi: Wymagane jest zapewnienie noclegów w liczbie wynikającej z programu, tj. 5 noclegów w hotelu położonym w centrum Aten o standardzie min. 4* z pełnym węzłem sanitarnym (toaleta, prysznic) oraz telewizorem - w każdym pokoju. Pokoje jedno i dwuosobowe. 6)Wyżywienie: 5 śniadań w formie bufetu (pieczywo, kilka rodzajów wędlin i serów, miód, dżem, jajecznica, warzywa, owoce, kawa herbata, mleko, soki - napoje bez ograniczeń), ilość obiadów, kolacji lub obiadokolacji (zgodnie ze wstępnym harmonogramem) składających się przynajmniej z dwóch dań i deseru - dania główne do wyboru drób, ryby i inne dania mięsne, ziemniaki, frytki, zestaw surówek, 1 wieczorek regionalny wraz z wyżywieniem. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany posiłków w ciągu dnia. 7)Ubezpieczenie - KL+NNW, Jeżeli odległość między zwiedzanymi obiektami będzie wynosiła powyżej 2 km to Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku zapewnić Zamawiającemu (uczestnikom imprezy) transport autokarem. Zaproponowana przez Wykonawcę cena winna zawierać wszelkie koszty biletów wstępu, opłat przewodnickich, rejsu statkiem, opłat miejskich, transportu autokarem z lotniska i na lotnisko, transportu autokarami uczestników wycieczki na terenie Aten, biletów lotniczych, opłat lotniskowych i ewentualnych opłat bagażowych (bagaż do 20 kg + bagaż podręczny). Przedmiot zamówienia zostanie doprecyzowany w trakcie negocjacji z wykonawcami i w sposób ostateczny określony w opisie przedmiotu zamówienia, który otrzymają wykonawcy po negocjacjach jako podstawę do składania ofert. Zamawiający oczekuje, że w trakcie negocjacji wykonawcy na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia zaproponują najkorzystniejsze dla Zamawiającego rozwiązania odpowiadające jego potrzebom i oczekiwaniom określonym w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca przedłoży we wniosku uszczegółowiony program wycieczki w ramach określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.10.00.00-1, 60.00.00.00-5, 63.50.00.00-4, 63.51.10.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zmawiający zażąda od wykonawców zaproszonych do złożenia ofert wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem oraz aktualny wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dokumentami, że usługi te zostały wykonane należycie) polegające na zorganizowaniu wycieczki zagranicznej (minimum 4 dniowej - nie dotyczy kolonii, obozów i wczasów) dla grupy zorganizowanej min. 45 osób o wartości nie mniejszej niż 1 500,00 zł brutto na osobę w każdym zamówieniu

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca ubiegający się o udzielania przedmiotowego zamówienia potwierdzi posiadanie opłaconej polisy a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż 100 000 zł lub na wartość nie mniejszą niż 2 000 zł na osobę w zakresie pokrycia kosztów powrotu klienta do kraju , w wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia (za każdą dodatkowo wykonaną usługę (potwierdzoną dokumentem, że usługa ta została wykonana należycie), opisaną w rozdz. VI pkt 2, ponad minimum określone przez Zamawiającego jako warunek udziału, Zamawiający przyzna wykonawcy dodatkowo 5 punktów). Wykonawcy, którzy spełnią wyłącznie warunki określone w rozdz. VI pkt 1 - 5 ogłoszenia o zamówieniu i nie wykażą się żadnym dodatkowym doświadczeniem otrzymają 1 pkt. Jeżeli Wykonawcy otrzymają taką samą liczbę punktów o kolejności Wykonawców decydować będzie łączna wartość usług wymienionych w wykazie, które spełniają wymogi Zamawiającego.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Doświadczenie zawodowe - 15
 • 3 - Najkrótszy sumaryczny czas podróży z Wejherowa do Aten (w Grecji) i z Aten do Wejherowa - 15

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień zawartej umowy zostaną określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zgodnie z art. 57 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcom zaproszonym do złożenia ofert wstępnych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Podawcza Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12-go Marca 195 w Wejherowie..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 
Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zamowieniu_w_trybie_negocjacji_z_ogloszeniem.pdf 2012-02-09 21:58:26 59,5KB
2 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_w_BZP.pdf 2012-02-14 10:28:32 40,6KB
3 Ogloszenie_o_zmianie_2_ogloszenia_w_BZP.pdf 2012-02-16 09:58:27 42,3KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Ogloszenie_o_zamowieniu_wraz_z_wnioskiem.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-09 22:17:52 129,9KB 423 razy
2 Nowe_obowiazujace_Ogloszenie_o_zamowieniu_wraz_z_wnioskiem.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-16 10:21:57 144,7KB 47 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-14 10:28:32 52,7KB
2 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-16 10:02:18 35,5KB
Wynik postępowania
1 Rozstrzygniecie_postepowania.pdf 2012-03-19 15:54:20 45,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Danuta Domżalicka 09-02-2012 21:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Danuta Domżalicka 19-03-2012 15:56