Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych na terenie Gminy Miasta Wejherowa w ramach projektu: ?Czytam, liczę, rozwijam swoje zainteresowania ? dobry start w edukację ? indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I ? III szkół podstawowych w Gminie Miasta Wejherowa? z podziałem na 5 części.

Wejherowo: Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych na terenie Gminy Miasta Wejherowa w ramach projektu: `Czytam, liczę, rozwijam swoje zainteresowania - dobry start w edukację - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miasta Wejherowa` z podziałem na 5 części
Numer ogłoszenia: 441344 - 2011; data zamieszczenia: 29.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta , pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 058 6777105.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.wejherowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych na terenie Gminy Miasta Wejherowa w ramach projektu: `Czytam, liczę, rozwijam swoje zainteresowania - dobry start w edukację - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miasta Wejherowa` z podziałem na 5 części.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych na terenie Gminy Miasta Wejherowa w ramach projektu: `Czytam, liczę, rozwijam swoje zainteresowania - dobry start w edukację - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miasta Wejherowa`. 2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Głównym celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I - III szkół podstawowych Gminy Miasta Wejherowa dostosowanych do ich zdiagnozowanych potrzeb w okresie realizacji projektu poprzez indywidualizację nauczania. 3. Szczegółowy zakres przedmiotowego zamówienia: 1) Nazwa, opis zajęć wraz z ilością grup i uczniów oraz podział na zadania zawiera załącznik nr 6 do siwz. 2) Wykonawcy do przeprowadzenia zajęć, o których mowa w załączniku nr 6 do siwz otrzymają od Zamawiającego narzędzia/materiały wymienione w załączniku nr 6a do siwz wspomagające prowadzenie zajęć oraz sprzęt niezbędny do wykonania zadań. 3) W ramach prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest również do: a) opracowania programów indywidualizacji obejmujących tematykę edukacyjnych zajęć dodatkowych oraz przedstawienia do akceptacji dyrektorowi szkoły w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o terminie podpisania umowy, b) przeszkolenie kadry projektu z zakresu równości szans, w tym sposobów zastosowania zasady równości płci w zależności od zdiagnozowanych potrzeb w odniesieniu do problematyki projektu i jego uczestników oraz zastosowanie tych zasad, c) sporządzenie szczegółowego harmonogramu zajęć wskazanych w załączniku nr 7 do siwz dostosowanego do planu lekcji obowiązującego w danej szkole zaakceptowanego przez Dyrektora Szkoły (zajęcia prowadzone mogą być wyłącznie w czasie wolnym od lekcji obowiązkowych z wyłączeniem ferii i dni świątecznych), d) systematycznego i prawidłowego prowadzenia dokumentacji zajęć w tym w szczególności indywidualnych kart postępu ucznia, dzienników zajęć, list obecności oraz miesięczne przekazywanie tej dokumentacji w wersji papierowej koordynatorowi projektu, e) sporządzania miesięcznych sprawozdań z realizacji zajęć i przekazywanie ich Szkolnemu Koordynatorowi Projektu, w której prowadzone będą zajęcia, f) udostępniania całej dokumentacji z zakresu realizacji umowy (np. prac uczniów wytworzonych w trakcie powadzonych zajęć) na żądanie uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, Dyrektorowi Szkoły, organowi kontrolującemu, g) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), h) wspomagania promocji i ewaluacji projektu - informowania o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przestrzegania Wytycznych dotyczących oznaczenia Projektu w ramach POKL. 4) Jednostce lekcyjnej (1 godz. lekcyjna) używanej w SIWZ odpowiada czasowo - 45 minut dla zajęć rozwijających uzdolnienia oraz zajęć dydaktyczno- wychowawczych i 60 minut dla zajęć specjalistycznych. 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 1) bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć, 2) jakość i terminowość prowadzonych zajęć, 3) szkody wyrządzone przez swoje działania lub zaniechania podczas wykonywania przedmiotu umowy, 4) wykorzystanie materiałów dydaktycznych, o których mowa w załączniku nr 6 a do siwz zakupionych przez Zamawiającego, w ramach projektu zgodnie z ich przeznaczeniem oraz dbałość o ich należyty stan, 5) należyte utrzymanie stanu nieodpłatnie udostępnionych przed Dyrektora Szkoły pracowni/sali, w której będą prowadzone zajęcia oraz użyczonego do prowadzenia zajęć sprzętu. 5. Zajęcia będą prowadzone w następujących szkołach: - zadanie nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wejherowie, - zadanie nr 2 - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Wejherowie, - zadanie nr 3 - Szkoła Podstawowa Nr 8 w Wejherowie, - zadanie nr 4 - Szkoła Podstawowa Nr 9 w Wejherowie, - zadanie nr 5 - Szkoła Podstawowa Nr 11 w Wejherowie. 6. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 193.000 Euro dla usług..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających. 2. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jak te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ. 3. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ przepisy prawa nie nakładają takiego obowiązku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk jakie zostaną im powierzone tj.: dla zadania nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wejherowie Wykonawca zobowiązany jest dysponować co najmniej jedną osobą do prowadzenia każdego rodzaju niżej wymienionych zajęć, tj.: - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożone ryzykiem dysleksji, - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, - zajęcia plastyczne dla uczniów szczególnie uzdolnionych, - zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno - przyrodnicze, Każda z osób przewidzianych do prowadzenia powyższych zajęć musi posiadać co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego oraz kwalifikacje do prowadzenia poszczególnych typów zajęć wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli uprawniające do nauczania wczesnoszkolnego (Dz. U. 2009 nr 50 poz. 400). dla zadanie nr 2 - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Wejherowie Wykonawca zobowiązany jest dysponować co najmniej jedną osobą do prowadzenia każdego rodzaju niżej wymienionych zajęć, tj.: - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, - zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się, - zajęcia rozwijające twórczą osobowość, - zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego, Każda z osób przewidzianych do prowadzenia powyższych zajęć musi posiadać co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego oraz kwalifikacje do prowadzenia poszczególnych typów zajęć wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli uprawniające do nauczania wczesnoszkolnego (Dz. U. 2009 nr 50 poz. 400). dla zadanie nr 3 - Szkoła Podstawowa Nr 8 w Wejherowie Wykonawca zobowiązany jest dysponować co najmniej jedną osobą do prowadzenia każdego rodzaju niżej wymienionych zajęć, tj.: - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożone ryzykiem dysleksji, - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, - gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, - zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci z niepełnosprawnościami, - zajęcia plastyczne dla uczniów szczególnie uzdolnionych, - zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno - informatyczne, - zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego, - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności z języka angielskiego, - zajęcia rozwijające zdolności przyrodniczo - turystyczne, - zajęcia recytatorsko - teatralne, - zajęcia taneczne, - zajęcia sportowe - pływanie, Każda z osób przewidzianych do prowadzenia powyższych zajęć musi posiadać co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego oraz kwalifikacje do prowadzenia poszczególnych typów zajęć wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli uprawniające do nauczania wczesnoszkolnego (Dz. U. 2009 nr 50 poz. 400). dla zadania nr 4 - Szkoła Podstawowa Nr 9 w Wejherowie Wykonawca zobowiązany jest dysponować co najmniej jedną osobą do prowadzenia każdego rodzaju niżej wymienionych zajęć z wyjątkiem zajęć socjoterapeutycznych przy realizacji których musi dysponować co najmniej dwoma osobami tj.: - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożone ryzykiem dysleksji, - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, - gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, - zajęcia plastyczne dla uczniów szczególnie uzdolnionych, - zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno - przyrodnicze, - zajęcia recytatorsko - teatralne, - zajęcia socjoterapeutyczne, - terapia pedagogiczna, - zajęcia rozwijające zdolności humanistyczne, - zajęcia muzyczne, Każda z osób przewidzianych do prowadzenia powyższych zajęć musi posiadać co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego oraz kwalifikacje do prowadzenia poszczególnych typów zajęć wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli uprawniające do nauczania wczesnoszkolnego (Dz. U. 2009 nr 50 poz. 400). dla zadanie nr 5 - Szkoła Podstawowa Nr 11 w Wejherowie Wykonawca zobowiązany jest dysponować co najmniej jedną osobą do prowadzenia każdego rodzaju niżej wymienionych zajęć, tj.: - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożone ryzykiem dysleksji, - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, - gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, - zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci z niepełnosprawnościami, - zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno - przyrodnicze, - zajęcia rozwijające twórczą osobowość, - zajęcia recytatorsko - teatralne, - zajęcia socjoterapeutyczne, Każda z osób przewidzianych do prowadzenia powyższych zajęć musi posiadać co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego oraz kwalifikacje do prowadzenia poszczególnych typów zajęć wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli uprawniające do nauczania wczesnoszkolnego (Dz. U. 2009 nr 50 poz. 400).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta winna zawierać: a) Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. b) Zestawienie cenowe stanowiące załącznik nr 1 a do SIWZ. c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, zgodnie z definicją przyjętą w słowniczku SIWZ. d) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonywania tych zmian zostały szczegółowo określone w załączniku nr 5 do SIWZ - Projekcie umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wejherowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo (sekretariat)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych, ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo (w sekretariacie)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Głównym celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I - III szkół podstawowych Gminy Miasta Wejherowa dostosowanych do ich zdiagnozowanych potrzeb w okresie realizacji projektu poprzez indywidualizację nauczania. 2. Informacje dodatkowe: a. Zamawiający doprecyzowuje termin realizacji przedmiotu zamówienia, który zgodnie z rozdz. VII SIWZ wynosi: 1. Termin realizacji zamówienia dla zadania nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wejherowie. Zamawiający wymaga, aby zajęcia edukacyjne odbywały się w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 29.06.2012 r. w dni nauki szkolnej (tj. z wyłączeniem ferii i dni świątecznych) według harmonogramu zajęć uzgodnionego przed podpisaniem umowy z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie. 2. Termin realizacji zamówienia dla zadań od nr 2 do nr 5. Zamawiający wymaga, aby zajęcia edukacyjne odbywały się w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 28.06.2013 r. w dni nauki szkolnej (tj. z wyłączeniem ferii, przerw świątecznych i innych dni wolnych od nauki szkolnej) według harmonogramu zajęć uzgodnionego przed podpisaniem umowy z Dyrektorem właściwej szkoły. b. Jednostką organizacyjną prowadząca sprawę w imieniu Gminy Miasto Wejherowo (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wejherowa nr 199/2011 z dnia 7 listopada 2011 oraz aneksu nr UDA-POKL.09.01.02-22-343/11-01 z dnia 21.12.2011 r. do umowy nr UDA-POKL.09.01.02-22-343/11-00 z dnia 28.10.2011 r. o dofinansowanie Projektu `Czytam, liczę, rozwijam swoje zainteresowania - dobry start w edukację - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miasta Wejherowa`) jest Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 
Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2011-12-29 11:25:32 199,7KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-usA_uga_edukacyjna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-29 11:25:32 501,2KB 262 razy
Wynik postępowania
1 Wybor_oferty_njkorzystniejszej.pdf 2012-01-24 15:22:25 1,0MB
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowieniu.pdf 2012-02-06 08:52:07 67,7KB
2 Ogloszenie_o_zmianie__ogloszenia_o_udzieleniu_zamowieniu.pdf 2012-02-07 13:05:40 34,7KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Szulakowska 29-12-2011 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Szulakowska 29-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Danuta Domżalicka 07-02-2012 13:06