Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Ofiar Piaśnicy w ramach Projektu: Turystyczny szlak północnych Kaszub budowa/przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego


29/12/2011    S250    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Wejherowo: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

2011/S 250-408231

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miasto Wejherowo
Plac Jakuba Wejhera 8
Punkt kontaktowy: Urząd Miejski w Wejherowie, Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo
Osoba do kontaktów: Danuta Domżalicka
84-200 Wejherowo
POLSKA
Tel.: +48 586777115
E-mail: zzp@wejherowo.pl
Faks: +48 586777123

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.wejherowo.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Gmina Wejherowo
UL. Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Ofiar Piaśnicy w ramach Projektu: „Turystyczny szlak północnych Kaszub budowa/przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego”.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren Gminy Miasta Wejherowa i teren Gminy Wejherowa (wzdłuż ul. Ofiar Piaśnicy w Wejherowie).

Kod NUTS PL63

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Zakres gminy Miasto Wejherowo budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Ofiar Piaśnicy w Wejherowie w ramach programu turystyczny szlak północnych Kaszub.
Zakres robót obejmuje budowę ścieżki rowerowej o długości 718 m wzdłuż ulicy Ofiar Piaśnicy. Z uwagi na to, iż trasa ścieżki kilkakrotnie przecina granice Miasta Gminy Wejherowo oraz Gminy Wejherowo a miejscami granica gmin dzieli ścieżkę wzdłuż powyższe zadanie realizowane będzie jednocześnie przez obie gminy.
Inwestycja Gminy Miasta Wejherowo przebiegać będzie przez działki: nr 155/7, 175/6, 176/7, 176/9, obr. Nr 1 - własność Skarbu Państwa - zarządca Zarząd Dróg Wojewódzkich - Pozwolenie na budowę - PUW - WI.II/GK/7111/502-09/48/10 z dnia 15.2.2010 r.
— nr 155/11, 176/15, 176/16, obr. Nr 1 - własność Skarbu Państwa - w zarządzie Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Wejherowo - Pozwolenie na budowę - Decyzja Starosty Wejherowskiego Nr AB6-1-7351/369/09 z dnia 12.2.2010 r.
Ścieżkę zaprojektowano tak, aby dowiązać się do istniejącego terenu, spadki podłużne należy wykonać od 0.5 % do 9,78 %, spadek poprzeczny wykonać jako jednostronny ze spadkiem 2 %.
Wody opadowe z projektowanej ścieżki należy odprowadzić do projektowanych wpustów deszczowych, z których poprzez przykanaliki należy odprowadzić do gruntowych studni chłonnych.
Zaprojektowano dwa rodzaje nawierzchni. Na odcinkach, które przebiegają po terenach Nadleśnictwa Wejherowo należy ułożyć nawierzchnię typu B z kruszywa naturalnego łamanego.
Na pozostałych odcinkach ścieżki należy wykonać nawierzchnię typu A - SMA.
Nawierzchnia typ A.
w-wa ścieralna SMA 0/8 - 4 cm podbudowa zasadnicza -kruszywo kamienne łamane, stabilizowane mechanicznie -10 cm podbudowa pomocnicza kruszbet -10 cm
w-wa odcinająca z piasku średnioziarnistego Is=0,97 - 10 cm grunt rodzimy zagęszczony do Is=0,97
Nawierzchnia typ B kruszywo kamienne łamane stabilizowane mechanicznie z dodatkiem 2 % cementu - 14 cm podbudowa - kruszbet 10 cm.
w-wa odcinająca - piasek srednioziarnisty Is=0,97 10 cm grunt rodzimy zageszczony do Is=0,97
Obustronnie krawężnik betonowy uliczny 15x30x100 wzdłuż nawierzchni typu A należy wykonać krawężnik pogrążony na ławie betonowej z oporem wzdłuż nawierzchni typu B z kruszywa kamiennego należy wykonać krawężnik na podbudowie z kruszbetu, ustabilizowany palikami drewnianymi (przekroje konstrukcyjne rys 4 i 5). wzdłuż ścieżki rowerowej zgodnie z dokumentacją należy wykonać ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo - piaskowej wzdłuż ścieżki rowerowej na całej jej długości po zewnętrznej krawędzi krawężnika/ poza ścieżką rowerową/ należy ułożyć dwa kable teletechniczne typu - XzTKMX 25 x 4 x 0.8 mm oraz XzTKMX 15 x 4 x 0.8mm zgodnie z ustaleniami z Węzłem Teleinformatycznym w Wejherowie pod jego nadzorem z uwagi na kolizję ścieżki rowerowej z istniejącym kablem elektroenergetycznym SN-15 kV, powyższy kabel należy zagłębić zgodnie z obowiązującymi normami, prace wykonać pod nadzorem służb ENERGI.
Prace budowlane polegać będą kolejno na: wytyczeniu przebiegu trasy ścieżki rowerowej uporządkowaniu terenu, mechanicznym karczowaniu istniejących krzaków robotach ziemnych - podcinanie skarp, niwelacja terenu korytowaniu pod nawierzchnię przełożeniu fragmentu istniejącego kabla energetycznego zgodnie z obowiązującymi normami przedłużeniu istniejących przepustów wykonaniu rowków pod krawężniki i ławy wykonanie ław pod krawężniki montażu krawężników wykonaniu warstwy odcinającej z piasku o grubości 10 cm wykonaniu podbudowy z gruzu betonowego o grub. 10 cm wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie montażu ścieków z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm wykonanie odwodnień liniowych poprzecznych klasy A 15.
— wykonaniu nawierzchni z SMA na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i kruszbetu wykonaniu nawierzchni o grubości 14 cm z kruszywa kamiennego łamanego z dodatkiem 2 % cementu na podbudowie kruszbetu wykonaniu gruntowych studni chłonnych ułożeniu kabli teletechnicznych wzdłuż zewnętrznej krawędzi krawężnika umocnienie skarp poprzez nasadzenia krzewów - róż.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o załączoną dokumentację techniczną. Przed rozpoczęciem robót zgodnie z ustaleniami należy uzyskać zgodę na wejście na plac budowy poprzez podpisanie protokołu z Nadleśnictwem Wejherowo oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich - Rejon Dróg w Pucku.

Ponadto zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie i montaż tablicy informacyjnej zgodnie z załączonym projektem tablicy. Logotypy zgodne z aktualnym przewodnikiem beneficjenta „Wytycznych dotyczących promocji projektów UE dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 - załącznik nr 12 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007 - 2013 dostępnych na stronie http://dpr.woj-pomorskie.pl/pl/aktualnosci/przewodnik na dzień wykonywania tablicy.

Zakres Gminy Wejherowo budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Ofiar Piaśnicy w Wejherowie w ramach programu Turystyczny Szlak Północnych Kaszub.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ścieżki rowerowej na terenie Gminy Wejherowo, długości około 510 m i szerokości jezdni 3 m. Trasa ścieżki kilkakrotnie przecina granice Gminy Wejherowo z granicą Gminy Miasta Wejherowo. Ścieżkę rowerową należy wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacją techniczną.
Stan istniejący - ścieżka przebiega wzdłuż skraju lasu i drogi wojewódzkiej 218. Rzędne terenu wahają się między 28,40 m n.p.m., a 76,20 m n.p.m.
Prace budowlane polegać będą kolejno na: wytyczeniu przebiegu trasy ścieżki rowerowej uporządkowaniu terenu, mechanicznym karczowaniu istniejących krzaków robotach ziemnych - podcinanie skarp, niwelacja terenu korytowaniu pod nawierzchnię przełożeniu fragmentu istniejącego kabla energetycznego zgodnie z obowiązującymi normami przedłużeniu istniejących przepustów wykonaniu rowków pod krawężniki i ławy wykonanie ław pod krawężniki montażu krawężników wykonaniu warstwy odcinającej z piasku o grubości 10 cm wykonaniu podbudowy z gruzu betonowego o grub. 10 cm wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie montażu ścieków z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm wykonanie odwodnień liniowych poprzecznych klasy A 15
— wykonaniu nawierzchni z SMA na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i kruszbetu wykonaniu nawierzchni o grubości 14 cm z kruszywa kamiennego łamanego z dodatkiem 2 % cementu na podbudowie kruszbetu wykonaniu gruntowych studni chłonnych ułożeniu kabli teletechnicznych wzdłuż zewnętrznej krawędzi krawężnika umocnienie skarp poprzez nasadzenia krzewów - róż.
Technologia wykonania:
Należy wykonać ścieżkę rowerową w dwóch rodzajach nawierzchni z odprowadzeniem powierzchniowym wód opadowych do studni chłonnych. Obustronnie należy ustawić krawężniki betonowe, w przypadku nawierzchni bitumicznej należy je ustawić na ławie betonowej z oporem, a w przypadku nawierzchni z kruszywa kamiennego krawężniki należy umieścić na podbudowie z kruszbetu i ustabilizować palikami. Nawierzchnię z kruszywa kamiennego należy wykonać również w miejscach gdzie ścieżka rowerowa przecina zjazdy do lasu zgodnie korektą do projektu zagospodarowania terenu. Na całej długości ścieżki w rowie kablowym wykopanym wzdłuż jej zewnętrznej krawędzi należy ułożyć dwa kable teletechniczne typu - XzTKMX 25x4x0,8 mm oraz XzTKMX 15x4x0,8.
Zaprojektowano dwa rodzaje nawierzchni. Na odcinkach, które przebiegają po terenach Nadleśnictwa Wejherowo należy ułożyć nawierzchnia typu B z kruszywa naturalnego łamanego.
Na pozostałych odcinkach ścieżki należy wykonać nawierzchnię typu A - SMA.
Nawierzchnia typ A.
w-wa ścieralna SMA 0/8 4 cm podbudowa zasadnicza -kruszywo kamienne łamane, stabilizowane mechanicznie 10 cm podbudowa pomocnicza kruszbet 10 cm
w-wa odcinająca z piasku średnioziarnistego Is=0,97 10 cm grunt rodzimy zagęszczony do Is=0,97
Nawierzchnia typ B kruszywo kamienne łamane stabilizowane mechanicznie z dodatkiem 2 % cementu 14 cm podbudowa - kruszbet 10 cm.
w-wa odcinająca - piasek srednioziarnisty Is=0,97 10 cm grunt rodzimy zageszczony do Is=0,97
Obustronnie krawężnik betonowy uliczny 15x30x100 wzdłuż nawierzchni typu A należy wykonać krawężnik pogrążony na ławie betonowej z oporem wzdłuż nawierzchni typu B z kruszywa kamiennego należy wykonać krawężnik na podbudowie z kruszbetu, ustabilizowany palikami drewnianymi (przekroje konstrukcyjne rys 4 i 5). wzdłuż ścieżki rowerowej zgodnie z dokumentacją należy wykonać ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo - piaskowej wzdłuż ścieżki rowerowej na całej jej długości po zewnętrznej krawędzi krawężnika/ poza ścieżką rowerową/ należy ułożyć dwa kable teletechniczne typu - XzTKMX 25 x 4 x 0.8 mm oraz XzTKMX 15 x 4 x 0.8mm zgodnie z ustaleniami z Węzłem Teleinformatycznym w Wejherowie pod jego nadzorem z uwagi na kolizję ścieżki rowerowej z istniejącym kablem elektroenergetycznym SN-15 kV, powyższy kabel należy zagłębić zgodnie z obowiązującymi normami, prace wykonać pod nadzorem służb ENERGI
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie i jego otoczeniu, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i prawidłowej realizacji zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o załączoną dokumentację techniczną. Przed rozpoczęciem robót zgodnie z ustaleniami należy uzyskać zgodę na wejście na plac budowy poprzez podpisanie protokołu z Nadleśnictwem Wejherowo oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich - Rejon Dróg w Pucku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
UWAGA:
1. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu „nierównoważności” zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załączniku nr 7 do SIWZ). Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji projektowej oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej.
2. Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, dopisuje wyrazy: „lub równoważny”

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233162, 45233120, 45111200, 45232000, 45314310

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej kwoty 4 845 000 EUR dla robót budowlanych.
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 400 000,00 i 40 100 000,00 EUR

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 1.3.2012. Zakończenie 28.9.2012

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wysokość wadium.
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 PLN, słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100.
2. Termin wniesienia wadium.
2.1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:
a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert.
b) wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert.
2.2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym:
a) wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wejherowie - Bank Millennium O/Wejherowo nr 14116022020000000061963861.
b) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert.
3. Formy wniesienia wadium.
3.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
Pozostałe informacje na temat wadium znajdują się w rozdz. XII specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Projekt finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.
Warunki dotyczące płatności zostały szczegółowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Zgodnie z art. 23 ust.1 Prawa zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty:
1.1. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielne dokumenty wymienione w pkt 5 rozdz. IX SIWZ.
1.2. Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, 2, 3 i 4 rozdziału IX SIWZ - winni złożyć wspólnie.
2. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum.
3. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum:
1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum - głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy,
2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,
3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji jakości,
4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,
5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji,
6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia,
7) stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
4. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie więcej niż jeden podmiot, wynagrodzenie należne Wykonawcy wpłacane będzie na konto podmiotu, zwanego dalej „Liderem”, wskazanego wspólnie przez podmioty występujące jako Wykonawca.
Wskazanie Lidera będzie określone w formie pisemnego upoważnienia stanowiącego załącznik do Umowy, w którym wszystkie podmioty występujące jako Wykonawca upoważnią Lidera do dokonywania wszelkich rozliczeń z Zamawiającym oraz wskazania rachunku bankowego, na który zapłata ma nastąpić. Upoważnienie to nie może być odwołane w okresie obowiązywania Umowy. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia lub jego części zgodnie z wystawioną przez Lidera fakturą, na rachunek w niej wskazany oraz oświadcza, iż zapłata dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego z długu wobec Wykonawcy.

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki tj.:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.
2 .posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 2 zamówienia (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na budowie ścieżek rowerowych lub dróg z nawierzchni bitumicznej, o powierzchni nie mniejszej niż 1 000m2 i wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto w każdym zadaniu.

UWAGA 1! W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez Wykonawcę jako spełniający warunek (określone w załączniku nr 5 do SIWZ), rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm) na dzień przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich tj. 27.12.2011 r.

3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone tj.:
a. osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji min. dwóch zamówień spełniających warunek opisany w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ.
b. osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
UWAGA 2! Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN.
6. oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ).
2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ.
2.1 Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia określonego w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania. Należy wypełnić załącznik nr 5 do SIWZ.
2.2 Dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane wykazane w załączniku nr 5 zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 4 SIWZ.
3.1 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o których mowa w rozdz. VIII pkt 4 SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.
3.2 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 5 SIWZ
Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN.
5. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 6 SIWZ.
5.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ).
5.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
5.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.5 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
5.6 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
6. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.
7. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w rozdz. VIII pkt 2, 3, 4, 5 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 6 nn. rozdziału, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 5. nn rozdziału.
8. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. IX pkt 5 SIWZ:
9.1. pkt 5.2 - 5.4. i pkt 5.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
9.2. pkt 5.5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
10. Dokumenty, o których mowa w rozdz. IX pkt 9.1 lit. a i c oraz pkt 9.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w rozdz. IX pkt 9.1. lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
11. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. IX pkt 9 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis rozdz. IX pkt 10 SIWZ stosuje się odpowiednio
12. Zgodnie z art. 23 ust.1 Prawa zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty:
11.1. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielne dokumenty wymienione w pkt 5.
11.2. Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, 2, 3, 4 nn. rozdziału - winni złożyć wspólnie.
13. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, dokumenty o których mowa w pkt 1, 5 dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki.
14. W przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, którzy zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy będą podmiotami udostępniającymi zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, musi załączyć do oferty dokumenty tych podmiotów, wymienione w pkt 5 nn. rozdziału.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: — znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 5 SIWZ.
Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN.
Zgodnie z art. 26 ust. 2c. ustawy: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
I. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki tj.:
1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na budowie ścieżek rowerowych lub dróg z nawierzchni bitumicznej, o powierzchni nie mniejszej niż 1 000m2 i wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto w każdym zadaniu.
1.2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
1.3. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone tj.:
a. osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji min. dwóch zamówień spełniających warunek opisany w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ.
b. osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
UWAGA 2! Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ.
1.1. Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia określonego w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania. Należy wypełnić załącznik nr 5 do SIWZ.
1.2. Dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane wykazane w załączniku nr 5 zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 4 SIWZ.
2.1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,o których mowa w rozdz. VIII pkt 4 SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.
2.2 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

Zam.publ. nr WIGKiOŚ-ZP.271.27.2011.DD

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 320,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego - Bank Millennium Oddział Wejherowo Nr 25 1160 2202 0000 0001 5278 2920. Odbiór SIWZ w siedzibie Zamawiającego.

SIWZ można pobrać w wersji elektronicznej ze strony www.bip.wejherowo.pl - nieodpłatnie.

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

9.2.2012 - 08:30

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 9.2.2012 - 09:00

Miejscowość:

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, w sali Nr 103.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie realizowane jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

VI.3)Informacje dodatkowe

1. W celu konieczności opublikowania nn. ogłoszenia Zamawiający określił w pkt II.3) datę rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy na dzień 1.3.2012. Faktyczny termin realizacji przedmiotu umowy, który został określony w rozdz. VII SIWZ wynosi od dnia zawarcia umowy do dnia 28.9.2012 roku, z tym, że:
a) w terminie do dnia 12.9.2012 r. - Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty i zgłosić ich zakończenie Zamawiającemu;
b) w terminie do dnia 28.9.2012 r. - Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kompletne operaty kolaudacyjne (8 egzemplarzy) wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót.
Za datę zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę przekazania Zamawiającemu kompletnych operatów kolaudacyjnych (8 egzemplarzy) wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót.
2. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju prac, jak te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.
3. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu „nierównoważności” zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załączniku nr 7 do SIWZ). Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji projektowej oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej.
4. Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, dopisuje wyrazy: „lub równoważny”
5. Oferta winna zawierać:
a) Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, zgodnie z definicją przyjętą w słowniczku SIWZ.
c) Dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium wraz z dokumentami, z których wynika stosowne upoważnienie (upełnomocnienie). Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z rozdz. XII pkt. 2.1. lit. b SIWZ.
d) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
e) Dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych - w przypadku ich zaoferowania przez Wykonawcę.
6. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania oferty zgodnie z rozdz. XIV SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w szczególności:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
8. Na czynności, o których mowa w rozdz. XXII pkt 7 SIWZ, nie przysługuje odwołanie.
9. Zgodnie z treścią art. 182 ust. 1 pkt 1) ustawy odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w rozdz. XXII pkt 9 i pkt 10 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
13. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
15. Przystąpienie do postępowania odwoławczego następuje na warunkach określonych w art. 185 ustawy.
16. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

VI.4.3)űródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

27.12.2011

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2011-12-29 10:56:52 234,8KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-29 10:56:52 5,6MB 743 razy
2 Zal_7_1_1_do_SIWZ_Pozw_bud_Woj_pom_GMW.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-29 11:09:24 159,1KB 1266 razy
3 Zal_7_1_2_do_SIWZ_Projekt_Bud_opis_GMW.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-29 11:37:55 2,3MB 670 razy
4 Zal_7_1_3_do_SIWZ_Pozw_bud_Star_Wejh_GMW.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-29 11:39:17 98,6KB 612 razy
5 Zal_7_1_4_do_SIWZ_Projekt_Bud_opis_GMW.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-29 11:40:08 2,8MB 709 razy
6 Zal_7_1_5_do_SIWZ_Projekt_Bud_wykonaw_opis_GMW.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-29 11:40:47 3,4MB 1501 razy
7 Zal_7_1_6_do_SIWZ_rys_1_proj_zagosp_terenu_GMW.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-29 11:41:34 4,7MB 685 razy
8 Zal_7_1_7_do_SIWZ_rys_2_przekroj_podluzny_GMW.PDF Po terminie otwarcia ofert 2011-12-29 11:43:50 2,1MB 603 razy
9 Zal_7_1_8_do_SIWZ_rys_3_przekroje_normalne_GMW.PDF Po terminie otwarcia ofert 2011-12-29 11:44:42 534,5KB 590 razy
10 Zal_7_1_9_do_SIWZ_rys_4_przekroj_konstrukcyjny_GMW.PDF Po terminie otwarcia ofert 2011-12-29 11:44:59 492,9KB 673 razy
11 Zal_7_1_10_do_SIWZ_rys_5_przekroj_konstrukcyjny_GMW.PDF Po terminie otwarcia ofert 2011-12-29 11:45:19 457,7KB 533 razy
12 Zal_7_1_11_do_SIWZ_rys_6_przekroje_poprzeczne_GMW.PDF Po terminie otwarcia ofert 2011-12-29 11:45:41 904,2KB 528 razy
13 Zal_7_1_12_do_SIWZ_rys_7_przekroje_poprzeczne_GMW.PDF Po terminie otwarcia ofert 2011-12-29 11:46:01 826,9KB 511 razy
14 Zal_7_1_13_do_SIWZ_rys_8_schemat_studni_GMW.PDF Po terminie otwarcia ofert 2011-12-29 11:46:24 560,0KB 508 razy
15 Zal_7_1_14_do_SIWZ_STWiOR_GMW.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-29 11:46:59 190,6KB 1450 razy
16 Zal_7_1_15_do_SIWZ_WIDOK_TABLICY.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-29 11:47:37 74,0KB 619 razy
17 Zal_7_2_1_do_SIWZ_Pozw_bud_Woj_pom_GW.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-29 11:48:18 1,9MB 1132 razy
18 Zal_7_2_2_do_SIWZ_Projekt_Bud_opis_GW.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-29 11:59:26 2,3MB 754 razy
19 Zal_7_2_3_do_SIWZ_Pozw_bud_Star_Wejh_GW.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-29 11:59:52 1,2MB 974 razy
20 Zal_7_2_4_do_SIWZ_Projekt_Bud_wykonaw_opis_GW.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-29 12:00:13 1,8MB 865 razy
21 Zal_7_2_5_do_SIWZ_rys_1_proj_zagosp_terenu_GW.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-29 12:00:52 4,6MB 587 razy
22 Zal_7_2_6_do_SIWZ_Korekta_do_proj_zag_terenu_GW.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-29 12:02:17 720,2KB 591 razy
23 Zal_7_2_7_do_SIWZ_rys_2_przekroj_podluzny_GW.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-29 12:03:23 2,0MB 576 razy
24 Zal_7_2_8_do_SIWZ_rys_3_przekroje_normalne_GW.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-29 12:03:46 497,5KB 576 razy
25 Zal_7_2_9_do_SIWZ_rys_4_przekroj_konstrukcyjny_GW.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-29 12:04:10 410,8KB 507 razy
26 Zal_7_2_10_do_SIWZ_rys_5_przekroj_konstrukcyjny_GW.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-29 12:04:27 381,9KB 493 razy
27 Zal_7_2_11_do_SIWZ_rys_6_przekroje_poprzeczne_GW.PDF Po terminie otwarcia ofert 2011-12-29 12:04:47 868,9KB 499 razy
28 Zal_7_2_12_do_SIWZ_rys_7_przekroje_poprzeczne_GW.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-29 12:05:07 767,6KB 516 razy
29 Zal_7_2_13_do_SIWZ_rys_8_schemat_studni_GW.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-29 12:05:47 753,2KB 2827 razy
30 Zal_7_2_14_do_SIWZ_STWiOR_GW.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-29 12:06:06 203,2KB 730 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnienia_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-01-26 12:40:34 394,2KB
2 Edytowalne__zal_do_SIWZ_1,2,2a,3,4,5.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-01-26 12:44:21 45KB
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2012-03-05 14:36:19 48,8KB
2 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_2.pdf 2012-04-02 15:03:11 55,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Danuta Domżalicka 29-12-2011 10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Domżalicka 29-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Danuta Domżalicka 02-04-2012 15:03