Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony: Dowożenie oraz odwożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Wejherowa do placówek oświatowych, umożliwiające dowożonym dzieciom realizację obowiązku szkolnego / nauki we wszystkie dni nauki szkolnej od dnia 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.

Wejherowo: Dowożenie oraz odwożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Wejherowa do placówek oświatowych, umożliwiające dowożonym dzieciom realizację obowiązku szkolnego / nauki we wszystkie dni nauki szkolnej od dnia 01.01.2012r. do dnia 30.06.2012r.
Numer ogłoszenia: 336279 - 2011; data zamieszczenia: 19.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Wejherowie , ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo, woj. brak, tel. 0-58 6721966, faks 0-58 6775634.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie oraz odwożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Wejherowa do placówek oświatowych, umożliwiające dowożonym dzieciom realizację obowiązku szkolnego / nauki we wszystkie dni nauki szkolnej od dnia 01.01.2012r. do dnia 30.06.2012r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Wejherowa z domu do szkół i ze szkół do domu w roku szkolnym 2011/2012 tj. od 01.01.2012 roku do 30.06.2012 roku, którzy realizują obowiązek szkolny, obowiązek nauki i przygotowanie przedszkolne w placówkach oświatowych. 2. Dzieci niepełnosprawne mają być dowożone zgodnie z planem zajęć szkolnych we wszystkie dni nauki szkolnej wynikające z kalendarza roku szkolnego 2011/2012 tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem przerw świątecznych i dni ustawowo wolnych, najkrótszą trasą z domu do szkoły i po skończonych zajęciach lekcyjnych ze szkoły do domu. 3. Wymaga się, aby przewóz dzieci był realizowany pod opieką opiekuna, którym może być rodzic, opiekun prawny lub osoba zatrudniona przez Zamawiającego jako opiekun. Opieka nad dziećmi powinna być sprawowana przez cały czas przewozu tj. od miejsca zamieszkania dziecka do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania. 4. Wykonawca usługi ma zapewnić punktualny, bezpieczny i bezawaryjny przewóz dzieci niepełnosprawnych. Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy dla poszczególnych kursów mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży oraz z uwzględnieniem następujących założeń: a) dzieci powinny być dowiezione do szkoły, w takim czasie, aby mogły punktualnie rozpocząć zajęcia lekcyjne zgodnie z obowiązującym je szkolnym planem nauczania, b) po zakończeniu zajęć lekcyjnych odebrane ze szkoły bez zbędnego oczekiwania, c) szczegółowe godziny kursów Wykonawca ustali z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów i Miejskim Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych w Wejherowie na podstawie tygodniowego planu lekcji. Rozkład ten w zależności do występujących potrzeb może ulegać korektom w ciągu roku szkolnego. 5.Zamawiający zakwalifikował do przewozu 10 uczniów niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (wykaz A) i 38 uczniów niepełnosprawnych poruszających się samodzielnie (wykaz B). Wykazy zawierające adresy domowe oraz adresy szkół stanowi załącznik nr 8 niniejszej specyfikacji i służy wyłącznie umożliwieniu określenia przez Wykonawcę ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Oferta musi uwzględnić obligatoryjnie przewóz wszystkich dzieci z wykazu A oraz możliwie jak największą liczbę dzieci z wykazu B. Wykonawca deklaruję liczbę dzieci z wykazu B, dla których będzie w stanie wykonać przedmiot zamówienia. 6. Dzieci z wykazu A poruszają się na wózkach inwalidzkich i pozostają na nich również w czasie przewozu bądź mogą jechać na fotelu samochodu po przesadzeniu z wózka. Pojazd musi być wyposażony w rampę lub windę umożliwiającą załadunek i rozładunek wózka wraz z pasażerem oraz zapewnić bezpieczeństwo dzieciom w czasie podróży. Natomiast siedzenia pasażerów muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa i wysokie oparcia lub oparcia z zagłówkami. Pojazd musi zapewnić opiekunowi swobodny dostęp do dzieci w czasie jazdy. 7. Kierowca prowadzący pojazd musi wykazywać się odpornością psychiczną na nietypowe, często głośne zachowania dzieci oraz prowadzić pojazd w sposób łagodny by nie powodować u dzieci choroby lokomocyjnej. 8.Wykonawca zamówienia musi realizować je zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.2088 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2005 r. Nr 108, poz.908 z późn. zm.).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. 2. Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w sytuacji pojawienia się konieczności dowozu kolejnych nowych dzieci do placówek oświatowych, które nie są objęte w niniejszym zamówieniu. 3.Na zamówienie uzupełniające zostanie zawarta odrębna umowa.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada niezbędną i aktualną koncesję lub zezwolenie lub licencję na wykonywanie transportu drogowego. Ocena spełnienia warunku nastąpi poprzez weryfikację złożonych dokumentów.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę wykonaną w sposób ciągły odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Posiadane doświadczenie powinno być udokumentowane złożeniem wykazu zrealizowanych usług zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować sprawnymi technicznie środkami transportu do przewozu osób. W tym co najmniej jeden pojazd specjalistyczny dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Samochód ten powinien być wyposażony w rampę lub windę umożliwiającą wjazd wózkiem z osobą niepełnosprawną, odpowiednie pasy bezpieczeństwa oraz powinien posiadać co najmniej 1 miejsce dla pasażera przewożonego we wózku inwalidzkim, uniemożliwiającego jego przesuwanie podczas jazdy, np. szyny do mocowania wózków. Natomiast siedzenia pasażerów powinny być wyposażone w pasy bezpieczeństwa i wysokie oparcia lub oparcia z zagłówkiem. Pojazd musi zapewnić opiekunowi swobodny dostęp do każdego dziecka w czasie jazdy. Środki transportu biorące udział w zamówieniu muszą posiadać aktualne dowody rejestracyjne oraz polisy ubezpieczenia OC i NNW. Sposób dokonania oceny spełniania warunku nastąpi na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które posiadają odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdami tj. prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Sposób dokonania oceny spełniania warunku nastąpi na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty, o ile nie wynika to z ustawy lub innych dokumentów załączonych do oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Liczba dzieci z wykazu B - 30

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 2) wystąpienia konieczności zmiany osób ( śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenia losowe), przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3) wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenia losowe), przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy, 4) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w realizacji przedmiotu umowy poprzez: przesunięcie w czasie, uszczegółowienie, spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację przedmiotu umowy zgodnie z pierwotnymi założeniami, 5) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), c) zmiany danych teleadresowych, d) zmiana obowiązującej stawki VAT, e) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, f) zmiany środków transportu, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wejherowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.12.2011 godzina 15:00, miejsce: Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_dowoz_dzieci.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-12-19 15:22:47 212,9KB 98 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_rozstrzygnieciu-1.pdf 2011-12-29 14:03:13 49,6KB
Udzielenie zamówienia
1 zawarcie_umowy.pdf 2012-01-02 07:56:26 42,6KB
2 udzielenie_zamowienia29.06.2012.pdf 2012-07-17 09:15:50 37,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 19-12-2011 14:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 17-07-2012 09:15