Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie ocieplenia budynku w ramach termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół nr 1 na działce nr 352/2 obr 14 przy ul. Śmiechowskiej 36 w Wejherowie, w ramach projektu: "Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez termomodernizację budynków szkół w miastach Wejherowo i Reda"

Wejherowo: Wykonanie ocieplenia budynku w ramach termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół nr 1 na działce nr 352/2 obr 14 przy ul. Śmiechowskiej 36 w Wejherowie, w ramach projektu: Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez termomodernizację budynków szkół w miastach Wejherowo i Reda.
Numer ogłoszenia: 51512 - 2010; data zamieszczenia: 24.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta , pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 058 6777105.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wejherowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ocieplenia budynku w ramach termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół nr 1 na działce nr 352/2 obr 14 przy ul. Śmiechowskiej 36 w Wejherowie, w ramach projektu: Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez termomodernizację budynków szkół w miastach Wejherowo i Reda..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie ocieplenia budynku w ramach termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół nr 1 na działce nr 352/2 obr 14 przy ul. Śmiechowskiej 36 w Wejherowie, w ramach projektu: Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez termomodernizację budynków szkół w miastach Wejherowo i Reda..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.42.10.00-4, 45.42.11.32-8, 45.45.30.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 złotych, słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 Wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wejherowie - Bank Millennium O/Wejherowo nr 14116022020000000061963861.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: zrealizował (zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy zamówienia (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na termomodernizacji obiektów o powierzchni docieplenia 1000m2 o wartości nie mniejszej niż 100 000 złotych brutto w każdym zadaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: dysponuje co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji min. trzech zamówień spełniających warunek opisany w rozdz. VIII pkt 1 SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. b)Zbiorcze zestawienie kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych składających się na cenę zamówienia - zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ. c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, zgodnie z definicją przyjętą w słowniczku SIWZ. d)Dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium wraz z dokumentami, z których wynika stosowne upoważnienie (upełnomocnienie). Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 207 przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z rozdz. XII pkt. 2.1. lit. b SIWZ. e)Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonywania tych zmian zostały szczegółowo określone w załączniku Nr 6 do SIWZ- projekt umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wejherowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul.12 Marca 195, 84-200 Wejherowo, pok.104.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.03.2010 godzina 08:30, miejsce: Oferty nalezy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl.J. Wejhera nr 8, w pokoju Nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający czyni starania o uzyskanie dofinansowania realizacji zamówienia z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf 2010-02-24 15:20:12 200,6KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-24 15:17:39 448,3KB 326 razy
2 Zalacznik_nr_7.1_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-24 15:17:47 96,2KB 301 razy
3 Zalacznik_nr_7.2_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-24 15:17:56 1,0MB 419 razy
4 Zalacznik_nr_7.3_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-24 15:18:04 433,2KB 341 razy
5 Zalacznik_nr_7._4_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-24 15:18:10 61,4KB 330 razy
6 Po terminie otwarcia ofert 2010-03-31 14:12:25 4KB 2 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnienia_nr_1_i_zmiana_tresci_SIWZ_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-11 14:48:10 139,5KB
2 Zmiana_tresci_SIWZ,_dot._zmiany_terminu_1_skA_adania_i_otwarcia_ofert.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-15 14:13:21 38,5KB
3 Zmiana_tresci_SIWZ,_dot._zmiany_terminu_2_skA_adania_i_otwarcia_ofert.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-19 13:37:31 38,3KB
4 Zmiana__2_tresci_SIWZ_i_zmiana_terminu_3_skladania_i_otwarcia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-24 11:23:15 83,4KB
5 Zmiana_tresci_SIWZ,_dot._zmiany_terminu_4_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-30 12:09:15 38,3KB
6 Wyjasnienia_nr_2_i_zmiana_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-31 14:08:22 132,0KB
7 Nowy_obowiazujacy_Zalacznik_1a_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-31 14:08:38 70,1KB
8 Nowy_obowiazujacy_Zal_nr_7_do_SIWZ_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-31 14:09:06 33,6KB
9 Nowy_zalacznik_do_SIWZ-_rysunek_9_Szczegol_docieplenia_polaci_dachowej.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-31 14:09:26 102,2KB
10 Nowy_obowiazujacy_Zal_nr_7.3_do_SIWZ_Specyfikacje_techniczne_wykonania_i_odbioru_robot_budowlanych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-31 14:09:46 429,0KB
11 Nowy_obowiazujacy_Zal_nr_7.4_do_SIWZ_Przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-31 14:10:03 55,1KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Ogloszenie_o_zmianie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf 2010-03-15 14:13:21 21,3KB
2 Ogloszenie_o_2_zmianie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf 2010-03-19 13:37:31 23,0KB
3 Ogloszenie_o_3_zmianie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf 2010-03-24 11:23:15 22,7KB
4 Ogloszenie_o_4_zmianie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf 2010-03-30 10:35:03 23,3KB
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2010-05-28 10:48:12 681,8KB
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2010-06-08 15:07:17 53,4KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 24-02-2010 15:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Danuta Domżalicka 17-10-2013 12:09