Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Judyckiego 10 i 12 w Wejherowie.

Wejherowo: Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Judyckiego 10 i 12 w Wejherowie.
Numer ogłoszenia: 100756 - 2011; data zamieszczenia: 05.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych , ul. Jana III Sobieskiego 251, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 058 6775000, faks 058 6775000 w. 43.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wejherowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Judyckiego 10 i 12 w Wejherowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Judyckiego 10 i 12 w Wejherowie polegająca na: - wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, - wykonaniu instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej, - montaż urządzeń pomiarowych dostarczonych przez Zamawiającego, - likwidacji istniejącej instalacji wodociągowej ciepłej i zimnej wody, - wykonanie przyłącza wodociągowego, - likwidacji istniejącego przyłącza wodociągowego, - przygotowanie pomieszczenia na węzeł cieplny dostarczony i montowany przez OPEC, - likwidacji istniejącego ogrzewania piecowego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera załącznik nr 7 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 2. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 84.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 3 600,- zł (słownie złotych: trzy tysiące sześćset złotych 00/100).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:zrealizowali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone) odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone: a. osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz posiadającą aktualne zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego. b. osobą która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą aktualne zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego. tj.: Wymagana liczba osób 1. Kierownik budowy odpowiedzialny za wykonanie robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych - 1 osoba 2. Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 1 osoba

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika to z ustawy lub innych dokumentów załączonych do oferty. c) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonywania tych zmian zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 6 do SIWZ - Projekcie umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wejherowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych 84-200 Wejherowo ul. Jana III Sobieskiego 251.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.05.2011 godzina 11:45, miejsce: Sekretariat Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie, ul. Jana III Sobieskiego 251 (pok. 103),.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_zmiana_systemu_ogrzew._Judyckiego_10_i_12.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-05-05 18:16:48 322,5KB 194 razy
2 szczegA_A_owy_opis_przedmiotu_zamA_wienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-05 18:17:13 47,9KB 248 razy
3 co_Judyckiego_12.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-05-05 18:20:07 1001,0KB 173 razy
4 co_judyckiego_12.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-05-05 18:23:21 1001,0KB 127 razy
5 instalacja_co_judyckiego_10.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-05-05 18:23:21 1000,9KB 214 razy
6 instalacja_wody_judyckiego_10.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-05-05 18:23:21 814,2KB 166 razy
7 inst_wody_judyckiego_12.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-05-05 18:23:21 837,4KB 126 razy
8 przylacze_woda_judyckiego_10.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-05-05 18:23:21 632,6KB 167 razy
9 wezel_judyckiego_10.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-05-05 18:24:46 387,9KB 236 razy
10 wezel_judyckiego_12.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-05-05 18:24:46 399,7KB 200 razy
Wynik postępowania
1 OgA_oszenie_o_rozstrzygniA_ciu_postA_powania_Judyckiego_10_i_12.pdf 2011-06-08 12:39:38 52,1KB
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_zamowieniu-Judyckiego.pdf 2011-06-20 16:46:58 41,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 05-05-2011 18:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 20-06-2011 16:46