Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZZP.271.12.2020.AO - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasta Wejherowa wraz z jednostkami organizacyjnymi, z podziałem na Części: Część I: Ubezpieczenie mienia, komunikacyjne, NNW oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa; Część II: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa - Wejherowskie Centrum Kultury.

Ogłoszenie nr 540395-N-2020 z dnia 2020-05-20 r.

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta: Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasta Wejherowa wraz z jednostkami organizacyjnymi, z podziałem na Części: Część I: Ubezpieczenie mienia, komunikacyjne, NNW oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa; Część II: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa – Wejherowskie Centrum Kultury.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Tak


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Podmiot

Gmina Miasta Wejherowa, Plac Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, Osoba do kontaktu: Anna Ojowska-Rosa, E-mail: wzpifz@um.wejherowo.pl

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych ul. Sobieskiego 251, 84-200 Wejherowo, Osoba do kontaktu: Anna Ojowska-Rosa, E-mail: wzpifz@um.wejherowo.pl

Wejherowskie Centrum Kultury, ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, Osoba do kontaktu: Anna Ojowska-Rosa, E-mail: wzpifz@um.wejherowo.pl

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Generała Józefa Wybickiego w Wejherowie ul. Sobieskiego 300, 84-200 Wejherowo, Osoba do kontaktu: Anna Ojowska-Rosa, E-mail: wzpifz@um.wejherowo.pl

Przedszkole Samorządowe Nr 2 im. Kubusia Puchatka, ul. Derdowskiego 1, 84-200 Wejherowo, Osoba do kontaktu: Anna Ojowska-Rosa, E-mail: wzpifz@um.wejherowo.pl

Szkoła Podstawowa nr 11 w Wejherowie Osiedle Kaszubskie 27, 84-200 Wejherowo, Osoba do kontaktu: Anna Ojowska-Rosa, E-mail: wzpifz@um.wejherowo.pl

Szkoła Podstawowa nr 9, im. J. Wybickiego, Osiedle 1000-lecia Państwa Polskiego 15, 84-200 Wejherowo, Osoba do kontaktu: Anna Ojowska-Rosa, E-mail: wzpifz@um.wejherowo.pl

Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Śmiechowska 36, 84-200 Wejherowo, Osoba do kontaktu: Anna Ojowska-Rosa, E-mail: wzpifz@um.wejherowo.pl

Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Gdańska 30, 84-200 Wejherowo, Osoba do kontaktu: Anna Ojowska-Rosa, E-mail: wzpifz@um.wejherowo.pl

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2, ul. Nanicka 22, 84-200 Wejherowo, Osoba do kontaktu: Anna Ojowska-Rosa, E-mail: wzpifz@um.wejherowo.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kusocińskiego 17, 84-200 Wejherowo, Osoba do kontaktu: Anna Ojowska-Rosa, E-mail: wzpifz@um.wejherowo.pl


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta, krajowy numer identyfikacyjny -0000000000000, ul. pl. Jakuba Wejhera  8 , 84-200  Wejherowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 677 71 15, , e-mail wzpifz@um.wejherowo.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.wejherowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Gmina Miasta Wejherowa, Plac Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, która zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Pzp została upoważniona do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz: 1. Gminy Miasta Wejherowa, Plac Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo; 2. Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych ul. Sobieskiego 251, 84-200 Wejherowo; 3. Wejherowskiego Centrum Kultury, ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo; 4. Szkoły Podstawowej nr 9 im. Generała Józefa Wybickiego w Wejherowie ul. Sobieskiego 300, 84-200 Wejherowo; 5. Przedszkola Samorządowego Nr 2 im. Kubusia Puchatka, ul. Derdowskiego 1, 84-200 Wejherowo; 6. Szkoły Podstawowej nr 11 w Wejherowie Osiedle Kaszubskie 27, 84-200 Wejherowo; 7. Szkoły Podstawowej nr 9, im. J. Wybickiego, Osiedle 1000-lecia Państwa Polskiego 15, 84-200 Wejherowo; 8. Szkoły Podstawowej nr 6, ul. Śmiechowska 36, 84-200 Wejherowo; 9. Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Gdańska 30, 84-200 Wejherowo; 10. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2, ul. Nanicka 22, 84-200 Wejherowo; 11. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kusocińskiego 17, 84-200 Wejherowo;

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.wejherowo.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.wejherowo.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Kancelaria Podawcza Urzędu Miejskiego w Wejherowie (84-200), ul. 12 Marca 195


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasta Wejherowa wraz z jednostkami organizacyjnymi, z podziałem na Części: Część I: Ubezpieczenie mienia, komunikacyjne, NNW oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa; Część II: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa – Wejherowskie Centrum Kultury.
Numer referencyjny: ZZP.271.12.2020.AO
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasta Wejherowa wraz z jednostkami organizacyjnymi, z podziałem na Części: Część I: Ubezpieczenie mienia, komunikacyjne, NNW oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa; Część II: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa – Wejherowskie Centrum Kultury. 2.Przedmiot zamówienia dla Części I i Części II został opisany w załączniku Nr 5 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”(OPZ). 3. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  36   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

36

     


II.9) Informacje dodatkowe: 1.Przez termin realizacji zamówienia rozumie się okres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej wynikający z zawartej umowy ubezpieczenia. Wymagany okres ubezpieczenia wynosi 36 miesięcy. Termin realizacji zamówienia dla obu części: od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r. 2.W przypadku konieczności zawarcia umowy po 01.07.2020 r. okres ubezpieczenia wyniesie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający określa niżej wymieniony warunek w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium RP w zakresie nie mniejszym niż Przedmiot zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 381 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: a)Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Załącznik nr 2 i 2a do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: -nie podlega wykluczeniu, -spełnia warunki udziału w postępowaniu. b)Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie dotyczące tych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do SIWZ. c)Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. d)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Projekt zobowiązania stanowi załącznik nr 2b do SIWZ. e)Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w rozdz. IX ust. 2 SIWZ. f)W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. g)Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: -zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub -zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1 lit. c) powyżej. h)Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 lit. b) nin. rozdziału. i) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: -zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; -sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; -zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; -czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających: 1)spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.: -Zezwolenia Ministra Finansów lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie Wykonawcy do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. prowadzenia działalności zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 381 z późn. zm.). 2)brak podstaw wykluczenia, tj.: -Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 3.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócania konkurencji w postępowaniu. Wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 4.Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 niniejszego rozdziału: 1)składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2)dokument/y, o którym/ch mowa w pkt 1 winien/winny być wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 nin. rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie ust. 4 pkt 2 nin. rozdziału stosuje się. 6.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 7.Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 8.Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 9.Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania określone w Ustawie Pzp i w przepisach rozporządzenia w sprawie dokumentów. 10.Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja): 1)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w rozdz. IX ust. 2 SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdz. VIII ust. 1 pkt 1.2 SIWZ. 3)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego rozdziału – składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w ust. 3 nin. rozdziału składa każdy z Wykonawców (każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej). 5)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, są oni zobowiązani - każdy z Wykonawców (każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej) - na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2 nin. rozdziału. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 nin. rozdziału składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdz. VIII ust. 1 pkt 1.2 SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Klauzule fakultatywne

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1.Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu umowy. 2.Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 3.Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: 1)konieczności wydłużenia lub skrócenia okresu ochrony ubezpieczeniowej, lub wyrównania terminów ubezpieczenia; 2)zmiany wielkości sum ubezpieczenia w związku z inwestowaniem w majątek trwały, wzrostem jego wartości, a także ze zbywaniem lub likwidowaniem takiego majątku, oraz rozliczeniem „Klauzuli automatycznego pokrycia”, 3)zmiany zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego za zgodą Wykonawcy - w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie przewidzianego wcześniej w SIWZ lub wynikające z konieczności dostosowania do wymogów instytucji finansującej, 4)zmiany zakresu działalności Zamawiającego; 5)konieczności objęcia ochroną w trakcie trwania Umowy mienia innych jednostek organizacyjnych, o ile zakres ich działalności nie będzie odbiegał od jednostek zgłoszonych do ochrony lub zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę, 6)zmian organizacyjnych, w szczególności zmiany nazwy jednostek organizacyjnych, wyodrębnienia nowych jednostek organizacyjnych, zmiany zakresu działalności lub odpowiedzialności za powierzone mienie poszczególnych jednostek organizacyjnych 7)zmiany terminów płatności składki, 8)zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki - w przypadku braku środków na zapłatę składek przez jednostki organizacyjne Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty, 9)korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. 10)zmiany danych Wykonawcy, w szczególności: nazwy, adresu siedziby, formy prawnej. 4. Wszelkie zmiany do Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 10), które wymagają jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony lub akceptacji w formie pisemnej Zamawiającego. Zmiana wynagrodzenia 1.W przypadku gdy w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana: 1)stawki podatku od towarów i usług, 2)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 4)zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w postanowieniach ust. 2-8 poniżej. 2.Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 3.Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie, a w szczególności: 1)przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Przedmiotu Umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Przedmiotu Umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń; 2)wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę; 3)szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 4.W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem). 5.Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres Wykonawcy za pośrednictwem Brokera. 6.W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie wyłącznie części Przedmiotu Umowy, wykonanego po dniu zawarcia aneksu. 7.Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów. 8.Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 3, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 4-6 stosuje się odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego. 9.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 8, Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 10.W przypadku zmiany stawki podatku VAT przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 3, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujęciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowania zmienionej stawki podatku VAT. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie Przedmiotu Umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1.Oferty należy składać w Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul.12 Marca 195, do dnia 28.05.2020 r. do godz. 10:00. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 2.Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miejskiego w Wejherowie (Ratusz), Plac Jakuba Wejhera 8, w sali nr 11 dnia 28.05.2020 r. o godz. 10.30. 3.Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w formie transmisji on-line. Transmisja on-line z otwarcia ofert będzie udostępniona pod adresem http://www.wejherowo.pl/poo.html. 2. Na ofertę, zwaną dalej Ofertą, składa się: 1) Podpisany „Formularz oferty” zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1a lub 1b do SIWZ lub zawierający wszystkie informacje i oświadczenia wskazane w treści Załącznika nr 1a lub 1b do SIWZ; 3. Do Oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1)Oświadczenia zgodne ze wzorem stanowiącym Załączniki nr 2 i 2a do SIWZ; 2)Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, wymagane postanowieniami rozdz. X SIWZ; 3)Zobowiązania wymagane postanowieniami rozdz. X ust. 1 lit. d) SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 4)Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 5)Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasta Wejherowa wraz z jednostkami organizacyjnymi, z podziałem na części: Część I: Ubezpieczenie mienia, komunikacyjne, NNW oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa..

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasta Wejherowa wraz z jednostkami organizacyjnymi, z podziałem na Części: Część I: Ubezpieczenie mienia, komunikacyjne, NNW oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa; 2.Przedmiot zamówienia dla Części I został opisany w załączniku Nr 5 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”(OPZ). 3. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Klauzule fakultatywne

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasta Wejherowa wraz z jednostkami organizacyjnymi, z podziałem na Części: Część II: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa – Wejherowskie Centrum Kultury.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasta Wejherowa wraz z jednostkami organizacyjnymi, z podziałem na Części: Część II: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa – Wejherowskie Centrum Kultury. 2.Przedmiot zamówienia dla Części II został opisany w załączniku Nr 5 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”(OPZ). 3. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Klauzule fakultatywne

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 20.05.2020.12.10.20_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2020-05-20 12:10:20 137,3KB
2 26.05.2020.15.34.53_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2020-05-26 15:34:53 46,9KB
3 29.05.2020.15.16.21_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf 2020-05-29 15:16:21 82,8KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 20.05.2020.12.10.20_Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-20 12:10:20 810,0KB 135 razy
2 20.05.2020.12.10.44_ZALACZNIK_I_A.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-20 12:10:44 215,1KB 62 razy
3 20.05.2020.12.11.03_ZALACZNIK_I_B.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-20 12:11:03 175,3KB 59 razy
4 20.05.2020.12.11.24_ZALACZNIK_I_C.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-20 12:11:24 672,3KB 54 razy
5 20.05.2020.12.11.41_ZALACZNIK_I_D.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-20 12:11:41 193,5KB 56 razy
6 20.05.2020.12.11.58_ZALACZNIK_I_E.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-20 12:11:58 682,0KB 50 razy
7 20.05.2020.12.12.22_ZALACZNIK_I_F.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-20 12:12:22 128,8KB 46 razy
8 20.05.2020.12.12.42_ZALACZNIK_I_G.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-20 12:12:42 4,4MB 87 razy
9 20.05.2020.12.13.38_Zalaczniki_w_wersji_edytowalnej.doc Po terminie otwarcia ofert 2020-05-20 12:13:38 40KB 72 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 26.05.2020.15.34.53_Wyjasnienia_nr_1_i_zmiana_nr_1_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-26 15:34:53 2,0MB
2 29.05.2020.15.16.21_Zmiana_nr_2_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-29 15:16:21 1,0MB
3 29.05.2020.15.17.47_Zalacznik_nr_1_do_Zmiany_nr_2_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-29 15:17:47 812,2KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 26.05.2020.15.34.53_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2020-05-26 15:34:53 46,9KB
2 26.05.2020.15.35.08_Wyjasnienia_nr_1_i_zmiana_nr_1_tresci_SIWZ.pdf 2020-05-26 15:35:08 2,0MB
3 29.05.2020.15.16.21_Zmiana_nr_2_tresci_SIWZ.pdf 2020-05-29 15:16:21 1,0MB
4 29.05.2020.15.16.39_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf 2020-05-29 15:16:39 82,8KB
Wynik postępowania
1 17.06.2020.14.43.40_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_Czesc_1.pdf 2020-06-17 14:43:40 231,2KB
2 17.06.2020.14.43.51_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_Czesc_2.pdf 2020-06-17 14:43:51 346,3KB
Informacja z otwarcia ofert
1 03.06.2020.13.36.29_Informacja_o_zlozonych_ofertach.pdf 2020-06-03 13:36:29 399,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ojowska - Rosa 20-05-2020 12:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ojowska - Rosa 20-05-2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Ojowska - Rosa 17-06-2020 14:43