Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2018 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2023 - 2034

8/04/2018 S75 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Polska-Wejherowo: Usługi udzielania kredytu

2018/S 075-167152

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Miasta Wejherowa
pl. Jakuba Wejhera 8
Wejherowo
84-200
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Szulakowska
Tel.: +48 586777115
E-mail:
wzpifz@um.wejherowo.pl
Faks: +48 586777123
Kod NUTS: PL63

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.wejherowo.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.wejherowo.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 12 000 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2018 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Numer referencyjny: ZZP.271.7.2018.AO

II.1.2)Główny kod CPV

66113000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości do 12 000 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2018 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2023–2034.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL63

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren miasta Wejherowa.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości do 12 000 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2018 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2023–2034.

2. Okres uruchomienia kredytu: Kredyt uruchamiany jednorazowo do 31.12.2018 r. lub w dwóch transzach: pierwsza w kwocie do 50 % wysokości kredytu (planowany termin: lipiec - grudzień 2018) na wniosek złożony Wykonawcy na ... dni robocze przed uruchomieniem transzy (nie więcej niż 3 dni robocze).

3. Okres spłaty kapitału: lata 2023–2034, począwszy od 31.3.2023 r. w 48 równych ratach kwartalnych (ostatnia rata 31.12.2034 r.) lub 47 równych ratach kwartalnych oraz w 1 ostatniej racie wyrównującej.

4. Odsetki spłacane będą kwartalnie płatne w ostatnim dniu każdego kwartału, począwszy od końca IV kwartału 2018 r., raty kapitałowe spłacane będą kwartalnie płatne w ostatnim dniu każdego kwartału, począwszy od końca I kwartału 2023 r.

5. Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypadnie na sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, to spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień.

6. Zabezpieczenie kredytu ustala się w formie weksla własnego „in blanco” do kwoty 17 000 000 PLN.

7. Kredytobiorca ma prawo do spłaty całości lub części kredytu w dowolnym czasie przed terminem określonym wyżej, z zachowaniem miesięcznego okresu powiadomienia, bez dodatkowych opłat lub prowizji. Wcześniejsza spłata kredytu będzie skutkować proporcjonalnym obniżeniem kwoty należnych odsetek, które będą naliczane od pozostałej do spłaty kwoty zadłużenia.

8. Kwota kredytu nie uruchomiona do końca bieżącego roku, nie będzie wykorzystana. Od niewykorzystanej kwoty kredytu nie będzie pobierana przez Wykonawcę żadna opłata lub prowizja.

9. Walutą kredytu będzie złoty polski – wszystkie rozliczenia między bankiem a kredytobiorcą będą dokonywane w złotych polskich.

10. Nie przewiduje się zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin na uruchomienie kredytu od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/12/2034

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający doprecyzowuje termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia spłaty kredytu, lecz nie dłużej niż do dnia 31.12.2034 r.

Termin uruchomienia kredytu – jednorazowo do dnia 31.12.2018 r. lub w dwóch transzach, w tym pierwsza w kwocie do 50 % wysokości kredytu (planowany termin lipiec - grudzień 2018).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 z późn. zm.) a w przypadku określonym w art.178 ust.1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

1) Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany dalej JEDZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

— nie podlega wykluczeniu,

— spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1), Wykonawca składa w formie JEDZ. Wzór JEDZ określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. U. L 3/16 z 6.1.2016). Rozporządzenie zawiera także załącznik 1 – Instrukcje, w którym opisano sposób wypełnienia JEDZ.

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie JEDZ dotyczące tych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

4) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających: 1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.: - Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócania konkurencji w postępowaniu. Wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

4. Ze względów technicznych wynikających z braku miejsca wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia został szczegółowo określony w SIWZ (dokumentach zamówienia).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w załącznikach nr 4 (Projekt umowy) i 5 (SOPZ) do SIWZ.

2. Zapisy dotyczące możliwości wprowadzania zmian do umowy oraz warunki dokonywania tych zmian zostały szczegółowo określone w załączniku nr 4 do SIWZ - Projekt umowy.

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 27/05/2018

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 27/05/2018

Czas lokalny: 09:30

Miejsce:

1. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, w sali nr 103.

2. Oferty należy składać w Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul.12 Marca 195.

3. Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 60 dni.

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp.

2. Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą wskazane okoliczności, spośród przewidzianych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, tj.: art. 24 ust. 5 pkt 1); art. 24 ust. 5 pkt 2); art. 24 ust. 5 pkt 4); art. 24 ust. 5 pkt 5); art. 24 ust. 5 pkt 6); art. 24 ust. 5 pkt 7); art. 24 ust. 5 pkt 8).

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających: brak podstaw wykluczenia, tj.: - Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; - Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; - Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; - Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp; - Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnego naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp; - Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

4. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 80 000,00 PLN.

5. Pozostałe informacje dostępne są w SIWZ (www.bip.wejherowo.pl).

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane

W Dziale VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, o której mowa w przepisie art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Środkami ochrony prawnej są:

1) Odwołanie (zgodnie z art. 180 i nast. ustawy Pzp);

2) Skarga do sądu (zgodnie z art. 198a i nast. ustawy Pzp).

4. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia

17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

14/04/2018

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 17.04.2018.18.33.53_Ogloszenie_o_zamowieniu_przekazane_Urzedowi_Publikacji_Unii_Europejskiej.pdf 2018-04-17 18:33:53 127,1KB
2 18.04.2018.11.19.06_Ogloszenie_o_zamowieniu_opublikowane_w_DUUE.pdf 2018-04-18 11:19:06 128,1KB
3 18.05.2018.14.46.32_Sprostowanie_Ogloszenie_zmian_lub_dodatkowych_informacji_nr_1_przekazane_UPUE.pdf 2018-05-18 14:46:32 70,9KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 1.uchwala_budzetowa__na__2018.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-04-18 11:19:06 3,7MB 24 razy
2 10.bilans_z_wyk._budzetu_za_2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-04-18 11:19:06 930,5KB 19 razy
3 11.rb-z_za_2017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-04-18 11:19:06 112,9KB 22 razy
4 12.rb-nds_za_2017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-04-18 11:19:06 96,7KB 29 razy
5 13.rb-n_za_2017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-04-18 11:19:06 132,7KB 22 razy
6 15.uchwala_rio_ws._opinii_o_sprawozdaniu_z_wykonania_budzetu_na_2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-04-18 11:19:06 165,2KB 20 razy
7 16.uchwala__rio_o_mozliwosci_sfinnansowania_planowanego_deficytu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-04-18 11:19:06 964,1KB 21 razy
8 17.uchwala_rio_o_projekcie_budzetu_na_2018.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-04-18 11:19:06 882,3KB 123 razy
9 18.04.2018.11.19.06_7_SIWZ_KREDYT.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-04-18 11:19:06 727,1KB 64 razy
10 18.uchwala_rio_o_projekcie_wpf_2018-2034.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-04-18 11:19:06 872,4KB 24 razy
11 19.uchwala_o_zaciagnieciu_kredytu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-04-18 11:19:06 325,6KB 22 razy
12 2.uchwala_wpf_na_2018.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-04-18 11:19:06 1,4MB 16 razy
13 3._uchwala_o_zmianach_w_budzecie_na_2017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-04-18 11:19:06 2,4MB 21 razy
14 4._zmiana_uchwaly_wpf_na_2017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-04-18 11:19:06 1,6MB 36 razy
15 5._zest._zobowiazan_na_31.03.2018.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-04-18 11:19:06 221,8KB 22 razy
16 7.rb-z_za_2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-04-18 11:19:06 102,5KB 21 razy
17 8.rb-nds_za_2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-04-18 11:19:06 175,0KB 187 razy
18 9.rb-n_za_2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-04-18 11:19:06 263,4KB 21 razy
19 zalaczniki_w_wersji_edytowalnej.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-04-18 11:19:06 299,5KB 30 razy
20 zalacznik_nr_2a_do_siwz_plik_espd.xml Po terminie otwarcia ofert 2018-04-18 11:19:06 133,1KB 31 razy
21 zalacznik_nr_2a_do_siwz_plik_espd_pdf.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-04-18 11:19:06 85,7KB 27 razy
22 zalacznik_nr_2_do_siwz_jedz_kredyt.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-04-18 11:19:06 21KB 30 razy
23 zalacznik_nr_2_do_siwz_jedz_kredyt.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-04-18 11:19:06 175,8KB 21 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 18.05.2018.14.46.32_WyjaA_nienie_nr_1_i_zmiana_nr_1_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-05-18 14:46:32 1,4MB
2 18.05.2018.14.48.36_20.Rb-27S_za_2017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-05-18 14:48:36 978,0KB
3 18.05.2018.14.48.45_21.Rb-28S_za_2017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-05-18 14:48:45 1,5MB
4 18.05.2018.14.48.58_22.Rb-Z_za_I_kw.2018.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-05-18 14:48:58 100,6KB
5 18.05.2018.14.49.09_23.Rb-N_za_I_kw.2018.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-05-18 14:49:09 264,4KB
6 18.05.2018.14.49.19_24.Rb-NDS_za_I_kw.2018.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-05-18 14:49:19 198,4KB
7 18.05.2018.14.49.31_25.Rb-27S_za_I_kw.2018.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-05-18 14:49:31 849,5KB
8 18.05.2018.14.49.43_26.Rb-28S_za_I_kw.2018.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-05-18 14:49:43 1,5MB
9 18.05.2018.14.49.55_27.uchwaA_a_RIO_ws_opinii_o_sprawozdaniu_z_wykonania_budzetu_na_2017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-05-18 14:49:55 1,1MB
10 18.05.2018.14.50.06_28.bilans_z_wyk_budzetu_za_2017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-05-18 14:50:06 149,5KB
11 18.05.2018.14.50.19_29.uchala__RIO_o_mozliwosci_splaty_kredytu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-05-18 14:50:19 933,3KB
12 18.05.2018.14.50.29_30.zaswiadczenie_o_wyborze_Prezydenta.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-05-18 14:50:29 24,1KB
13 18.05.2018.14.50.38_31.uchwala_o_powlaniu_Skarbnika.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-05-18 14:50:38 57,0KB
14 21.05.2018.14.43.05_Wyjasnienia_nr_2_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-05-21 14:43:05 404,4KB
15 22.05.2018.10.07.11_Wyjasnienia_nr_3_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-05-22 10:07:11 430,8KB
Wynik postępowania
1 10.07.2018.11.05.29_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_strona.pdf 2018-07-10 11:05:29 405,4KB
Informacja z otwarcia ofert
1 30.05.2018.12.50.02_Informacja_o_zlozonych_ofertach.pdf 2018-05-30 12:50:02 360,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Szulakowska 17-04-2018 18:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ojowska - Rosa 17-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Bartosz Janaszkiewicz 10-07-2018 11:05