Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rewitalizacja Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie w zakresie dróg oraz rozbudowa sieci placów zabaw i miejsc rekreacji w ramach projektu pn. Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa.

Wejherowo: Rewitalizacja Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie w zakresie dróg oraz rozbudowa sieci placów zabaw i miejsc rekreacji w ramach projektu pn. Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa.
Numer ogłoszenia: 31297 - 2010; data zamieszczenia: 15.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta , pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 058 6777105.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wejherowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie w zakresie dróg oraz rozbudowa sieci placów zabaw i miejsc rekreacji w ramach projektu pn. Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie w zakresie dróg oraz rozbudowa sieci placów zabaw i miejsc rekreacji w ramach projektu pn. Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Zamawiający czyni starania, aby zrealizować przedmiotowe zamówienie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013. 4. W przypadku uzyskania dofinansowania Wykonawca będzie zobowiązany wykonać prace zgodnie z zasadami ustalonymi przez Unię Europejską i Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym (m. in. Instytucja Zarządzająca stawia wymagania, aby materiały użyte przy realizacji zamówienia pochodziły z krajów Unii Europejskiej, chyba że brak jest producenta na terenie Unii Europejskiej). Wykonawca będzie zobowiązany również wypełniać obowiązki informacyjne i promocyjne określone w Wytycznych dotyczących promocji projektów UE dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 - załącznik nr 12 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007 - 2013 dostępne na stronie http://www.dpr.woj-pomorskie.pl/images/dyn/_PB_Zal_12_Wytyczne_Promocja.pdf z późn. zm. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 14.000 Euro, lecz nie przekraczającej 4.845.000 Euro dla robót budowlanych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 2. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9, 45.11.27.11-2, 45.23.31.61-5, 45.23.32.00-1, 45.23.31.20-6, 31.52.72.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.22.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 30.000,00 złotych, słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100. Wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wejherowie - Bank Millennium O/Wejherowo nr 14116022020000000061963861. Pozostałe wymagania dotyczące wadium zostały określone w rozdz. XII SIWZ.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: zrealizował (zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej pięć zamówień (potwierdzonych dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Zamawiający powyższy warunek uzna za spełniony jeżeli wykonawca zrealizował co najmniej: a. trzy roboty budowlane polegające na wykonaniu dróg lub ścieżek z kostek o powierzchni co najmniej 2000 m2 i wartości nie mniejszej niż 250 tys. złotych brutto w każdym zamówieniu. b. dwie roboty budowlane polegające na wybudowaniu placu zabaw o nawierzchni elastycznej i pow. min. 400 m2 w każdym zamówieniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone tj.: a. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub drogowej bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji min. jednego zamówienia spełniającego warunek opisany w rozdz. VIII pkt 1a. b. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub/i zdolność kredytową nie mniejszą niż 1 mln. złotych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. b) Zbiorcze zestawienie kwot składających się na cenę zamówienia - zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ. c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, zgodnie z definicją przyjętą w słowniczku SIWZ. d) Dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium wraz z dokumentami, z których wynika stosowne upoważnienie (upełnomocnienie). Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 207 przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z rozdz. XII pkt. 2.1. lit. b SIWZ. e) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonywania tych zmian zostały szczegółowo określone w załączniku nr 6 do SIWZ - Projekcie umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wejherowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12-go Marca 195, 84-200 Wejherowo, pok. 104..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.03.2010 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. J. Wejhera nr 8, w pokoju Nr 5, do dnia 10.03.2010 r. do godz. 09:00.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający czyni starania, aby zrealizować przedmiotowe zamówienie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 
Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2010-02-15 14:43:17 66,0KB
2 OgA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia_-_2.pdf 2010-03-23 11:54:44 52,1KB
3 ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_3.pdf 2010-04-02 13:42:40 39,3KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 7.1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-15 14:43:17 169,1KB 1134 razy
2 7.10.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-15 14:43:17 3,0MB 363 razy
3 7.11.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-15 14:43:17 269,1KB 302 razy
4 7.12.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-15 14:43:17 30,3MB 310 razy
5 7.13.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-15 14:43:17 995,1KB 732 razy
6 7.14.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-15 14:43:17 2,7MB 355 razy
7 7.15.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-15 14:43:17 88,0KB 1755 razy
8 7.16.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-15 14:43:17 58,4KB 911 razy
9 7.17.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-15 14:43:17 122,6KB 361 razy
10 7.18.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-15 14:43:17 305,8KB 360 razy
11 7.19.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-15 14:43:17 395,7KB 498 razy
12 7.2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-15 14:43:17 91,6KB 866 razy
13 7.3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-15 14:43:17 193,3MB 296 razy
14 7.4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-15 14:43:17 74,7MB 297 razy
15 7.5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-15 14:43:17 42,9MB 298 razy
16 7.6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-15 14:43:17 4,2MB 292 razy
17 7.7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-15 14:43:17 995,0KB 538 razy
18 7.8.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-15 14:43:17 70,9MB 294 razy
19 7.9.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-15 14:43:17 84,8KB 1350 razy
20 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-15 14:43:17 463,8KB 557 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 OgA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-04 15:06:27 39,3KB
2 WyjaA_nienia_i_zmiana_nr_1_treA_ci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-04 15:06:40 338,5KB
3 Zal._nr_1_-_zamienny_rysunek_pomostu_drewnianego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-04 15:07:30 42,3KB
4 Zal._nr_2__-_zal._7.20_a_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-04 15:33:00 8,0MB
5 Zal._nr_2__-_zal._7.20_b_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-04 15:33:00 5,2MB
6 Zal._nr_2__-_zal._7.20_c_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-04 15:33:00 4,4MB
7 Zal._nr_2__-_zal._7.20_d_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-04 15:33:00 3,9MB
8 WyjaA_nienia_i_zmiana_nr_2_treA_ci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-23 11:54:24 2,7MB
9 wyjsnienia_i_zmiana_nr_3_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-02 13:42:40 63,5KB
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2010-05-20 15:42:34 521,8KB
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf 2010-07-27 10:32:45 50,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Szulakowska 15-02-2010 14:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Szulakowska 15-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Szulakowska 20-05-2010 15:42