Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasta Wejherowa wraz z jednostkami, z podziałem na 2 części: Zadanie I : Ubezpieczenie mienia, komunikacyjne, NNW oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa. Zadanie II : Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa - Wejherowskie Centrum Kultury.

Początek formularzaOgłoszenie nr 519277-N-2017 z dnia 2017-05-29 r.

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta: Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasta Wejherowa wraz z jednostkami, z podziałem na 2 części: Zadanie I – Ubezpieczenie mienia, komunikacyjne, NNW oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa. Zadanie II – Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa – Wejherowskie Centrum Kultury.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Tak


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Podmiot

Gmina Miasta Wejherowa, 84-200 Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera nr 8, reprezentowana przez Prezydenta Miasta zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Pzp upoważniona jest do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia wspólnego w imieniu i na rzecz poniższych podmiotów: 1. Gmina Miasta Wejherowa/Urząd Miasta Wejherowo, 84-200 Wejherowo, Pl. J. Wejhera 8, m.in. z wydziałami: - Wydział Ogólno-Organizacyjny (WOO), Straż Miejska, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Kultury, Spraw Społecznych, Promocji i


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Gmina Miasta Wejherowa, 84-200 Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera nr 8, reprezentowana przez Prezydenta Miasta zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Pzp upoważniona jest do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia wspólnego w imieniu i na rzecz poniższych podmiotów: 1. Gmina Miasta Wejherowa/Urząd Miasta Wejherowo, 84-200 Wejherowo, Pl. J. Wejhera 8, m.in. z wydziałami: - Wydział Ogólno-Organizacyjny (WOO), Straż Miejska, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Kultury, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki, Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Wejherowie (polisa obejmująca mienie zgodnie z załącznikiem IA, może zawierać również ryzyka wspólne dla całego zadania I oraz polisa obejmująca mienie zarządzane przez WZNK); - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie (WGNiU, indywidualnie będą wystawiane polisy na: Kalwarię Wejherowską, Park Majkowskiego, przejazd kolejowy); - Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie (WIGKOŚ, indywidualna polisa na OC zarządcy dróg); 2. Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych ul. Sobieskiego 251, 84-200 Wejherowo, (indywidualna polisa); 3. Wejherowskie Centrum Kultury, ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, (indywidualna polisa/y, zadanie II); 4. Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Wejherowie, ul. Sobieskiego 300, 84-200 Wejherowo, (indywidualna polisa); 5. Przedszkole Samorządowe Nr 2 im. Kubusia Puchatka, ul. Derdowskiego 1, 84-200 Wejherowo, (indywidualna polisa); 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, im. Teodora Bolduana, Osiedle Kaszubskie 27, 84-200 Wejherowo, (indywidualna polisa); 7. Szkoła Podstawowa nr 9, Osiedle 1000-lecia PP 15, 84-200 Wejherowo, (indywidualna polisa); 8. Zespół Szkół nr 1, ul. Śmiechowska 36, 84-200 Wejherowo, (indywidualna polisa); 9. Zespół Szkól nr 2, ul. Gdańska 30, 84-200 Wejherowo (indywidualna polisa); 10. Zespół Szkól nr 3, ul. Nanicka 22, 84-200 Wejherowo (indywidualna polisa); 11. pozostałe, o ile zgłoszą mienie do objęcia ochroną w trakcie trwania umowy.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta, krajowy numer identyfikacyjny , ul. pl. Jakuba Wejhera 8 , 84200 Wejherowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 677 71 15, e-mail zzp@wejherowo.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.wejherowo.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Administracja samorządowa i jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Gmina Miasta Wejherowa, 84-200 Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera nr 8, reprezentowana przez Prezydenta Miasta zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Pzp upoważniona jest do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia wspólnego w imieniu i na rzecz poniższych podmiotów: 1. Gmina Miasta Wejherowa/Urząd Miasta Wejherowo, 84-200 Wejherowo, Pl. J. Wejhera 8, m.in. z wydziałami: - Wydział Ogólno-Organizacyjny (WOO), Straż Miejska, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Kultury, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki, Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Wejherowie (polisa obejmująca mienie zgodnie z załącznikiem IA, może zawierać również ryzyka wspólne dla całego zadania I oraz polisa obejmująca mienie zarządzane przez WZNK); - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie (WGNiU, indywidualnie będą wystawiane polisy na: Kalwarię Wejherowską, Park Majkowskiego, przejazd kolejowy); - Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie (WIGKOŚ, indywidualna polisa na OC zarządcy dróg); 2. Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych ul. Sobieskiego 251, 84-200 Wejherowo, (indywidualna polisa); 3. Wejherowskie Centrum Kultury, ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, (indywidualna polisa/y, zadanie II); 4. Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Wejherowie, ul. Sobieskiego 300, 84-200 Wejherowo, (indywidualna polisa); 5. Przedszkole Samorządowe Nr 2 im. Kubusia Puchatka, ul. Derdowskiego 1, 84-200 Wejherowo, (indywidualna polisa); 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, im. Teodora Bolduana, Osiedle Kaszubskie 27, 84-200 Wejherowo, (indywidualna polisa); 7. Szkoła Podstawowa nr 9, Osiedle 1000-lecia PP 15, 84-200 Wejherowo, (indywidualna polisa); 8. Zespół Szkół nr 1, ul. Śmiechowska 36, 84-200 Wejherowo, (indywidualna polisa); 9. Zespół Szkól nr 2, ul. Gdańska 30, 84-200 Wejherowo (indywidualna polisa); 10. Zespół Szkól nr 3, ul. Nanicka 22, 84-200 Wejherowo (indywidualna polisa); 11. pozostałe, o ile zgłoszą mienie do objęcia ochroną w trakcie trwania umowy.

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.bip.wejherowo.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.bip.wejherowo.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej.
Adres:
Kancelaria Podawcza Urzędu Miejskiego w Wejherowie (84-200), ul. 12 Marca 195


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasta Wejherowa wraz z jednostkami, z podziałem na 2 części: Zadanie I – Ubezpieczenie mienia, komunikacyjne, NNW oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa. Zadanie II – Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa – Wejherowskie Centrum Kultury.
Numer referencyjny: ZZP.271.10.2017.EJ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczeniowych polegających na `Kompleksowym ubezpieczeniu Gminy Miasta Wejherowa wraz z jednostkami`, z podziałem na 2 części: Zadanie I: Ubezpieczenie mienia, komunikacyjne, NNW oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa, Zadanie II: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa – Wejherowskie Centrum Kultury. 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku Nr 5 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (dalej: SOPZ). Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia majątku i interesów Zamawiającego w poniższym zakresie: Zadanie I: ubezpieczenie mienia, komunikacyjne, NNW oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa wraz z jednostkami obejmujące: 1. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; 2. ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych; 3. ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku; 4. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 5. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; 6. ubezpieczenia komunikacyjne samochodów Straży Miejskiej i OSP; 7. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW Strażników Miejskich. Zadanie II: ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa – Wejherowskie Centrum Kultury obejmujące: 1. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk; 2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; Wykazy mienia znajdują się w załącznikach: IA, IB, IC, ID, IE. Zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń znajduje się w załączniku: I F - do Zadania I i do Zadania II. 3. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówienia z wolnej ręki polegającego na powtórzeniu podobnych usług „Kompleksowym ubezpieczeniu Gminy Miasta Wejherowa wraz z jednostkami” w odniesieniu do Zadania I i Zadania II, w szczególności: 2.1. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; 2.2. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk; 2.3. ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych; 2.4. ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku; 2.5. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 2.6. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; 2.7. ubezpieczenia komunikacyjne; 2.8. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW. 3. Zakres usług podobnych został szczegółowo określony powyżej i jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 36 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

36

     


II.9) Informacje dodatkowe: 1. Przez termin realizacji przedmiotu zamówienia rozumie się okres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej wynikający z zawartej umowy ubezpieczenia. Wymagany okres ubezpieczenia wynosi 36 miesięcy. Termin realizacji przedmiotu zamówienia dla obu zadań: od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystawiania polis z rozbiciem na poszczególne wydziały i jednostki organizacyjne, placówki oświatowe, kulturalne, komunalne (bez stosowania składki minimalnej dla polisy). 3. W ubezpieczeniach opisanych w Zadaniu I i w Zadaniu II: - polisy indywidualne zawierane w systemie sum stałych dla poszczególnych wydziałów i jednostek, placówek oświatowych, kulturalnych, komunalnych, - polisy wspólne (będą obejmowały ochroną wszystkie wydziały i jednostki placówki oświatowe, kulturalne, komunalne Zamawiającego) zawierane w systemie na pierwsze ryzyko, w tym: ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie szyb oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, wystawiane będą na okresy roczne: - od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.; - od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.; - od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Uwaga: W pierwszym okresie ubezpieczenia nastąpi wyrównanie terminów ubezpieczenia i dla niektórych umów zawieranych w systemie sum stałych. Indywidualny okres rozpoczęcia ochrony został podany w załącznikach. 4. Polisy dla ubezpieczeń komunikacyjnych (dot. Zadania I) - będą wystawione na okresy roczne z uwzględnieniem indywidualnych okresów ubezpieczenia dla każdego pojazdu. Początek i koniec okresu ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów podane zostały w załączniku nr 5 do SIWZ. Składki za ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży (AC/KR) będą naliczane od aktualnej wartości rynkowej pojazdu. Dopuszcza się jednorazową płatność składki za ubezpieczenie NNW. 5. Jeżeli Wykonawca działa w formie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zawarcie umów ubezpieczenia nie może wiązać się z nabyciem przez zamawiającego członkostwa w TUW. 6. Polisy ubezpieczeniowe dotyczące placówek oświatowych w pierwszym okresie ubezpieczenia będą wystawiane na okres ubezpieczenia krótszy niż roczny. 7. Jeżeli z powodu przedłużenia procedury przetargowej stanie się niemożliwa realizacja zamówienia w tym okresie, to strony w zawieranej umowie będą mogły ustalić odpowiednio inne terminy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający określa niżej wymieniony warunek w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium RP w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zezwolenie Ministra Finansów lub inny dokument potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. prowadzenia działalności zgodnie ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844 z późn. zm.).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: a) Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 i 2a do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: - nie podlega wykluczeniu, - spełnia warunki udziału w postępowaniu. b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie dotyczące tych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do SIWZ. c) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. d) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Projekt zobowiązania stanowi załącznik nr 2b do SIWZ. e) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w rozdz. IX ust. 2 SIWZ. f) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. g) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1 lit. c). h) Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 lit. b) nin. rozdziału. i) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających: a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.: - Zezwolenia Ministra Finansów lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie Wykonawcy do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. prowadzenia działalności zgodnie ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844 z późn. zm.). b) brak podstaw wykluczenia, tj.: - Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócania konkurencji w postępowaniu. Wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. b) niniejszego rozdziału: a) tiret pierwsze - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5. Dokument, o którym mowa w ust. 4 lit. a) tiret pierwsze, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 5 stosuje się. 7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 8. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 9. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 10. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania określone w ustawie Pzp i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 – dalej: „rozporządzenie”). 11. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja): a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w rozdz. IX ust. 2 SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdz. VIII ust. 1 pkt 1.2 SIWZ. c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego rozdziału – składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w ust. 3 nin. rozdziału składa każdy z Wykonawców (każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej). e) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani - każdy z Wykonawców (każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej) - na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 2 lit. b) nin. rozdziału. 12. Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, podlegają wykluczeniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 13. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w rozdz. IX ust. 2 SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 14. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 13 powyżej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Klauzule fakultatywne

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1. Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 2. Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 3. Strony zastrzegają sobie możliwość zmian warunków niniejszej Umowy oraz umów ubezpieczenia w trakcie ich trwania zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp. 4. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: 1. konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w tym skrócenie lub wydłużenie czasu trwania, 2. niezbędność ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy – w takim przypadku zmianie mogą ulec zapisy umowy odnoszące się do przedmiotu umowy i jego zakresu, wynagrodzenia i rozliczenia Wykonawcy, a także obowiązków Wykonawcy, 3. zwiększenie wartości ubezpieczonego mienia; 4. zakup lub przejęcie nowych składników mienia; 5. uzupełnienie wyczerpanych limitów lub sum ubezpieczenia; 6. konieczności przedłużenia okresu ubezpieczenia; 7. konieczność zmiany wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia w przypadku zmiany wartości majątku, 8. zmiany zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego za zgodą Wykonawcy - w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie przewidzianego wcześniej w specyfikacji, a wynikającego np. z rozwoju wiedzy, nauki, techniki, itd., 9. zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki - w przypadku braku środków na zapłatę składek przez jednostki Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty, 10. zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej – w przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji; 11. korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy, 12. zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych. 13. zmiany danych Ubezpieczyciela (siedziba, adres, nazwa) bez zmiany Ubezpieczyciela. 14. wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają wprowadzenie zmian do Umowy. 5. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony pod rygorem nieważności. ZMIANA WYNAGRODZENIA 1. W przypadku gdy w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana: 1.1. stawki podatku od towarów i usług, 1.2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 1.3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w postanowieniach ust. 2-8. 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 3. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności: 3.1. przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń; 3.2. wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę; 3.3. szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę. 4. W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami). 5. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 6. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu niniejszej umowy, wykonanego po dniu zawarcia aneksu. 7. Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów. 8. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 3, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 4-6 stosuje się odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego. 9. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 8, Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej umowy, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 10. W przypadku zmiany stawki VAT przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia niniejszej umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujęciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowania zmienionej stawki VAT. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, napisaną w języku polskim. Wykonawca może złożyć ofertę na każde z dwóch zadań (części) lub tylko na jedno dowolnie wybrane zadanie (część). Postępowanie będzie rozstrzygane dla każdego/każdej z zadań/części
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Oferty należy składać w Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul.12 Marca 195. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 2. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul.12 Marca 195, w sali Nr 103 dnia 06.06.2017 r. o godz. 10:30. 3. Oferta winna zawierać: 1) Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ nr 1a dla Zadania I i 1b dla Zadania II; 2) Oświadczenia zgodne ze wzorem stanowiącym załączniki nr 2 i 2a do SIWZ; 3) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, wymagane postanowieniami rozdz. X SIWZ; 4) Zobowiązania wymagane postanowieniami rozdz. X ust. 1 lit. d) SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; 6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 7) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz.U. z 2017 poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasta Wejherowa wraz z jednostkami: Zadanie I – Ubezpieczenie mienia, komunikacyjne, NNW oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczeniowych polegających na `Kompleksowym ubezpieczeniu Gminy Miasta Wejherowa wraz z jednostkami`: Zadanie I: Ubezpieczenie mienia, komunikacyjne, NNW oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa. 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku Nr 5 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (dalej: SOPZ). Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia majątku i interesów Zamawiającego w poniższym zakresie: Zadanie I: ubezpieczenie mienia, komunikacyjne, NNW oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa wraz z jednostkami obejmujące: 1. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; 2. ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych; 3. ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku; 4. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 5. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; 6. ubezpieczenia komunikacyjne samochodów Straży Miejskiej i OSP; 7. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW Strażników Miejskich. 3. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Klauzule fakultatywne

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasta Wejherowa wraz z jednostkami: Zadanie II – Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa – Wejherowskie Centrum Kultury

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczeniowych polegających na `Kompleksowym ubezpieczeniu Gminy Miasta Wejherowa wraz z jednostkami`, z podziałem na 2 części: Zadanie II: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa – Wejherowskie Centrum Kultury. 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku Nr 5 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (dalej: SOPZ). Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia majątku i interesów Zamawiającego w poniższym zakresie: Zadanie II: ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa – Wejherowskie Centrum Kultury obejmujące: 1. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk; 2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; 3. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Klauzule fakultatywne

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

 

Dół formularza

Początek formularza

 

Dół formularza

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 29.05.2017.05.39.59_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2017-05-29 05:39:59 158,5KB
2 02.06.2017.16.12.53_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr_1.pdf 2017-06-02 16:12:53 58,5KB
3 05.06.2017.15.50.32_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr_2.pdf 2017-06-05 15:50:32 58,5KB
4 06.06.2017.15.53.57_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr_3.pdf 2017-06-06 15:53:57 58,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 29.05.2017.05.40.15_SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:40:15 424,8KB 389 razy
2 29.05.2017.05.40.42_Zalaczniki_w_wersji_edytowalnej.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:40:42 34KB 116 razy
3 29.05.2017.05.41.08_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:41:08 428,9KB 110 razy
4 29.05.2017.05.41.27_Zalacznik__IA_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:41:27 35,9KB 110 razy
5 29.05.2017.05.41.41_Zalacznik__IA_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:41:41 54,1KB 114 razy
6 29.05.2017.05.41.52_Zalacznik__IA_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:41:52 38,0KB 118 razy
7 29.05.2017.05.42.04_Zalacznik__IA_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:42:04 32,8KB 231 razy
8 29.05.2017.05.42.20_Zalacznik__IA_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:42:20 32,8KB 151 razy
9 29.05.2017.05.42.37_Zalacznik__IA_6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:42:37 49,7KB 784 razy
10 29.05.2017.05.42.53_Zalacznik__IA_7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:42:53 42,2KB 104 razy
11 29.05.2017.05.43.13_Zalacznik__IB_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:43:13 35,6KB 109 razy
12 29.05.2017.05.43.26_Zalacznik__IB_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:43:26 50,2KB 373 razy
13 29.05.2017.05.43.45_Zalacznik__IB_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:43:45 46,4KB 110 razy
14 29.05.2017.05.43.57_Zalacznik__IB_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:43:57 40,7KB 374 razy
15 29.05.2017.05.44.17_Zalacznik__IB_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:44:17 44,1KB 976 razy
16 29.05.2017.05.44.31_Zalacznik__IB_6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:44:31 45,6KB 807 razy
17 29.05.2017.05.44.57_Zalacznik__IC_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:44:57 28,4KB 111 razy
18 29.05.2017.05.45.13_Zalacznik__IC_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:45:13 64,4KB 105 razy
19 29.05.2017.05.45.29_Zalacznik__IC_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:45:29 48,4KB 106 razy
20 29.05.2017.05.45.43_Zalacznik__IC_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:45:43 59,8KB 107 razy
21 29.05.2017.05.45.59_Zalacznik__IC_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:45:59 53,9KB 216 razy
22 29.05.2017.05.46.25_Zalacznik__IC_6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:46:25 54,6KB 100 razy
23 29.05.2017.05.46.41_Zalacznik__IC_7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:46:41 61,6KB 375 razy
24 29.05.2017.05.46.57_Zalacznik__IC_8.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:46:57 36,2KB 104 razy
25 29.05.2017.05.47.16_Zalacznik__IC_9.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:47:16 48,2KB 97 razy
26 29.05.2017.05.47.41_Zalacznik__IC_10.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:47:41 51,1KB 107 razy
27 29.05.2017.05.47.58_Zalacznik__IC_11.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:47:58 52,3KB 761 razy
28 29.05.2017.05.48.21_Zalacznik__IC_12.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:48:21 42,9KB 626 razy
29 29.05.2017.05.48.38_Zalacznik__IC_13.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:48:38 56,3KB 105 razy
30 29.05.2017.05.48.52_Zalacznik__IC_14.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:48:52 51,5KB 104 razy
31 29.05.2017.05.49.18_Zalacznik__IC_15.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:49:18 40,5KB 100 razy
32 29.05.2017.05.49.34_Zalacznik__IC_16.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:49:34 36,1KB 99 razy
33 29.05.2017.05.49.49_Zalacznik__ID_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:49:49 35,4KB 98 razy
34 29.05.2017.05.50.03_Zalacznik__ID_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:50:03 39,2KB 468 razy
35 29.05.2017.05.50.17_Zalacznik__ID_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:50:17 115,5KB 734 razy
36 29.05.2017.05.50.40_Zalacznik__ID_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:50:40 75,5KB 295 razy
37 29.05.2017.05.50.57_Zalacznik__ID_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:50:57 73,8KB 883 razy
38 29.05.2017.05.51.20_Zalacznik__IE_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:51:20 41,9KB 99 razy
39 29.05.2017.05.51.38_Zalacznik__IE_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:51:38 45,4KB 100 razy
40 29.05.2017.05.51.57_Zalacznik__IE_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:51:57 33,3KB 108 razy
41 29.05.2017.05.52.13_Zalacznik__IE_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:52:13 31,1KB 101 razy
42 29.05.2017.05.52.34_Zalacznik__IE_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:52:34 43,1KB 97 razy
43 29.05.2017.05.52.50_Zalacznik__IE_6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:52:50 31,1KB 330 razy
44 29.05.2017.05.53.13_Zalacznik__IE_7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:53:13 41,5KB 98 razy
45 29.05.2017.05.53.35_Zalacznik__IE_8.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:53:35 172,4KB 143 razy
46 29.05.2017.05.53.57_Zalacznik__IF.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-29 05:53:57 245,5KB 111 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 02.06.2017.16.13.17_zmiana_nr_1_tresci_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-06-02 16:13:17 657,1KB
2 05.06.2017.15.50.51_zmiana_nr_2_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-06-05 15:50:51 436,1KB
3 06.06.2017.15.54.48_Wyjasnienia_nr_1_zmiana_3_tresci_SIWZ_z_zalacznikami_06.06..pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-06-06 15:54:48 7,2MB
4 06.06.2017.15.59.25_zmieniony_zal._nr_1b_do_siwz-_Formularz_oferty_-zadanie_II_wersja_edytowalna.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-06-06 15:59:25 15KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 02.06.2017.16.13.36_zmiana_nr_1_tresci_siwz.pdf 2017-06-02 16:13:36 657,1KB
2 02.06.2017.16.13.54_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr_1.pdf 2017-06-02 16:13:54 58,5KB
3 05.06.2017.15.51.10_zmiana_nr_2_tresci_SIWZ.pdf 2017-06-05 15:51:10 436,1KB
4 05.06.2017.15.51.25_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr_2.pdf 2017-06-05 15:51:25 58,5KB
5 06.06.2017.15.57.26_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr_3.pdf 2017-06-06 15:57:26 58,5KB
6 06.06.2017.15.57.54_Wyjasnienia_nr_1_zmiana_3_tresci_SIWZ_z_zalacznikami_06.06..pdf 2017-06-06 15:57:54 7,2MB
Wynik postępowania
1 23.06.2017.15.42.09__wybor_najkorzystniejszej_oferty-zad._I_i_II-_Internet.pdf 2017-06-23 15:42:09 941,3KB
Informacja z otwarcia ofert
1 12.06.2017.12.28.34_Informacja_o_zA_ozonych_ofertach.pdf 2017-06-12 12:28:34 553,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Szulakowska 29-05-2017 05:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Jodłowska 29-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Ewa Jodłowska 23-06-2017 15:42