Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Pełnienie nadzoru autorskiego z podziałem na zakresy: Zakres 1 ? Budowa północnej części powiązania drogowego wraz z włączeniem go do drogi krajowej nr 6, Zakres 2 ? Budowa z przebudową kanalizacji deszczowej wraz z wylotem rowu w rejonie skrzyżowania ul. Orzeszkowej z drogą krajową nr 6

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

 
www.bip.wejherowo.pl
Ogłoszenie nr 338003 - 2016 z dnia 2016-11-07 r.
Wejherowo: Pełnienie nadzoru autorskiego z podziałem na zakresy: Zakres 1 ? Budowa północnej części powiązania drogowego wraz z włączeniem go do drogi krajowej nr 6, Zakres 2 ? Budowa z przebudową kanalizacji deszczowej wraz z wylotem rowu w rejonie skrzyżowania ul. Orzeszkowej z drogą krajową nr 6
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej ? mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta, krajowy numer identyfikacyjny , ul. pl. Jakuba Wejhera  8, 84200   Wejherowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 677 71 15, e-mail , faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bip.wejherowo.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.bip.wejherowo.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.bip.wejherowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej.
Adres:
Kancelaria Podawcza Urzędu Miejskiego w Wejherowie (84-200), ul.12 Marca 195

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru autorskiego z podziałem na zakresy: Zakres 1 ? Budowa północnej części powiązania drogowego wraz z włączeniem go do drogi krajowej nr 6, Zakres 2 ? Budowa z przebudową kanalizacji deszczowej wraz z wylotem rowu w rejonie skrzyżowania ul. Orzeszkowej z drogą krajową nr 6
Numer referencyjny: ZZP.271.49.2016.EJ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego z podziałem na zakresy: Zakres 1 ? Budowa północnej części powiązania drogowego wraz z włączeniem go do drogi krajowej nr 6, Zakres 2 ? Budowa z przebudową kanalizacji deszczowej wraz z wylotem rowu w rejonie skrzyżowania ul. Orzeszkowej z drogą krajową nr 6. Roboty wskazane w Zakresie 1 i Zakresie 2 obejmują Etap I robót, tj. budowę bezkolizyjnego powiązania drogowego łączącego północną i południową część miasta Wejherowa z drogą krajową nr 6 wraz z obiektami mostowymi oraz budowę z przebudową kanalizacji deszczowej wraz z wylotem rowu w rejonie skrzyżowania ul. Orzeszkowej z drogą krajową nr 6. 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku Nr 5 do SIWZ ?Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia? (SOPZ) oraz w załączniku nr 4 do SIWZ ?Projekt umowy?. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) pełnienie stałego nadzoru autorskiego w branżach obejmujących sieci elektryczne, teletechniczne, wodociągowe, gazowe, ciepłownicze, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz w branży drogowej i w zakresie zieleni, we wszystkie dni będące dniami roboczymi dla Zamawiającego, b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, c) wykonywanie na polecenie Zamawiającego dokumentacji zamiennej i opracowań dodatkowych.

II.5) Główny kod CPV: 71248000-8
Dodatkowe kody CPV:71320000-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów ? szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 29/06/2018

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 29.06.2018 r., z zastrzeżeniem, że termin zakończenia prac może zostać skrócony w przypadku gdy Wykonawca robót objętych Zakresem 1 i Zakresem 2 uzyska pozwolenie na użytkowanie w terminie przed dniem 29.06.2018 r. 2.Dla Zakresu 1 i Zakresu 2 (Etap I) zakończenie i odebranie robót winno nastąpić do dnia 30.04.2018 r, a w terminie do dnia 29.06.2018 r. wykonawca robót zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego w zakresie obejmującym Etap 1.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający określa niżej wymieniony warunek w zakresie osób: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem, niezbędnymi do wykonania zamówienia: - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, która wykonała, jako projektant co najmniej 1 projekt, składający się co najmniej z projektu budowlanego, dotyczący budowy lub przebudowy drogi klasy nie niższej niż Z i sprawowała nadzór autorski nad co najmniej 1 projektem składającym się co najmniej z projektu budowlanego, dotyczącym budowy lub przebudowy drogi klasy nie niższej niż Z; - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, która wykonała jako projektant co najmniej 1 projekt, składający się co najmniej z projektu budowlanego, dotyczący budowy lub przebudowy drogi klasy nie niższej niż Z w zakresie branży sanitarnej i sprawowała nadzór autorski nad co najmniej 1 projektem składającym się co najmniej z projektu budowlanego, dotyczącym budowy lub przebudowy drogi klasy nie niższej niż Z w zakresie branży sanitarnej; -co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która wykonała jako projektant co najmniej 1 projekt, składający się co najmniej z projektu budowlanego, dotyczący budowy lub przebudowy drogi klasy nie niższej niż Z w zakresie branży elektrycznej i sprawowała nadzór autorski nad co najmniej 1 projektem składającym się co najmniej z projektu budowlanego, dotyczącym budowy lub przebudowy drogi klasy nie niższej niż Z w zakresie branży elektrycznej; - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń; -co najmniej jedną osobą uprawnioną do projektowania zieleni. UWAGA 1: Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia przez jedną osobę w/w funkcji celem potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. UWAGA 2: Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniają do kierowania robotami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1) Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 i 2a do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: -nie podlega wykluczeniu, -spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie dotyczące tych Podwykonawców, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie dotyczące tych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do SIWZ. 4) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Projekt zobowiązania stanowi załącznik nr 2b do SIWZ. 6) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13?22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w rozdz. IX ust. 2 SIWZ. 7) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 8) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: -zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub -zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1 pkt 4 rozdziału X siwz. 9) Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 2 rozdziału X siwz. 10) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; -sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; -zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających: 1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.: -Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 2) brak podstaw wykluczenia, tj.: - Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócania konkurencji w postępowaniu. Wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 4.Informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja): 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w rozdz. IX ust. 2 SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdz. VIII ust. 1 pkt 1.2 SIWZ. 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego rozdziału ? składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w ust. 3 rozdziału X siwz składa każdy z Wykonawców (każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej). 5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani - każdy z Wykonawców (każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej) - na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2 rozdziału X siwz.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 1.500,00 zł, słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100. 2. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zostały określone w rodz. XIII SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
Termin na wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 3) Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy), przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób spełniających na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ. 4) Zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w rozdz. IX SIWZ. 5) Wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego), przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy. 6) Wystąpienia konieczności zmian osób występujących po stronie Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 7) Zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności: a) jeżeli będą następstwem : - zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, - wystąpienia niezgodności pomiędzy częścią opisową a kartograficzną ewidencji gruntów w obszarze, którego dotyczy projektowana inwestycja, - polecenia przez Zamawiającego dokonania zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach projektowych, - warunków atmosferycznych, które nie pozwoliły na sporządzenie materiałów dotyczących robót zamiennych lub opracowań dodatkowych niezbędnych do realizacji umowy, - skrócenia lub przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych wykonywanych w poszczególnych zakresach, stosownie do zapisów § 2 ust. 3 umowy; b) jeżeli będą następstwem działań organów administracji państwowej lub samorządowej: - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., - odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. - długotrwałe uzyskiwanie uzgodnień, - z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 8) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem, b) zmiana danych związanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) c) zmiany danych teleadresowych, d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy lub robót budowlanych. W takim przypadku wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy ulegnie proporcjonalnie zmniejszeniu. 9) W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w pkt 1 do 8 oraz w § 2 ust. 3 i 4 umowy termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie, a w przypadku przedłużenia, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 10) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, lub zmniejszenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 w związku ze skróceniem terminu realizacji robót budowlanych. 11) W przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku zmiany, o której mowa w lit. b) i c) każda ze stron umowy może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy. W przypadku zmiany, o której mowa w lit. b) i c) Wykonawca, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, zobowiązany jest przedstawić w formie pisemnej wniosek uzasadniający zwiększenie wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji. W przypadku zmiany, o której mowa w lit. b), przez pojęcie ?odpowiedniej zmiany wynagrodzenia? należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. W przypadku zmiany wskazanej w lit. c), przez pojęcie ?odpowiedniej zmiany wynagrodzenia? należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego oraz z drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z koniecznością odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 2. Zmiana umowy jest możliwa również w innych przypadkach wymienionych w art.144 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 15/11/2016, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1.Oferty należy składać w Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul.12 Marca 195. 2. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul.12 Marca 195, w sali Nr 103 dnia 15.11.2016 r. o godz. 12:00.
 
 

Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 07.11.2016.15.30.53_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu-_nadzA_r-ZZP.49.htm 2016-11-07 15:30:53 114,3KB
2 07.11.2016.15.32.05_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2016-11-07 15:32:05 128,7KB
3 14.11.2016.15.04.43_OgA_oszenie-_zmiana__nr_1_ogA_osz..pdf 2016-11-14 15:04:43 49,7KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 07.11.2016.15.32.41_SIWZ_a___nadzA_r_-07.11.2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-11-07 15:32:41 393,8KB 218 razy
2 07.11.2016.15.34.39_Rys_lokalizacji_A_A_cznicy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-11-07 15:34:39 94,4KB 25 razy
3 07.11.2016.15.35.01_WzA_r_protokoA_u_odbioru_czA_A_ciowego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-11-07 15:35:01 263,1KB 24 razy
4 ea_docelowa_organizacja_ruchu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-11-07 15:59:45 6,3MB 398 razy
5 ea_projekt_architektoniczno-budowlany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-11-07 15:59:45 110,9MB 18 razy
6 ea_projekt_wykonawczy_w_branzy_drogowej.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-11-07 15:59:45 34,9MB 18 razy
7 ea_projekt_wykonawczy_w_branzy_elektrycznej.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-11-07 15:59:45 5,4MB 1312 razy
8 ea_projekt_wykonawczy_w_branzy_sanitarnej.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-11-07 15:59:45 42,0MB 17 razy
9 ea_projekt_zagospodarowania_terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-11-07 15:59:45 87,0MB 18 razy
10 ea_projekt_zieleni.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-11-07 15:59:45 7,9MB 1002 razy
11 ea_stwiorb_w_branzy_drogowej.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-11-07 15:59:45 7,9MB 19 razy
12 ea_stwiorb_w_branzy_elektrycznej.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-11-07 15:59:45 338,9KB 16 razy
13 ea_stwiorb_w_branzy_sanitarnej.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-11-07 15:59:45 1,2MB 321 razy
14 ea_stwiorb_w_branzy_telekomunikacyjnej.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-11-07 15:59:45 263,7KB 19 razy
15 ea_wykonawczy_w_branzy_telekomunikacyjnej.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-11-07 15:59:45 21,4MB 20 razy
16 orzeszkowej_-decyzja_pnb.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-11-07 15:59:45 783,9KB 162 razy
17 orzeszkowej_projekt_budowlany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-11-07 15:59:45 23,9MB 18 razy
18 orzeszkowej_projekt_wykonawczy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-11-07 15:59:45 3,5MB 883 razy
19 orzeszkowej_specyfikacja_techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-11-07 15:59:45 418,5KB 327 razy
20 zrid_euroalians.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-11-07 15:59:45 1,5MB 87 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 14.11.2016.15.05.24_zmiana_siwz-nr1-_Strona_internet.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-11-14 15:05:24 1,0MB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 14.11.2016.15.06.23_OgA_oszenie-_zmiana__nr_1_ogA_osz..pdf 2016-11-14 15:06:23 49,7KB
Wynik postępowania
1 06.12.2016.16.33.38_wybor_najkorzystniejszej__oferty_Internet.pdf 2016-12-06 16:33:38 728,2KB
Informacja z otwarcia ofert
1 21.11.2016.07.49.15_49_informacja_o_zA_oA_onych_ofertach-nadzA_r.pdf 2016-11-21 07:49:15 425,7KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Jodłowska 07-11-2016 15:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Jodłowska 07-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Ewa Jodłowska 06-12-2016 16:33