Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dowożenie oraz odwożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Wejherowa do placówek oświatowych we wszystkie dni nauki szkolnej od dnia 01.09.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
ul. 12 Marca 195
84-200 Wejherowo
reprezentowany przez

Dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

 

Dowożenie oraz odwożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Wejherowa do placówek oświatowych
we wszystkie dni nauki szkolnej od dnia 01.09.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

 

 (CPV 60100000-9  Usługi w zakresie transportu drogowego)

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.09.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust.1 i ust. 2, Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),

b)      spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c)      zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie (potwierdzone dokumentami, że usługa 
ta została wykonana należycie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia,

d)      dysponują lub będą dysponować co najmniej 15 osobami  posiadającymi uprawnienia do kierowania pojazdami,

e)      dysponują lub będą dysponować co najmniej 15 środkami transportu do przewozu osób

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ani nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie, pod warunkiem zaistnienia okoliczności o których mowa w XXIV rozdziale.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających.

Kryterium oceny ofert stanowi cena 100%.

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych                w dniu 28.07.2010 r. pod NR 201663 – 2010 oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego i na własnej stronie internetowej www.bip.wejherowo.pl

 

Szczegółowe określenie wymagań zawarte zostało w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zainteresowani mogą pobrać SIWZ ze strony internetowej www.bip.wejherowo.pl  lub osobiście w  Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych, ul. 12 Marca  195,          84-200 Wejherowo

Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane.

Szczegółowych informacji na temat w.w zamówienia udziela Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo,  tel. (058) 736-29-22,

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Dyrektor MZOPO mgr  Dorota Popiołek.

 

Oferty należy składać w Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych, ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo, w sekretariacie- do dnia 10.08.2010 r. do godz. 1200

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2010 r. o godz. 1300,
w siedzibie Zamawiającego, w gabinecie Dyrektora

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.doc 2010-07-28 13:07:30 95,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-28 13:07:30 209,0KB 175 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zmiana_nr_1_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-10 12:39:54 30,8KB
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_rozstrzygnieciu.pdf 2010-08-17 14:39:11 69,2KB
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_zawarciu_umowy.pdf 2010-09-09 14:44:49 228,4KB
2 ogl_o_zawarciu_umowy_na_uzupeA_nienie.pdf 2010-09-09 14:45:04 43,8KB
3 ogl_o_zawarciu_umowy_na_uzupeA_nienie.pdf 2010-10-11 09:28:03 43,8KB
4 ogl_o_zawarciu_umowy_na_uzupeA_nienie.pdf 2010-10-26 13:46:27 43,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 28-07-2010 13:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 26-10-2010 13:46