Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ulicy Staromłyńskiej od ul. Obrońców Wybrzeża do ul. Weteranów w Wejherowie, z opcją pełnienia nadzoru autorskiego - Znak sprawy: ZZP.271.42.2016.ASz

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.wejherowo.pl/


Wejherowo: Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ulicy Staromłyńskiej od ul. Obrońców Wybrzeża do ul. Weteranów w Wejherowie, z opcją pełnienia nadzoru autorskiego - Znak sprawy: ZZP.271.42.2016.ASz
Numer ogłoszenia: 166345 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta , pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58 677 71 15.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wejherowo.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ulicy Staromłyńskiej od ul. Obrońców Wybrzeża do ul. Weteranów w Wejherowie, z opcją pełnienia nadzoru autorskiego - Znak sprawy: ZZP.271.42.2016.ASz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ulicy Staromłyńskiej od ul. Obrońców Wybrzeża do ul. Weteranów w Wejherowie, z opcją pełnienia nadzoru autorskiego. 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku Nr 7 do SIWZ `Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia` (SOPZ). 3. W szczególności zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie zamówienia podstawowego zgodnie ze SOPZ, tj. : a) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu odrębnych, kompletnych dokumentacji projektowych (wielobranżowe projekty budowlane, wielobranżowe projekty wykonawcze ze szczegółowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi), b) przygotowanie kompletnego wniosku oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 4. Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 Prawa zamówień publicznych przewiduje prawo opcji. W ramach prawa opcji obowiązkiem Wykonawcy będzie pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Zlecenie wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego, w tym od zabezpieczenia środków w budżecie Zamawiającego. O konieczności objęcia nadzorem autorskim realizacji inwestycji Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części nadzoru autorskiego (prawo opcji). 5. Nadzór autorski zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane w szczególności obejmuje: 1) wyjaśnianie zgłaszanych przez Zamawiającego wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań: - na etapie prowadzenia przez Zamawiającego postępowania na wybór Wykonawcy robót budowlanych na podstawie dokumentacji, - podczas realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji, 2) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 3) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy, inspektora nadzoru lub Zamawiającego, 4) udział w komisjach i naradach technicznych, odbiorze inwestycji, 5) Opracowania projektowe wykonywane przez Wykonawcę będące naprawieniem błędów w opracowanej przez niego dokumentacji projektowej lub jej uzupełnieniem niezbędnym dla prawidłowej realizacji robót nie będą opłacane. Wykonawca w uzgodnionym obustronnie terminie nie dłuższym niż 7 dni przekaże Zamawiającemu zmiany oraz poprawki, wynikłe z niezgodności opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z błędów projektowych, 6) Wykonawca zobowiązuje się do delegowania na budowę lub do innych czynności projektantów poszczególnych branż na wezwanie Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia wezwania. Zamawiający nie będzie opłacał pobytów Wykonawcy na budowie dokonywanych bez jego wezwania. Jednorazowy pobyt na budowie uwzględnia: a) przygotowanie materiału do pełnienia nadzoru, b) czas przejazdu z siedziby jednostki projektowej na budowę i z powrotem, c) czas pobytu na budowie w jednym dniu, d) załatwianie spraw związanych z nadzorem po powrocie, e) koszt prac projektowych wynikających z pobytu na budowie. 7) Na żądanie Zamawiającego i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, (nie krótszym jednak niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy zgłoszenia) dokonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich, w okresie trzech lat od daty odbioru dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy do obowiązujących cen i z terminem umożliwiającym Zamawiającemu zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlanych, na podstawie opracowanej dokumentacji.(W związku z tym, że deklaracja wyrażenia zgody lub nie wyrażenia zgody przez Wykonawcę do aktualizacji kosztorysów stanowi jedno z kryteriów oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu, wymóg niniejszy nie będzie miał zastosowania, jeśli Wykonawca w złożonej ofercie nie zadeklaruje aktualizacji kosztorysów). 5. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia i w samym opisie zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub normy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie, produkty, itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. 6. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, ale muszą gwarantować spełnienie zdefiniowanych tam wymagań Zamawiającego. 7. Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, dopisuje wyrazy `lub równoważny`. 8. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej kwoty 209 000 euro dla usług..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających. 2. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień jak te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ. 3. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1, 71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.09.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 1 200,00 zł, słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100. Wymagania dotyczące wadium zostały szczegółowo określone w rozdz. XII SIWZ.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dowodem, że usługi ta zostały wykonane należycie) polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy lub budowy drogi klasy Z o długości co najmniej 300 m i uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), w każdym zamówieniu;
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje : 1) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń; 2) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 3) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 4) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń, UWAGA 1! Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia przez jedną osobę w/w funkcji odpowiednio: /1), 2), 3), 4)/ celem potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. UWAGA 2! Przez uprawnienia budowlane do projektowania należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278). Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oferta winna zawierać: 1) Wypełniony formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym - załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; 3) Dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z rozdz. XII ust. 2 pkt 1. lit. b SIWZ. 4) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Aktualizacja kosztorysów inwestorskich - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonywania tych zmian zostały szczegółowo określone w załączniku nr 6 do SIWZ - `Projekcie umowy`.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.wejherowo.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wejherowie, ul.12 Marca 195, 84-200 Wejherowo, pok. 108.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2016 godzina 11:30, miejsce: Oferty należy składać w Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul.12 Marca 195, 84-200 Wejherowo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 27.07.2016.22.48.48_OgA_oszenie_o_zamowieniu.pdf 2016-07-27 22:48:48 89,5KB
2 04.08.2016.10.50.47_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr_1.pdf 2016-08-04 10:50:47 366,1KB
3 05.08.2016.18.47.32_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr_2.pdf 2016-08-05 18:47:32 364,8KB
4 08.08.2016.14.43.19_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr_3.pdf 2016-08-08 14:43:19 364,2KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 27.07.2016.22.49.03_Specyfikacja_Istotnych_WarunkA_w_ZamA_wienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 22:49:03 491,5KB 145 razy
2 27.07.2016.22.49.26_ZaA_A_cznik_nr_7_1_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 22:49:26 1,5MB 121 razy
3 27.07.2016.22.49.43_ZaA_A_czniki_w_wersji_edytowalnej.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 22:49:43 376,5KB 121 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 04.08.2016.10.51.09_Zmiana_nr_1_treA_ci_siwz_i_ogloszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-04 10:51:09 256,8KB
2 05.08.2016.18.47.58_Zmiana_nr_2_treA_ci_siwz_i_ogloszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-05 18:47:58 259,0KB
3 08.08.2016.14.43.35_WyjaA_nienia_nr_1_zmiana_nr_3_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-08 14:43:35 1,1MB
4 08.08.2016.14.43.50_ZaA_A_cznik_nr_1_do_WyjaA_nienia_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-08 14:43:50 7,5MB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 04.08.2016.10.51.17_Zmiana_nr_1_treA_ci_siwz_i_ogloszenia.pdf 2016-08-04 10:51:17 256,8KB
2 04.08.2016.10.51.29_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr_1.pdf 2016-08-04 10:51:29 366,1KB
3 05.08.2016.18.48.09_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr_2.pdf 2016-08-05 18:48:09 364,8KB
4 05.08.2016.18.48.21_Zmiana_nr_2_treA_ci_siwz_i_ogloszenia.pdf 2016-08-05 18:48:21 259,0KB
5 08.08.2016.14.44.05_WyjaA_nienia_nr_1_zmiana_nr_3_tresci_SIWZ.pdf 2016-08-08 14:44:05 1,1MB
6 08.08.2016.14.44.21_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr_3.pdf 2016-08-08 14:44:21 364,2KB
Wynik postępowania
1 07.10.2016.14.23.42_wybor_oferty_Staromlynska_Internet.pdf 2016-10-07 14:23:42 731,7KB
2 12.10.2016.12.47.57_wybor_oferty_sprostowanie.pdf 2016-10-12 12:47:57 450,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Szulakowska 27-07-2016 22:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Szulakowska 27-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Orłowski 12-10-2016 12:49