Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, z opcją pełnienia nadzoru autorskiego, z podziałem na 4 zadania

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 


 

Wejherowo: Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, z opcją pełnienia nadzoru autorskiego, z podziałem na 4 zadania
Numer ogłoszenia: 166037 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta , pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58 677 71 15.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wejherowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, z opcją pełnienia nadzoru autorskiego, z podziałem na 4 zadania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, z opcją pełnienia nadzoru autorskiego, z podziałem na 4 zadania: 1)Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji technicznej, dotyczącej odprowadzenia wód opadowych do rzeki Redy w Wejherowie wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego z opcją nadzoru autorskiego. 2)Zadanie 2: Opracowanie dokumentacji technicznej, dotyczącej odprowadzenia wód opadowych do rzeki Cedron w Wejherowie wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego z opcją nadzoru autorskiego. 3)Zadanie 3: Opracowanie dokumentacji technicznej, dotyczącej odprowadzenia wód opadowych do rzeki Redy w Wejherowie z opcją nadzoru autorskiego. 4)Zadanie 4: Opracowanie dokumentacji dotyczącej uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla odprowadzenia wód opadowych do rzeki Cedron w Wejherowie. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ), w następującym podziale: 1)dla zadania 1 w załączniku nr 6.1; 2)dla zadania 2 w załączniku nr 6.2; 3)dla zadania 3 w załączniku nr 6.3; 4)dla zadania 4 w załączniku nr 6.4. W szczególności zakres przedmiotu dla każdego zadania zamówienia obejmuje wykonanie zamówienia podstawowego zgodnie ze SOPZ (odpowiednio załączniki nr 6.1 do 6.4 do SIWZ). Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Rozdziale IV SIWZ oraz SOPZ - odpowiednio załączniki nr 6.1 do 6.4 do SIWZ. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej kwoty 209 000 euro dla usług.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1.Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających. 2.Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień jak te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ. 3.Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.80.00-8, 71.32.00.00-7, 71.35.50.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2016.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu dla żadnej z części zadań zamówienia

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje każdorazowo, dla poszczególnego zadania co najmniej jedną osobą (projektant branży sanitarnej): a)posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; b)posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; c)która wykonała jako projektant branży sanitarnej co najmniej jeden projekt w zakresie zagospodarowania wód opadowych poprzez retencję i wykorzystanie wód opadowych na obszarze miasta. UWAGA 1!: W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na 2, 3 lub 4 zadania, Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania jednej osoby, spełniającej powyższe wymagania, łącznie dla wszystkich zadań.UWAGA 2!:Przez uprawnienia do projektowania należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.z 2016 r., Nr 65).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta winna zawierać: a)Wypełniony formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ - oryginał. b)Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; c)Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Aktualizacja kosztorysów inwestorskich - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zostały określone w projekcie umowy - Załącznik nr 5 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wejherowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego p. 108. Opłata za SIWZ wynosi: 32,00 zł. Nr konta: 25 1160 2202 0000 0001 5278 2920..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2016 godzina 11:00, miejsce: Oferty należy składać w Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul.12 Marca 195, 84-200 Wejherowo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. Zgodnie z art. 23 ust.1 Prawa zamówień publicznych Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1.Oświadczenie wymienione w rozdz. IX pkt 1 SIWZ powinno zostać złożone wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców, 2.Dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 2 SIWZ składa dowolny Wykonawca lub dowolni Wykonawcy wykazujący spełnienie warunków, spośród Wykonawców składających ofertę wspólną, 3.Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 3 SIWZ albo odpowiadające im dokumenty dotyczące podmiotów zagranicznych powinny być złożone przez każdego Wykonawcę, 4.Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 7 SIWZ składa każdy podmiot na zasobach, którego Wykonawca polega wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia. 5. Lista lub informacja, o której mowa w rozdz. IX pkt 5 SIWZ powinna być złożona przez każdego Wykonawcę. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 1, 4 i pkt 5.1 nin. rozdziału dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Opracowanie dokumentacji technicznej, dotyczącej odprowadzenia wód opadowych do rzeki Redy w Wejherowie wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego z opcją nadzoru autorskiego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej, dotyczącej odprowadzenia wód opadowych do rzeki Redy w Wejherowie wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego z opcją nadzoru autorskiego. Dla dokumentacji obejmującej budowę urządzeń podczyszczających kanalizacji deszczowej i odprowadzenia do rzeki Redy (istniejące wyloty) wód opadowych z jezdni, chodników, parkingów, placów postojowych i dachów budynków w rejonie ulic: Zlewnia R02 - Jana Kotłowskiego, Michała Mostnika Zlewnia R2 - Nadrzeczna, Nanicka, Słoneczna, Derdowskiego H., Zygmunta Krasińskiego, Gabriela Narutowicza, gen. Kazimierza Pułaskiego, Zlewnia R3 - Fryderyka Chopina, Wczasowa, Zwycięstwa, Janusza Kusocińskiego Zlewnia R10 - Franciszka Fenikowskiego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.80.00-8, 71.32.00.00-7, 71.35.50.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Opracowanie dokumentacji technicznej, dotyczącej odprowadzenia wód opadowych do rzeki Cedron w Wejherowie wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego z opcją nadzoru autorskiego..

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej, dotyczącej odprowadzenia wód opadowych do rzeki Cedron w Wejherowie wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego z opcją nadzoru autorskiego. Dla dokumentacji obejmującej budowę urządzeń podczyszczających kanalizacji deszczowej i odprowadzenia do rzeki Redy (istniejące wyloty) wód opadowych z jezdni, chodników, parkingów, placów postojowych i dachów budynków w rejonie ulic: Zlewnia C6 - Rzeźnicka, Judyckiego, 12 Marca, Wniebowstąpienia, Krzyżowa, Zamkowa, ks. Edmunda Roszczynialskiego Zlewnia C7 - Partyzantów, płk. Kazimierza Pruszkowskiego, Tadeusza Rejtana, Świętego Jana, 10 Lutego, Plac Józefa Piłsudskiego, Kwiatowa, Dworcowa, Mikołaja Kopernika, Jana III Sobieskiego, Generała Józefa Hallera, Bukowa, Henryka Sienkiewicza, Wałowa Zlewnia C9 - Staromłyńska, Obrońców Wybrzeża, Kochanowskiego, Pomorska, Borowiacka.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.80.00-8, 71.32.00.00-7, 71.35.50.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Opracowanie dokumentacji technicznej, dotyczącej odprowadzenia wód opadowych do rzeki Redy w Wejherowie z opcją nadzoru autorskiego..

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej, dotyczącej odprowadzenia wód opadowych do rzeki Redy w Wejherowie z opcją nadzoru autorskiego. Dla dokumentacji obejmującej budowę urządzeń podczyszczających kanalizacji deszczowej i odprowadzenia do rzeki Redy (istniejące wyloty) wód opadowych z jezdni, chodników, parkingów, placów postojowych i dachów budynków w rejonie ulic: Zlewnia R5 - Jarosława Iwaszkiewicza, Weteranów, Staromłyńska, Ludowa, Borowiacka, Pomorska, Kociewska, Kaszubska, Rybacka, Bolesława Prusa Zlewnia R6 - Augustyna Necla, Marii Konopnickiej, Pokoju, Franciszka Stefczyka, 12 Marca, Cicha, Śmiechowska, Wysoka, płk. Dąbka, Władysława Sikorskiego, Ofiar Grudnia 1970, Leśna, Odrębna.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.80.00-8, 71.32.00.00-7, 71.35.50.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Opracowanie dokumentacji, dotyczącej uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla odprowadzenia wód opadowych do Rzeki Cedron w Wejherowie.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji, dotyczącej uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla odprowadzenia wód opadowych do Rzeki Cedron w Wejherowie. Dla dokumentacji obejmującej odprowadzenie do rzeki Cedron (istniejące wyloty) wód opadowych z jezdni, chodników, parkingów, placów postojowych i dachów budynków w rejonie ulic: Zlewnia C1 - Reformatów, Plac Jakuba Wejhera, Adama Mickiewicza, Klasztorna Zlewnia C5 - Rzeźnicka, Pucka, Dąbrowskiego Józefa.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.80.00-8, 71.32.00.00-7, 71.35.50.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich - 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 27.07.2016.17.54.27_Ogloszenie_o_zamowieniu_BZP_nr_166037_2016.pdf 2016-07-27 17:54:27 89,6KB
2 05.08.2016.19.06.04_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_3.pdf 2016-08-05 19:06:04 365,1KB
3 09.08.2016.09.04.51_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_4.pdf 2016-08-09 09:04:51 80,8KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 27.07.2016.17.55.16_37_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 17:55:16 488,9KB 128 razy
2 27.07.2016.17.55.29_zlewnia_R02.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 17:55:29 921,4KB 113 razy
3 27.07.2016.17.55.41_zlewnia_R8.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 17:55:41 683,1KB 103 razy
4 27.07.2016.17.55.50_zlewnia_R10.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 17:55:50 511,3KB 103 razy
5 27.07.2016.17.56.05_zlewnie_C1_C6_C7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 17:56:05 1,2MB 110 razy
6 27.07.2016.17.56.21_zlewnie_C5_C9.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 17:56:21 1,1MB 104 razy
7 27.07.2016.17.56.30_zlewnie_C6_C7_C9.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 17:56:30 1,1MB 103 razy
8 27.07.2016.17.56.41_zlewnie_C7_R3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 17:56:41 1,0MB 104 razy
9 27.07.2016.17.56.52_zlewnie_R1_R2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 17:56:52 1,2MB 105 razy
10 27.07.2016.17.57.10_zlewnie_R5_R6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-27 17:57:10 1,2MB 107 razy
11 09.08.2016.09.06.40_Zalacznki_wersja_edytowalna_tekst_jednolity_09_08_2016.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-08-09 09:06:40 44KB 34 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 02.08.2016.11.56.17_ZMIANA_TRESCI_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-02 11:56:17 390,2KB
2 04.08.2016.12.12.46_OGLOSZENIE_O_ZMIANIE_OGLOSZENIA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-04 12:12:46 192,0KB
3 05.08.2016.19.06.16_Zmiana_3_tresci_siwz_ogloszenia_o_zamowieniu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-05 19:06:16 400,6KB
4 09.08.2016.09.05.09_WyjaA_nienia_nr_1_Zmiana_nr_4_treA_ci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-09 09:05:09 2,0MB
5 09.08.2016.09.05.45_Specyfikacja_istotnych_warunkA_w_zamowienia_w_trybie_zmian_09_08_2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-09 09:05:45 531,7KB
6 09.08.2016.09.06.04_Specyfikacja_istotnych_warunkA_w_zamowienia_tekst_jednolity_09_08_2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-09 09:06:04 490,4KB
7 09.08.2016.09.06.20_Zalacznki_wersja_edytowalna_tekst_jednolity_09_08_2016.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-08-09 09:06:20 44KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 04.08.2016.11.11.16_ZMIANA_NR_2_TERMINU_SKLADANIA_I_OTWARCIA_OFERT.pdf 2016-08-04 11:11:16 389,6KB
2 05.08.2016.19.06.27_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_3.pdf 2016-08-05 19:06:27 365,1KB
3 05.08.2016.19.06.34_Zmiana_3_tresci_siwz_ogloszenia_o_zamowieniu.pdf 2016-08-05 19:06:34 400,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Orłowski 27-07-2016 17:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Orłowski 27-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Szulakowska 09-08-2016 09:08