Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.250.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2016 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2018, 2020 - 2031

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 


 

Wejherowo: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.250.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2016 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2018, 2020 - 2031
Numer ogłoszenia: 139901 - 2016; data zamieszczenia: 15.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta , pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58 677 71 15.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wejherowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.250.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2016 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2018, 2020 - 2031.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości do 1.250.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2016 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2018, 2020 - 2031. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 209.000 euro dla usług zgodnie z art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2031.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 7.000,00 złotych, słownie: siedem tysięcy złotych 00/100. Wymagania dotyczące wadium zostały określone w rozdz. XII SIWZ oraz ustawie Prawo zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.) a w przypadku określonym w art.178 ust.1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy prawo bankowe

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje warunków udziału w postępowaniu, w powyższym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje warunków udziału w postępowaniu, w powyższym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje warunków udziału w postępowaniu, w powyższym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje warunków udziału w postępowaniu, w powyższym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

2. Oferta winna zawierać: 1) Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Harmonogram spłaty kredytu - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 4) Dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium wraz z dokumentami, z których wynika stosowne upoważnienie (upełnomocnienie). Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z rozdz. XII ust. 2 pkt 1 lit. b SIWZ. 5) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Termin na uruchomienie kredytu od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego - 2

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zostały określone w projekcie umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wejherowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego p. 108. Opłata za SIWZ wynosi 112,00 zł. Nr konta: 25 1160 2202 0000 0001 5278 2920.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2016 godzina 11:30, miejsce: Oferty należy składać w Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1.Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. 2. Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Oświadczenie wymienione w rozdz. IX ust. 1 SIWZ powinno zostać złożone wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców; 2) Dokumenty wymienione w rozdz. IX ust. 2 SIWZ składa dowolny Wykonawca lub dowolni Wykonawcy wykazujący spełnienie warunków, spośród Wykonawców składających ofertę wspólną; 3) Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdz. IX ust. 3 albo odpowiadające im dokumenty dotyczące podmiotów zagranicznych powinny być złożone przez każdego Wykonawcę; 4) Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdz. IX ust. 6 SIWZ składa każdy podmiot, na zasobach którego Wykonawca polega, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia; 5) Lista lub informacja, o której mowa w rozdz. IX ust. 4 SIWZ powinna być złożona przez każdego Wykonawcę. 3. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w rozdz. IX ust. 1, ust. 3 i ust. 4 SIWZ dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 15.07.2016.15.36.01_http_bzp0.portal.uzp.gov.pl_index.php_ogloszenie_show_pozycja_139901_rok_2016-07-15.pdf 2016-07-15 15:36:01 72,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 15.07.2016.15.36.26_SIWZ.38_kredyt_2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 15:36:26 279,8KB 298 razy
2 15.07.2016.15.37.12_1._uchwaA_a-uchwalenie_budA_etu_na_2016_r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 15:37:12 2,5MB 86 razy
3 15.07.2016.15.37.38_2._uchwaA_a-przyjA_cie_wieloletniej_prognozy_fians..pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 15:37:38 1,8MB 90 razy
4 15.07.2016.15.37.55_3._uchwaA_a-zmiany_w_budzecie-29.06.2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 15:37:55 2,4MB 87 razy
5 15.07.2016.15.38.14_4._zmiana_uchwaA_y-wieloletnia_prognoza_finans.-29.06.2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 15:38:14 2,2MB 90 razy
6 15.07.2016.15.38.31_5._zest._zobowiA_zaA_-_GMWejherowa-_na_dzieA__30.06.2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 15:38:31 196,3KB 90 razy
7 15.07.2016.15.38.53_6._SPRAWOZD_z_wykon._budz_Miasta_Wejherowa_za_rok_2015.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 15:38:53 1,4MB 570 razy
8 15.07.2016.15.39.10_7._Rb-Z_sprawozd.__o_stanie_zobow._za_2015.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 15:39:10 170,6KB 89 razy
9 15.07.2016.15.39.24_8._Rb-NDS_sprawozd._o_nadwyzce_za_2015.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 15:39:24 561,3KB 87 razy
10 15.07.2016.15.39.39_9._sprawozd.__o_stanie_naleA_noA_ci_za_2015.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 15:39:39 144,3KB 85 razy
11 15.07.2016.15.40.20_10._bilans_z_wyk._budA_etu__za_2015.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 15:40:20 351,5KB 87 razy
12 15.07.2016.15.40.32_11._Rb-Z_sprawozd.__o_stanie_zobow._za_2014.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 15:40:32 168,5KB 89 razy
13 15.07.2016.15.40.48_12._Rb-NDS_sprawozd.__o_nadwyzce_za_2014r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 15:40:48 409,7KB 89 razy
14 15.07.2016.15.41.07_13._Rb-N_sprawozd.__o_stanie_naleA_n.__za_2014.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 15:41:07 134,0KB 90 razy
15 15.07.2016.15.41.19_14._bilans_z_wyk._budA_etu__za_2014.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 15:41:19 349,7KB 86 razy
16 15.07.2016.15.41.36_15._Rb-Z_sprawozd._o_stanie_zobow._za_I_kw.2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 15:41:36 145,2KB 91 razy
17 15.07.2016.15.41.53_16._Rb-NDS_sprawozd._o_nadwyA_ce_za_I_kw._2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 15:41:53 194,8KB 88 razy
18 15.07.2016.15.42.12_17._Rb-N_sprawozd.__o_stanie_naleA_n._za_I_kw._2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 15:42:12 140,0KB 86 razy
19 15.07.2016.15.42.29_18._Statut_Miasta_Wejherowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 15:42:29 180,1KB 88 razy
20 15.07.2016.15.42.45_19._uchwaA_a_RIO-_opinia_o_sprawozd._za_2015.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 15:42:45 209,4KB 87 razy
21 15.07.2016.15.43.12_20._uchwaA_a-zaciA_g._kredytu_dA_ugoterm..pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 15:43:12 48,8KB 90 razy
22 02.08.2016.10.06.04_ZZP.38-zaA_aczniki_edytowalne.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-08-02 10:06:04 16KB 13 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 02.08.2016.10.05.04_wyjasnienie_tresci_siwz_nr_1_strona_intern.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-02 10:05:04 344,7KB
2 05.08.2016.14.25.28_wyjasnienie_1_zmiana_2_siwz-strona_internet.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-05 14:25:28 464,3KB
3 05.08.2016.14.26.13_21.zaA_wiadczenie_o_wyborze_Prezydenta.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-05 14:26:13 28,2KB
4 05.08.2016.14.26.36_22.uchwaA_a_o_powoA_aniu_Skarbnika.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-05 14:26:36 32,9KB
5 05.08.2016.14.27.17_23.Rb-N_za_2013_r.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-05 14:27:17 263,8KB
6 05.08.2016.14.27.55_23.Rb-NDS_za_2013_r.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-05 14:27:55 156,8KB
7 05.08.2016.14.28.27_23.Rb-Z_za_2013_r.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-05 14:28:27 103,0KB
8 05.08.2016.14.29.22_24.Rb-27S_za_2013_r.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-05 14:29:22 1,1MB
9 05.08.2016.14.29.50_24.Rb-27S_za_2014_r.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-05 14:29:50 981,8KB
10 05.08.2016.14.30.14_24.Rb-27S_za_2015_r.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-05 14:30:14 1,0MB
11 05.08.2016.14.30.57_24.Rb-27S_za_I_kw.2016_r.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-05 14:30:57 778,8KB
12 05.08.2016.14.31.27_24.Rb-28S_za_2013_r.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-05 14:31:27 2,1MB
13 05.08.2016.14.32.01_24.Rb-28S_za_2014_r.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-05 14:32:01 1,6MB
14 05.08.2016.14.32.31_24.Rb-28S_za_2015_r.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-05 14:32:31 1,6MB
15 05.08.2016.14.33.00_24.Rb-28S_za_I_kw.2016_r.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-05 14:33:00 1,4MB
16 05.08.2016.14.34.13_25.uchwaA_a_o_udzieleniu_absolutarium_za_2015r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-05 14:34:13 416,7KB
17 05.08.2016.14.34.47_26.UchwaA_a_RIO_o_sprawozdaniu_za_2014_r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-05 14:34:47 185,5KB
18 05.08.2016.14.35.27_27.UchwaA_a_RIO_o_mozliwosci_spA_aty_kredytu_17_maja_2016_r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-05 14:35:27 204,4KB
19 09.08.2016.08.43.08_WYJASNIENIA_TRESCI_SIWZ_3-Internet.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-08-09 08:43:08 165,5KB
Wynik postępowania
1 06.09.2016.08.42.58_zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2016-09-06 08:42:58 442,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Jodłowska 15-07-2016 15:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Jodłowska 15-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Orłowski 06-09-2016 08:43