Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rozbiórka linii napowietrznej nn 0,4 kV wraz z przylaczami napowietrznymi, rozbiorka napowietrznej linii oswietleniowej oraz budowa sieci kablowej nn - 0,4 kV wraz z przylaczami. Rozbiorka oraz budowa sieci oswietleniowej na ulicy Obroncow Westerplatte w ramach zadania Przebudowa ulic Westerplatte/Paderewskiego

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 


 

Wejherowo: Rozbiórka linii napowietrznej nn 0,4 kV wraz z przyłączami napowietrznymi, rozbiórka napowietrznej linii oświetleniowej oraz budowa sieci kablowej nn - 0,4 kV wraz z przyłączami. Rozbiórka oraz budowa sieci oświetleniowej na ulicy Obrońców Westerplatte w ramach zadania Przebudowa ulic Westerplatte/Paderewskiego.
Numer ogłoszenia: 38335 - 2016; data zamieszczenia: 12.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta , pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58 677 71 15.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wejherowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbiórka linii napowietrznej nn 0,4 kV wraz z przyłączami napowietrznymi, rozbiórka napowietrznej linii oświetleniowej oraz budowa sieci kablowej nn - 0,4 kV wraz z przyłączami. Rozbiórka oraz budowa sieci oświetleniowej na ulicy Obrońców Westerplatte w ramach zadania Przebudowa ulic Westerplatte/Paderewskiego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Rozbiórka linii napowietrznej nn 0,4 kV wraz z przyłączami napowietrznymi, rozbiórka napowietrznej linii oświetleniowej oraz budowa sieci kablowej nn - 0,4 kV wraz z przyłączami. Rozbiórka oraz budowa sieci oświetleniowej na ulicy Obrońców Westerplatte w ramach zadania Przebudowa ulic Westerplatte/Paderewskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ. Wszystkie zapisy SIWZ należy rozpatrywać łącznie z zapisami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Równoważność: 1) W przypadku, gdy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (który stanowi specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) lub w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopisuje wyrazy -lub równoważny-, w przypadku gdy takie określenie tam nie występuje. Wskazanie w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 2)Analogicznie do powyższego jeżeli Zamawiający posługuje się opisując przedmiot zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy, za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, dopuszcza również równoważność. Wskazane normy, aprobaty i specyfikacje techniczne oraz systemy odniesienia mają charakter poglądowy i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy.3) Zamawiający dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawcę w ofercie materiałów, urządzeń i rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne, właściwości funkcjonalne i jakościowe, ponadto aby posiadały wymagane, odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewniały zrealizowanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do treści art. 30 ust. 5 ustawy złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały, urządzenia i rozwiązania. 4)Wykonawca winien ponadto dołączyć do oferty zbiorcze zestawienie, wraz ze szczegółowym opisem, tych zaproponowanych materiałów, urządzeń oraz rozwiązań równoważnych w celu wykazania ich równoważności w stosunku do materiałów, urządzeń i innych rozwiązań opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (w którym zawiera się specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych), ze wskazaniem nazwy, strony których dotyczy oraz załączyć odpowiednio wymagane atesty, certyfikaty lub dopuszczenia. 5)Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. 6)Obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. 7)Nie złożenie przez Wykonawcę w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń będzie oznaczało, że Wykonawca kalkulując cenę oferty ujął materiały, urządzenia zaproponowane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 8)Parametrami technicznymi są wielkości liczbowe wyznaczające charakterystyczne wielkości różnych urządzeń i materiałów, zaś parametrami użytkowymi i technicznym są wszelkie wielkości (wyrażane w jednostkach miary, wagi etc.) elementów użytkowych i technicznych (np. ciężaru konstrukcji). 9) Poprzez: a)właściwości funkcjonalne należy rozumieć cechy oznaczające, że materiał, urządzenie i rozwiązanie techniczne będą spełniały prawidłowo swoje funkcje, tzn. zapewnią zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ. b)właściwości jakościowe należy rozumieć zgodnie z postanowieniami SIWZ dla zaproponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań technicznych właściwości takie jak np.: funkcjonalność, rodzaj, gatunek, cechy fizyczne (np. odporność na starzenie, itp.), cechy mechaniczne (np.: wytrzymałość, odporność na uderzenia, itp.), cechy chemiczne, itp..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień jak te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.52.72.00-8, 31.52.72.60-6, 31.31.10.00-9, 31.32.11.00-3, 31.52.72.10-1, 45.22.31.00-7, 45.22.35.00-1, 44.32.22.00-5, 44.32.24.00-7, 44.32.23.00-6, 31.53.20.00-4, 31.22.00.00-4, 45.31.31.00-6, 45.31.61.10-9, 45.23.22.10-7, 45.23.14.00-9, 44.14.11.00-1, 44.32.21.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych 00/100. Termin wniesienia wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a)wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. b)wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym: a) wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wejherowie - Bank Millennium O/Wejherowo nr 14116022020000000061963861. b)w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert. 3.Formy wniesienia wadium. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu,b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w rozdz. XII pkt 5 SIWZ, w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w pkt 3 od -b- do -e- musi być wystawione na Gminę Miasta Wejherowa. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały zamieszczone w rozdz. XII SIWZ.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dowodami, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone), polegające na przebudowie kolizji sieci elektroenergetycznych na kwotę co najmniej 200 000 zł. brutto każda.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 1) dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. UWAGA1! Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., Nr 65).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Przez roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie Zamawiający rozumie roboty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ odpowiednio rozdz. III pkt 3.2 ogłoszenia - Wiedza i doświadczenie.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym - załącznik nr 1 do SIWZ; Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; Dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z rozdz. XII pkt 2.1. lit. b SIWZ. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Wydłużenie terminu płatności ponad wymagany w SIWZ termin płatności 21 dni - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ - projekcie umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wejherowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego pok 104 Opłata za SIWZ wynosi: 63,50 zł. Nr konta25116022020000000152782920 lub nieodpł. ze str. int. zamawiaj...

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2016 godzina 09:30, miejsce: Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul.12 Marca 195..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. Zgodnie z art. 23 ust.1 Prawa zamówień publicznych Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty: Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art 24 ust 1 ustawy składa oddzielnie dokumenty wymienione w pkt 4 rodziału IX SIWZ. Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w art 22 ust 1 i art 44 ustawy Prawo zamówień publicznych o których mowa w pkt 1,2,3 rozdziału IX SIWZ - winni złożyć wspólnie. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art 24 ust 2 pkt 5 ustawy składa oddzielnie dokumenty wymienione w art 26 ust 2 d ustawy (pkt 6.1 rozdz. IX SIWZ, załącznik nr 3.1. do SIWZ -oryginał). W przypadku składania ofert przez spółkę cywilną dokumenty o których mowa w pkt 1,4,6.1 rozdziału IX SIWZ dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki. Uszczegóławia się informacje zawarte w sekcji II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany i przekazany Zamawiającemu w terminie do dnia 31.10.2016 r. z tym, że: a) w terminie do dnia 30.09.2016 r. Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty, zgłosić ich zakończenie Zamawiającemu oraz przekazać Zamawiającemu kompletny operat kolaudacyjny (2 egzemplarze) wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót; b) w terminie do dnia 31.10.2016 r. Wykonawca zobowiązany jest skutecznie zawiadomić właściwy organ Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy i uzyskać w imieniu Zamawiającego potwierdzenie, że właściwy organ nie zgłosił sprzeciwu w drodze decyzji do zawiadomienia o zakończeniu budowy. 2. Za datę zakończenia przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę skutecznego zawiadomienia przez wykonawcę właściwego organu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy, po wcześniejszym odbiorze końcowym robót i uzyskaniu w imieniu Zamawiającego potwierdzenia, że właściwy organ nie zgłosił sprzeciwu w drodze decyzji do zawiadomienia o zakończeniu budowy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 


 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 12.04.2016.10.48.01_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2016-04-12 10:48:01 449,3KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 12.04.2016.10.48.11_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-12 10:48:11 465,1KB 208 razy
2 zal_7.10_stwior.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-12 10:53:40 1,3MB 87 razy
3 zal_7.11_mapa_podklad_zakres.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-12 10:53:40 362,5KB 83 razy
4 zal_7.12_mapa_projekt.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-12 10:53:40 769,7KB 74 razy
5 zal_7.1_projekt_budowlany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-12 10:53:40 33,9MB 70 razy
6 zal_7.2_projekt_wykonawczy_oswietlenie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-12 10:53:40 46,7MB 71 razy
7 zal_7.3_rysunek_e-1_plan_projektowanej_sieci_oswietleniowej.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-12 10:53:40 2,5MB 620 razy
8 zal_7.4_rysunek_e-2_schemat_zasilania_oswietlenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-12 10:53:40 567,3KB 93 razy
9 zal_7.5_projekt_wykonawczy_rozbiorka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-12 10:53:40 49,2MB 67 razy
10 zal_7.6_rysunek_e-1_projekt_zagospodarowania_terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-12 10:53:40 3,1MB 76 razy
11 zal_7.7_rysunek_e-2.1_schemat_ideowy_ukladu_zasilania_cz.1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-12 10:53:40 530,0KB 1065 razy
12 zal_7.8_rysunek_e-2.1_schemat_ideowy_ukladu_zasilania_cz.2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-12 10:53:40 415,2KB 85 razy
13 zal_7.9_decyzja_ab.6740.i.93.2015.19.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-12 10:53:40 179,3KB 429 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 19.04.2016.13.49.51_wyjasnienia_tresci_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-19 13:49:51 228,8KB
Wynik postępowania
1 25.05.2016.10.20.21_wybor_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2016-05-25 10:20:21 321,7KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anita Romanowska 12-04-2016 10:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anita Romanowska 12-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Ewa Jodłowska 25-05-2016 10:26