Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opracowanie odrebnych dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe dotyczacych: zakres 1: uszczelnienia walu kanalu pomiedzy stawem, a kanałem srodkowym, remontu stawu oraz mostu nad rzeka Cedron, zakres 2: toalety automatycznej i sciezki do ul. Zamkowej oraz zespolu oczyszczania biologicznego i mechanicznego wody wraz z systemem doprowadzajacym wode do stawu w parku w Wejherowie w ramach zadania Rewitalizacja parku im. Majkowskiego z opcja nadzoru autorskiego

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 


 

Wejherowo: Opracowanie odrębnych dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dotyczących: zakres 1: uszczelnienia wału kanału pomiędzy stawem, a kanałem środkowym, remontu stawu oraz mostu nad rzeką Cedron, zakres 2: toalety automatycznej i ścieżki do ul. Zamkowej oraz zespołu oczyszczania biologicznego i mechanicznego wody wraz z systemem doprowadzającym wodę do stawu w parku w Wejherowie w ramach zadania Rewitalizacja parku im. Majkowskiego z opcją nadzoru autorskiego
Numer ogłoszenia: 37515 - 2016; data zamieszczenia: 11.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta , pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58 677 71 15.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wejherowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie odrębnych dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dotyczących: zakres 1: uszczelnienia wału kanału pomiędzy stawem, a kanałem środkowym, remontu stawu oraz mostu nad rzeką Cedron, zakres 2: toalety automatycznej i ścieżki do ul. Zamkowej oraz zespołu oczyszczania biologicznego i mechanicznego wody wraz z systemem doprowadzającym wodę do stawu w parku w Wejherowie w ramach zadania Rewitalizacja parku im. Majkowskiego z opcją nadzoru autorskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie odrębnych dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dotyczących: zakres 1: uszczelnienia wału kanału pomiędzy stawem, a kanałem środkowym, remontu stawu oraz mostu nad rzeką Cedron, zakres 2: toalety automatycznej i ścieżki do ul. Zamkowej oraz zespołu oczyszczania biologicznego i mechanicznego wody wraz z systemem doprowadzającym wodę do stawu w parku w Wejherowie w ramach zadania Rewitalizacja parku im. Majkowskiego z opcją nadzoru autorskiego. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku Nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.(SOPZ). W szczególności zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie zamówienia podstawowego zgodnie ze SOPZ tj. a) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dla zakresu 1 i zakresu 2 odrębnych, kompletnych dokumentacji projektowych (wielobranżowe projekty budowlane, wielobranżowe projekty wykonawcze ze szczegółowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi) b) Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu:- decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z wymaganymi załącznikami. Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 Prawa zamówień publicznych przewiduje prawo opcji. W ramach prawa opcji obowiązkiem Wykonawcy będzie pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Zlecenie wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego, w tym od zabezpieczenia środków w budżecie Zamawiającego. O konieczności objęcia nadzorem autorskim realizacji inwestycji Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części nadzoru autorskiego (prawo opcji). Nadzór autorski zgodnie z ustawą Prawo budowlane art. 20 ust. 1 w szczególności obejmuje: a) wyjaśnianie zgłaszanych przez Zamawiającego wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań:- na etapie prowadzenia przez Zamawiającego postępowania na wybór Wykonawcy robót budowlanych na podstawie dokumentacji, - podczas realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji, - stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, -uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy, inspektora nadzoru lub Zamawiającego, - udział w komisjach i naradach technicznych, odbiorze inwestycji. Opracowania projektowe wykonywane przez Wykonawcę będące naprawieniem błędów w opracowanej przez niego dokumentacji projektowej lub jej uzupełnieniem niezbędnym dla prawidłowej realizacji robót nie będą opłacane. Wykonawca w uzgodnionym obustronnie terminie nie dłuższym niż 7 dni przekaże Zamawiającemu zmiany oraz poprawki, wynikłe z niezgodności opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z błędów projektowych. Wykonawca zobowiązuje się do delegowania na budowę lub do innych czynności projektantów poszczególnych branż na wezwanie Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia wezwania. Zamawiający nie będzie opłacał pobytów Wykonawcy na budowie dokonywanych bez jego wezwania. Jednorazowy pobyt na budowie uwzględnia: a)przygotowanie materiału do pełnienia nadzoru, b) czas przejazdu z siedziby jednostki projektowej na budowę i z powrotem, c) czas pobytu na budowie w jednym dniu, d) załatwianie spraw związanych z nadzorem po powrocie, e) koszt prac projektowych wynikających z pobytu na budowie. 7) Na żądanie Zamawiającego i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, (nie krótszym jednak niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy zgłoszenia) dokonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich, w okresie trzech lat od daty odbioru dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy do obowiązujących cen i z terminem umożliwiającym Zamawiającemu zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlanych, na podstawie opracowanej dokumentacji.(W związku z tym, że deklaracja wyrażenia zgody lub nie wyrażenia zgody przez Wykonawcę do aktualizacji kosztorysów stanowi jedno z kryteriów oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu, wymóg niniejszy nie będzie miał zastosowania, jeśli Wykonawca w złożonej ofercie nie zadeklaruje aktualizacji kosztorysów). Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia i w samym opisie zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub normy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie, produkty, itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, ale muszą gwarantować spełnienie zdefiniowanych tam wymagań Zamawiającego. Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, dopisuje wyrazy -lub równoważny-..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień jak te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1, 71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 zł, słownie: trzy tysiące złotych 00/100. 2. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. b) wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert. 2)Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym: 3)wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wejherowie - Bank Millennium O/Wejherowo nr 14 1160 2202 0000 0000 6196 3861. 4) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert. 3. Formy wniesienia wadium. 1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 2) W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w rozdz. XII pkt 5 SIWZ, w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w pkt 3 od -b- do -e- musi być wystawione na Gminę Miasta Wejherowa. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały zamieszczone w rozdz. XII SIWZ.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 1)wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej, jedno zamówienie (potwierdzone dowodem, że usługa ta została wykonana należycie) polegające na: wykonaniu dokumentacji projektowej, dla której wymagane było uzyskanie pozwolenia na budowę, lub zgłoszenie do właściwego organu zakończenia robót budowlanych, obejmującej w swoim zakresie remont i/lub budowę, i/lub przebudowę zbiornika małej retencji, lub cieku wodnego; 2)wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej, jedno zamówienie (potwierdzone dowodem, że usługa ta została wykonana należycie) polegająca na: wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej w swoim zakresie technologię biologiczno-mechanicznego oczyszczania ścieków; 3)wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej, jedno zamówienie (potwierdzone dowodem, że usługa ta została wykonana należycie) polegająca na: wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej budowę lub przebudowę lub rozbudowę urządzeń stacji pomp. Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w jednym zadaniu zamówień wskazanych w pkt. 1), 2), 3) dla potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje : 1)jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej; 2) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 3) jedną osobą posiadającą niezbędne uprawnienia do sporządzania dokumentacji projektowych dotyczących technologii uzdatniania wody (projektant/technolog), posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie technologii uzdatniania wody (licząc do dnia składania ofert), w tym uczestniczyła w opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej, która dotyczyła budowy lub przebudowy lub rozbudowy stacji uzdatniania wody o wydajności co najmniej 10 m3/godz, 4) osobą, posiadającą niezbędne uprawnienia do sporządzania dokumentacji projektowych dotyczących oczyszczania biologicznego lub mechanicznego posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym uczestniczyła w opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej, która dotyczyła budowy lub przebudowy lub rozbudowy urządzeń małej retencji lub rowów melioracyjnych wraz z systemem oczyszczania biologicznego lub mechanicznego; 5) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; 6) jedną osobą do projektowania zieleni. UWAGA 1! Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia przez jedną osobę w/w funkcji odpowiednio: /1), 2), 3), 4), 5), 6),/ celem potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. UWAGA 2! Przez uprawnienia do projektowania należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278). Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., Nr 65). UWAGA 3! Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez dwie osoby funkcji o której mowa w pkt 4 ust. 4, przy czym jedna osoba winna posiadać uprawnienia w zakresie hydrotechniki lub melioracji, a druga osoba winna posiadać uprawnienia w zakresie sieci sanitarnych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Przez główne usługi, do których należy załączyć dowody Zamawiający rozumie usługi, o których mowa w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym - załącznik nr 1 do SIWZ; Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; Dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z rozdz. XII ust. 2 pkt 1. lit. b SIWZ. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Aktualizacja kosztorysów - 10
 • 3 - Skrócenie czasu reakcji na wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań - 15
 • 4 - Skrócenie czasu reakcji na uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie - 15

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ - projekcie umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wejherowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego pok 104 Opłata za SIWZ wynosi: 24,50 zł. Nr konta25116022020000000152782920 lub nieodpł. ze str. int. zamawiaj..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.04.2016 godzina 11:30, miejsce: Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul.12 Marca 195.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. Zgodnie z art. 23 ust.1 Prawa zamówień publicznych Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty: Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art 24 ust 1 ustawy składa oddzielnie dokumenty wymienione w pkt 4 rodziału IX SIWZ. Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w art 22 ust 1 i art 44 ustawy Prawo zamówień publicznych o których mowa w pkt 1,2,3 rozdziału IX SIWZ - winni złożyć wspólnie. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art 24 ust 2 pkt 5 ustawy składa oddzielnie dokumenty wymienione w art 26 ust 2 d ustawy (pkt 6.1 rozdz. IX SIWZ, załącznik nr 3.1. do SIWZ -oryginał). W przypadku składania ofert przez spółkę cywilną dokumenty o których mowa w pkt 1,4,6.1 rozdziału IX SIWZ dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki. Uszczegóławia się informacje zawarte w sekcji II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zamawiający wymaga, aby zakończenie przedmiotu zamówienia nastąpiło w nw. terminach: Wykonanie zamówienia podstawowego do dnia 30.11.2016 r., z tym że: 1) w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany jest opracować i przekazać Zamawiającemu sporządzony i uzgodniony projekt koncepcyjny zgodny z SOPZ dla zakresu 1 przedmiotu umowy; 2) w terminie do dnia 31.10.2016 r. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kompletne dokumentacje objęte zamówieniem podstawowym wraz z kopiami złożonych w Starostwie Powiatowym w Wejherowie wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i zawiadomieniami, wydanymi przez w/w organ, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania oddzielnych decyzji pozwoleń na budowę dla każdego zakresu, zgodnie z SOPZ, 3) w terminie do 30.11.2016 r. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przekazać Zamawiającemu decyzje pozwolenia na budowę wraz z dokumentacjami, będącymi załącznikami do decyzji pozwolenia na budowę (czyli z pieczątkami Starostwa Powiatowego w Wejherowie). Za datę zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego przyjmuje się datę przekazania Zamawiającemu decyzji pozwoleń na budowę wraz z dokumentacjami, będącymi załącznikami do decyzji pozwoleń na budowę (czyli z pieczątkami Starostwa Powiatowego w Wejherowie). 2. Wykonanie opcji tj. pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji realizowanej w oparciu o dokumentacje projektowe stanowiące przedmiot zamówienia podstawowego, w latach 2017-2020. Termin świadczenia usługi nadzoru autorskiego uzależniony będzie od zabezpieczenia środków w budżecie Zamawiającego i zostanie dostosowany przez Zamawiającego odpowiednio do terminu realizacji robót budowlanych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 


 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 11.04.2016.14.16.24_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2016-04-11 14:16:24 513,1KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 11.04.2016.14.16.35_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-11 14:16:35 471,6KB 108 razy
2 11.04.2016.14.16.55_Zalacznik_nr_7_1_do_SIWZ_BUDOWA_ZESPOA_U_URZA_DZEA__OCZYSZCZANIA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-11 14:16:55 460,4KB 171 razy
3 11.04.2016.14.17.05_Zalacznik_nr_7_2_do_SIWZ_Decyzja_2_216.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-11 14:17:05 1,2MB 970 razy
4 11.04.2016.14.17.20_Zalacznik_Nr_7_3_do_SIWZ_Geotechnika.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-11 14:17:20 7,2MB 1232 razy
5 11.04.2016.14.17.31_Zalacznik_Nr_7_4_do_SIWZ_Lokalizacja_przedsiewziecia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-11 14:17:31 859,6KB 85 razy
6 11.04.2016.14.17.39_Zalacznik_Nr_7_5_do_SIWZ__Lokalizacja_przedsiewziecia_mapa_ewid.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-11 14:17:39 500,9KB 98 razy
7 11.04.2016.14.17.48_Zalacznik_nr_7_6_do_SIWZ_Schemat_czaszy_basenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-11 14:17:48 227,9KB 84 razy
8 11.04.2016.14.17.58_Zalacznik_nr_7_7_do_SIWZ_Schemat_instalacji.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-11 14:17:58 506,4KB 83 razy
9 11.04.2016.14.18.05_Zalacznik_Nr_7_8_do_SIWZ_Uzgodnienie_Konserwator.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-11 14:18:05 347,1KB 339 razy
10 13.04.2016.09.57.24_zalaczniki_wersja_edytowalna.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-04-13 09:57:24 40KB 7 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 14.04.2016.14.02.03_wyjasnienia_tresci_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-14 14:02:03 465,1KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anita Romanowska 11-04-2016 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anita Romanowska 11-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Anita Romanowska 14-04-2016 14:02