Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, z opcją pełnienia nadzoru autorskiego, z podziałem na 4 zadania.

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 


 

Wejherowo: Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, z opcją pełnienia nadzoru autorskiego, z podziałem na 4 zadania.
Numer ogłoszenia: 24393 - 2016; data zamieszczenia: 09.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta , pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58 677 71 15.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wejherowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, z opcją pełnienia nadzoru autorskiego, z podziałem na 4 zadania..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, z opcją pełnienia nadzoru autorskiego, z podziałem na 4 zadania: Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dotyczącej przebudowy skrzyżowania ulicy Nadrzecznej z ulicą Chopina w Wejherowie z opcją pełnienia nadzoru autorskiego. Zadanie 2: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dotyczącej budowy ulicy Łęgowskiego - połączenie drogowe pomiędzy ulicą Rogaczewskiego, a Węzłem Działki w Wejherowie z opcją pełnienia nadzoru autorskiego. Zadanie 3: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dotyczącej zagospodarowania terenu i budowy ciągu pieszego wzdłuż rzeki Cedron od istniejącego placu zabaw do ulicy Rzeźnickiej w Wejherowie w ramach zadania -Turystyczny Szlak Północnych Kaszub- w Wejherowie z opcją pełnienia nadzoru autorskiego. Zadanie 4: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dotyczącej budowy skateparku wraz z oświetleniem, odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu w Wejherowie z opcją pełnienia nadzoru autorskiego. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia i w samym opisie zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub normy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie, produkty, itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, ale muszą gwarantować spełnienie zdefiniowanych tam wymagań Zamawiającego. Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, dopisuje wyrazy lub równoważny..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1.Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających. 2.Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień jak te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ. 3.Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8, 71.35.50.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wysokość wadium. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla poszczególnych zadań zamówienia w następującej wysokości:1) Zadanie nr 1- 1 500,00 zł, słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100.2) Zadanie nr 2- 1 500,00 zł, słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100. 3) Zadanie nr 3- 300,00 zł, słownie: trzysta złotych 00/100.4) Zadanie nr 4- 1 200,00 zł, słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100.2.Termin wniesienia wadium. 1)Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. b)wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert. 2)Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym: 3)wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wejherowie - Bank Millennium O/Wejherowo nr 14 1160 2202 0000 0000 6196 3861. 4)w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały zawarte w rozdziale XII SIWZ.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 1)Dla zadania nr 1 i dla zadania nr 2: wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej, dwa zamówienia (potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie) polegające na: opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej, dla której wymagane było uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, obejmującej w swoim zakresie zaprojektowanie budowy drogi publicznej co najmniej klasy Z, w każdym zamówieniu. 2)Dla zadania nr 3: wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie) polegające na: opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej, dla której wymagane było uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, obejmującej w swoim zakresie zaprojektowanie w drodze klasy D ciągu pieszego wraz z miejscami postojowymi i oświetleniem terenu w każdym zamówieniu. 2)Dla zadania nr 4: wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej, dwa zamówienia (potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie) polegające na: opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej, dla której wymagane było uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, obejmującej w swoim zakresie projekt skateparku betonowego o powierzchni jazdy minimum 500m2 w każdym zamówieniu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje : 1)Dla zadania nr 1, dla zadania nr 2: a)jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń posiadającą doświadczenie w opracowaniu, w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch dokumentacji projektowych w zakresie budowy drogi publicznej, dla których wymagane było uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, lub decyzji pozwolenia na budowę w każdym zamówieniu; b)jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; c)jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; d)jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej; e) jedną osobą do projektowania zieleni; f)jedną osobą posiadającą uprawnienia w dziedzinie geodezji, w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;g)jedną osobą posiadającą uprawnienia w dziedzinie geodezji, w zakresie: rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych. UWAGA 1! Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia przez jedną osobę w/w funkcji odpowiednio: /1)a, 1)b, 1)c, 1)d, 1)e)/ oraz /1)f) i 1)g)/ celem potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 2)Dla zadania nr 3:a) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń posiadającą doświadczenie w opracowaniu, w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch dokumentacji projektowych w zakresie budowy drogi publicznej, dla której wymagane było uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, lub decyzji pozwolenia na budowę w każdym zamówieniu;b)jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; c)jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; d)jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej; e)jedną osobą do projektowania zieleni.3)Dla zadania nr 4:a)jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; b)jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń;c)jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;d)jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. UWAGA 3! Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia przez jedną osobę w/w funkcji (tj. 2)a, 2)b, 2)c, 2)d, celem potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. UWAGA 4! Przez uprawnienia do projektowania należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., Nr 65). UWAGA 5! Przez uprawnienia w dziedzinie geodezji należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.520) Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień w dziedzinie geodezji dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., Nr 65).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Przez główne usługi, do których należy załączyć dowody Zamawiający rozumie usługi, o których mowa w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań zamówienia z zachowaniem formy pisemnej, napisaną w języku polskim. Wykonawca może złożyć ofertę na każde z czterech zadań lub tylko na jedno dowolnie wybrane zadanie. Postępowanie będzie rozstrzygane dla każdego z zadań osobno. 2.Oferta winna zawierać: 1) Wypełniony formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym - załącznik nr 1 do SIWZ z zaznaczeniem, na które zadanie lub zadania Wykonawca składa ofertę;2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; 3) Dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z rozdz. XII ust. 2 pkt 1. lit. b SIWZ. 4) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Wydłużenie terminu płatności ponad wymagany w SIWZ termin płatności 21 dni - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ - projekcie umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wejherowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego pok 104 Opłata za SIWZ wynosi: odpowiednio: zadanie 1 - 70 zł,zadanie 2 - 50 zł, zadanie 3 - 10 zł,zadanie 4 - 10 zł. Nr konta Nr 25 1160 2202 0000 0001 5278 2920.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.03.2016 godzina 09:30, miejsce: Oferty należy składać w: Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul.12 Marca 195.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.Zgodnie z art. 23 ust.1 Prawa zamówień publicznych Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty: Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art 24 ust 1 ustawy składa oddzielnie dokumenty wymienione w pkt 4 rodziału IX SIWZ. Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w art 22 ust 1 i art 44 ustawy Prawo zamówień publicznych o których mowa w pkt 1,2,3 rozdziału IX SIWZ - winni złożyć wspólnie. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art 24 ust 2 pkt 5 ustawy składa oddzielnie dokumenty wymienione w art 26 ust 2 d ustawy (pkt 6.1 rozdz. IX SIWZ, załącznik nr 3.1. do SIWZ -oryginał). W przypadku składania ofert przez spółkę cywilną dokumenty o których mowa w pkt 1,4,6.1 rozdziału IX SIWZ dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki. Uszczegóławia się informacje zawarte w sekcji II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: odpowiednio dla każdej części: Zamawiający wymaga, aby zakończenie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań nastąpiło w nw. terminach:1) Dla zadania nr 1 i dla zadania nr 2:a) wykonanie zamówienia podstawowego do dnia 30.11.2016 r., z tym że:w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany jest opracować i przekazać Zamawiającemu sporządzony i uzgodniony projekt koncepcyjny zgodny z SOPZ, w terminie do dnia 31.07.2016 r. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację objętą zamówieniem podstawowym wraz z kopią złożonego w Starostwie Powiatowym w Wejherowie wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i zawiadomieniem, wydanym przez w/w organ, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID, zgodnie z SOPZ, w terminie do 30.11.2016 r. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przekazać Zamawiającemu decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz z dokumentacją, będącą załącznikiem do decyzji ZRID (czyli z pieczątkami Starostwa Powiatowego w Wejherowie). Za datę zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego dla zadania 1 i dla zadania 2 przyjmuje się datę przekazania Zamawiającemu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz z dokumentacją, będącą załącznikiem do decyzji ZRID (czyli z pieczątkami Starostwa Powiatowego w Wejherowie). 2) Dla zadania nr 3: a) wykonanie zamówienia podstawowego do dnia 01.09.2016 r., z tym że:w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany jest opracować i przekazać Zamawiającemu sporządzony i uzgodniony projekt koncepcyjny zgodny z SOPZ (wymagane jest sporządzenie 2 wariantów koncepcji) zgodnie z SOPZ, w terminie do dnia 01.08.2016 r. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację objętą zamówieniem podstawowym wraz z kopią złożonego w Starostwie Powiatowym w Wejherowie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i zawiadomieniem, wydanym przez w/w organ, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę, zgodnie z SOPZ, w terminie do 01.09.2016 r. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przekazać Zamawiającemu decyzję pozwolenia na budowę wraz z dokumentacją, będącą załącznikiem do decyzji pozwolenia na budowę (czyli z pieczątkami Starostwa Powiatowego w Wejherowie).Za datę zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego przyjmuje się datę przekazania Zamawiającemu decyzji pozwolenia na budowę wraz z dokumentacją, będącą załącznikiem do decyzji pozwolenia na budowę (czyli z pieczątkami Starostwa Powiatowego w Wejherowie).3) Dla zadania nr 4: a) wykonanie zamówienia podstawowego do dnia 30.09.2016 r., z tym że: w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany jest opracować i przekazać Zamawiającemu sporządzony i uzgodniony projekt koncepcyjny zgodny z SOPZ,w terminie do dnia 30.08.2016 r. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację objętą zamówieniem podstawowym wraz z kopią złożonego w Starostwie Powiatowym w Wejherowie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i zawiadomieniem, wydanym przez w/w organ, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę, zgodnie z SOPZ, w terminie do 30.09.2016 r. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przekazać Zamawiającemu decyzję pozwolenia na budowę wraz z dokumentacją, będącą załącznikiem do decyzji pozwolenia na budowę (czyli z pieczątkami Starostwa Powiatowego w Wejherowie).Za datę zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego przyjmuje się datę przekazania Zamawiającemu decyzji pozwolenia na budowę wraz z dokumentacją, będącą załącznikiem do decyzji pozwolenia na budowę (czyli z pieczątkami Starostwa Powiatowego w Wejherowie). 4) Dla zadania 1, zadania 2, zadania 3 i zadania 4 wykonanie opcji tj. pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji realizowanej w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot zamówienia podstawowego, w latach 2017-2019.Termin świadczenia usługi nadzoru autorskiego uzależniony będzie od zabezpieczenia środków w budżecie Zamawiającego i zostanie dostosowany przez Zamawiającego odpowiednio do terminu realizacji robót budowlanych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dotyczącej przebudowy skrzyżowania ulicy Nadrzecznej z ulicą Chopina w Wejherowie z opcją pełnienia nadzoru autorskiego..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dotyczącej przebudowy skrzyżowania ulicy Nadrzecznej z ulicą Chopina w Wejherowie z opcją pełnienia nadzoru autorskiego..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8, 71.35.50.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2016.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dotyczącej budowy ulicy Łęgowskiego - połączenie drogowe pomiędzy ulicą Rogaczewskiego, a Węzłem Działki w Wejherowie z opcją pełnienia nadzoru autorskiego..

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dotyczącej budowy ulicy Łęgowskiego - połączenie drogowe pomiędzy ulicą Rogaczewskiego, a Węzłem Działki w Wejherowie z opcją pełnienia nadzoru autorskiego..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8, 71.35.50.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2016.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dotyczącej zagospodarowania terenu i budowy ciągu pieszego wzdłuż rzeki Cedron od istniejącego placu zabaw do ulicy Rzeźnickiej w Wejherowie w ramach zadania Turystyczny Szlak Północnych Kaszub w Wejherowie z opcją pełnienia nadzoru autorskiego..

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dotyczącej zagospodarowania terenu i budowy ciągu pieszego wzdłuż rzeki Cedron od istniejącego placu zabaw do ulicy Rzeźnickiej w Wejherowie w ramach zadania Turystyczny Szlak Północnych Kaszub w Wejherowie z opcją pełnienia nadzoru autorskiego..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.09.2016.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dotyczącej budowy skateparku wraz z oświetleniem, odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu w Wejherowie z opcją pełnienia nadzoru autorskiego..

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dotyczącej budowy skateparku wraz z oświetleniem, odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu w Wejherowie z opcją pełnienia nadzoru autorskiego..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 09.03.2016.12.59.05_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2016-03-09 12:59:05 106,8KB
2 15.03.2016.14.29.17_wykonawcy_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2016-03-15 14:29:17 44,4KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 09.03.2016.12.59.17_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-09 12:59:17 660,4KB 99 razy
2 09.03.2016.12.59.41_Zal_7.1.1_do_SIWZ_TOM_1_KONCEPCJA_DROGOWA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-09 12:59:41 10,5MB 1294 razy
3 09.03.2016.13.00.28_Zal_7.1.2_do_SIWZ_TOM_2_ANALIZA_I_PROGNOZY_RUCHU.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-09 13:00:28 8,9MB 1153 razy
4 09.03.2016.13.00.54_Zal_7.2.1_do_SIWZ_PROJEKT_KONCEPCYJNY_UL_LEGOWSKIEGO.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-09 13:00:54 5,5MB 710 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 15.03.2016.14.32.33_wykonawcy_zmiana_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-15 14:32:33 343,6KB
2 17.03.2016.12.54.47_Zmiana_nr_2_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-17 12:54:47 752,1KB
Wynik postępowania
1 31.03.2016.12.55.57_wybor_oferty_najkorzystniejszej_czesc_1.pdf 2016-03-31 12:55:57 439,7KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Wittke 09-03-2016 12:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Wittke 09-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Anita Romanowska 31-03-2016 12:55