Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa bezkolizyjnego powiązania drogowego łączącego północną i południową część miasta Wejherowaoraz drogę krajową nr 6 wraz z obiektami mostowymi: Etap 1 - Budowa północnej części powiązaniadrogowego wraz z włączeniem go do drogi krajowej nr 6, Etap 2 - Rozbudowa drogi gminnej - ul. Patoka - od ulicy Stefczyka do ulicy Gryfa Pomorskiego

23/12/2015    S248    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Wejherowo: Roboty w zakresie budowy dróg

2015/S 248-450732

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miasta Wejherowa
pl. Jakuba Wejhera 8
Osoba do kontaktów: Sylwia Patelska
84-200 Wejherowo
POLSKA
Tel.: +48 586777115
E-mail: zryw@um.wejherowo.pl
Faks: +48 586777123

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.wejherowo.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Gmina Miasta Wejherowa
ul. 12 Marca 195
Osoba do kontaktów: Sylwia Patelska
84-200 Wejherowo
POLSKA
Tel.: +48 586777108
E-mail: zryw@um.wejherowo.pl
Faks: +48 586777123
Adres internetowy: www.bip.wejherowo.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Gmina Miasta Wejherowa
ul. 12 Marca 195
Osoba do kontaktów: Sylwia Patelska
84-200 Wejherowo
POLSKA
Tel.: +48 586777108
E-mail: zryw@um.wejherowo.pl
Faks: +48 586777123
Adres internetowy: www.bip.wejherowo.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Gmina Miasta Wejherowa
ul.12-go Marca 195
Osoba do kontaktów: Sylwia Patelska
84-200 Wejherowo
POLSKA
Tel.: +48 586777108
E-mail: zryw@um.wejherowo.pl
Faks: +48 586777123
Adres internetowy: www.bip.wejherowo.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Budowa bezkolizyjnego powiązania drogowego łączącego północną i południową część miasta Wejherowa oraz drogę krajową nr 6 wraz z obiektami mostowymi: Etap 1 – Budowa północnej części powiązania drogowego wraz z włączeniem go do drogi krajowej nr 6, Etap 2 – Rozbudowa drogi gminnej – ul. Patoka – od ulicy Stefczyka do ulicy Gryfa Pomorskiego.”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Wejherowo.

Kod NUTS PL63

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa bezkolizyjnego powiązania drogowego łączącego północną i południową część miasta Wejherowa oraz drogę krajową nr 6 wraz z obiektami mostowymi:
Etap 1 – Budowa północnej części powiązania drogowego wraz z włączeniem go do drogi krajowej nr 6,
Etap 2 – Rozbudowa drogi gminnej – ul. Patoka – od ulicy Stefczyka do ulicy Gryfa Pomorskiego.
Etap 2. przedmiotu zamówienia jest finansowany ze środków Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Edycja 2016.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w tym finansową, za utratę dofinansowania, jeśli będzie to wynikiem nieprawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia lub opóźnienia w jego realizacji.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233120, 45000000, 45233200, 45111000, 45112000, 45122000, 45236000, 45231300, 45231220, 45231000, 45232000, 45314300, 45233290, 45112710, 77310000, 77211600, 77211400, 77314100

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę 5.186.000 euro dla robót budowlanych.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 29.2.2016. Zakończenie 29.6.2018

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
WADIUM
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 400.000,00 złotych, słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % zadeklarowanej ceny ofertowej brutto.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Etap 2. przedmiotu zamówienia jest finansowany ze środków Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Edycja 2016.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2013 r., poz 907 z późn. zm.).
2. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy i którzy wykażą ich spełnienie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa (2) zamówienia (potwierdzone dowodami, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na budowie lub przebudowie dróg lub ulic klasy minimum „Z” („zbiorcze”) zawierające w swoim zakresie branże: drogową, sanitarną i elektroenergetyczną o wartości robót co najmniej 15.000.000,00 PLN brutto w każdym zamówieniu.
Za budowę lub przebudowę Zamawiający uzna przebudowę lub budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 260 z późn. zm.).
Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku.
4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do stanowisk, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:
a. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 10 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji na stanowisku kierownika budowy, w tym przy realizacji co najmniej jednego (1) zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie dróg lub ulic klasy minimum „Z” („zbiorcze”) zawierającego w swoim zakresie branże: drogową, sanitarną i elektroenergetyczną o wartości robót co najmniej 15.000.000,00 PLN brutto.
UWAGA 1! Wyżej wymieniona osoba musi posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przez cały okres realizacji zamówienia przedstawionego na potwierdzenie powyższego warunku. Pod pojęciem „realizacji” Zamawiający rozumie okres od momentu rozpoczęcia budowy, tj. przekazania terenu budowy, aż do momentu zakończenia budowy, tj. podpisania Protokołu odbioru końcowego robót lub równoważnego dokumentu lub Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC).
b. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie jako Kierownik Robót Drogowych lub Kierownik Budowy przy realizacji co najmniej jednego (1) zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie dróg lub ulic klasy minimum „Z” („zbiorcze”),
c. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie jako Kierownik robót elektroenergetycznych przy realizacji co najmniej jednego (1) zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie sieci elektroenergetycznych,
d. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie jako Kierownik robót teletechnicznych przy realizacji co najmniej jednego (1) zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie sieci telekomunikacyjnej,
e. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie jako Kierownik robót przy realizacji co najmniej jednego (1) zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
f. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie jako Kierownik robót przy realizacji co najmniej jednego (1) zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie sieci cieplnych,
g. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie jako Kierownik robót przy realizacji co najmniej jednego (1) zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie sieci gazowych,
h. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika prac w zakresie zieleni.
UWAGA 2! Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniają do kierowania robotami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).
UWAGA 3! Przez minimalne doświadczenie zawodowe dla stanowisk, o których mowa w rozdz. VIII pkt 2 ppkt 4 SIWZ, dla których wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych, Zamawiający rozumie pełne lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień budowlanych.
UWAGA 4!
Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia jednej osoby do pełnienia funkcji Kierownika budowy i Kierownika robót drogowych (Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji z lit. a i b).
Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia jednej osoby do pełnienia funkcji Kierownika robót elektroenergetycznych i teletechnicznych (Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji z lit. c i d).
Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia jednej osoby do pełnienia funkcji Kierownika robót branży sanitarnej (Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji z lit. e, f i g).
UWAGA 5!
Za budowę lub przebudowę Zamawiający uzna przebudowę lub budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 260 z późn. zm.).
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 15.000.000,00 PLN oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 15.000.000,00 PLN.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień wystawienia dokumentu.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, zgodnie z art. 24 ust. 2a Ustawy.
Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
4. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumenta (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), składający odrębne oferty, obowiązani są wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w niniejszym postępowaniu.
II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu dokonania oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, i których opis sposobu oceny spełnienia został zamieszczony w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ) – oryginał.
1.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów* dotyczących najważniejszych robót określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Należy wypełnić załącznik nr 5 do SIWZ.
*Dowodem, o którym mowa powyżej jest:
— poświadczenie albo
— inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
Wykonawca w załączniku nr 5 do SIWZ zobowiązany jest przedstawić najważniejsze roboty wraz z dowodami. Przez najważniejsze roboty, do których należy załączyć dowody, Zamawiający rozumie roboty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 2 ppkt 2 SIWZ. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie, o którym mowa w rozdz. IX pkt 1.2. SIWZ, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
Zamawiający nie wymaga przedstawienia pełnego wykazu (wszystkich) robót budowlanych.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w § 1 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 Rozporządzenia, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.
1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Należy wypełnić załącznik Nr 4 do SIWZ.
1.4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Załącznik nr 4 do SIWZ.
1.5. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.6. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
1.7. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Ustawy (w rozdz. VIII pkt 2 ppkt 5 SIWZ), na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
— Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
— Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
1.8. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego w rozdz. VIII pkt 2 ppkt 5 SIWZ warunku.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy należy złożyć następujące dokumenty:
2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ).
2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) Ustawy należy założyć następujące dokumenty:
4. 1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na załączniku nr 3a do SIWZ.
5. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dokumenty podmiotów zagranicznych):
5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 nin. rozdziału:
a) pkt 2.2.-2.4. i 2.6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
b) pkt 2.5. i 2.7. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 ustawy.
5.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 5.1. lit. a) tiret pierwszy i trzeci, lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 5.1. lit. a) tiret drugi, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. IX pkt 5.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis rozdz. IX pkt 5.2. SIWZ stosuje się odpowiednio.
5.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego podmiotu. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Zobowiązanie to winno zawierać informacje dotyczące: zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego obowiązany będzie złożyć stosowne dokumenty dotyczące w szczególności:
a. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
7. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 – 3 SIWZ, albo odpowiadające im dokumenty dotyczące podmiotów zagranicznych wymienione w rozdz. IX pkt 5 SIWZ.
8. Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
8.1. Oświadczenie wymienione w rozdz. IX pkt 1.1. SIWZ powinno zostać złożone wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców;
8.2. Dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 1.2. – 1.7. SIWZ składa dowolny Wykonawca lub dowolni Wykonawcy wykazujący spełnienie warunków, spośród Wykonawców składających ofertę wspólną;
8.3. Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 2 i 3 albo odpowiadające im dokumenty dotyczące podmiotów zagranicznych powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;
8.4. Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 7 SIWZ składa każdy podmiot na zasobach, którego Wykonawca polega wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia;
8.5. Lista lub informacja, o której mowa w rozdz. IX pkt 4.1. SIWZ powinna być złożona przez każdego Wykonawcę.
9. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w rozdz. IX pkt 1.1. powinny zostać złożone wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców, w pkt 2 i w pkt 4.1 SIWZ dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki. Dodatkowo należy załączyć do oferty dokumenty, o których mowa w rozdz. IX pkt 2.3. i pkt 2.4 dla spółki.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu dokonania oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, i których opis sposobu oceny spełnienia został zamieszczony w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ) – oryginał.
1.2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.3. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
1.4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Ustawy (w rozdz. VIII pkt 2 ppkt 5 SIWZ), na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
— Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
— Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
1.5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego w rozdz. VIII pkt 2 ppkt 5 SIWZ warunku.
1.6. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego podmiotu. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Zobowiązanie to winno zawierać informacje dotyczące: zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego obowiązany będzie złożyć stosowne dokumenty dotyczące w szczególności:
a. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
1.7. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 – 3 SIWZ, albo odpowiadające im dokumenty dotyczące podmiotów zagranicznych wymienione w rozdz. IX pkt 5 SIWZ.
1.8. Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1.8.1. Oświadczenie wymienione w rozdz. IX pkt 1.1. SIWZ powinno zostać złożone wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców;
1.8.2. Dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 1.2. – 1.7. SIWZ składa dowolny Wykonawca lub dowolni Wykonawcy wykazujący spełnienie warunków, spośród Wykonawców składających ofertę wspólną;
1.8.3. Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 2 i 3 albo odpowiadające im dokumenty dotyczące podmiotów zagranicznych powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;
1.8.4. Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 7 SIWZ składa każdy podmiot na zasobach, którego Wykonawca polega wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia;
1.8.5. Lista lub informacja, o której mowa w rozdz. IX pkt 4.1. SIWZ powinna być złożona przez każdego Wykonawcę.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy i którzy wykażą ich spełnienie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 15.000.000,00 PLN oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 15.000.000,00 PLN.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień wystawienia dokumentu.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W celu dokonania oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, i których opis sposobu oceny spełnienia został zamieszczony w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ) – oryginał.
1.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów* dotyczących najważniejszych robót określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Należy wypełnić załącznik nr 5 do SIWZ.
*Dowodem, o którym mowa powyżej jest:
— poświadczenie albo
— inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
Wykonawca w załączniku nr 5 do SIWZ zobowiązany jest przedstawić najważniejsze roboty wraz z dowodami. Przez najważniejsze roboty, do których należy załączyć dowody, Zamawiający rozumie roboty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 2 ppkt 2 SIWZ. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie, o którym mowa w rozdz. IX pkt 1.2. SIWZ, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
Zamawiający nie wymaga przedstawienia pełnego wykazu (wszystkich) robót budowlanych.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w § 1 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 Rozporządzenia, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.
1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Należy wypełnić załącznik Nr 4 do SIWZ.
1.4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Załącznik nr 4 do SIWZ.
1.5. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego podmiotu. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Zobowiązanie to winno zawierać informacje dotyczące: zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego obowiązany będzie złożyć stosowne dokumenty dotyczące w szczególności:
a. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
1.6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 – 3 SIWZ, albo odpowiadające im dokumenty dotyczące podmiotów zagranicznych wymienione w rozdz. IX pkt 5 SIWZ.
1.7. Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1.7.1. Oświadczenie wymienione w rozdz. IX pkt 1.1. SIWZ powinno zostać złożone wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców;
1.7.2. Dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 1.2. – 1.7. SIWZ składa dowolny Wykonawca lub dowolni Wykonawcy wykazujący spełnienie warunków, spośród Wykonawców składających ofertę wspólną;
1.7.3. Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 2 i 3 albo odpowiadające im dokumenty dotyczące podmiotów zagranicznych powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;
1.7.4. Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 7 SIWZ składa każdy podmiot na zasobach, którego Wykonawca polega wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia;
1.7.5. Lista lub informacja, o której mowa w rozdz. IX pkt 4.1. SIWZ powinna być złożona przez każdego Wykonawcę.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy i którzy wykażą ich spełnienie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa (2) zamówienia (potwierdzone dowodami, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na budowie lub przebudowie dróg lub ulic klasy minimum „Z” („zbiorcze”) zawierające w swoim zakresie branże: drogową, sanitarną i elektroenergetyczną o wartości robót co najmniej 15.000.000,00 PLN brutto w każdym zamówieniu.
Za budowę lub przebudowę Zamawiający uzna przebudowę lub budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 260 z późn. zm.).
Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku.
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do stanowisk, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:
a. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 10 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji na stanowisku kierownika budowy, w tym przy realizacji co najmniej jednego (1) zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie dróg lub ulic klasy minimum „Z” („zbiorcze”) zawierającego w swoim zakresie branże: drogową, sanitarną i elektroenergetyczną o wartości robót co najmniej 15.000.000,00 PLN brutto.
UWAGA 1! Wyżej wymieniona osoba musi posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przez cały okres realizacji zamówienia przedstawionego na potwierdzenie powyższego warunku. Pod pojęciem „realizacji” Zamawiający rozumie okres od momentu rozpoczęcia budowy, tj. przekazania terenu budowy, aż do momentu zakończenia budowy, tj. podpisania Protokołu odbioru końcowego robót lub równoważnego dokumentu lub Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC).
b. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie jako Kierownik Robót Drogowych lub Kierownik Budowy przy realizacji co najmniej jednego (1) zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie dróg lub ulic klasy minimum „Z” („zbiorcze”),
c. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie jako Kierownik robót elektroenergetycznych przy realizacji co najmniej jednego (1) zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie sieci elektroenergetycznych,
d. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie jako Kierownik robót teletechnicznych przy realizacji co najmniej jednego (1) zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie sieci telekomunikacyjnej,
e. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie jako Kierownik robót przy realizacji co najmniej jednego (1) zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
f. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie jako Kierownik robót przy realizacji co najmniej jednego (1) zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie sieci cieplnych,
g. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie jako Kierownik robót przy realizacji co najmniej jednego (1) zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie sieci gazowych,
h. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika prac w zakresie zieleni.
UWAGA 2! Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniają do kierowania robotami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).
UWAGA 3! Przez minimalne doświadczenie zawodowe dla stanowisk, o których mowa w rozdz. VIII pkt 2 ppkt 4 SIWZ, dla których wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych, Zamawiający rozumie pełne lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień budowlanych.
UWAGA 4!
Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia jednej osoby do pełnienia funkcji Kierownika budowy i Kierownika robót drogowych (Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji z lit. a i b).
Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia jednej osoby do pełnienia funkcji Kierownika robót elektroenergetycznych i teletechnicznych (Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji z lit. c i d).
Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia jednej osoby do pełnienia funkcji Kierownika robót branży sanitarnej (Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji z lit. e, f i g).
UWAGA 5!
Za budowę lub przebudowę Zamawiający uzna przebudowę lub budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 260 z późn. zm.).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 95

2. Okres gwarancji. Waga 5

 

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZZP.271.68.2015.SP
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 1 077,50 PLN
Warunki i sposób płatności: Opłata za wersję papierową SIWZ wynosi: 1077,50 zł. (słownie: jeden tysiąc siedemdziesiąt siedem złotych 50/100), którą należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego – Bank Millennium Oddział Wejherowo Nr 25 1160 2202 0000 0001 5278 2920. Odbiór SIWZ w siedzibie Zamawiającego.

SIWZ można pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej zamawiającego: www.bip.wejherowo.pl – nieodpłatnie.

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.1.2016 - 08:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 29.1.2016 - 9:00

Miejscowość:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali Nr 103 Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia określony w pkt II.3) Ogłoszenia o zamówieniu został określony wyłącznie ze względu na brak możliwości opublikowania ogłoszenia o zamówieniu bez przedmiotowej daty.
2. Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany przez Wykonawcę w terminie do dnia 29.06.2018 r., z tym że:
a) wszystkie roboty budowlane objęte Etapem 2. przedmiotu zamówienia winny zostać zrealizowane przez Wykonawcę, przekazane i odebrane przez Zamawiającego w terminie do dnia 31.10.2016 r. jednak nie później niż na 14 dni przed terminem odbioru Wykonawca zobowiązany jest wykonać i zgłosić roboty budowlane Zamawiającemu do odbioru końcowego Etapu 2.;
b) w terminie do dnia 16.12.2016 r. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszelkich formalności umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego objętego Etapem 2. przedmiotu zamówienia, tj. zawiadomić właściwy organ o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i uzyskać informację, że nie wniósł on sprzeciwu w drodze decyzji lub uzyskać i przekazać Zamawiającemu ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego w zakresie objętym Etapem 2. przedmiotu zamówienia. Do dnia 16.12.2016 r. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przedmiot zamówienia objęty Etapem 2. do użytkowania,
c) wszystkie roboty budowlane objęte Etapem 1. przedmiotu zamówienia winny zostać zrealizowane przez Wykonawcę, przekazane i odebrane przez Zamawiającego w terminie do dnia 30.04.2018 r. jednak nie później niż na 14 dni przed terminem odbioru Wykonawca zobowiązany jest wykonać i zgłosić roboty budowlane Zamawiającemu do odbioru końcowego Etapu 1;
d) w terminie do dnia 29.06.2018 r. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przekazać Zamawiającemu ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego w zakresie objętym Etapem 1. przedmiotu zamówienia. Do dnia 29.06.2018 r. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przedmiot zamówienia objęty Etapem 1. do użytkowania.
3. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jak te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego.
4. Oferty należy składać w Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12-go Marca 195.
5. Wykonawca składa jedną ofertę z zachowaniem formy pisemnej, napisaną w języku polskim.
6. Oferta winna zawierać:
a) Wypełniony formularz oferty (w formie oryginału) – zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,
b) Zbiorcze zestawienie kosztów (w formie oryginału) – zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 a do SIWZ.
c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych z ofertą.
d) Dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z rozdz. XII pkt. 2.1. lit. b SIWZ.
e) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
f) Zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów) wraz z opisem zaproponowanych rozwiązań – w przypadku ich zaoferowania przez Wykonawcę.
g) Dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych – w przypadku ich zaoferowania przez Wykonawcę.
7. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, ani częściowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w szczególności:
2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
9. Na czynności, o których mowa w pkt 7 nin. rozdziału, nie przysługuje odwołanie.
10. Zgodnie z treścią art. 182 ust. 1 pkt 1) ustawy odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 9 i pkt 10 nin. rozdziału wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
14. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
15. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego następuje na warunkach określonych w art. 185 ustawy.
17. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.12.2015

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 23.12.2015.15.40.35_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2015-12-23 15:40:35 241,7KB
2 22.01.2016.14.04.24_zmiana_ogA_oszenia.pdf 2016-01-22 14:04:24 76,5KB
3 25.01.2016.14.17.30_Zmiana_ogA_oszenia_2.pdf 2016-01-25 14:17:30 69,4KB
4 27.01.2016.12.25.14_Przekazane_do_opublikowania_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr_3.pdf 2016-01-27 12:25:14 69,4KB
5 27.01.2016.12.25.28_Opublikowane_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_1.pdf 2016-01-27 12:25:28 68,9KB
6 27.01.2016.12.25.40_Opublikowane_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf 2016-01-27 12:25:40 66,1KB
7 29.01.2016.07.40.31_Opublikowane_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia__nr_3.pdf 2016-01-29 07:40:32 66,3KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 23.12.2015.15.46.03_Zalaczniki_wersja_edytowlana.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-12-23 15:46:03 42KB 289 razy
2 etap_1_-_budowa_polnocnej_czesci_powiazania_drogowego_wraz_z_wlaczeniem_do_drogi_krajowej_nr_6_(_zal_7.1do_7.18.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-12-23 16:20:21 319,8MB 610 razy
3 etap_2_-_rozbudowa_drogi_gminnej_-_ul.patoka_-_od_ul._stefczyka_do_ulicy_gryfa_pomorskiego_(_zal_7.19_do_7.61_).zip Po terminie otwarcia ofert 2015-12-23 16:24:01 197,1MB 397 razy
4 budowa_kanalizacji_deszczowej_wraz_z_wylotem_do_rowu_w_rejonie_skrzyzowania_z_droga_krajowa_nr_6(_zal._7.62_do_7.65_).zip Po terminie otwarcia ofert 2015-12-23 16:24:47 25,6MB 315 razy
5 przebudowa_sieci_cieplowniczej_w_obrebie_skrzyzowania_ulic_stefczyka_i_patoka(_zal_7.66_do_7.68_).zip Po terminie otwarcia ofert 2015-12-23 16:24:56 4,0MB 230 razy
6 24.12.2015.11.00.44_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-12-24 11:00:44 956,5KB 340 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 04.01.2016.15.13.28_Wykonawcy_BIP.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-04 15:13:29 985,5KB
2 22.01.2016.15.19.13_Wyjasnienia_2_i_zmiana_1_tre+A_ci_siwz_ost.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 15:19:13 1,4MB
3 22.01.2016.15.19.35_ZaA_A_cznik_nr_1_do_WyjasnieA__nr_1_i_zmiany_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 15:19:35 70,9KB
4 22.01.2016.15.19.58_ZaA_A_cznik_nr_2_do_WyjasnieA__nr_1_i_zmiany_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 15:19:58 15,7MB
5 22.01.2016.15.20.12_ZaA_A_cznik_nr_3_do_WyjasnieA__nr_1_i_zmiany_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 15:20:12 60,6KB
6 22.01.2016.15.20.30_ZaA_A_cznik_nr_4_do_WyjasnieA__nr_1_i_zmiany_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 15:20:30 2,6MB
7 22.01.2016.16.28.52_Wykonawcy_wszyscy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-22 16:28:52 6,1MB
8 25.01.2016.15.01.07_Wyjasnienia_3_i_zmiana_2_tresci_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-25 15:01:07 790,0KB
9 27.01.2016.12.26.49_Wyjasnienia_4_i_zmiana_3_tresci_siwz-wykonawcy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-27 12:26:49 1,9MB
10 27.01.2016.12.27.06_Zalacznik_nr_1_Wyjasnienia_4_zmiana_3_ZZK.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-27 12:27:06 57,9KB
11 27.01.2016.12.27.21_Zalacznik_nr_1_Wyjasnienia_4_zmiana_3_ZZK_wersja_edytowalna.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-01-27 12:27:21 130,5KB
12 27.01.2016.12.27.37_Zalacznik_nr_2_Wyjasnienia_4_zmiana_3_RDO+A_-Gd-WST.6400.81.2014.IS.2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-27 12:27:37 2,2MB
13 27.01.2016.12.27.53_Zalacznik_nr_3_Wyjasnienia_4_zmiana_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-27 12:27:53 6,9MB
14 29.01.2016.15.00.45_zmiana_4_tresci_siwz_wykonawcy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-29 15:00:45 613,2KB
15 29.01.2016.15.01.11_Za+A_A_A_cznik_nr_1_do_Zmiany_nr_4_tresci_siwz_Formularz_oferty.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-29 15:01:11 80,2KB
16 29.01.2016.15.01.23_Za+A_A_A_cznik_nr_1_do_Zmiany_nr_4_tresci_siwz_Formularz_oferty_wersja_edytowalna.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-01-29 15:01:23 225,5KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 22.01.2016.14.04.49_zmiana_ogA_oszenia.pdf 2016-01-22 14:04:49 76,5KB
2 25.01.2016.14.17.46_Zmiana_ogA_oszenia_2.pdf 2016-01-25 14:17:46 69,4KB
3 27.01.2016.12.25.53_Przekazane_do_opublikowania_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr_3.pdf 2016-01-27 12:25:53 69,4KB
4 27.01.2016.12.26.05_Opublikowane_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_1.pdf 2016-01-27 12:26:05 68,9KB
5 27.01.2016.12.26.16_Opublikowane_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf 2016-01-27 12:26:16 66,1KB
6 29.01.2016.07.40.46_Opublikowane_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia__nr_3.pdf 2016-01-29 07:40:46 66,3KB
Wynik postępowania
1 10.03.2016.14.32.11_wybor_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2016-03-10 14:32:11 480,8KB
2 23.03.2016.14.39.27_Wykonawcy_zawiadomienie_o_uchyleniu(uniewaznieniu)_czynnosci_wyboru_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2016-03-23 14:39:27 357,5KB
3 25.03.2016.10.36.28_Wykonawcy_zawiadomienie_o_ponownym_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2016-03-25 10:36:28 513,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anita Romanowska 23-12-2015 14:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Domżalicka 22-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Anita Romanowska 20-04-2016 13:38