Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z wykonaniem nowego połączenia drogowego łączącego ul.12 Marca z ul. Reformatów w Wejherowie wraz z przebudową drogi bez nazwy nr 6, budową parkingu oraz budynku dla obsługi pielgrzymów w ramach rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa z opcją nadzoru autorskiego

 

Wejherowo: Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z wykonaniem nowego połączenia drogowego łączącego ul.12 Marca z ul. Reformatów w Wejherowie wraz z przebudową drogi bez nazwy nr 6, budową parkingu oraz budynku dla obsługi pielgrzymów w ramach rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa z opcją nadzoru autorskiego.
Numer ogłoszenia: 187075 - 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta , pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58 677 71 15.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wejherowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z wykonaniem nowego połączenia drogowego łączącego ul.12 Marca z ul. Reformatów w Wejherowie wraz z przebudową drogi bez nazwy nr 6, budową parkingu oraz budynku dla obsługi pielgrzymów w ramach rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa z opcją nadzoru autorskiego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z wykonaniem nowego połączenia drogowego łączącego ul.12 Marca z ul. Reformatów w Wejherowie wraz z przebudową drogi bez nazwy nr 6, budową parkingu oraz budynku dla obsługi pielgrzymów w ramach rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa z opcją nadzoru autorskiego. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 6 do Ogłoszenia o przetargu ograniczonym: Określenie przedmiotu zamówienia.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających. 2. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień jak te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w Ogłoszeniu. 3. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.12.2016.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający będzie żądał wniesienia wadium na drugim etapie postępowania, tzn.: od Wykonawców zaproszonych do złożenia ofert. 1. Wysokość wadium. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych 00/100. 2. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. b) wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert. 2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym: a) wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wejherowie - Bank Millennium O/Wejherowo nr 14116022020000000061963861. b) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert. 3. Formy wniesienia wadium. 1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Szczegółowe informacje na temat Wadium zostały szczegółowo określone w rozdziale XII ogłoszenia Wymagania dotyczące wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 1)co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie) polegające na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi publicznej, wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w każdym zamówieniu; 2)co najmniej jedno zamówienie (potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie) polegające na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi publicznej, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w jednym zamówieniu w/w zakresów, celem potwierdzenia spełnienia warunków

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje : 1) 1) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń posiadającą doświadczenie w opracowaniu, w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania Wniosków, co najmniej dwóch dokumentacji projektowych w zakresie budowy drogi publicznej, wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, lub decyzji pozwolenia na budowę w każdym zamówieniu, 2) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 3) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 4) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 5) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń, 6) jedną osobą do projektowania zieleni, posiadającą doświadczenie w projektowaniu przestrzeni publicznych. UWAGA 2! Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394). UWAGA 3! Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia przez jedną osobę w/w funkcji określonych w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6) celem spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50 000,00 zł. UWAGA4! W przypadku Wykonawców, którzy wykażą kwotę posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy ich wartość według średniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Przez główne usługi, do których należy załączyć dowody, Zamawiający rozumie usługi, o których mowa w rozdz. VIII ust. 2 Ogłoszenia o przetargu ograniczonym;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych. 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym musi być złożony pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim. 3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym oraz wszystkie załączniki do niego stanowiące oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru lub rejestru z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub innego dokumentu. Pełnomocnictwo do podpisania Wniosku musi być dołączone do Wniosku, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do Wniosku przez Wykonawcę. Dokument ten może Wykonawca złożyć w oryginale lub w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, bądź uwierzytelnioną przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

1)Zamawiający przekaże SIWZ i zaprosi do składania ofert 5 (pięciu) Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. 2)Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż 5 (pięć), Zamawiający przekaże SIWZ i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających te warunki. 3)Opis sposobu dokonywania wyboru Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5 (pięć). W przypadku, gdy liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5 (pięć), Zamawiający dokona wyboru Wykonawców, którym zostanie przekazana SIWZ i którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, według następujących zasad: a)Wykonawcy, którzy wykażą się zrealizowaniem usług na poziomie minimalnym, tj. usług określonych w rozdz. VIII ust.2 nin. Ogłoszenia, czyli wykonaniu: co najmniej dwóch zamówień (potwierdzonych dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie) polegających na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi publicznej, wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w każdym zamówieniu; co najmniej jednego zamówienia (potwierdzonego dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie) polegającego na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi publicznej, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, Przy czym Zamawiający przypomina, że dopuszczalna jest możliwość łączenia w/w zakresów w jednym zamówieniu. otrzymają: 1 pkt (jeden punkt) b) Dodatkowe punkty będą przyznane Wykonawcom, którzy wykażą się zrealizowaniem usług wykraczających ponad, określone przez Zamawiającego, minimum, (określone w rozdz. VIII ust.2 nin. Ogłoszenia) odpowiednio: 5 pkt (pięć punktów) za każdą zrealizowaną dodatkową jedną usługę (potwierdzoną dowodami, że usługa ta została wykonana należycie) polegającą na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi publicznej, wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; 5 pkt (pięć punktów) za każdą zrealizowaną dodatkową jedną usługę (potwierdzoną dowodami, że usługa ta została wykonana należycie) polegającą na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi publicznej, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę; 10 pkt (dziesięć punktów) za każdą zrealizowaną dodatkową jedną usługę (potwierdzoną dowodami, że usługa ta została wykonana należycie) polegającą na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi publicznej, wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i decyzji pozwolenia na budowę. UWAGA: Zamawiający zastrzega, że do oceny doświadczenia Wykonawców w postępowaniu mających na celu kwalifikację Wykonawców do kolejnego etapu postępowania nie mają zastosowania przepisy art. 26 ust. 2b ustawy. Powyższe oznacza, że w przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na doświadczeniu innych podmiotów, Zamawiający nie będzie uwzględniał danego doświadczenia tych podmiotów w punktacji i wówczas przyzna 1 punkt. c) Na podstawie tak obliczonej ilości punków, o których mowa w pkt 3 lit. a) i b) Zamawiający sporządzi listę Wykonawców spełniających wymagane warunki w porządku od 1 do n, w kolejności malejącej ilości punktów. Na pierwszym miejscu listy zostanie umieszczony Wykonawca, który uzyska największą liczbę punktów. Na ostatnim (n- tym miejscu) zostanie umieszczony Wykonawca, który uzyska najmniejszą liczbę punktów, Do dalszego udziału w postępowaniu zostanie zaproszonych 5 (pięciu) Wykonawców, umieszczonych na liście, o której mowa w pkt 3 lit. a) i b) w kolejności od l-5 z zastrzeżeniem lit. d) d) Jeżeli wśród Wykonawców będą Wykonawcy posiadający równą liczbę punktów, to o kolejności umieszczenia na liście będzie decydowała kolejność alfabetyczna wynikająca z nazwy Wykonawcy. Jeżeli na 5 (piątym) i kolejnych miejscach listy znajdą się Wykonawcy którzy uzyskali liczbę punktów równą liczbie punktów uzyskanej przez Wykonawcę umieszczonego na miejscu 5 (piątym) listy, Wykonawcy ci także zostaną zaproszeni do udziału w dalszym postępowaniu. e) Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jako wykluczonego z postępowania.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Wydłużenie terminu płatności ponad wymagany w SIWZ termin płatności 21 dni - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 3) Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób spełniających na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ. 4) Zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w rozdz. IX SIWZ. 5) Zmiany podwykonawcy, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w § 8 nin. umowy. 6) Wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego), przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy. 7) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 8) Zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności: a) jeżeli będą następstwem : - zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, - wystąpienia niezgodności pomiędzy częścią opisową a kartograficzną ewidencji gruntów w obszarze, którego dotyczy projektowana inwestycja, - polecenia przez Zamawiającego dokonania zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach projektowych, - warunków atmosferycznych, które nie pozwoliły na sporządzenie materiałów przedprojektowych (np. inwentaryzacji, mapy, pomiarów, ugięć sprężystych nawierzchni, opracowań geodezyjnych, geologicznych i geotechnicznych, itp.), - przesunięcia terminu realizacji robót budowlanych wykonywanych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem umowy i w związku z tym przesunięcie terminu realizacji opcji, - zmiany ilości pobytów na budowie. b) jeżeli będą następstwem działań organów administracji państwowej lub samorządowej: - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., - odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. - z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 9) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem, b) zmiana danych związanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) c) zmiany danych teleadresowych, d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy 10) W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w pkt 1 do 9 lit a) oraz w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 11) Pozostałe zmiany określone w umowie. 12) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy. 13) Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do drugiego etapu postępowania wraz z zaproszeniem do składania ofert..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2015 godzina 12:30, miejsce: Kancelaria Podawcza Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul.12 Marca 195.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. Zgodnie z art. 23 ust.1 Prawa zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty: Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy składa oddzielne dokumenty wymienione w pkt 4 rozdziału IX Ogłoszenia Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych o których mowa w pkt 1, 2, 3 rozdziału IX ogłoszenia- winni złożyć wspólnie. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy składa oddzielnie dokumenty wymienione w art. 26 ust 2 d ustawy (pkt 6.1 rozdziału IX ogłoszenia, załącznik nr 3.1 do Ogłoszenia - oryginał). W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną dokumenty o których mowa w pkt 1, 4, 6.1 rozdziału IX ogłoszenia dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki. Uszczegóławia się informacje zawarte w sekcji II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA Zamawiający wymaga, aby 1. Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 27 grudnia 2016 r., z tym że: 1) w terminie do 1,5 miesiąca od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest opracować i przekazać zamawiającemu sporządzony i uzgodniony projekt koncepcyjny (2 warianty) 2) w terminie do 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wielobranżowy projekt budowlany wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz kompletny wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) i kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. 3) w terminie do 27 grudnia 2016 r., z tym że nie później niż 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wydaniu decyzji ZRID i decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu całą pozostałą część dokumentacji objętej przedmiotem zamówienia. Wykonanie opcji tj. pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji realizowanej w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot zamówienia podstawowego, w latach 2017-2019. Termin świadczenia usługi nadzoru autorskiego uzależniony będzie od zabezpieczenia środków w budżecie Zamawiającego i zostanie dostosowany przez Zamawiającego odpowiednio do terminu realizacji robót budowlanych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 18.12.2015.14.37.06_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2015-12-18 14:37:06 99,6KB
2 18.12.2015.14.39.55_Ogloszenie_o_przetargu_ograniczonym-wraz_z_wnioskiem.pdf 2015-12-18 14:39:55 292,7KB
3 18.12.2015.14.40.24_Zalacznik_6.1_do_Ogloszenia.pdf 2015-12-18 14:40:24 17,5MB
Wynik postępowania
1 22.01.2016.12.30.21_Wybor_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2016-01-22 12:30:21 308,1KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Danuta Domżalicka 18-12-2015 14:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Domżalicka 18-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Patelska 22-01-2016 14:04