Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej, kosztorysów i STWIORB wybranych elementów infrastruktury rekreacyjnej w rejonie Parku Miejskiego i Kalwarii Wejherowskiej w Wejherowie z opcją nadzoru autorskiego

08/12/2015    S237    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Dialog konkurencyjny 

Polska-Wejherowo: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2015/S 237-430707

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miasto Wejherowo
pl. Jakuba Wejhera 8
Punkt kontaktowy: 84-200 Wejherowo, ul. 12 Marca 195, pokój 104
Osoba do kontaktów: Danuta Domżalicka
84-200 Wejherowo
POLSKA
Tel.: +48 586777115
E-mail: zzp@wejherowo.pl
Faks: +48 586777123

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.wejherowo.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej, kosztorysów i STWIORB wybranych elementów infrastruktury rekreacyjnej w rejonie Parku Miejskiego i Kalwarii Wejherowskiej w Wejherowie z opcją nadzoru autorskiego.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Wejherowo.

Kod NUTS PL633

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej, kosztorysów i STWIORB wybranych elementów infrastruktury rekreacyjnej w rejonie Parku Miejskiego i Kalwarii Wejherowskiej w Wejherowie z opcją nadzoru autorskiego.
1) Dokumentacja:
a) Dokumentacja projektowa winna być sporządzona, w sposób umożliwiający etapowanie, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, realizację zamierzenia i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie odrębnie dla każdego z kolejnych etapów,
b) Podstawą opracowania dokumentacji projektowej będzie przekazany Wykonawcom po zakończeniu Dialogu ostateczny opis przedmiotu zamówienia. Opis ten zostanie sporządzony przez Zamawiającego na podstawie rozwiązań przedstawionych przez Wykonawców podczas Dialogu i będzie on stanowił integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w Dialogu wraz z zaproszeniem do składania ofert. Zamawiający zastrzega, że może przed zaproszeniem do składania ofert dokonać zmiany wymagań będących przedmiotem Dialogu.
Równoważność:
1) Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, normy, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. W związku z tym Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych – tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia – w odniesieniu do materiałów i urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w tym opisie nazwą producenta;
2) Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia dopisuje wyrazy „lub równoważny”.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71000000, 71240000, 71220000, 71320000, 71248000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 200 000 i 265 000 EUR

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Opcja:
a) Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 Prawa zamówień publicznych przewiduje prawo opcji. Zlecenie wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego, w tym od zabezpieczenia środków w budżecie Zamawiającego. O konieczności objęcia nadzorem autorskim realizacji inwestycji Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części nadzoru autorskiego (prawo opcji);
b) nadzór autorski zgodnie z ustawą Prawo budowlane art. 20 ust. 1 w szczególności obejmuje:
— stwierdzanie zgodności realizacji z projektem w toku realizacji robót budowlanych,
— uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,
— wyjaśnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wątpliwości Zamawiającego powstałych w toku realizacji inwestycji,
— udział w komisjach i naradach technicznych i odbiorach w trakcie realizacji inwestycji;
c) Wykonawca będzie zobowiązany do delegowania na budowę lub innych czynności swoich upoważnionych przedstawicieli na wezwanie Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia wezwania;
d) Zamawiający nie będzie opłacał pobytów Wykonawcy na budowie dokonywanych bez jego wezwania;
e) jednorazowy pobyt na budowie uwzględnia:
— przygotowanie materiału do pełnienia nadzoru,
— czas przejazdu z siedziby jednostki projektowej na budowę i z powrotem,
— czas pobytu na budowie w jednym dniu,
— załatwianie spraw związanych z nadzorem po powrocie,
— koszt prac projektowych wynikających z pobytu na budowie.
Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji:
w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający będzie żądał wniesienia wadium na drugim etapie postępowania, tzn.: od Wykonawców zaproszonych do złożenia ofert.
1. Wysokość wadium.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000 PLN, słownie: pięć tysięcy złotych 00/100.
2. Termin wniesienia wadium.
1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:
a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert.
b) wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195, pok. nr 206 przed upływem terminu składania ofert.
2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym:
a) wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wejherowie – Bank Millennium O/Wejherowo nr 14116022020000000061963861.
b) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195, pok. nr 206 przed upływem terminu składania ofert.
3. Formy wniesienia wadium.
1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. mr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
2) W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w rozdz. XII pkt 5 Ogłoszenia, w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w pkt 3 od „b” do „e” musi być wystawione na Gminę Miasto Wejherowo.
Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.
Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia Gwaranta (poręczyciela), o konieczności potwierdzenia podpisów Zamawiającego na pisemnym wezwaniu do zapłaty przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego.
3) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4) Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo.
4. Zwrot wadium.
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 5 nin. rozdziału.
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
5. Zatrzymanie wadium.
1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, Ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
6. Inne postanowienia dotyczące wadium.
1) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Jednocześnie ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
2) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie w ust. 4 pkt 1 nin. rozdziału, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe.
Szczegółowe warunki dotyczące płatności zostaną doprecyzowane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert po przeprowadzeniu Dialogu.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie brać udział w postępowaniu. W przypadku wspólnego uczestniczenia w Dialogu:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu:
a) pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną, musi zostać załączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
b) dokument pełnomocnictwa musi zawierać w szczególności wskazanie: postępowania, którego dotyczy, Wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;
c) dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Wykonawcy, a także przez pełnomocnika;
d) przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu obejmuje także pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów;
e) dokumenty wspólne dla wszystkich Wykonawców, powinny być podpisane przez pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu;
2) Wykonawcy wspólnie biorący udział w postępowaniu ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań;
3) Każdy z Wykonawców oddzielnie musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania;
4) Oświadczenie i dokumenty wymienione w rozdz. IX ust. 4. i ust. 9 Ogłoszenia lub odpowiadające im dokumenty dla Wykonawców mających swoja siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. muszą być złożone przez każdego Wykonawcę, pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie;
5) Warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. VIII ust. 1 pkt 1–5 Ogłoszenia Wykonawcy wspólnie biorący udział w postępowaniu mogą spełniać łącznie, natomiast określone w rozdz. VIII ust.1 pkt 6 i pkt 7 Ogłoszenia, każdy z osobna.

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki, tj.:
— posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu;
— posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie) polegające na opracowaniu kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę, obejmującej w swoim zakresie projekt budynku w kategorii ZLI lub ZLIII (kategorie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.4.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 ze zm.) o kubaturze min. 5000 m³, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w każdym zadaniu;
— dysponują odpowiednim potencjałem technicznym.
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku;
— dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
1) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń posiadającą doświadczenie w opracowaniu, w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania Wniosków, co najmniej dwóch dokumentacji projektowych w branży architektonicznej, dla budynku w kategorii ZLI lub ZLIII (kategorie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.4.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 ze zm.) o kubaturze min. 5000 m³, dla których zostały wydane decyzje o pozwoleniu na budowę;
2) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń posiadającą doświadczenie w opracowaniu, w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania Wniosków co najmniej jednej dokumentacji projektowej dla obiektów podobnych do objętych przedmiotem zamówienia, tzn. dla budynków lub mostów, lub wiaduktów o wysokości powyżej 15 m, dla których zostały wydane decyzje o pozwoleniu na budowę.
3) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń,
4) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
5) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
6) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń,
7) jedną osobą do projektowania zieleni, posiadającą doświadczenie w projektowaniu przestrzeni publicznych w zakresie zieleni.
UWAGA 1! Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z 7.7.1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. nr 63, poz. 394).
UWAGA 2! Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia przez jedną osobę funkcji wymienionych w pkt 1), 2) oraz 7) celem spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawcy muszą spełniać wymagania określone w art. 22 i nie podlegać wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24, ustawy Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadać warunkom niniejszego Ogłoszenia;
— znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku;
— oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;
— oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z powodu zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.
II. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do Ogłoszenia) – oryginał.
2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy (odpowiednio rozdz. VIII ust. 2 Ogłoszenia).
1) Wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Należy wypełnić załącznik nr 5 do Ogłoszenia.
2) Dowody dotyczące głównych usług określające czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tzn.: poświadczenie albo oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
W załączniku nr 5 do Ogłoszenia Wykonawca przedstawi główne usługi wraz z dowodami. Przez główne usługi, do których należy załączyć dowody, Zamawiający rozumie usługi, o których mowa w rozdz. VIII ust. 2 Ogłoszenia.
a) Dowody, o których mowa powyżej, są wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z dnia 19.2.2013 r., poz. 231);
b) W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 nin. rozdziału, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy (odpowiednio rozdz. VIII ust. 4 Ogłoszenia).
1) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Należy wypełnić załącznik Nr 4 do Ogłoszenia.
2) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, załącznik nr 4 do Ogłoszenia.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (odpowiednio rozdz. VIII ust. 6 Ogłoszenia) Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia następujących dokumentów:
1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 (załącznik nr 3 do Ogłoszenia).
2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu.
3) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu;
4) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu;
5) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 oraz pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu;
6) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu.
5. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231). Zgodnie z nim, zamiast dokumentu, o którym mowa w:
1) ust. 4 pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu;
2) ust. 4 pkt 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków i opłat albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu;
3) ust. 5 pkt 4. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu;
4) ust. 4 pkt 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 oraz pkt 10 i 11 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu;
5) ust. 4 pkt 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania o wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu.
7. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 1 – ust. 6 pkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem; dokumenty te powinny być wystawione w terminach określonych w ust. 6 pkt 1 – ust. 6 pkt 5.
8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, Wykonawcy muszą złożyć:
1) Listę podmiotów należących do tej samej do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie Konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184), albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 3.1 do Ogłoszenia.
9. Pozostałe informacje na temat dokumentów:
1) dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu, np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem. Poświadczona winna być każda strona dokumentu. W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
2) dokumenty, dla których zostały określone wzory w formie załączników do niniejszego Ogłoszenia, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy;
3) każdy dokument musi być czytelny;
4) dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą;
5) złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi;
6) Zamawiający nie dopuszcza składania dokumentów i oświadczeń w formie elektronicznej.
10. Wykonawcy mogą wspólnie brać udział w postępowaniu. W przypadku wspólnego uczestniczenia w postępowaniu:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu:
a) pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną, musi zostać załączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
b) dokument pełnomocnictwa musi zawierać w szczególności wskazanie: postępowania, którego dotyczy, Wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;
c) dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Wykonawcy, a także przez pełnomocnika;
d) przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu obejmuje także pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów;
e) dokumenty wspólne dla wszystkich Wykonawców, powinny być podpisane przez pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu;
2) Wykonawcy wspólnie biorący udział w postępowaniu ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań;
3) Każdy z Wykonawców oddzielnie musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania;
4) Oświadczenie i dokumenty wymienione w rozdz. IX ust. 4. i ust. 9 Ogłoszenia lub odpowiadające im dokumenty dla Wykonawców mających swoja siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. muszą być złożone przez każdego Wykonawcę, pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie;
5) Warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. VIII ust. 1 pkt 1–5 Ogłoszenia Wykonawcy wspólnie biorący udział w postępowaniu mogą spełniać łącznie, natomiast określone w rozdz. VIII ust. 1 pkt 6 i pkt 7 Ogłoszenia, każdy z osobna.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do Ogłoszenia) – oryginał.
2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy (odpowiednio rozdz. VIII ust. 2 Ogłoszenia).
1) Wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Należy wypełnić załącznik nr 5 do Ogłoszenia.
2) Dowody dotyczące głównych usług określające czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tzn.: poświadczenie albo oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
W załączniku nr 5 do Ogłoszenia Wykonawca przedstawi główne usługi wraz z dowodami. Przez główne usługi, do których należy załączyć dowody, Zamawiający rozumie usługi, o których mowa w rozdz. VIII ust. 2 Ogłoszenia.
a) Dowody, o których mowa powyżej, są wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 19.2.2013 r. poz. 231).
b) W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 nin. rozdziału, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy (odpowiednio rozdz. VIII ust. 4 Ogłoszenia).
1) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Należy wypełnić załącznik Nr 4 do Ogłoszenia.
2) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, załącznik nr 4 do Ogłoszenia.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (odpowiednio rozdz. VIII ust. 6 Ogłoszenia) Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia następujących dokumentów:
1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 (załącznik nr 3 do Ogłoszenia).
2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu.
3) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu;
4) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu;
5) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 oraz pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu;
6) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu.
5. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231). Zgodnie z nim, zamiast dokumentu, o którym mowa w:
1) ust. 4 pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu;
2) ust.4 pkt 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków i opłat albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu;
3) ust. 5 pkt 4. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu;
4) ust. 4 pkt 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 oraz pkt 10 i 11 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu;
5) ust. 4 pkt 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania o wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu.
7. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 1 – ust. 6 pkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem; dokumenty te powinny być wystawione w terminach określonych w ust. 6 pkt 1 – ust. 6 pkt 5.
8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, Wykonawcy muszą złożyć:
1) Listę podmiotów należących do tej samej do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie Konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184), albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 3.1 do Ogłoszenia.
9. Pozostałe informacje na temat dokumentów:
1) Dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu, np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem. Poświadczona winna być każda strona dokumentu. W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
2) dokumenty, dla których zostały określone wzory w formie załączników do niniejszego Ogłoszenia, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy;
3) każdy dokument musi być czytelny;
4) dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą;
5) złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi;
6) Zamawiający nie dopuszcza składania dokumentów i oświadczeń w formie elektronicznej.
10. Wykonawcy mogą wspólnie brać udział w Dialogu. W przypadku wspólnego uczestniczenia w Dialogu:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu:
a) pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną, musi zostać załączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
b) dokument pełnomocnictwa musi zawierać w szczególności wskazanie: postępowania, którego dotyczy, Wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;
c) dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Wykonawcy, a także przez pełnomocnika;
d) przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu obejmuje także pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów;
e) dokumenty wspólne dla wszystkich Wykonawców, powinny być podpisane przez pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu;
2) Wykonawcy wspólnie biorący udział w postępowaniu ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań;
3) Każdy z Wykonawców oddzielnie musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania;
4) Oświadczenie i dokumenty wymienione w rozdz. IX ust. 4 i ust. 9 Ogłoszenia lub odpowiadające im dokumenty dla Wykonawców mających swoja siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. muszą być złożone przez każdego Wykonawcę, pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie;
5) Warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. VIII ust. 1 pkt 1–5 Ogłoszenia Wykonawcy wspólnie biorący udział w postępowaniu mogą spełniać łącznie, natomiast określone w rozdz. VIII ust.1 pkt 6 i pkt 7 Ogłoszenia, każdy z osobna.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

dialog konkurencyjny

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

Przewidywana liczba wykonawców: 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Przewidywana liczba Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w Dialogu oraz opis sposobu dokonywania wyboru Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w Dialogu, gdy liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu. 1. Przewidywana liczba Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w Dialogu i dalszego udziału w postępowaniu. 1) Zamawiający zaprosi do udziału w Dialogu 5 (pięciu) Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. 2) Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż 5 (pięć), Zamawiający zaprosi do udziału w Dialogu i dalszego udziału w postępowaniu wszystkich Wykonawców spełniających te warunki. 3) Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, będzie większa niż 5 (pięć) Zamawiający zaprosi do udziału w Dialogu i dalszym postępowaniu Wykonawców wyłonionych w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny, tj.: a) Wykonawcy, którzy wykażą się zrealizowaniem usług na poziomie minimalnym, tj. usług określonych w rozdz. VIII ust.2 nin. Ogłoszenia, czyli wykonaniu: -w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie) polegające na opracowaniu kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę, obejmującej w swoim zakresie projekt budynku w kategorii ZLI lub ZLIII (kategorie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.4.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 ze zm.) o kubaturze min. 5000 m³, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w każdym zadaniu; otrzymają: 1 pkt (jeden punkt)b)Wykonawcom, którzy wykażą się zrealizowaniem usług wykraczających ponad, określone przez Zamawiającego, minimum, (określone w rozdz. VIII ust. 2 nin. Ogłoszenia) za każdą dodatkową wykazaną usługę zostanie przyznane 5 pkt (pięć punktów). UWAGA: Zamawiający zastrzega, że do oceny doświadczenia Wykonawców w postępowaniu mających na celu kwalifikację Wykonawców do kolejnego etapu postępowania nie mają zastosowania przepisy art. 26 ust. 2b ustawy. Powyższe oznacza, że w przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na doświadczeniu innych podmiotów, Zamawiający nie będzie uwzględniał danego doświadczenia tych podmiotów w punktacji. c) Na podstawie tak obliczonej ilości punków, o których mowa w pkt 3 lit. a) i b) Zamawiający sporządzi listę Wykonawców spełniających wymagane warunki w porządku od 1 do n, w kolejności malejącej ilości punktów. Na pierwszym miejscu listy zostanie umieszczony Wykonawca, który uzyska największą liczbę punktów. Na ostatnim (n-tym miejscu) zostanie umieszczony Wykonawca, który uzyska najmniejszą liczbę punktów, Do Dialogu i dalszego udziału w postępowaniu zostanie zaproszonych 5 (pięciu) Wykonawców, umieszczonych na liście, o której mowa w pkt 3 lit. a) i b) w kolejności od l-5 z zastrzeżeniem lit. d) d) jeżeli wśród Wykonawców będą Wykonawcy posiadający równą liczbę punktów, to o kolejności umieszczenia na liście będzie decydowała kolejność alfabetyczna wynikająca z nazwy Wykonawcy. Jeżeli na 5 (piątym) i kolejnych miejscach listy znajdą się Wykonawcy którzy uzyskali liczbę punktów równą liczbie punktów uzyskanej przez Wykonawcę umieszczonego na miejscu 5 (piątym) listy, Wykonawcy ci także zostaną zaproszeni do udziału w Dialogu i w dalszym postępowaniu. e)Wykonawcę niezaproszonego do udziału w Dialogu traktuje się jako wykluczonego z postępowania.

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert nie

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

ZZP.271.46.2015.DD

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 099-180863 z dnia 23.5.2015

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 18.12.2015 - 15:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

4.1.2016 - 10:30

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

7.3.2016

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

I. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po przeprowadzeniu Dialogu.
II. Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego.
1. W ramach dwustronnie prowadzonego Dialogu z Wykonawcami dopuszczonymi do udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie oczekiwał propozycji rozwiązań dotyczących między innymi:
1) Wskazania optymalnych rozwiązań technicznych, funkcjonalnych umożliwiających realizację zamierzenia inwestycyjnego będącego przedmiotem zamówienia do pełnienia funkcji rekreacyjnych dla następujących obiektów (z uwzględnieniem instalacji w poszczególnych branżach):
a) kolej linowa,
b) obiekty kubaturowe stacji kolei linowej,
c) wieża widokowa,
2) Propozycję form architektonicznych obiektów kubaturowych z zagospodarowaniem terenów wokół nich (zieleń, rozwiązania komunikacyjne, miejsca do parkowania) optymalnych rozwiązań w następujących aspektach:
3) Elementów konstrukcyjnych wieży;
4) Rozwiązań technicznych kolei linowej;
5) Uzbrojenia terenu w zakresie sieci w poszczególnych branżach;
6) Oświetlenia terenu;
7) Przedstawienia wstępnej analizy racjonalności ekonomicznej przedsięwzięcia.
2. Dialog będzie prowadzony w oparciu o przygotowane przez Wykonawców Prace, zgodnie ze Słowniczkiem.
3.Zamawiający wymaga, aby Prace zostały sporządzone zgodnie w oparciu o Materiał wyjściowy.
4 .Przedstawione w Pracach rozwiązania winny:
1) uwzględniać charakter miejsca w którym będą usytuowane,
2) tworzyć z otoczeniem w którym będą usytuowane, harmonijne założenie przestrzenne,
3) formą i kształtem zapewnić atrakcyjność rozwiązań z jednoczesną trwałością użytkowania itd.

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Pracy będącej przedmiotem Dialogu na podstawie postanowień niniejszego Ogłoszenia. Szczegółowy opis przedmiotu Dialogu stanowią następujące załączniki zamieszczone na stronie www.bip.wejherowo.pl:

Nr 8.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – etap zamówienia do złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej, kosztorysów i STWIORBB wybranych elementów infrastruktury rekreacyjnej w rejonie Parku Miejskiego i Kalwarii Wejherowskiej w Wejherowie z opcją nadzoru autorskiego.
Nr 8.2. Materiał wyjściowy- opisany w definicjach nin. Ogłoszeniu – wersja elektroniczna.
Nr 8.3. Mapa syt. wys. z uzbrojeniem wydrukowana do pliku PDF w skali 1:2000 w formacie A0, obejmująca Park Miejski i Kalwarię z otoczeniem.
Nr 8.4. Mapa do celów projektowych wydrukowana do pliku PDF, terenów objętych przebiegiem trasy kolei linowej – trasa: Park Miejski – wieża widokowa wraz z przekrojem podłużnym.
Nr 8.5. Mapa do celów projektowych wydrukowana do pliku PDF, terenów objętych przebiegiem trasy kolei linowej –t rasa: wieża – polana przy ul. Strzeleckiej.
6. Szczegółowe warunki dotyczące płatności zostaną doprecyzowane w SIWZ, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert po przeprowadzeniu Dialogu. Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe.
7. Zamawiający będzie prowadził Dialog do momentu, gdy będzie w stanie określić, w wyniku porównania rozwiązań proponowanych przez Wykonawców, rozwiązanie lub rozwiązania najbardziej spełniające jego potrzeby. O zakończeniu Dialogu Zamawiający niezwłocznie poinformuje uczestniczących w nim Wykonawców.
8. Prowadzony Dialog będzie miał charakter poufny i może dotyczyć wszelkich aspektów zamówienia. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z Dialogiem.
IIII. Informacja o wysokości nagród dla Wykonawców, którzy podczas Dialogu przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert.
1. Nagrody i sposób ich przyznania.
1) Zamawiający może przyznać nagrody trzem Wykonawcom, z którymi był prowadzony Dialog i którzy podczas Dialogu przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, tzn. do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub określenia warunków umowy dla zamówienia.
2) Wysokość nagród będzie uzależniona od oceny maksymalnego wykorzystania przedstawionych przez Wykonawców podczas Dialogu rozwiązań, na podstawie których Zamawiający sporządzi opis przedmiotu zamówienia. Opis ten będzie stanowił integralną część SIWZ i wraz z SIWZ oraz zaproszeniem do składania ofert zostanie przekazany Wykonawcom uczestniczącym w Dialogu.
3) Pula nagród to 40 000 PLN brutto
4) Zamawiający przewiduje w następujący podział nagród:
a) Nagroda I – 20 000 PLN brutto;
b) Nagroda II – 15 000 PLN brutto;
c) Nagroda III- 5 000 PLN brutto.
5) Nagrody podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.
6) Nagrody zostaną wypłacone przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę we wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu, w terminie 15 dni od dnia zakończenia Dialogu.
7) Nagrody zostaną przyznane Wykonawcom, których Prace, które otrzymają najwyższą ilość punktów w określonych przez zamawiającego kryteriach oceny Prac.
8) W przypadku gdy Prace dwóch lub większej ilości Wykonawców otrzymają taką samą ilość punktów Zamawiający może przyznać większą ilość nagród i proporcjonalnie obniżyć kwotę nagród (dla przyznania nagród ex aequo) w ramach przewidzianej na nagrody puli kwoty (40 000 zł).
9) W przypadku skorzystania przez Wykonawców lub inne podmioty ze środków ochrony prawnej wypłata nagród nastąpi po ostatecznym i/lub prawomocnym zakończeniu procedury odwoławczej.
2. Sposób oceny Prac wraz ze sposobem obliczania punktacji celu przyznania nagród.
1) Po przeprowadzeniu Dialogu Komisja przetargowa na posiedzeniu zamkniętym dokona oceny Prac w zakresie dalszego wykorzystania przez Zamawiającego przedstawionych przez Wykonawców podczas Dialogu rozwiązań stanowiących podstawę do składania ofert (przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, lub określenia warunków umowy dla zamówienia).
2) Komisja przetargowa dokonuje wyboru Prac, w szczególności:
a) wskazuje Prace, które powinny być nagrodzone wraz z wysokością nagrody,
b) przygotowuje uzasadnienia rozstrzygnięcia części Dialogu w zakresie przyznania nagród,
c) przedstawia wyniki Dialogu w zakresie przyznania nagród do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Wejherowa.
3) Komisja przetargowa dokonuje oceny Prac w oparciu o następujące kryteria:
a) Kryterium 1 – Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych realizujących proponowane założenia programowe – 60 % (ocenie podlegać będą: rozwiązania architektoniczne: bryła, elewacje, wnętrza, elementy zagospodarowania terenu oraz dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy),
b) Kryterium 2 – Poprawność proponowanych rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych – 20 %,
c) Kryterium 3 – Przyjęte propozycje rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych przekładające się w aspekcie przyszłej eksploatacji i trwałości planowanej inwestycji – 20 %.
4) Każdy członek Komisji przetargowej może przyznać w każdym kryterium od 1 pkt do 10 pkt każdej Pracy.
5) Punkty w każdym kryterium uzyskane od poszczególnych członków Komisji zostaną zsumowane i pomnożone przez odpowiednią wagę.
6) Ostateczna ilość punktów przypadająca na Pracę zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
SUMApx = (Sk1 x 60 % + Sk2 x 20 % + Sk3 x 20 %)/ilość głosujących członków Komisji przetargowej,
Gdzie:
SUMApx – suma punktów przyznanych poszczególnej Pracy
Sk1 – suma punktów przyznanych dla poszczególnej Pracy przez głosujących członków Komisji przetargowej w kryterium nr 1,
Sk2 – suma punktów przyznanych dla poszczególnej Pracy przez głosujących członków Komisji przetargowej w kryterium nr 2,
Sk3 – suma punktów przyznanych dla poszczególnej Pracy przez głosujących członków Komisji przetargowej w kryterium nr 3.
10) Po zakończeniu Dialogu Zamawiającemu przysługuje prawo ewentualnej publikacji Prac przedstawionych przez Wykonawców na etapie Dialogu w całości lub w części dowolną techniką i w dowolnych mediach (w tym publikacji fotografii tych Prac), w szczególności w Internecie, gazecie wydawanej przez Zamawiającego i w innych materiałach w celach informacyjnych i promocyjnych z zachowaniem autorskich praw osobistych przez okres 5 lat od ogłoszenia wyników postępowania.
11) Zamawiający staje się właścicielem nagrodzonych prac przedstawionych podczas Dialogu.
IV. Autorskie prawa majątkowe
1. Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w Dialogu zobowiązani są do nieodpłatnego przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych przedstawionych Prac na etapie Dialogu oraz własność egzemplarza nośnika, jeśli Praca utrwalona była na nośniku. Praca złożona na etapie Dialogu może być wykorzystana przez Zamawiającego, w celu opracowania na jej podstawie opisu przedmiotu zamówienia zawierającego się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która zostanie przekazana Wykonawcom w dalszym etapie postępowania, w celu złożenia ofert.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do:
1) ewentualnej prezentacji złożonej Pracy podczas Dialogu, po zakończeniu Dialogu,
2) wykorzystania w całości lub części Pracy złożonej podczas Dialogu, bez roszczenia do uczestniczenia w ewentualnych przyszłych Pracach projektowych dotyczących przedmiotu zamówienia,
3) korzystanie przez Zamawiającego ze zgłoszonej przez Wykonawcę złożonej Pracy podczas Dialogu na następujących polach eksploatacji:
a) zwielokrotniania każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magneto-optycznych, cyfrowych, technik video, techniką komputerową lub przy pomocy rzutnika,
b) publicznego udostępniania, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, dla celów promocyjnych Zamawiającego, w katalogu Dialogowym oraz w środkach masowego przekazu, a także wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym internetu
c) przeniesienia nabytych praw autorskich do utworu na osoby trzecie bez obowiązku zapłaty z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy i członków zespołu projektowego.
3. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do złożonej Pracy podczas Dialogu następuje na następujących polach eksploatacji (bez odrębnego wynagrodzenia za poszczególne pola):
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy,
3) wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
4) w zakresie opracowywania utworu, w szczególności polegającego na jego przeróbkach, adaptacjach, rozszerzeniach, ograniczeniach obszaru opracowania i dokonywania wszelkich innych zmian w celu realizacji zadań własnych Zamawiającego,

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w szczególności:
2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
9. Na czynności, o których mowa w pkt 7 nin. rozdziału, nie przysługuje odwołanie.
10. Zgodnie z treścią art. 182 ust. 1 pkt 1) ustawy odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 9 i pkt 10 nin. rozdziału wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
14. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
15. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego następuje na warunkach określonych w art. 185 ustawy.
17. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

3.12.2015

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 08.12.2015.11.08.15_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2015-12-08 11:08:15 228,0KB
2 08.12.2015.11.08.59_Ogloszenie_o_dialogu_konkurencyjnym.pdf 2015-12-08 11:08:59 311,2KB
3 30.12.2015.09.33.06_Zalaczniki_od_1_do_5a_edytowalne.doc 2015-12-30 09:33:06 55KB
4 30.12.2015.09.37.21_Informacja_o_zamieszczeniu_zalacznikow_od_1_do__5a_edytowalnych.pdf 2015-12-30 09:37:21 241,9KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zal_8,5.mikromap1_polana-wieza.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-12-08 11:09:32 1,6MB 1452 razy
2 zal_8.1.szczegolowy_opis_przedmiotu_konkursu_do_wniosku_-_hist.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-12-08 11:09:32 15,0MB 102 razy
3 zal_8.2.koncepcja_infrastruktury_rekreacyjnej.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-12-08 11:09:32 102,5MB 107 razy
4 zal_8.3.mapa_do_konkursu_1_2000_z_uzbrojeniem_a0.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-12-08 11:09:32 15,8MB 97 razy
5 zal_8.4.mikromap_park-wieza.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-12-08 11:09:32 660,1KB 81 razy
Wynik postępowania
1 12.05.2016.15.11.07_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2016-05-12 15:11:07 666,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Danuta Domżalicka 08-12-2015 11:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Domżalicka 08-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 12-05-2016 15:11