Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 16.900.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego z terminem spłaty w latach 2011 ? 2025


26/06/2010    S122    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Wejherowo: Usługi udzielania kredytu

2010/S 122-186581

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Gmina Miasto Wejherowo
Plac Jakuba Wejhera 8
Do wiadomości: Danuta Domżalicka
84-200 Wejherowo
POLSKA
Tel. +48 586777115
E-mail: zzp@wejherowo.pl
Faks +48 586777123

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.bip.wejherowo.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Wejherowo, Urząd Miejski w Wejherowie
ul. 12 Marca 195
Do wiadomości: Danuta Domżalicka
84-200 Wejherowo
POLSKA
Tel. +48 586777115
E-mail: zzp@wejherowo.pl
Faks +48 586777123
Internet: www.bip.wejherowo.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Gmina Miasto Wejherowo, Urząd Miejski w Wejherowie
ul. 12 Marca 195
Do wiadomości: Danuta Domżalicka
84-200 Wejherowo
POLSKA
Tel. +48 586777115
E-mail: zzp@wejherowo.pl
Faks +48 586777123
Internet: www.bip.wejherowo.pl

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Ogólne usługi publiczne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 16 900 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego z terminem spłaty w latach 2011-2025.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 6
Główne miejsce świadczenia usług Wejherowo, województwo pomorskie.

Kod NUTS PL634

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 16 900 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego z terminem spłaty w latach 2011-2025.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66113000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Nie

II.1.8) Podział na części

Nie

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

Bez VAT
Zakres między 193 000,00 a 2 000 000,00 EUR

II.2.2) Opcje

Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Rozpoczęcie 31.8.2010. Zakończenie 31.12.2025

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 PLN, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100. Szczegółowe wymaganie w zakresie wadium określone jest w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

Zamówienie finansowane ze środków własnych Zamawiającego. warunki określone zostały w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia

Nie

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń.
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
— koncesję, zezwolenie lub licencję.
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
(Uwaga poniższe numerowanie zgodne z numeracją przyjętą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia).
1.3.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ).
1.3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
1.3.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
1.3.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
1.3.5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;
1.3.6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
1.4. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.
1.5. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 1.4 nn. rozdziału, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1.3. nn. rozdziału.
1.6. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
1.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. IX pkt 1.3 SIWZ:
1.7.1. pkt 1.3.2 - 1.3.4. i pkt 1.3.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
1.7.2. pkt 1.3.5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
1.8. Dokumenty, o których mowa w rozdz. IX pkt 1.7.1 lit. a i c oraz pkt 1.7.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w rozdz. IX pkt 1.7.1. lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. IX pkt 1.7 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis rozdz. IX pkt 1.8 SIWZ stosuje się odpowiednio.
1.10. Zgodnie z art. 23 ust.1 Prawa zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty:
1.10.1. każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymienione w pkt 1.3;
1.10.2. oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
1.10.3. dokumenty, o których mowa w pkt 1.2 nn. rozdziału - winni złożyć wspólnie.
1.11. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymienione w pkt 1.3.
Dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki. Dodatkowo należy załączyć do oferty dokumenty, o których mowa w pkt 1.3.3 i pkt 1.3.4 nn. rozdziału dla spółki.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Zdolność techniczna

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone

Nie

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

Nie

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

Nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

WIGKiOŚ/DD/023/10

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

Dokumenty odpłatne
podać cenę 90.00 PLN
Warunki i sposób płatności: Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego - Bank Millennium Oddział Wejherowo nr 25 1160 2202 0000 0001 5278 2920.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

3.8.2010 - 11:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: 3.8.2010 - 11:30

Miejsce

Budynek Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, w sali nr 103.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH

Nie

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje dotyczące składania odwołań określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r., Dz. U. 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

VI.4.3) űródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

23.6.2010 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2010-06-28 10:03:38 150,3KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja_istotnych_waronkow_zamowienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-28 10:14:50 308,9KB 282 razy
2 Zalacznik_nr_1_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-28 10:15:07 1,3MB 234 razy
3 Zalacznik_nr_2_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-28 10:15:22 374,2KB 238 razy
4 Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-28 10:15:50 156,1KB 268 razy
5 Zalacznik_nr_4_do___zalacznika_nr_2_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-28 10:16:16 49,5KB 1282 razy
6 Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-28 10:16:31 22,4KB 239 razy
7 Zalacznik_nr_5_do___zalacznika_nr_2_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-28 10:17:22 31,6KB 234 razy
8 Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-28 10:18:09 970,6KB 248 razy
9 Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-28 10:18:22 103,1KB 253 razy
10 Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-28 10:18:44 47,5KB 268 razy
11 Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-28 10:18:59 58,8KB 245 razy
12 Zalacznik_nr_9_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-28 10:19:12 199,0KB 269 razy
13 Zalacznik_nr_10_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-28 10:19:33 101,4KB 236 razy
14 Zalacznik_nr_11_do___zalacznika_nr_1_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-28 10:19:46 58,4KB 861 razy
15 Zalacznik_nr_11_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-28 10:20:13 59,2KB 231 razy
16 Zalacznik_nr_12_do___zalacznika_nr_1_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-28 10:20:26 32,8KB 272 razy
17 Zalacznik_nr_12_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-28 10:20:38 81,4KB 265 razy
18 Zalacznik_nr_13_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-28 10:20:52 91,5KB 246 razy
19 Zalacznik_nr_14_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-28 10:21:10 81,7KB 260 razy
20 Zalacznik_nr_15_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-28 10:21:27 45,7KB 450 razy
21 Zalacznik_nr_16_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-28 10:22:59 68,2KB 264 razy
22 Zalacznik_nr_17_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-28 10:23:36 215,7KB 1029 razy
23 Zalacznik_nr_18_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-28 10:23:56 80,2KB 234 razy
24 Zalacznik_nr_19_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-28 10:24:09 73,7KB 229 razy
25 Zalacznik_nr_20_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-28 10:24:21 56,5KB 263 razy
26 Zalacznik_nr_21_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-28 10:24:34 54,3KB 341 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnienia_1_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-09 12:55:56 1,0MB
2 Zalacznik_1_do_wyjasnien_1_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-09 12:56:11 45,7KB
3 Zalacznik_2_do_wyjasnien_1_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-09 12:56:22 153,3KB
4 Zalacznik_3_do_wyjasnien_1_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-09 12:56:35 66,6KB
5 Zalacznik_4_do_wyjasnien_1_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-09 12:56:48 306,2KB
6 Zalacznik_5_do_wyjasnien_1_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-09 12:57:00 195,2KB
7 Wyjasnienia_2_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-13 13:10:47 5,6MB
8 Wyjasnienia_3_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-16 12:40:45 1,0MB
9 Wyjasnienia_4_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-19 14:30:59 421,1KB
10 Obowiazujacy_Zalacznik_nr_1a_do_SIWZ_Harmonogram_splaty_kredytu.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-07-19 14:31:15 47KB
11 Wyjasnienia_5_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-21 11:24:44 361,1KB
12 Zalacznik_1_do_wyjasnien_5_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-21 11:24:58 411,7KB
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_rozstrzygnieciu_postepowania.pdf 2010-08-05 14:19:27 54,5KB
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2010-08-23 10:05:06 107,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Danuta Domżalicka 28-06-2010 09:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Domżalicka 26-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Danuta Domżalicka 28-12-2010 10:21