Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych z terenu Gminy Miasta Wejherowa z nieruchomosci, na ktorych zamieszkuja mieszkancy

25/04/2015    S81    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Polska-Wejherowo: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

2015/S 081-143914

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miasto Wejherowo
pl. Jakuba Wejhera 8
Osoba do kontaktów: Danuta Domżalicka
84-200 Wejherowo
POLSKA
Tel.: +48 586777115
E-mail: zzp@wejherowo.pl
Faks: +48 586777123

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.wejherowo.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Gmina Miasta Wejherowa
ul. 12 Marca 195
Osoba do kontaktów: Danuta Domżalicka
84-200 Wejherowo
POLSKA
Tel.: +48 586777115
E-mail: zzp@wejherowo.pl
Faks: +48 586777123
Adres internetowy: www.bip.wejherowo.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Gmina Miasta Wejherowa
ul. 12-go Marca 195
Osoba do kontaktów: Danuta Domżalicka
84-200 Wejherowo
POLSKA
Tel.: +48 586777115
E-mail: zzp@wejherowo.pl
Faks: +48 586777123
Adres internetowy: www.bip.wejherowo.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Wejherowa z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Wejherowo.

Kod NUTS PL63

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowywaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Wejherowa z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90513100, 90510000, 90514000, 90533000, 90500000, 90511000, 90512000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 207.000 euro dla usług.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2018

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wysokość wadium.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 128.000,00 złotych, słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100
2. Termin wniesienia wadium.
1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:
a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert.
b) wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert.
2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym:
a) wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego – Urzędu Miejskiego w Wejherowie – Bank Millennium O/Wejherowo nr 14116022020000000061963861;
b) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert.
3. Formy wniesienia wadium.
3.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
3.2. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w rozdz. XII pkt 5 SIWZ, w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w pkt 3 ppkt 3.1. od „b” do „e” musi być wystawione na Zamawiającego.
Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta (poręczyciela). Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta (poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy, na każde pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.
Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione tylko za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.
Gwarancja (poręczenie) musi być egzekwowalna i wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegać prawu polskiemu, a w sporach z gwarancji wyłącznie właściwy musi być Sąd Powszechny siedziby Zamawiającego.
3.3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
3.4. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo.
4. Zwrot wadium.
4.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 5.2 nin. rozdziału.
4.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
4.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
4.4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
5. Zatrzymanie wadium.
1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
6. Inne postanowienia dotyczące wadium.
6.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Ustawy, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Jednocześnie ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6.2. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 4.1 nin. rozdziału, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2013 r., poz 907 z późn. zm.).
2. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy i którzy wykażą ich spełnienie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
a) uprawnienia do wykonywania działalności tj.: zezwolenie na transport niżej wymienionych odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243 ze zm.) lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz.21) w zakresie:
kod odpadu Rodzaje odpadów
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
16 01 03 Zużyte opony
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 82 Inne niewymienione odpady
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 03 80 Odpadowa papa
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Ołów
17 04 04 Cynk
17 04 05 Żelazo i stal
17 04 06 Cyna
17 04 07 Mieszaniny metali
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 23* Urządzenia zawierające freony
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
20 01 13* Rozpuszczalniki
20 01 14* Kwasy
20 01 15* Alkalia
20 01 17* Odczynniki fotograficzne
20 01 19* Środki ochrony roślin
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
Zamawiający uzna warunek za spełniony również w przypadku, gdy Wykonawca posiada zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów i na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów.
b) wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9 c ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2013 poz.1399 ze zm.) prowadzonego przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Wejherowa,
c) zezwolenie na zbieranie odpadów wydane na podstawie art.41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 poz.21 ze zm.),
d) wpis do rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj.:
a) co najmniej dwie usługi świadczone nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych każda polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych o łącznej masie nie mniejszej niż 10 000 Mg/rok w ciągu 12 kolejnych miesięcy;
b) co najmniej jedno zamówienie polegające na odbiorze odpadów komunalnych – przez okres nie krótszy niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych – z terenu gminy, na której znajduje się co najmniej 300 budynków wielorodzinnych, w szczególności spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych;
c) co najmniej jedno zamówienie polegające na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych w gminie o liczbie mieszkańców powyżej 30 000 osób, o wartości brutto nie mniejszej niż 2 000 000 zł, przez minimum 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.
Uwaga! Zamawiający będzie weryfikował liczbę mieszkańców wg stanu na dzień 30.06.2014 r. ustalonej na podstawie informacji i opracowania statystycznego GUS pn. „Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30.VI.2014 r.”

UWAGA! W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez Wykonawcę jako spełniający warunek (określone w załączniku nr 5 do SIWZ), rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm) na dzień przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskich tj. 22.04.2015 r., a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do powyższego przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami tj. co najmniej 6-cioma pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) oraz innymi przepisami szczególnymi:
a) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych (śmieciarki),
b) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
c) jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
d) jednym pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych (śmieciarka) o dopuszczalnej masie całkowitej w przedziale 6 - 10 T z możliwością automatycznego załadunku pojemników o pojemności do 1100 l.
4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku.
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 1.000.000,00 złotych.
3. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumenta (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), składający odrębne oferty, obowiązani są wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w niniejszym postępowaniu.
II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu dokonania oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, i których opis sposobu oceny spełnienia został zamieszczony w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ) - oryginał.
1.2. Aktualne zezwolenie na transport wymienionych w rozdz. VIII ust. 2 pkt 1 lit. a) SIWZ odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243 ze zm.) lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz.21). W przypadku gdy wykonawca na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. zwolniony jest z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów, przedkłada zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.
1.3. Aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9 c ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2013 poz.1399 ze zm.) prowadzonego przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Wejherowa.
1.4. Aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów wydane na podstawie art.41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 poz.21 ze zm.).
1.5. Aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
1.6. Wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Należy wypełnić załącznik nr 5 do SIWZ.
*Dowodami potwierdzającymi, że usługi wykazane w załączniku nr 5 do SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie, jest:
- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, albo,
- oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
W załączniku nr 5 do SIWZ Wykonawca przedstawi główne usługi wraz z dowodami. Przez główne usługi, do których należy załączyć dowody, Zamawiający rozumie usługi, o których mowa w rozdz. VIII ust. 2 pkt 2 SIWZ. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w rozdz. IX pkt. 2 ppkt 1.6. SIWZ, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 Rozporządzenia, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.
1.7. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Należy wypełnić załącznik Nr 4 do SIWZ.
1.8. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.9. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Ustawy (w rozdz. VIII pkt 2 ppkt 5 SIWZ), na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
- Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.10. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego w rozdz. VIII pkt 2 ppkt 5 SIWZ warunku.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy należy złożyć następujące dokumenty:
2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ).
2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) Ustawy należy założyć następujące dokumenty:
4. 1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na załączniku nr 3a do SIWZ.
5. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dokumenty podmiotów zagranicznych):
5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 nin. rozdziału:
a) pkt 2.2.-2.4. i 2.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
b) pkt 2.5. i 2.7. - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 Ustawy.
5.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 5.1. lit. a) tiret pierwszy i trzeci, lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 5.1. lit. a) tiret drugi, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. IX pkt 5.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis rozdz. IX pkt 5.2. SIWZ stosuje się odpowiednio.
5.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego podmiotu. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Zobowiązanie to winno zawierać informacje dotyczące: zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego obowiązany będzie złożyć stosowne dokumenty dotyczące w szczególności:
a. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
7. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 - 3 SIWZ.
8. Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
8.1. Oświadczenie wymienione w rozdz. IX pkt 1.1. SIWZ powinno zostać złożone wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców;
8.2. Dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 1.2. – 1.10. SIWZ składa dowolny Wykonawca lub dowolni Wykonawcy wykazujący spełnienie warunków, spośród Wykonawców składających ofertę wspólną;
8.3. Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 2 i 3 albo odpowiadające im dokumenty dotyczące podmiotów zagranicznych powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;
8.4. Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 6 i 7 SIWZ składa każdy podmiot na zasobach, którego Wykonawca polega wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia;
8.5. Lista lub informacja, o której mowa w rozdz. IX pkt 4.1. SIWZ powinna być złożona przez każdego Wykonawcę.
9. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w rozdz. IX pkt 1.1. i pkt 2 SIWZ dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki. Dodatkowo należy załączyć do oferty dokumenty, o których mowa w rozdz. IX pkt 2.3. i pkt 2.4 dla spółki.
10. Kwoty w oświadczeniach lub dokumentach podane w walutach innych niż PLN będą przeliczane na potrzeby oceny ofert na PLN wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskich, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do powyższego przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu dokonania oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, i których opis sposobu oceny spełnienia został zamieszczony w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ) - oryginał.
1.2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Ustawy (w rozdz. VIII pkt 2 ppkt 5 SIWZ), na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
- Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego w rozdz. VIII pkt 2 ppkt 5 SIWZ warunku.
2. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego podmiotu. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Zobowiązanie to winno zawierać informacje dotyczące: zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego obowiązany będzie złożyć stosowne dokumenty dotyczące w szczególności:
a. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 - 3 SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy i którzy wykażą ich spełnienie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 1.000.000,00 złotych.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W celu dokonania oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, i których opis sposobu oceny spełnienia został zamieszczony w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ) - oryginał.
1.2. Wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Należy wypełnić załącznik nr 5 do SIWZ.
*Dowodami potwierdzającymi, że usługi wykazane w załączniku nr 5 do SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie, jest:
- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, albo,
- oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
W załączniku nr 5 do SIWZ Wykonawca przedstawi główne usługi wraz z dowodami. Przez główne usługi, do których należy załączyć dowody, Zamawiający rozumie usługi, o których mowa w rozdz. VIII ust. 2 pkt 2 SIWZ. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w rozdz. IX pkt. 2 ppkt 1.6. SIWZ, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 Rozporządzenia, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.
1.3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Należy wypełnić załącznik Nr 4 do SIWZ.
2. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego podmiotu. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Zobowiązanie to winno zawierać informacje dotyczące: zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego obowiązany będzie złożyć stosowne dokumenty dotyczące w szczególności:
a. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 - 3 SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy i którzy wykażą ich spełnienie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj.:
a) co najmniej dwie usługi świadczone nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych każda polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych o łącznej masie nie mniejszej niż 10 000 Mg/rok w ciągu 12 kolejnych miesięcy;
b) co najmniej jedno zamówienie polegające na odbiorze odpadów komunalnych – przez okres nie krótszy niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych – z terenu gminy, na której znajduje się co najmniej 300 budynków wielorodzinnych, w szczególności spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych;
c) co najmniej jedno zamówienie polegające na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych w gminie o liczbie mieszkańców powyżej 30 000 osób, o wartości brutto nie mniejszej niż 2 000 000 zł, przez minimum 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.
Uwaga! Zamawiający będzie weryfikował liczbę mieszkańców wg stanu na dzień 30.06.2014 r. ustalonej na podstawie informacji i opracowania statystycznego GUS pn. „Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30.VI.2014 r.”

UWAGA! W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez Wykonawcę jako spełniający warunek (określone w załączniku nr 5 do SIWZ), rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm) na dzień przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskich tj. 22.04.2015 r., a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do powyższego przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami tj. co najmniej 6-cioma pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) oraz innymi przepisami szczególnymi:
a) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych (śmieciarki),
b) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
c) jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
d) jednym pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych (śmieciarka) o dopuszczalnej masie całkowitej w przedziale 6 - 10 T z możliwością automatycznego załadunku pojemników o pojemności do 1100 l.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. C - Cena. Waga 80

2. W – Wydłużenie czasu pracy PSZOK ponad godziny wskazane przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Waga 10

3. U - Liczba osób, które będą bezpośrednio zatrudnione do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej na czas jego wykonywania na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, zwane dalej "liczba pracowników". Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZZP.271.17.2015.DD
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 17,75 PLN
Warunki i sposób płatności: Opłatę za SIWZ należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego - Bank Millennium Oddział Wejherowo Nr 25 1160 2202 0000 0001 5278 2920. Odbiór SIWZ w siedzibie Zamawiającego.

SIWZ można pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej zamawiającego: www.bip.wejherowo.pl – nieodpłatnie.

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2.6.2015 - 08:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 2.6.2015 - 9:00

Miejscowość:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali Nr 103 Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Termin wykonania zamówienia w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów wynosi od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. tj. 36 miesięcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany rozpoczęcia lub zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia (umowy) w sytuacji, kiedy jej zawarcie nie byłoby możliwe w terminie, o którym mowa w punkcie 1. W takim przypadku czas wykonywania usługi nie ulega zmianie, tj. obejmuje 36 miesięcy, a termin zakończenia realizacji zamówienia, składania sprawozdań, wykazów, informacji i raportów przesunie się odpowiednio.
3. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju usług, jak te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.
4. Oferty należy składać w Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12-go Marca 195.
5. Wykonawca składa jedną ofertę z zachowaniem formy pisemnej, napisaną w języku polskim.
6. Oferta winna zawierać:
a) Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,
b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych z ofertą.
c) Dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z rozdz. XII pkt. 2.1. lit. b SIWZ.
d) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.
8. Wymagane w SIWZ dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem kopii dokumentów dla których SIWZ zastrzega inną formę.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w szczególności:
2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
9. Na czynności, o których mowa w pkt 7 nin. rozdziału, nie przysługuje odwołanie.
10. Zgodnie z treścią art. 182 ust. 1 pkt 1) ustawy odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 9 i pkt 10 nin. rozdziału wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
14. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
15. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego następuje na warunkach określonych w art. 185 ustawy.
17. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:22.4.2015

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 25.04.2015.12.25.28_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2015-04-25 12:25:28 217,2KB
2 12.05.2015.14.59.23_OgA_oszenie_dodatkowych_informacji,_informacje_o_niekompletnej_procedurze_lub_sprostowanie_przekazane_UPUE.pdf 2015-05-12 14:59:23 115,8KB
3 19.05.2015.10.31.50_2_OgA_oszenie_dodatkowych_informacji,_informacje_o_niekompletnej_procedurze_lub_sprostowanie_przekazanie_UPUE.pdf 2015-05-19 10:31:50 67,6KB
4 29.05.2015.14.22.42_3_Ogloszenie_dodatkowych_informacji_informacje_o_niekompletnej_procedurze_lub_sprostowanie_przekazane_UPUE_3.pdf 2015-05-29 14:22:42 67,4KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 25.04.2015.12.25.54_SIWZ_25_04.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-25 12:25:54 367,0KB 193 razy
2 25.04.2015.12.26.17_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_projekt_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-25 12:26:17 196,0KB 135 razy
3 25.04.2015.12.26.28_Zalacznik_nr_7_1_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-25 12:26:28 249,1KB 122 razy
4 25.04.2015.12.26.38_Zalacznik_nr_7_2_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-25 12:26:38 99,1KB 147 razy
5 25.04.2015.12.26.49_Zalacznik_nr_7_3_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-25 12:26:49 94,5KB 114 razy
6 25.04.2015.12.27.06_Zalacznik_nr_7_4_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-25 12:27:06 277,4KB 112 razy
7 25.04.2015.12.27.18_Zalacznik_nr_7_5_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-25 12:27:18 184,2KB 175 razy
8 25.04.2015.12.27.33_Zalacznik_nr_7_6_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-25 12:27:33 182,1KB 103 razy
9 25.04.2015.12.27.48_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_SzOPZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-25 12:27:48 133,9KB 312 razy
10 25.04.2015.12.28.04_Zalaczniki_w_wersji_edytowalnej.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-04-25 12:28:04 257,5KB 368 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 12.05.2015.14.32.33_Zmiana_1_tresci_SIWZ_oraz_ogA_oszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-05-12 14:32:33 91,0KB
2 29.05.2015.14.22.55_Zmiana_2_tresci_siwz_i_terminu_skladnia_i_otwarcia_ofert.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-05-29 14:22:55 67,5KB
3 29.05.2015.14.23.28_1_Formularz_oferty_tekst_jednolity.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-05-29 14:23:28 15KB
4 29.05.2015.14.23.38_1_Formularz_oferty_tekst_jednolity.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-05-29 14:23:38 77,8KB
5 29.05.2015.14.23.48_1_Formularz_oferty_zmiany.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-05-29 14:23:48 15KB
6 29.05.2015.14.23.58_1_Formularz_oferty_zmiany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-05-29 14:23:58 78,2KB
7 29.05.2015.14.24.12_2_Projekt_umowy_29_05_2015_tekst_jednolity.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-05-29 14:24:12 191,9KB
8 29.05.2015.14.24.24_2_Projekt_umowy_29_05_2015_zmiany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-05-29 14:24:24 193,0KB
9 29.05.2015.14.24.37_3_SzOPZ_29_05_2015_tekst_jednolity.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-05-29 14:24:37 138,1KB
10 29.05.2015.14.24.51_3_SzOPZ_29_05_2015_zmiany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-05-29 14:24:51 139,1KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 12.05.2015.14.59.42_Zmiana_1_tresci_SIWZ_oraz_ogA_oszenia.pdf 2015-05-12 14:59:42 91,0KB
2 29.05.2015.14.23.07_Zmiana_2_tresci_siwz_i_terminu_skladnia_i_otwarcia_ofert.pdf 2015-05-29 14:23:07 67,5KB
Wynik postępowania
1 10.07.2015.14.35.27_Wykonawcy_WybA_r_Najkorzystniejszej_Oferty.pdf 2015-07-10 14:35:27 62,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Danuta Domżalicka 25-04-2015 12:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Maj 10-07-2015 14:35