Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rozbudowa sieci światłowodowej monitoringu miejskiego w formie zaprojektuj i wybuduj

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 


 

Wejherowo: Rozbudowa sieci światłowodowej monitoringu miejskiego w formie zaprojektuj i wybuduj
Numer ogłoszenia: 58061 - 2015; data zamieszczenia: 23.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta , pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58 677 71 15.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa sieci światłowodowej monitoringu miejskiego w formie zaprojektuj i wybuduj.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci światłowodowej monitoringu miejskiego w formie zaprojektuj i wybuduj. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje włączenie 3 kamer monitoringu miejskiego do systemu sieci światłowodowej będącej własnością Zamawiającego, polegającego na zaprojektowaniu i zrealizowaniu robót budowlanych w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. Wskazane w SIWZ znaki towarowe, normy, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. w związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust 4 i 5 ustawy. W związku z tym a) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych - tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ - w odniesieniu do materiałów i urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w SIWZ nazwą producenta. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować realizację zadania w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, dopisuje wyrazy lub równoważny.Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych, gdyż dotyczy ono zaprojektowania i wykonania robót budowlanych..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju praC jak te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.20.00-6, 45.23.11.00-6, 45.23.20.00-2, 45.31.40.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wysokość wadium. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 zł, słownie: osiem tysięcy złotych 00/100. 2.Termin wniesienia wadium. 2.1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. b) wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert. 2.2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym: a) wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wejherowie Bank Millennium OWejherowo nr 14116022020000000061963861. b) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert. 3. Formy wniesienia wadium. 3.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm. 3.2. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w rozdz. XII pkt 5 SIWZ, w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w pkt 3 od b do e musi być wystawione na Gminę Miasto Wejherowo. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały zamieszczone w rozdz. XII SIWZ.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwa zamówienia potwierdzone dowodami, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone polegające na zaprojektowaniu i budowie definicje zgodnie z art. 3 pkt 6, 7a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) kanalizacji teletechnicznej lub rurociągu kablowego o długości minimum 500 m wraz z budową lub przebudową kabli światłowodowych w każdym zamówieniu

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń, b) dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, c) dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń, d) dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. UWAGA1! Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę wyżej wymienionych funkcji celem wykazania spełnienia przedmiotowego warunku. UWAGA2! Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U z 2013 r. poz. 1409) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W załączniku nr 5 do SIWZ Wykonawca przedstawi najważniejsze roboty wraz z dowodami. Przez najważniejsze roboty, do których należy załączyć dowody, Zamawiający rozumie roboty, o których mowa w rozdz. VIII pkt. 2 SIWZ.(odpowiednio sekcja III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.2)wiedza i doświadczenie nin. ogłoszenia o. zamówieniu);;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

2. Oferta winna zawierać: a) Wypełniony formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; c) Dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z rozdz. XII pkt. 2.1. lit. b SIWZ. d) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Wydłużenie okresu gwarancji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zostały opisane w załączniku nr 6 do SIWZ projekcie umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wejherowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Wejherowie, 84-200 Wejherowo ul.12 Marca 195, pokój Nr. 104..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.05.2015 godzina 08:00, miejsce: Oferty należy składać w Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul.12 Marca 195.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, ani częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowe. Zgodnie z art. 23 ust.1 Prawa zamówień publicznych Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składają następujące oświadczenia i dokumenty: 9.1 Oświadczenie wymienione w rozdz. IX pkt 1. SIWZ powinno zostać złożone wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców. 9.2 Dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 2 - 4. SIWZ składa dowolny Wykonawca lub dowolni Wykonawcy wykazujący spełnienie warunków, spośród Wykonawców składających ofertę wspólną. 9.3 Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 5 albo odpowiadające im dokumenty dotyczące podmiotów zagranicznych powinny być złożone przez każdego Wykonawcę. 9.4 Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 9 SIWZ składa każdy podmiot na zasobach, którego Wykonawca polega wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia. 9.5. Lista lub informacja, o której mowa w rozdz. IX pkt 7.1. SIWZ powinna być złożona przez każdego Wykonawcę. 10. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną dokumenty lub oświadczenia o których mowa w pkt 1, 5, 6 i 7 nin. rozdziału dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę w wysokości 10$ ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto). Uszczegóławia się informacje zawarte w sekcji ii.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania zamówienia. 1. Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany i przekazany Zamawiającemu w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.10.2015 r. 2. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę zakończenia wszystkich robót, zgłoszenia ich zakończenia Zamawiającemu oraz przekazania Zamawiającemu kompletnych operatów kolaudacyjnych (2 egzemplarzy) wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 23.04.2015.19.26.45_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2015-04-23 19:26:45 80,3KB
2 06.05.2015.15.47.16_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2015-05-06 15:47:16 57,9KB
3 07.05.2015.13.10.57_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf 2015-05-07 13:10:57 40,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 23.04.2015.19.32.14_PFU_rys1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-23 19:32:14 18,9MB 106 razy
2 23.04.2015.19.32.24_PFU_rys2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-23 19:32:24 61,2KB 448 razy
3 23.04.2015.19.34.23_Programu_Funkcjonalno-UA_ytkowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-23 19:34:23 323,3KB 655 razy
4 23.04.2015.19.39.01_SIWZ_Monitoringu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-23 19:39:01 414,8KB 112 razy
5 06.05.2015.15.49.03_ZaA_A_czniki_w_wersji_edytowalnej.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-05-06 15:49:03 26KB 37 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 06.05.2015.15.45.54_Wykonawcy_WyjaA_nienia_i_Informacja_tesci_siwz_i_ogA_oszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-05-06 15:45:54 106,8KB
2 07.05.2015.13.09.12_Nowy_-obowiazujacy_-zalacznik_nr_6_do_siwz_projekt_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-05-07 13:09:12 828,8KB
3 07.05.2015.13.10.03_Wykonawcy_Zmiana_tresci_ogloszenia_i_SIWZ_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-05-07 13:10:03 45,9KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 07.05.2015.14.50.09_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf 2015-05-07 14:50:09 40,5KB
Wynik postępowania
1 12.06.2015.13.48.27_WybA_r_Oferty_Najkorzystniejszej.pdf 2015-06-12 13:48:27 48,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Maj 23-04-2015 19:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Maj 23-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Maj 12-06-2015 13:48