Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczacej budowy zespolu otwartych basenow kapielowych z zapleczem kubaturowym, dojazdem, parkingiem i niezbednymi przyłaczami mediow w ramach przedsiewziecia pn. Centrum Integracji Spolecznej -Wodne Ogrody - stanowiacego element Rewitalizacji Srodmiescia Wejherowa, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe z opcja nadzoru autorskiego

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 


 

Wejherowo: Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy zespołu otwartych basenów kąpielowych z zapleczem kubaturowym, dojazdem, parkingiem i niezbędnymi przyłączami mediów w ramach przedsięwzięcia pn. Centrum Integracji Społecznej -Wodne Ogrody - stanowiącego element Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę z opcja nadzoru autorskiego
Numer ogłoszenia: 31991 - 2015; data zamieszczenia: 06.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta , pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58 677 71 15.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wejherowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy zespołu otwartych basenów kąpielowych z zapleczem kubaturowym, dojazdem, parkingiem i niezbędnymi przyłączami mediów w ramach przedsięwzięcia pn. Centrum Integracji Społecznej -Wodne Ogrody - stanowiącego element Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę z opcja nadzoru autorskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy zespołu otwartych basenów kąpielowych z zapleczem kubaturowym, dojazdem, parkingiem i niezbędnymi przyłączami mediów w ramach przedsięwzięcia pn. Centrum Integracji Społecznej -Wodne Ogrody - stanowiącego element Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę z opcja nadzoru autorskiego Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie zamówienia podstawowego zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ), tj. uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej (wielobranżowe projekty budowlane, wielobranżowe projekty wykonawcze ze szczegółowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi) wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przekazanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji pozwolenia na budowę. Opcję, tj. pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia i w samym opisie zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub normy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie, produkty, itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, ale muszą gwarantować spełnienie zdefiniowanych tam wymagań Zamawiającego. Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, dopisuje wyrazy - lub równoważny-..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.12.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 zł, słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100. Termin wniesienia wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym: wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wejherowie - Bank Millennium O/Wejherowo nr 14 1160 2202 0000 0000 6196 3861. w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczace wadium zostały opisane w rozdz. XII SIWZ

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej zamówienia (potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie) polegające na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie: 1)budowy basenu kąpielowego w technologii niecek ze stali szlachetnej wraz z technologią uzdatniania wody basenowej ze zjeżdżalniami pontonowymi lub rurowymi dla którego uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 2)budowy obiektu odnowy biologicznej obejmującej co najmniej strefę saun oraz basenu solankowego z jego technologią, 3)zastosowania odnawialnych źródeł energii.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje : a)jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej, b)jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej posiadającą doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji projektowych na budowę basenów w technologii niecek ze stali szlachetnej, c)jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, d)jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń posiadającą doświadczenie w projektowaniu technologii basenu i technologii basenu solankowego, e)jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, f)jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń, oraz g)jedną osobą do projektowania zieleni posiadającą doświadczenie w projektowaniu przestrzeni publicznych w zakresie zieleni UWAGA 1! Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394). UWAGA 2! Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia przez jedną osobę funkcji wymienionych w literze a) oraz g) celem spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500.000,00 zł. UWAGA3! W przypadku Wykonawców, którzy wykażą kwotę posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy ich wartość według średniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Przez usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie Zamawiający rozumie usługi, o których mowa w rozdz. VIII pkt. 2 SIWZ, odpowiednio pkt III.3.2 ogłoszenia;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym - załącznik nr 1 do SIWZ; Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; Dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z rozdz. XII pkt. 2.1. lit. b SIWZ. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Kryterium wydłużenie terminu płatności ponad wymagany w SIWZ termin płatności 21 dni - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zostały opisane w załączniku nr 6 do SIWZ projekcie umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wejherowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego pok.104, cena: 23,00zł., opłata płatna na rachunek Zamawiającego: Bank Millennium O. Wejherowo Nr 25116022020000000152782920 lub nieodpłatne ze strony intern.Zamaw.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.03.2015 godzina 08:30, miejsce: Kancelaria Podawcza Urzędu Miejskiego w Wejherowie,ul.12 Marca 195.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. Zgodnie z art. 23 ust.1 Prawa zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty: Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy składa oddzielne dokumenty wymienione w pkt 5 rozdziału IX SIWZ Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych o których mowa w pkt 1, 2, 3, 4 rozdziału IX SIWZ- winni złożyć wspólnie. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy składa oddzielnie dokumenty wymienione w art. 26 ust 2 d ustawy (pkt 7.1 rozdziału IX SIWZ załącznik nr 3.1 do SIWZ - oryginał). W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną dokumenty o których mowa w pkt 1, 4.1, 7.1 rozdziału IX SIWZ dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki. Uszczegóławia się informacje zawarte w sekcji II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA Zamawiający wymaga, aby zakończenie przedmiotu zamówienia nastąpiło w terminie do: a) wykonanie zamówienia podstawowego do dnia 21.12.2015 r., z tym że: - w terminie do dnia 30.10.2015 r. - Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przekazać Zamawiającemu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową (wielobranżowe projekty budowlane, wielobranżowe projekty wykonawcze ze szczegółowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi) wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i przekazanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 7 do SIWZ. - w terminie do dnia 21.12.2015 r. - Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przekazać Zamawiającemu decyzję pozwolenia na budowę zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 7 do SIWZ. Za datę zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego przyjmuje się datę uzyskania i przekazania Zamawiającemu decyzji pozwolenia na budowę. b) wykonanie opcji tj. pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji realizowanej w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot zamówienia podstawowego, w latach 2016-1017. Termin świadczenia usługi nadzoru autorskiego uzależniony będzie od zabezpieczenia środków w budżecie Zamawiającego i zostanie dostosowany przez Zamawiającego odpowiednio do terminu realizacji robót budowlanych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 06.03.2015.15.07.18_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2015-03-06 15:07:18 80,9KB
2 19.03.2015.11.01.20_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2015-03-19 11:01:20 39,7KB
3 27.03.2015.14.33.12_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf 2015-03-27 14:33:12 39,7KB
4 03.04.2015.13.14.19_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_3.pdf 2015-04-03 13:14:19 70,7KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 06.03.2015.15.09.47_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-06 15:09:47 448,5KB 271 razy
2 zal_7.1_koncepcja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-06 15:19:31 35,7MB 232 razy
3 zal_7.2_badania_geotechniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-06 15:19:31 6,4MB 189 razy
4 03.04.2015.13.14.32_Nowy__obowiazujacy_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-03 13:14:32 448,9KB 34 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 27.03.2015.14.36.47_Przedluzenie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-27 14:36:47 46,2KB
2 03.04.2015.13.17.57_Wyjasnienia_1_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-03 13:17:57 434,7KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 19.03.2015.11.01.31_Przedluzenie_terminow_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf 2015-03-19 11:01:31 51,8KB
2 27.03.2015.14.36.35_Przedluzenie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert_2.pdf 2015-03-27 14:36:35 46,2KB
Wynik postępowania
1 15.05.2015.13.59.02_wybor_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2015-05-15 13:59:02 52,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Danuta Domżalicka 06-03-2015 15:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Domżalicka 06-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Anita Romanowska 15-05-2015 13:59