Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczacej budowy drogi laczacej ulice Przemysłowa z droga krajowa nr 6 ? ul. Karnowskiego w Wejherowie wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) z opcja pelnienia nadzoru autorskiego

Wejherowo: Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi łączącej ulicę Przemysłową z drogą krajową nr 6 - ul. Karnowskiego w Wejherowie wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z opcją pełnienia nadzoru autorskiego
Numer ogłoszenia: 30369 - 2015; data zamieszczenia: 04.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta , pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58 677 71 15.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wejherowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi łączącej ulicę Przemysłową z drogą krajową nr 6 - ul. Karnowskiego w Wejherowie wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z opcją pełnienia nadzoru autorskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi łączącej ulicę Przemysłową z drogą krajową nr 6 - ul. Karnowskiego w Wejherowie wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z opcją pełnienia nadzoru autorskiego.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie zamówienia podstawowego zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ), tj. a) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; b) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej (wielobranżowe projekty budowlane, wielobranżowe projekty wykonawcze ze szczegółowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi) wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i przekazanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ZRID, c) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Opcję, tj. pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu zgodnie z ustawą Prawo budowlane. OPCJA: Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 Prawa zamówień publicznych przewiduje prawo opcji. Zlecenie wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego, w tym od zabezpieczenia środków w budżecie Zamawiającego. O konieczności objęcia nadzorem autorskim realizacji inwestycji Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części nadzoru autorskiego (prawo opcji). Nadzór autorski zgodnie z ustawą Prawo budowlane art. 20 ust. 1 w szczególności obejmuje: a) stwierdzanie zgodności realizacji z projektem w toku realizacji robót budowlanych, b) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru, c) wyjaśnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wątpliwości Zamawiającego powstałych w toku realizacji inwestycji, d) udział w komisjach i naradach technicznych, odbiorze inwestycji. Wykonawca zobowiązuje się do delegowania na budowę lub innych czynności swoich upoważnionych przedstawicieli na wezwanie Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia wezwania. a) Zamawiający nie będzie opłacał pobytów Wykonawcy na budowie dokonywanych bez jego wezwania: b) jednorazowy pobyt na budowie uwzględnia: - przygotowanie materiału do pełnienia nadzoru, - czas przejazdu z siedziby jednostki projektowej na budowę i z powrotem, - czas pobytu na budowie w jednym dniu, - załatwianie spraw związanych z nadzorem po powrocie, - koszt prac projektowych wynikających z pobytu na budowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia i w samym opisie zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub normy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie, produkty, itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, ale muszą gwarantować spełnienie zdefiniowanych tam wymagań Zamawiającego. Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, dopisuje wyrazy -lub równoważny-.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień jak te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.12.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 zł, słownie: sześć tysięcy złotych 00/100. Termin wniesienia wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. b) wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym: a) wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wejherowie - Bank Millennium O/Wejherowo nr 14 1160 2202 0000 0000 6196 3861. b) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert. Formy wniesienia wadium. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w rozdz. XII pkt 5 SIWZ, w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w pkt 3 od -b- do -e- musi być wystawione na Gminę Miasto Wejherowo. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały umieszczone w rozdz. XII SIWZ

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej, dwa zamówienia (potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie) polegające na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi publicznej co najmniej klasy Z, dla której wymagane było uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w każdym zamówieniu

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje : a) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, b) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, c) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, d) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń, e) jedną osobą do projektowania zieleni, posiadającą doświadczenie w projektowaniu przestrzeni publicznych. UWAGA 1! Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394). UWAGA 2! Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia przez jedną osobę w/w funkcji (tj. a, b, c, d, e) celem spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Przez usługi, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie Zamawiający rozumie usługi, o których mowa w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ odpowiednio rozdz. III pkt 3.2 ogłoszenia: Wiedza i doświadczenie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym - załącznik nr 1 do SIWZ; Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; Dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z rozdz. XII pkt. 2.1. lit. b SIWZ. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Wydłużenie terminu płatności ponad wymagany w SIWZ termin płatnosci 21 dni - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zostały opisane w załączniku nr 6 do SIWZ projekcie umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wejherowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego pok.104, cena: 40,00zł., opłata płatna na rachunek Zamawiającego: Bank Millennium O. Wejherowo Nr 25116022020000000152782920 lub nieodpłatne ze strony intern.Zamaw..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.03.2015 godzina 08:30, miejsce: Kancelaria Podawcza Urzędu Miejskiego w Wejherowie,ul.12 Marca 195..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. Zgodnie z art. 23 ust.1 Prawa zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty: Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy składa oddzielne dokumenty wymienione w pkt 4 nin. Rozdziału IX SIWZ Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych o których mowa w pkt 1, 2, 3 rozdziału IX SIWZ - winni złożyć wspólnie. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy składa oddzielnie dokumenty wymienione w art. 26 ust 2 d ustawy (pkt 6.1 rozdziału IX SIWZ, załącznik nr 3.1 do SIWZ oryginał). W przypadku składania oferty przez sp. cywilną dokumenty o których mowa w pkt1,4.1,6.1 rozdziału IX SIWZ dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki. Uszczegóławia się informacje zawarte w sekcji II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA1. Zamawiający wymaga, aby zakończenie przedmiotu zamówienia nastąpiło w terminie do: a) wykonanie zamówienia podstawowego do dnia 21.12.2015 r., z tym że: - w terminie do dnia 30.09.2015 r. - Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przekazać Zamawiającemu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową (wielobranżowe projekty budowlane, wielobranżowe projekty wykonawcze ze szczegółowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi) wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i przekazaniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ZRID, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 7 do SIWZ. - w terminie do dnia 21.12.2015 r. - Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przekazać Zamawiającemu decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 7 do SIWZ. Za datę zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego przyjmuje się datę uzyskania i przekazania Zamawiającemu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. b) wykonanie opcji tj. pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji realizowanej w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot zamówienia podstawowego, w latach 2016-1017. Termin świadczenia usługi nadzoru autorskiego uzależniony będzie od zabezpieczenia środków w budżecie Zamawiającego i zostanie dostosowany przez Zamawiającego odpowiednio do terminu realizacji robót budowlanych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 


 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 04.03.2015.15.08.13_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2015-03-04 15:08:13 433,0KB
2 16.03.2015.11.04.56_ogloszenie_o_zmianie-ogloszenia.pdf 2015-03-16 11:04:57 91,2KB
3 27.03.2015.14.43.26_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2015-03-27 14:43:26 91,4KB
4 02.04.2015.10.28.51_ogloszenie_III_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2015-04-02 10:28:51 128,9KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 04.03.2015.15.08.42_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-04 15:08:42 448,8KB 195 razy
2 zal_7.1_koncepcja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-04 15:16:16 239,5MB 202 razy
3 zal_7.2_opinia_geotechniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-04 15:16:16 4,5MB 890 razy
4 zal_7.3_uchwala_mpzp.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-04 15:16:16 1,0MB 171 razy
5 zal_7.4_uchwala_mpzp.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-04 15:16:16 11,6MB 262 razy
6 zal_7.5_mapa_struktury_wlasnosci.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-04 15:16:16 420,3KB 165 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 27.03.2015.14.43.38_II_zmiana_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-27 14:43:38 49,0KB
2 02.04.2015.10.29.16_zmiana_siwz_i_ogloszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-02 10:29:16 146,7KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 16.03.2015.11.05.13_zmiana_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf 2015-03-16 11:05:13 34,4KB
2 27.03.2015.14.43.48_II_zmiana_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf 2015-03-27 14:43:48 49,0KB
Wynik postępowania
1 15.05.2015.10.31.21_wybor_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2015-05-15 10:31:21 49,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anita Romanowska 04-03-2015 15:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anita Romanowska 04-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Anita Romanowska 15-05-2015 10:31