Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rewitalizacja północnej części Śródmieścia w Wejherowie w kwartale ulic Sienkiewicza, Sobieskiego, 12-go Marca, Judyckiego, Rzeźnickiej oraz Św. Jana - Etap II obejmujący zadania 1b, 2, 3a, 7a w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa".

Wejherowo: Rewitalizacja północnej części Śródmieścia w Wejherowie w kwartale ulic Sienkiewicza, Sobieskiego, 12-go Marca, Judyckiego, Rzeźnickiej oraz Św. Jana - Etap II obejmujący zadania 1b, 2, 3a, 7a w ramach projektu pn. Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa.
Numer ogłoszenia: 137435 - 2010; data zamieszczenia: 27.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta , pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 058 6777105.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wejherowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja północnej części Śródmieścia w Wejherowie w kwartale ulic Sienkiewicza, Sobieskiego, 12-go Marca, Judyckiego, Rzeźnickiej oraz Św. Jana - Etap II obejmujący zadania 1b, 2, 3a, 7a w ramach projektu pn. Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja północnej części Śródmieścia w Wejherowie w kwartale ulic Sienkiewicza, Sobieskiego, 12-go Marca, Judyckiego, Rzeźnickiej oraz Św. Jana - Etap II obejmujący zadania 1b, 2, 3a, 7a w ramach projektu pn. Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Zamawiający czyni starania, aby zrealizować przedmiotowe zamówienie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013. 4. W przypadku uzyskania dofinansowania Wykonawca będzie zobowiązany wykonać prace zgodnie z zasadami ustalonymi przez Unię Europejską i Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym. Wykonawca będzie zobowiązany również wypełniać obowiązki informacyjne i promocyjne określone w Wytycznych dotyczących promocji projektów UE dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 - załącznik nr 12 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007 - 2013 dostępne na stronie http://www.dpr.woj-pomorskie.pl/images/dyn/_PB_Zal_12_Wytyczne_Promocja.pdf z późn. zm. 5. Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1a ustawy Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 6. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu nierównoważności zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załączniku nr 7 do SIWZ). Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji projektowej oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej. 7. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 14.000 Euro, lecz nie przekraczającej 4.845.000 Euro dla robót budowlanych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 2. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.10.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.20.00-2, 45.23.30.00-9, 45.23.31.20-6, 45.31.60.00-5, 45.11.27.10-5, 45.22.30.00-6, 45.23.32.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 130.000,00 złotych, słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100 1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. b) wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert. 2.Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym: a) wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wejherowie - Bank Millennium O/Wejherowo nr 14116022020000000061963861. b) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Szczegółowe informacje na temat wadium znajdują się w rozdziale XII SIWZ.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na realizacji wielobranżowych zadań na obszarach lub w obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w strefie objętej ochroną konserwatorską. Każde z zadań winno obejmować: branżę drogową, sanitarną, elektroenergetyczną. W ramach branży drogowej w każdym z zadań wymagane jest wykonanie nawierzchni z elementów kamiennych o powierzchni min. 3000 m2. Wartość każdego z zadań nie może być mniejsza niż 1 mln. złotych brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej: a. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami drogowymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji min. dwóch zamówień spełniających warunek opisany w rozdz. VIII pkt 1. b. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami sanitarnymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. c. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami elektroenergetycznymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. d. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika prac w branży zieleni. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 2 mln. złotych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta winna zawierać: a) Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, zgodnie z definicją przyjętą w słowniczku SIWZ. c) Dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium wraz z dokumentami, z których wynika stosowne upoważnienie (upełnomocnienie). Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z rozdz. XII pkt. 2.1. lit. b SIWZ. d) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. e) Dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych - w przypadku ich zaoferowania przez Wykonawcę.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonywania tych zmian zostały szczegółowo określone w załączniku nr 6 do SIWZ - Projekcie umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wejherowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12-go Marca 195, 84-200 Wejherowo, pok. 104. Opłata za SIWZ wynosi: 1970,00 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2010 godzina 08:30, miejsce: Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. J. Wejhera nr 8, w pokoju Nr 5, do dnia 17.06.2010 r. do godz. 08:30.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający czyni starania, aby zrealizować przedmiotowe zamówienie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 



Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2010-05-27 15:11:12 123,5KB
2 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr_2.pdf 2010-06-17 14:47:56 62,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zal_nr_7.10_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-27 14:25:09 13,9MB 9133 razy
2 zal_Nr_7.11_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-27 14:25:09 13,6MB 792 razy
3 zal_Nr_7.12_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-27 14:25:09 109,8KB 868 razy
4 zal_Nr_7.13_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-27 14:25:09 36,8MB 229 razy
5 zal_Nr_7.14_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-27 14:25:09 323,8KB 359 razy
6 zal_Nr_7.15_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-27 14:25:09 22,6MB 226 razy
7 zal_Nr_7.16_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-27 14:25:09 9,0MB 354 razy
8 zal_Nr_7.17_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-27 14:25:09 116,4KB 682 razy
9 zal_Nr_7.18_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-27 14:25:09 21,6MB 227 razy
10 zal_Nr_7.19_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-27 14:25:09 326,5KB 274 razy
11 zal_Nr_7.1_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-27 14:25:09 287,7KB 923 razy
12 zal_Nr_7.20_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-27 14:25:09 9,5MB 224 razy
13 zal_nr_7.21_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-27 14:25:09 320,9KB 544 razy
14 zal_Nr_7.22_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-27 14:25:09 12,3MB 1042 razy
15 zal_Nr_7.23_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-27 14:25:09 304,1KB 650 razy
16 zal_Nr_7.24_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-27 14:25:09 3,4MB 1230 razy
17 zal_nr_7.25_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-27 14:25:09 356,3KB 369 razy
18 zal_Nr_7.26_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-27 14:25:09 10,1MB 488 razy
19 zal_Nr_7.27_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-27 14:25:09 304,2KB 1183 razy
20 zal_Nr_7.28_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-27 14:25:09 3,9MB 1790 razy
21 zal_nr_7.29_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-27 14:25:09 102,3KB 232 razy
22 zal_Nr_7.2_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-27 14:25:09 245,9KB 336 razy
23 zal_Nr_7.30_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-27 14:25:09 2,4MB 284 razy
24 zal_Nr_7.31_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-27 14:25:09 9,6MB 226 razy
25 zal_Nr_7.32_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-27 14:25:09 8,1MB 224 razy
26 zal_Nr_7.3_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-27 14:25:09 132,6KB 748 razy
27 zal_Nr_7.4_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-27 14:25:09 23,1KB 501 razy
28 zal_nr_7.5_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-27 14:25:09 25,4MB 226 razy
29 zal_Nr_7.6_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-27 14:25:09 9,2MB 223 razy
30 zal_Nr_7.7_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-27 14:25:09 5,3MB 231 razy
31 zal_Nr_7.8_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-27 14:25:09 3,7MB 230 razy
32 zal_Nr_7.9_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-27 14:25:09 18,0MB 225 razy
33 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-27 20:16:37 1,8MB 430 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnienia_1_do_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-15 14:15:03 112,0KB
2 Wyjasnienia_i_zmiana_nr_2_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-17 14:47:56 116,6KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Ogloszenie_o_zmianie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf 2010-06-15 14:15:03 24,4KB
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2010-08-13 13:04:47 621,8KB
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2010-09-13 13:25:47 51,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Szulakowska 27-05-2010 14:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Szulakowska 27-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Szulakowska 13-09-2010 13:25