Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z miasta Wejherowa

Wejherowo: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z miasta Wejherowa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Janusza Kusocińskiego 17, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 058 6777960, faks 058 6777961.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z miasta Wejherowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych. Przez niezbędne warunki socjalne w schronisku lub noclegowni zamawiający rozumie: 1) przebywanie w pomieszczeniach gwarantujących poczucie bezpieczeństwa, intymności i poszanowania godności; 2) zapewnienie dostępu do węzłów sanitarnych z ciepłą wodą, 3) pokoje z oknami, max. do 10 osób w jednym pokoju, wyposażone w łóżka (dopuszczalne łóżka piętrowe), 4) w okresie grzewczym zapewnienie temperatury min 18 oC, 5) zapewnienie izolatki dla osób podejrzanych o choroby zakaźne, względnie stanowiących zagrożenie dla współmieszkańców, 6) zapewnienie odpowiedniego miejsca umożliwiającego swoim mieszkańcom spożywanie posiłków lub ich przygotowywanie. Wykonawca prowadzący schronisko lub noclegownię, świadczący usługę stanowiącą przedmiot zamówienia zobowiązany jest jednocześnie do: 1) prowadzenia rejestru osób korzystających z pomocy placówki skierowanych przez MOPS w Wejherowie, 2) prowadzenia pracy socjalnej polegającej w szczególności na motywowaniu osób bezdomnych, u których występuje problem uzależnienia, 3) motywowania osób bezdomnych do podejmowania wszelkiej aktywności zawodowej, 4) zapewnienia odpowiedniego wsparcia i pomocy osobom tego wymagającym, w szczególności z powodu wieku, niepełnosprawności, długotrwałej choroby w tym umożliwienie podjęcia terapii odwykowej, 5) zapewnienia osobom dorosłym korzystającym z pomocy placówki jednego gorącego posiłku dziennie w miejscu do tego przeznaczonym, 6) zapewnienia trzech posiłków dziennie (w tym jednego gorącego) osobom dorosłym wymagającym zwiększonej opieki ze względu na wiek lub stan zdrowia w miejscu do tego przeznaczonym, 7) w miarę możliwości - zmiany odzieży w punkcie jej wymiany na czystą oraz umożliwienia wyprania brudnej, 8) zapewnienie kontaktu z pracownikiem socjalnym, a także dostępu do informacji o możliwych formach pomocy, a także podstawowej informacji prawnej, medycznej i mieszkaniowej, 9) zapewnienia podstawowych środków higieny osobistej w ilości umożliwiającej utrzymywanie czystości, 10) zapewnienie pomocy mieszkańcom placówki w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu, poprzez umożliwienie pierwszego kontaktu z lekarzem lub placówkami służby zdrowia, 11) stałej współpracy z pracownikiem ds. bezdomnych MOPS w Wejherowie w szczególności przy realizacji Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z miasta Wejherowa

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.10.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przedłożone dokumenty zgodnie z SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przedłożone dokumenty zgodnie z SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przedłożone dokumenty zgodnie z SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przedłożone dokumenty zgodnie z SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przedłożone dokumenty zgodnie z SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ - paragraf 11 projektu umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.wejherowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie ul. Kusocińskiego 17 84-200 Wejherowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.11.2014 godzina 09:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie ul. Kusocińskiego 17 84-200 Wejherowo sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Świadczenie usług schronienia dla mężczyzn zdrowych, uzależnionych od alkoholu i/lub innego środka psychoaktywnego wraz z terapią uzależnień i całodobową opieką sanitariusza oraz jednym ciepłym posiłkiem dziennie..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług schronienia dla mężczyzn zdrowych, uzależnionych od alkoholu i/lub innego środka psychoaktywnego wraz z terapią uzależnień i całodobową opieką sanitariusza oraz jednym ciepłym posiłkiem dziennie. Prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych.Ilość osób: nie więcej niż 10 osób jednocześnie..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.10.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Świadczenie usług schronienia dla kobiet zdrowych, uzależnionych od alkoholu i/lub innego środka psychoaktywnego wraz z terapią uzależnień i całodobową opieką sanitariusza oraz jednym ciepłym posiłkiem dziennie..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług schronienia dla kobiet zdrowych, uzależnionych od alkoholu i/lub innego środka psychoaktywnego wraz z terapią uzależnień i całodobową opieką sanitariusza oraz jednym ciepłym posiłkiem dziennie. Prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych. Ilość osób: nie więcej niż 4 osoby jednocześnie..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.10.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Świadczenie usług schronienia dla mężczyzn, chorych i niepełnosprawnych wymagających opieki pielęgniarskiej, z całodobową opieką sanitariusza wraz z trzema posiłkami dziennie w tym jeden ciepły..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług schronienia dla mężczyzn, chorych i niepełnosprawnych wymagających opieki pielęgniarskiej, z całodobową opieką sanitariusza wraz z trzema posiłkami dziennie w tym jeden ciepły. Ilość osób: nie więcej niż 5 osób jednocześnie..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.10.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Świadczenie usług schronienia dla kobiet, chorych i niepełnosprawnych wymagających opieki pielęgniarskiej, z całodobową opieką sanitariusza wraz z trzema posiłkami dziennie w tym jeden ciepły..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług schronienia dla kobiet, chorych i niepełnosprawnych wymagających opieki pielęgniarskiej, z całodobową opieką sanitariusza wraz z trzema posiłkami dziennie w tym jeden ciepły. Ilość osób: nie więcej niż 2 osoby jednocześnie..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.10.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Świadczenie usług schronienia dla mężczyzn chorych, po przebytej hospitalizacji, z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych, uzależnionych od alkoholu i/lub innego środka psychoaktywnego wraz z terapią uzależnień, wymagających stałej, specjalistycznej opieki pielęgniarskiej oraz nadzoru lekarza wraz z trzema posiłkami dziennie w tym jeden ciepły..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług schronienia dla mężczyzn chorych, po przebytej hospitalizacji, z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych, uzależnionych od alkoholu i/lub innego środka psychoaktywnego wraz z terapią uzależnień, wymagających stałej, specjalistycznej opieki pielęgniarskiej oraz nadzoru lekarza wraz z trzema posiłkami dziennie w tym jeden ciepły. Ilość osób: nie więcej niż 4 osoby jednocześnie..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.10.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Świadczenie usług schronienia dla kobiet chorych, po przebytej hospitalizacji, z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych, uzależnionych od alkoholu i/lub innego środka psychoaktywnego wraz z terapią uzależnień, wymagających stałej, specjalistycznej opieki pielęgniarskiej oraz nadzoru lekarza wraz z trzema posiłkami dziennie w tym jeden ciepły..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług schronienia dla kobiet chorych, po przebytej hospitalizacji, z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych, uzależnionych od alkoholu i/lub innego środka psychoaktywnego wraz z terapią uzależnień, wymagających stałej, specjalistycznej opieki pielęgniarskiej oraz nadzoru lekarza wraz z trzema posiłkami dziennie w tym jeden ciepły. Ilość osób: nie więcej niż 1 osoba.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.10.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 22.10.2014.14.15.29_Tekst_ogA_oszenia.pdf 2014-10-22 14:15:29 108,4KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 22.10.2014.14.15.29_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-22 14:15:29 439,3KB 102 razy
Wynik postępowania
1 09.12.2014.12.43.51_Wynik_postepowaniaZP.271.2.2014.DK._.pdf 2014-12-09 12:43:51 544,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 22-10-2014 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 09-12-2014 12:43