Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu miasta Wejherowa usług opiekuńczych zwykłych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z autyzmem

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu miasta Wejherowa usług opiekuńczych zwykłych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z autyzmem.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Janusza Kusocińskiego 17, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 058 6724312, faks 058 6724170.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu miasta Wejherowa usług opiekuńczych zwykłych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z autyzmem..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu miasta Wejherowa usług opiekuńczych zwykłych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z autyzmem. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części niniejszego zamówienia, tj.: - świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu miasta Wejherowa usług opiekuńczych zwykłych zgodnie z art. 50 ustawy o Pomocy Społecznej. Przybliżona liczba godzin: 46.000 dla średniej ilości środowisk: 65. Szczegółowy zakres usług opiekuńczych zwykłych stanowi załącznik nr 1a do SIWZ. - świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu miasta Wejherowa specjalistycznych usług opiekuńczych określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz rozporządzeniu w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Przybliżona liczba godzin: 29.000 dla średniej ilość środowisk: 32. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. (Dz.U. Nr 189, poz.1598 z późniejszymi zmianami). Szczegółowy zakres specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi załącznik nr 1b do SIWZ. - świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu miasta Wejherowa usług opiekuńczych dla osób z autyzmem określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz rozporządzeniu w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Przybliżona liczba godzin: 2.600 dla średniej ilość środowisk 5 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. (Dz.U. Nr 189, poz.1598 z późniejszymi zmianami). Szczegółowy zakres specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z autyzmem stanowi załącznik nr 1c do SIWZ..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu miasta Wejherowa usług opiekuńczych zwykłych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z autyzmem.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.00.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przedłożone dokumenty zgodnie z SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przedłożone dokumenty zgodnie z SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przedłożone dokumenty zgodnie z SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przedłożone dokumenty zgodnie z SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przedłożone dokumenty zgodnie z SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Referencje

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Gwarantowane wynagrodzenie brutto dla osób świadczących usługi - 30

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w § 10 umowy (załącznik nr.8 SIWZ)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.wejherowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie ul. Kusocińskiego 17 84-200 Wejherowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2014 godzina 09:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie, 84-200 Wejherowo ul. Kusocińskiego 17 Sekretariat Ip.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu miasta Wejherowa usług opiekuńczych zwykłych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu miasta Wejherowa usług opiekuńczych zwykłych zgodnie z art. 50 ustawy o Pomocy Społecznej. Przybliżona liczba godzin: 46.000 dla średniej ilości środowisk: 65. Szczegółowy zakres usług opiekuńczych zwykłych stanowi załącznik nr 1a do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.11.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 70
  • 2. Stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. pracy osoby świadczącej usługi - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu miasta Wejherowa specjalistycznych usług opiekuńczych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu miasta Wejherowa specjalistycznych usług opiekuńczych określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz rozporządzeniu w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Przybliżona liczba godzin: 29.000 dla średniej ilość środowisk: 32. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. (Dz.U. Nr 189, poz.1598 z późniejszymi zmianami) Szczegółowy zakres specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi załącznik nr 1b do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.12.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 70
  • 2. Stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. pracy osoby świadczącej usługi - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu miasta Wejherowa usług opiekuńczych dla osób z autyzmem..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu miasta Wejherowa usług opiekuńczych dla osób z autyzmem określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz rozporządzeniu w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Przybliżona liczba godzin: 2.600 dla średniej ilość środowisk 5 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. (Dz.U. Nr 189, poz.1598 z późniejszymi zmianami) Szczegółowy zakres specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z autyzmem stanowi załącznik nr 1c do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 70
  • 2. Stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. pracy osoby świadczącej usługi - 30

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 22.10.2014.13.49.44_OGA_OSZENIE_O_ZAMA_WIENIU.pdf 2014-10-22 13:49:44 153,9KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 22.10.2014.13.49.44_SIWZ_2014.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-22 13:49:44 465,0KB 342 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 03.11.2014.19.08.46_Zapytanie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-11-03 19:08:46 42,4KB
2 03.11.2014.19.09.11_WyjaA_nienie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-11-03 19:09:11 91,4KB
Wynik postępowania
1 27.11.2014.10.08.10_zawiadomienie.pdf 2014-11-27 10:08:10 1,0MB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 22-10-2014 13:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 27-11-2014 10:08