Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego z sala treningowa dla istniejacego zespolu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 


 

Wejherowo: Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego z salą treningową dla istniejącego zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie
Numer ogłoszenia: 207061 - 2014; data zamieszczenia: 30.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta , pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58 677 71 15.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wejherowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego z salą treningową dla istniejącego zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku zaplecza sanitarno - szatniowego z salą treningową dla istniejącego zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ. W szczególności zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:-rozbiórkę istniejącego budynku gospodarczego przy szkole Podstawowej nr 9, na działce nr 346, obr. 16 w Wejherowie, -budowę budynku zaplecza sanitarno-szatniowego z salą treningową dla istniejącego zespołu boisk sportowych, na działce nr 346, obr. 16 w Wejherowie, -przebudowę istniejącej sieci cieplnej i energetycznej wraz z budową nowych przyłączy wod. - kan., c.o., kanalizacji deszczowej, budowę instalacji elektrycznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wentylacji mechanicznej oraz c.o., na działkach nr 346, 34/4, 34/6, 30/7, obr. 16 w Wejherowie, -wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr 34/4 i 16/1 obr. 16 w Wejherowie Wszystkie zapisy SIWZ należy rozpatrywać łącznie z opisami technicznymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Równoważność:W przypadku, gdy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, (w którym zawiera się cała dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych) w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopisuje wyrazy -lub równoważny-, w przypadku gdy takie określenie tam nie występuje. Wskazanie w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Analogicznie do powyższego jeżeli Zamawiający posługuje się opisując przedmiot zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy, za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, dopuszcza również równoważność. Wskazane normy, aprobaty i specyfikacje techniczne oraz systemy odniesienia mają charakter poglądowy i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy. Zamawiający dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawcę w ofercie materiałów, urządzeń i rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (w którym zawiera się cała dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych) pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne, właściwości funkcjonalne i jakościowe, ponadto aby posiadały wymagane, odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewniały zrealizowanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do treści art. 30 ust. 5 ustawy złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających te materiały, urządzenia i rozwiązania. Wykonawca winien ponadto dołączyć do oferty zbiorcze zestawienie, wraz ze szczegółowym opisem, tych zaproponowanych materiałów, urządzeń oraz rozwiązań równoważnych w celu wykazania ich równoważności w stosunku do materiałów, urządzeń i innych rozwiązań opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (w którym zawiera się cała dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych), ze wskazaniem nazwy, strony których dotyczy oraz załączyć odpowiednio wymagane atesty, certyfikaty lub dopuszczenia. Dokumenty te będą podlegały ocenie autorów dokumentacji projektowych, którzy sporządzą stosowne opinie. Opinie te będą podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji rozwiązań równoważnych lub odrzuceniu oferty z powodu ich nierównoważności. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. Nie złożenie przez Wykonawcę w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń będzie oznaczało, że Wykonawca kalkulując cenę oferty ujął materiały, urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (w którym zawiera się cała dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych). Parametrami technicznymi są wielkości liczbowe wyznaczające charakterystyczne wielkości różnych urządzeń i materiałów, zaś parametrami użytkowymi i technicznym są wszelkie wielkości (wyrażane w jednostkach miary, wagi, nachylenia etc.) elementów użytkowych (np. fundamentu, ścian, dachu, okna, schodów) i technicznych (np. ciężaru konstrukcji, odporności przeciwpożarowej), które występują w przypadku danego obiektu budowlanego. Poprzez: -właściwości funkcjonalne należy rozumieć cechy oznaczające, że materiał, urządzenie i rozwiązanie techniczne będą spełniały prawidłowo swoje funkcje, tzn. zapewnią zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ. -właściwości jakościowe należy rozumieć zgodne z postanowieniami SIWZ dla zaproponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań technicznych właściwości takie jak np.: funkcjonalność, rodzaj, gatunek, cechy fizyczne (np.: gęstość, szczelność, wilgotność, mrozoodporność, odporność na starzenie, itp.), cechy mechaniczne (np.: wytrzymałość, odporność na uderzenia, itp.), cechy chemiczne (odporność na korozję), itp..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień jak te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.11.12.00-0, 45.20.00.00-9, 45.21.22.00-8, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.32.00.00-6, 45.33.11.00-7, 45.40.00.00-1, 45.22.38.10-7, 45.33.10.00-6, 45.40.00.00-1, 45.33.20.00-3, 45.25.56.00-5, 45.23.13.00-8, 45.23.21.40-5, 45.42.10.00-4, 45.42.11.00-5, 44.22.10.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100.2.Termin wniesienia wadium. 2.1.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a)wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. b)wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert. 2.2.Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym: a)wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wejherowie - Bank Millennium O/Wejherowo nr 14116022020000000061963861. b)w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert. 3.Formy wniesienia wadium. 3.1.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3.2.W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w rozdz. XII pkt 5 SIWZ, w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w pkt 3 od -b- do -e- musi być wystawione na Gminę Miasto Wejherowo. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały zamieszczone w rozdziale XII SIWZ

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dowodami, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone), polegające na budowie budynku niemieszkalnego wskazanego w sekcji 1, dziale 12 PKOB - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316) w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), o kubaturze nie mniejszej niż 1500m3 w każdym zadaniu,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a)dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; b)dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; c)dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; UWAGA1! Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia w/w funkcji przez jedną osobę. UWAGA2! Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U z 2013 r. poz. 1409) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Przez roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie Zamawiający rozumie roboty, o których mowa w rozdz. VIII pkt. 2 SIWZ odpowiednio rozdz III.pkt 3.2 ogłoszenia - Wiedza i doświadczenie;;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym - załącznik nr 1 do SIWZ; Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; Dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z rozdz. XII pkt. 2.1. lit. b SIWZ. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w postanowieniach umowy w niniejszym postępowaniu: 1.Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 2.Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 3.Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób spełniających na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ. 4.Zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w rozdz. IX SIWZ. 5.Zmiany podwykonawcy, o którym mowa w art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w § 5 projektu umowy (zał. nr 6 do SIWZ). umowy. 6.Wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego), przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy. 7.Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 8.Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a także z następujących przyczyn: a.wstrzymania robót przez Zamawiającego; b.konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamówienia lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; c.odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę; wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów - fakt ten musi być potwierdzony przez Zamawiającego; działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne; odmiennych od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia warunków geologicznych, ale istotnych dla realizacji; odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia warunków terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych. 9.Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: a)siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem, b)wystąpienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego c)zmiana danych związanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), d) zmiany danych teleadresowych. 10.Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy. 11.Rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku realizacją umowy. 12.Zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: a)Niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b)Pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; c)Konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub powodujące poprawienie parametrów technicznych. 13.W przypadku wystąpienia któregokolwiek z w/w zdarzeń termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 14.Pozostałe zmiany określone w umowie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wejherowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamaw. pok. 104, cena: 247zł., opłata płatna na rachunek Zamaw.: Bank Millennium O.Wejherowo Nr 25 1160 2202 0000 0001 5278 2920, lub nieodpłatnie ze strony intern.Zamaw..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2014 godzina 08:30, miejsce: Kancelaria Podawcza Urzędu Miejskiego w Wejherowie u. 12 Marca 195.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. Zgodnie z art. 23 ust.1 Prawa zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty: Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy składa oddzielne dokumenty wymienione w pkt 4 rozdziału IX SIWZ Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych o których mowa w pkt 1, 2, 3 rozdziału IX SIWZ - winni złożyć wspólnie. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy składa oddzielnie dokumenty wymienione w art. 26 ust 2 d ustawy (pkt 6.1 rozdziału IX SIWZ, załącznik nr 3.1 do SIWZ - oryginał). W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną dokumenty o których mowa w pkt 1, 4.1, 6.1 rozdziału IX SIWZ dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki. Uszczegóławia się informacje zawarte w sekcji II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA 1.Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany i przekazany Zamawiającemu w terminie do 7 miesięcy od daty zawarcia umowy, z tym że: a)w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty, zgłosić ich zakończenie Zamawiającemu oraz przekazać Zamawiającemu kompletny operat kolaudacyjny (2 egzemplarze) wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót; b)w terminie do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie, na przedmiot zamówienia. Za datę zakończenia przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę uzyskania od organu Nadzoru Budowlanego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu umowy i przekazanie jej Zamawiającemu po wcześniejszym odbiorze końcowym robót..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 30.09.2014.15.22.12_Ogloszenie-o_zamowieniu.pdf 2014-09-30 15:22:12 93,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 30.09.2014.15.23.07_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-09-30 15:23:07 489,2KB 140 razy
2 zal_7.10_specyfikacja_techniczna_robot_budowlanych-montazowych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-09-30 15:23:48 632,6KB 76 razy
3 zal_7.11_specyfikacja_sanitarna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-09-30 15:23:48 21,6MB 75 razy
4 zal_7.12_specyfikacja_elektrycznych_wewnetrznych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-09-30 15:23:48 255,3KB 79 razy
5 zal_7.13_deszcz_specyfikacje_skan.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-09-30 15:23:48 904,2KB 69 razy
6 zal_7.1_(a)_decyzja_pozwolenie_sp_9__sala.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-09-30 15:23:48 1,5MB 72 razy
7 zal_7.1_(b)_decyzja_pozwolenie_sp_9__kanalizacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-09-30 15:23:48 87,3KB 65 razy
8 zal_7.2_projekt_budowlany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-09-30 15:23:48 72,9MB 95 razy
9 zal_7.3_projekt_budowlany_sanitarna_kanal_instal_zew_deszcz_przylacza_cieplnego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-09-30 15:23:48 5,7MB 72 razy
10 zal_7.4_projekt_budowlany_mggp_s.a._zadanie_l-kanal_deszczowej_dn300_dn400_w_ul._spacerowej.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-09-30 15:23:48 242,5MB 105 razy
11 zal_7.5_olmar_projekt_wykonawczy_razem.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-09-30 15:23:48 19,2MB 93 razy
12 zal_7.6_projekt_wykonawczy_konstrukcja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-09-30 15:23:48 3,8MB 83 razy
13 zal_7.7_projekt_wykonawczy_sanitarna_instal_wody,_kanal_sanit,_cent_ogrzewania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-09-30 15:23:48 7,6MB 86 razy
14 zal_7.8_projekt_wykonawczy_sanitarna_wezla_cieplnego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-09-30 15:23:48 5,3MB 78 razy
15 zal_7.9_projekt_wykonawczy_instalacje_elektryczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-09-30 15:23:48 2,9MB 77 razy
Wynik postępowania
1 22.10.2014.11.19.46_Zawiadomienie_o_Uniewaznieniu_Postepowania.pdf 2014-10-22 11:19:46 29,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Danuta Domżalicka 30-09-2014 15:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Maj 22-10-2014 11:19