Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dowożenie oraz odwożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Wejherowa do placówek oświatowych, we wszystkie dni nauki szkolnej od dnia 01.09.2014 r. do 31.12.2014 r.

Wejherowo: Dowożenie oraz odwożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Wejherowa do placówek oświatowych, we wszystkie dni nauki szkolnej od dnia 01.09.2014 r. do 31.12.2014 r.
Numer ogłoszenia: 134591 - 2014; data zamieszczenia: 24.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Wejherowie , ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo, woj. brak, tel. 0-58 6721966, faks 0-58 6775634.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie oraz odwożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Wejherowa do placówek oświatowych, we wszystkie dni nauki szkolnej od dnia 01.09.2014 r. do 31.12.2014 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Wejherowa z domu do szkoły i ze szkół do domu w nieprzekraczalnym terminie od dnia 01.09.2014 roku do 31.12.2014 roku, którzy realizują obowiązek szkolny, obowiązek nauki lub obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w placówkach oświatowych. 2. Dzieci niepełnosprawne mają być dowożone zgodnie z planem zajęć szkolnych we wszystkie dni nauki szkolnej wynikające z kalendarza roku szkolnego 2014/2015 tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem przerw świątecznych i dni ustawowo wolnych, najkrótszą trasą z domu do placówki oświatowej i po skończonych zajęciach lekcyjnych z placówki oświatowej do domu. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2014/2015 dni szkolnych będzie 85 tj.: we wrześniu - 22 dni, w październiku - 23 dni, w listopadzie - 19 dni, w grudniu - 16 dni, a dla dzieci dowożonych do przedszkola w grudniu - 21 dni. 3. Wymaga się, aby przewóz uczniów niepełnosprawnych był realizowany pod opieką opiekuna, którym może być rodzic, opiekun prawny lub inna osoba upoważniona przez rodziców, jak również osoba zatrudniona przez Zamawiającego jako opiekun. Opieka nad dziećmi powinna być sprawowana przez cały czas przewozu tj. od miejsca zamieszkania dziecka do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania. 4. Wykonawca usługi ma zapewnić punktualny i bezpieczny przewóz dzieci niepełnosprawnych. Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy dla poszczególnych kursów mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży oraz z uwzględnieniem następujących założeń: a) dzieci powinny być dowiezione do placówki oświatowej, w takim czasie, aby mogły punktualnie rozpocząć zajęcia lekcyjne zgodnie z obowiązującym je szkolnym planem nauczania, b) po zakończeniu zajęć lekcyjnych dzieci powinny być odebrane z placówki oświatowej bez zbędnego oczekiwania, c) szczegółowe godziny kursów Wykonawca ustali z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów i Miejskim Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych w Wejherowie na podstawie tygodniowego planu lekcji. Rozkład ten w zależności do występujących potrzeb może ulegać korektom w ciągu roku szkolnego.5. Zamawiający w momencie wszczęcia procedury przetargowej na podstawie roku szkolnego 2013/2014 zakwalifikował do przewozu 10 uczniów niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich i 48 uczniów niepełnosprawnych poruszających się samodzielnie. Wykaz zawierający adresy zamieszkania dzieci i adresy placówek oświatowych stanowiący załącznik Nr 8 SIWZ służy wyłącznie do ustalenia tras i obliczenia dziennych kilometrów umożliwiając określenie przez Wykonawcę ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi wykazać się dobrą znajomością topografii miasta Wejherowa i pobliskich miejscowości, do których będą dowożone dzieci aby ustalić optymalnie najkrótszą trasę. 6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany adresu zamieszkania dzieci, zmiany adresu placówki oświatowej oraz zmiany tras przejazdu w czasie trwania umowy. 7. OPCJA: Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zamawiający w ramach prawa opcji przewiduje zwiększenie liczby przewożonych dzieci w trakcie realizacji umowy o maksymalnie 10 osób przy założeniu długości średniej dziennej długości trasy przewozu 1 dziecka: 10 km. Zlecenie wykonywania dodatkowych przewozów dzieci zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego w tym także od zabezpieczenia środków w budżecie Zamawiającego. O konieczności wykonania opcji Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części przewozów dodatkowych dzieci (prawo opcji). 8. Dzieci poruszające się na wózkach inwalidzkich pozostają na nich również w czasie przewozu bądź mogą jechać na fotelu samochodu po przesadzeniu z wózka. Pojazd, którym dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca musi być wyposażony w rampę lub windę umożliwiającą załadunek i rozładunek wózka wraz z pasażerem oraz zapewnić bezpieczeństwo dzieciom w czasie podróży. Natomiast siedzenia pasażerów muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa i wysokie oparcia lub oparcia z zagłówkami. Pojazd ten musi zapewnić opiekunowi swobodny dostęp do każdego dziecka w czasie jazdy. 9. Z powodów organizacyjno-ekonomicznych Zamawiający zaleca wykonanie przedmiotu zamówienia przy minimalizacji kosztów, czyli zakłada łączenie kursów przy dowozie dzieci do placówek oświatowych jak również w drodze powrotnej. 10. Kierowcy prowadzący pojazdy muszą wykazywać się odpornością psychiczną na nietypowe, często głośne zachowania dzieci oraz prowadzić pojazd w sposób łagodny by nie powodować u dzieci choroby lokomocyjnej. 11. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania przewozów spowodowane przez Wykonawcę. 12. Pojazdy samochodowe, które będą używane do realizacji zamówienia muszą posiadać ubezpieczenie OC i NNW, oraz aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu. 13. Wykonawca zamówienie musi realizować zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz.1265) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2012 r. poz.1137 z późn. zm.).

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jak te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne, zezwolenie lub licencję na wykonywanie transportu drogowego osób zgodne z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1265).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia (z załączeniem dowodów czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie) o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować sprawnymi technicznie środkami transportu do przewozu osób. W tym co najmniej jeden pojazd specjalistyczny dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Samochód ten powinien być wyposażony w rampę lub windę umożliwiającą wjazd wózkiem z osobą niepełnosprawną, odpowiednie pasy bezpieczeństwa oraz powinien posiadać co najmniej 1 miejsce dla pasażera przewożonego we wózku inwalidzkim, uniemożliwiającego jego przesuwanie podczas jazdy, np. szyny do mocowania wózków. Natomiast siedzenia pasażerów powinny być wyposażone w pasy bezpieczeństwa i wysokie oparcia lub oparcia z zagłówkiem. Pojazd ten musi zapewnić opiekunowi swobodny dostęp do każdego dziecka w czasie jazdy. Wykonawca musi zapewnić odpowiednią ilość środków transportu niezbędną do prawidłowej organizacji dowozu dla wszystkich uprawnionych osób do dowożenia. Wszystkie środki transportu biorące udział w zamówieniu muszą posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające pojazdy do ruchu oraz polisy ubezpieczenia OC i NNW.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które posiadają odpowiednie doświadczenie i uprawnienia do kierowania pojazdami tj. staż pracy min 3 lata jako kierowca i prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Wykonawca musi zapewnić odpowiednią liczbę kierowców niezbędną do prawidłowej organizacji dowozu dla wszystkich uprawnionych osób do dowożenia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika to z ustawy lub innych dokumentów załączonych do oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 2. Wystąpienia konieczności zmiany osób ( śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenia losowe), przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3. Wystąpienia konieczności zmiany osób ( śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenia losowe), przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy. 4. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w realizacji przedmiotu umowy poprzez: przesunięcie w czasie, uszczegółowienie, spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację przedmiotu umowy zgodnie z pierwotnymi założeniami 5. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną- prawną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); c) zmiany danych teleadresowych, d) zmiana obowiązującej stawki VAT; e) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; f) przesunięcie terminu realizacji prawa opcji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wejherowo.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo, sektretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie nie jest realizowane ze środków Unii Europejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 24.06.2014.13.31.39_ogA_oszenie_BZP_134591-2014.pdf 2014-06-24 13:31:39 267,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 24.06.2014.13.31.39_SIWZ_dowoz_ok.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-06-24 13:31:39 445,5KB 146 razy
Wynik postępowania
1 16.07.2014.12.40.16_ogA_oszenie_o_wyborze.pdf 2014-07-16 12:40:16 516,2KB
Udzielenie zamówienia
1 18.07.2014.13.32.51_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf 2014-07-18 13:32:51 1,1MB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 24-06-2014 13:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 18-07-2014 13:32