Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnosci cywilnej Gminy Miasta Wejherowa Wejherowskie Centrum Kultury Filharmonia Kaszubska

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Wejherowo: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa - Wejherowskie Centrum Kultury - Filharmonia Kaszubska
Numer ogłoszenia: 111323 - 2014; data zamieszczenia: 23.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta , pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58 677 71 15.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wejherowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa - Wejherowskie Centrum Kultury - Filharmonia Kaszubska.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa - Wejherowskie Centrum Kultury - Filharmonia Kaszubska. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia majątku i interesów Gminy Miasta Wejherowa, w poniższym zakresie: UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY MIASTA WEJHEROWA - WEJHEROWSKIE CENTRUM KULTURY - FILHARMONIA KASZUBSKA Ubezpieczenie mienia od na bazie wszystkich ryzyk -all risk- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr I do SIWZ: Część A -Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa - Wejherowskie Centrum Kultury - Filharmonia Kaszubska Część B-Pozostałe warunki ubezpieczenia. Wykazy mienia znajdują się w załącznikach: nr IA, a zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń nr IB..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.60.00-3, 66.51.60.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium RP w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia (Ustawa z dnia 22 maja 2003r o działalności ubezpieczeniowej, tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu w dniu 22 maja 2013 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U. z 2013r poz. 950 z późn. zm.)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta winna zawierać: Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr II do SIWZ. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Ogólne warunki ubezpieczenia, które będą miały zastosowanie do poszczególnych ubezpieczeń określonych w Załączniku nr I do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Zaakceptowanie klauzul fakultatywnych - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewidział zmiany do umowy w załączniku nr V do SIWZ- Projekt umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wejherowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego, 84-200 Wejherowo, ul. 12-Marca 195, pok 104..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2014 godzina 08:30, miejsce: Oferty należy składać w Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul.12 Marca 195.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. Doprecyzowanie zapisów w sekcji: II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Przez termin realizacji zamówienia rozumie się okres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej wynikający z zawartej umowy ubezpieczenia. Wymagany okres ubezpieczenia wynosi 36 miesięcy. Oczekiwany termin realizacji zamówienia od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r. Jeżeli z powodu przedłużenia procedury przetargowej stanie się niemożliwa realizacja zamówienia w tym okresie, to strony w zawieranej umowie będą mogły ustalić odpowiednio inne terminy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 23.05.2014.14.35.26_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2014-05-23 14:35:26 233,8KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 23.05.2014.14.35.46_SIWZ_UBEZPIECZENIA_23_maja_2014_r..doc Po terminie otwarcia ofert 2014-05-23 14:35:46 737,5KB 279 razy
2 23.05.2014.14.36.02_zalacznik_IA_WYKAZ_MIENIA_FILHARMONIA.xls Po terminie otwarcia ofert 2014-05-23 14:36:02 148,5KB 154 razy
3 23.05.2014.14.36.14_ZALACZNIK_IB_ZASWIADCZENIE.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-05-23 14:36:14 99KB 108 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 29.05.2014.08.24.27_wyjasnienia_i_zmiana_nr_1_tresci_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-29 08:24:27 78,8KB
Wynik postępowania
1 11.06.2014.15.08.21_Wybor_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2014-06-11 15:08:21 62,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Danuta Domżalicka 23-05-2014 14:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Domżalicka 23-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Danuta Domżalicka 11-06-2014 15:08