Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie robot melioracyjnych na Kanale Polnocnym wraz z fontanna w Kanale, budowa mostka drewnianego w Parku Miejskim im. A. Majkowskiego oraz budowa chodnika wzdłuz ul. Parkowej w Wejherowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Wejherowo: Wykonanie robót melioracyjnych na Kanale Północnym wraz z fontanną w Kanale, budowa mostka drewnianego w Parku Miejskim im. A. Majkowskiego oraz budowa chodnika wzdłuż ul. Parkowej w Wejherowie.
Numer ogłoszenia: 74889 - 2014; data zamieszczenia: 07.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta , pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58 677 71 15.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wejherowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót melioracyjnych na Kanale Północnym wraz z fontanną w Kanale, budowa mostka drewnianego w Parku Miejskim im. A. Majkowskiego oraz budowa chodnika wzdłuż ul. Parkowej w Wejherowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót melioracyjnych na Kanale Północnym wraz z fontanną w Kanale, budowa mostka drewnianego w Parku Miejskim im. A. Majkowskiego oraz budowa chodnika wzdłuż ul. Parkowej w Wejherowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej kwoty 5.186.000 euro dla robót budowlanych. Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych, polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu -nierównoważności- zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku gdy wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia jakim jest dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Pod pojęciem -parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji projektowej oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej. Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi Dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dopisuje wyrazy: -lub równoważny-. Wszystkie zapisy SIWZ należy rozpatrywać łącznie z opisami technicznymi zawartymi w dokumentacji projektowej.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień jak te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.12.00-8, 45.23.20.00-2, 45.22.35.00-1, 45.31.10.00-0, 45.20.00.00-9, 45.22.10.00-2, 45.26.26.50-2, 45.23.31.20-6, 45.31.62.13-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 140.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100. 2.Termin wniesienia wadium. 2.1.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a)wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. b)wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert. 2.2.Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym: a)wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wejherowie - Bank Millennium O/Wejherowo nr 14116022020000000061963861. b)w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert. 3.Formy wniesienia wadium. 3.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3.2.W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w rozdz. XII pkt 5 SIWZ, w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w pkt 3 od b do e musi być wystawione na Gminę Miasto Wejherowo. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały zamieszczone w rozdziale XII SIWZ

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: a)co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dowodami, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na pogłębieniu zbiorników wodnych wraz z umocnieniem brzegów w każdym zamówieniu; b)co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dowodami, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) obejmujące w swoim zakresie wykonanie fontanny lub wodotrysku w każdym zamówieniu; c)co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dowodami, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) obejmujące w swoim zakresie wykonanie mostu lub pomostu o długości nie mniejszej niż 12 m w każdym zamówieniu; d)co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dowodami, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) obejmujące w swoim zakresie budowę lub przebudowę utwardzonej nawierzchni z płyt chodnikowych lub kostki betonowej, lub kostki kamiennej o powierzchni nie mniejszej niż 300m2 w każdym zamówieniu; UWAGA 1! Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w jednym zamówieniu w/w zakresów, celem potwierdzenia spełnienia warunków

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a)dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która (zgodnie z § 24, przy uwzględnieniu postanowień §30 i § 31 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych, Dz. U. z 2011 r., Nr 165, poz. 987), odbyła co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków b)dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń; c)dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; d)dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; e)dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, UWAGA2! Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę poszczególnych w/w funkcji celem wykazania spełnienia przedmiotowego warunku UWAGA3! Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U z 2013 r. poz. 1409) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Przez roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie Zamawiający rozumie roboty, o których mowa w rozdz. VIII pkt. 2 SIWZ odpowiednio rozdz III.pkt 3.2) ogłoszenia -Wiedza i doświadczenie-;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)Wypełniony formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym - załącznik nr 1 do SIWZ. b)Zbiorcze zestawienie kwot składających się na cenę zamówienia - załącznik nr 1a do SIWZ c)Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; d)Dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z rozdz. XII pkt. 2.1. lit. b SIWZ. e)Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. f)Dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych- w przypadku ich zaoferowania przez Wykonawcę

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Skrócenie terminu realizacji zamówienia - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany do umowy zostały przewidziane w załączniku nr 6 do SIWZ- projekcie umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wejherowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego, pok.104, cena: 150zł, opłata płatna na rachunek Zamawiającego: Bank Millennium O/Wejherowo Nr 5116022020000000152782920, lub nieodpłatnie ze strony www.bip.wejherowo.pl..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.04.2014 godzina 08:30, miejsce: miejsce: Kancelaria Podawcza Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul.12 Marca 195..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. Zgodnie z art. 23 ust.1 Prawa zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty: Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy składa oddzielne dokumenty wymienione w pkt 4 rozdziału IX SIWZ Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych o których mowa w pkt 1, 2, 3 rozdziału IX SIWZ - winni złożyć wspólnie. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy składa oddzielnie dokumenty wymienione w art. 26 ust 2 d ustawy (pkt 6.1 rozdziału IX SIWZ, załącznik nr 3.1 do SIWZ - oryginał). W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną dokumenty o których mowa w pkt 1, 4.1, 6.1 rozdziału IX SIWZ dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki. Zamawiający jako jedno z kryteriów oceny ofert ustalił skrócenie terminu realizacji zamówienia, jednakże: a)Maksymalna liczba dni o jaką Wykonawca może skrócić termin realizacji zamówienia to 70 dni liczonych od terminu podanego w rozdz. VII SIWZ (odpowiednio rozdz. II pkt.2 ogłoszenia) określającym termin realizacji zamówienia. b)Oferty wykonawców, którzy zaoferują skrócenie terminu realizacji o więcej niż 70 dni zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią SIWZ.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 07.04.2014.12.08.19_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2014-04-07 12:08:19 80,9KB
2 11.04.2014.14.58.46_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2014-04-11 14:58:46 49,2KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 07.04.2014.12.08.35_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-07 12:08:35 449,2KB 268 razy
2 zal.nr_7.01_do_siwz__-projekt_budowlany_zagospodarowanie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-07 12:09:08 65,2MB 263 razy
3 zal.nr_7.02_do_siwz_-_pozwolenie_na_budowe_zagospodarownie_parku.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-07 12:09:20 176,6KB 1269 razy
4 zal.nr_7.03_do_siwz_-_projekt_wykonawczy_mostek_drewniany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-07 12:09:31 9,7MB 249 razy
5 zal.nr_7.04_do_siwz_-__kanal_polnocny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-07 12:09:39 286,5KB 242 razy
6 zal.nr_7.05_do_siwz_-__komora_fontanny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-07 12:09:47 270,4KB 230 razy
7 zal.nr_7.06_projekt_budowlany_melioracje.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-07 12:10:02 24,9MB 239 razy
8 zal.nr_7.07_do_siwz_projekt_budowlano-wykonawczy._budowa_chodnika.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-07 12:10:09 2,3MB 277 razy
9 zal.nr_7.08_-_specyfikacje_techniczne_wykonania_i_odbioru_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-07 12:10:16 387,4KB 526 razy
10 zal.nr_7.09_do_siwz_-_sst_drogowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-07 12:10:24 1,5MB 236 razy
11 zal.nr_7.10_do_siwz_-_pozwolenie_na_budowe_-_chodnik.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-07 12:10:32 128,4KB 227 razy
12 zal.nr_7.11_do_siwz_-_pozwolenie_na_budowe_-_mostek.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-07 12:10:38 125,4KB 1098 razy
13 zal.nr_7.12_do_siwz_-_sst_instalacja_fontanna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-07 12:10:44 458,0KB 1157 razy
14 zal.nr_7.13_do_siwz_-_projekt_wykonawczy_instalacja_fontanny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-07 12:10:51 440,8KB 268 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 11.04.2014.14.26.07_Wyjasnienia_i_zmiany_tresci_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-11 14:26:07 234,6KB
2 11.04.2014.14.38.34_Nowy_obowiazujacy_zalacznik_5_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-11 14:38:34 60,3KB
3 17.04.2014.14.50.46_Wyjasnienia_II_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-17 14:50:46 187,9KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 11.04.2014.14.26.07_Przedluzenie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf 2014-04-11 14:26:07 33,9KB
Wynik postępowania
1 07.05.2014.11.26.49_Wybor_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2014-05-07 11:26:49 63,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Danuta Domżalicka 07-04-2014 12:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Danuta Domżalicka 07-05-2014 11:26