herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Usluga zwiazana ze zorganizowaniem dla pracownikow Urzedu Miejskiego w Wejherowie imprezy integracyjno ? wypoczynkowej finansowanej ze srodkow pracownikow i dofinansowanej z Zakładowego Funduszu Swiadczen Socjalnych

Wejherowo: Usługa związana ze zorganizowaniem dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie imprezy integracyjno - wypoczynkowej finansowanej ze środków pracowników i dofinansowanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Numer ogłoszenia: 36628 - 2014; data zamieszczenia: 31.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta , pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58 677 71 15.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa związana ze zorganizowaniem dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie imprezy integracyjno - wypoczynkowej finansowanej ze środków pracowników i dofinansowanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zorganizowanie dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie 5-cio dniowej imprezy integracyjno - wypoczynkowej, finansowanej ze środków pracowników i dofinansowanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dla około 50 osób w przedziale czasowym 18-22 czerwiec 2014 roku, polegającej na zorganizowaniu usługi hotelarskiej, restauracyjnej i turystycznej. Impreza odbywać się będzie na trasie Wejherowo - Amsterdam - Wejherowo. Dopuszcza się transport autokarowo - samolotowy, z tym, że odległość z lotniska do centrum Amsterdamu nie może być większa niż 250 - 300 km. Przedmiot zamówienia zostanie doprecyzowany w trakcie negocjacji z wykonawcami i w sposób ostateczny określony w opisie przedmiotu zamówienia, który otrzymają wykonawcy po negocjacjach jako podstawę do składania ofert. Zamawiający oczekuje, że w trakcie negocjacji Wykonawcy na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia zaproponują najkorzystniejsze dla Zamawiającego rozwiązania odpowiadające jego potrzebom i oczekiwaniom. Wykonawca przedłoży we wniosku uszczegółowiony program wycieczki w ramach opisanych w określeniu przedmiotu zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.10.00.00-1, 60.00.00.00-5, 63.50.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający zażąda od wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert ostatecznych wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych).

III.2) ZALICZKI

 • przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o usługach turystycznych (tekst jednolity z 2004r Dz. U. Nr 223 poz. 2268 z późn. zm.) a w przypadku podmiotów zagranicznych posiada stosowne zezwolenie, jeżeli jest wymagane do prowadzenia działalności turystycznej, wydawane w kraju siedziby Wykonawcy.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwa zamówienia (z załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie) polegające na zorganizowaniu wycieczki zagranicznej (minimum 4 dniowej - nie dotyczy kolonii, obozów i wczasów) dla grupy zorganizowanej min. 45 osób o wartości nie mniejszej niż 1 500,00 zł brutto na osobę w każdym zamówieniu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia potwierdzi posiadanie opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż 100 000 zł lub na wartość nie mniejszą niż 2 000 zł na osobę.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Przez główne usługi, do których należy załączyć dowody, Zamawiający rozumie w szczególności usługi, odpowiadające wymaganiom określonym przez Zamawiającego w rozdz. III.3.2) Wiedza i doświadczenie nin. ogłoszenia o zamówieniu.;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wykonawcy zobowiązani są przedstawić wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych. 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem musi być złożony pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim. 3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem oraz wszystkie załączniki do niego stanowiące oświadczenia wykonawcy muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej lub innego dokumentu. Pełnomocnictwo do podpisania wniosku musi być dołączone do wniosku, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do wniosku przez Wykonawcę. Dokument ten może Wykonawca złożyć w oryginale lub w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, bądź uwierzytelnionej przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

Wykonawcy, którzy przedstawią jedynie usługi określone w warunku określonym w w pkt. III.3.2) ogłoszenia o zamówieniu i nie wykażą się żadnym dodatkowym doświadczeniem otrzymają 2 punkty. Za każdą dodatkowo wykonaną usługę, ponad minimum określone przez Zamawiającego jako warunek, o którym mowa powyżej Zamawiający przyzna wykonawcy dodatkowo 2 punkty (maksymalnie 10 punktów). Do składania ofert Zamawiający zaprosi Wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia. Jeżeli Wykonawcy otrzymają taką samą liczbę punktów o kolejności Wykonawców decydować będzie łączna wartość usług wymienionych w wykazie, które spełniają wymogi Zamawiającego.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Najkrótszy sumaryczny czas podróży z Wejherowa do Amsterdamu (w Holandii) i z Amsterdamu do Wejherowa - 20
 • 3 - Doświadczenie zawodowe - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:-wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; -wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; - wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego), odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy; -wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: a. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem, b. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną-prawną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), c. zmiany danych teleadresowych, d. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (np. zmiana liczby uczestników imprezy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego), e. zmiana w harmonogramie realizacji przedmiotu umowy (np. przesunięcie w czasie poszczególnych elementów imprezy określonych w harmonogramie), f. zmiana warunków udzielania i rozliczania zaliczek za porozumieniem stron. Wszelkie zmiany do umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zgodnie z art. 57 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcom zaproszonym do złożenia ofert wstępnych..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.02.2014 godzina 11:30, miejsce: Wnioski należy składać w Kancelarii Podawczej, ul. 12-go Marca 195, 84-200 Wejherowo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dodatkowe informacje na temat zaliczek: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia jednej zaliczki na poczet wykonania zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zaliczek wykonawcy na jego pisemny wniosek, przy czym ostateczna decyzja w przedmiocie udzielenia zaliczki, jej wysokości i zasad rozliczenia należy wyłącznie do Zamawiającego. 2. Planowana wartość udzielanej zaliczki wyniesie do 30 % wynagrodzenia wykonawcy (wartości umowy). 3. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki. 4. Wysokość zabezpieczenia wynosi 100% kwoty zaliczki i może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zabezpieczenie w formach wymienionych w pkt 2 od -b- do -e- musi być wystawione na Gminę Miasta Wejherowa. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Do gwarancji (poręczenia) należy dołączyć na piśmie dokumenty, z których wynika stosowne upoważnienie (upełnomocnienie) w postaci oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Gwaranta (poręczyciela), bądź uwierzytelnionej przez notariusza. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela) o konieczności potwierdzenia podpisów Zamawiającego na pisemnym wezwaniu do zapłaty przez Bank prowadzący rachunek Zamawiającego. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona w stosunku do jakiejkolwiek zmiany umowy objętej gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została zaakceptowana przez gwaranta (poręczyciela). 4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 5. Zaliczka może zostać udzielona nie wcześniej niż po 20 dniach od daty złożenia wniosku o zaliczkę. 6. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę zaliczkową nie później niż 7 dnia od dnia otrzymania zaliczki. 7. Udzielone zaliczki będą obejmowały płatności dla podwykonawców, a wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodów rozliczenia z podwykonawcą. 8. W przypadku udzielenia zaliczki, ostateczna kwota do zapłaty zostanie pomniejszona o wartość udzielonej zaliczki. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 31.01.2014.15.11.51_OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU.pdf 2014-01-31 15:11:51 64,4KB
2 31.01.2014.15.12.58_Ogloszenie_o_zamowieniu_wraz_z_wnioskiem_o_dopuszczenie_do_udziaLu_w_negocjacjach_z_ogloszeniem.pdf 2014-01-31 15:12:58 227,3KB
Wynik postępowania
1 21.03.2014.10.59.32_ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY_NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf 2014-03-21 10:59:32 64,1KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jowita Orłowska 31-01-2014 15:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Jowita Orłowska 21-03-2014 10:59