Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Usluga zwiazana ze zorganizowaniem dla pracownikow Urzedu Miejskiego w Wejherowie imprezy integracyjno ? wypoczynkowej finansowanej ze srodkow pracownikow i dofinansowanej z Zakładowego Funduszu Swiadczen Socjalnych

Wejherowo: Usługa związana ze zorganizowaniem dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie imprezy integracyjno - wypoczynkowej finansowanej ze środków pracowników i dofinansowanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Numer ogłoszenia: 36628 - 2014; data zamieszczenia: 31.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta , pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58 677 71 15.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa związana ze zorganizowaniem dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie imprezy integracyjno - wypoczynkowej finansowanej ze środków pracowników i dofinansowanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zorganizowanie dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie 5-cio dniowej imprezy integracyjno - wypoczynkowej, finansowanej ze środków pracowników i dofinansowanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dla około 50 osób w przedziale czasowym 18-22 czerwiec 2014 roku, polegającej na zorganizowaniu usługi hotelarskiej, restauracyjnej i turystycznej. Impreza odbywać się będzie na trasie Wejherowo - Amsterdam - Wejherowo. Dopuszcza się transport autokarowo - samolotowy, z tym, że odległość z lotniska do centrum Amsterdamu nie może być większa niż 250 - 300 km. Przedmiot zamówienia zostanie doprecyzowany w trakcie negocjacji z wykonawcami i w sposób ostateczny określony w opisie przedmiotu zamówienia, który otrzymają wykonawcy po negocjacjach jako podstawę do składania ofert. Zamawiający oczekuje, że w trakcie negocjacji Wykonawcy na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia zaproponują najkorzystniejsze dla Zamawiającego rozwiązania odpowiadające jego potrzebom i oczekiwaniom. Wykonawca przedłoży we wniosku uszczegółowiony program wycieczki w ramach opisanych w określeniu przedmiotu zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.10.00.00-1, 60.00.00.00-5, 63.50.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający zażąda od wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert ostatecznych wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych).

III.2) ZALICZKI

 • przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o usługach turystycznych (tekst jednolity z 2004r Dz. U. Nr 223 poz. 2268 z późn. zm.) a w przypadku podmiotów zagranicznych posiada stosowne zezwolenie, jeżeli jest wymagane do prowadzenia działalności turystycznej, wydawane w kraju siedziby Wykonawcy.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwa zamówienia (z załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie) polegające na zorganizowaniu wycieczki zagranicznej (minimum 4 dniowej - nie dotyczy kolonii, obozów i wczasów) dla grupy zorganizowanej min. 45 osób o wartości nie mniejszej niż 1 500,00 zł brutto na osobę w każdym zamówieniu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia potwierdzi posiadanie opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż 100 000 zł lub na wartość nie mniejszą niż 2 000 zł na osobę.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Przez główne usługi, do których należy załączyć dowody, Zamawiający rozumie w szczególności usługi, odpowiadające wymaganiom określonym przez Zamawiającego w rozdz. III.3.2) Wiedza i doświadczenie nin. ogłoszenia o zamówieniu.;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wykonawcy zobowiązani są przedstawić wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych. 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem musi być złożony pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim. 3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem oraz wszystkie załączniki do niego stanowiące oświadczenia wykonawcy muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej lub innego dokumentu. Pełnomocnictwo do podpisania wniosku musi być dołączone do wniosku, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do wniosku przez Wykonawcę. Dokument ten może Wykonawca złożyć w oryginale lub w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, bądź uwierzytelnionej przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

Wykonawcy, którzy przedstawią jedynie usługi określone w warunku określonym w w pkt. III.3.2) ogłoszenia o zamówieniu i nie wykażą się żadnym dodatkowym doświadczeniem otrzymają 2 punkty. Za każdą dodatkowo wykonaną usługę, ponad minimum określone przez Zamawiającego jako warunek, o którym mowa powyżej Zamawiający przyzna wykonawcy dodatkowo 2 punkty (maksymalnie 10 punktów). Do składania ofert Zamawiający zaprosi Wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia. Jeżeli Wykonawcy otrzymają taką samą liczbę punktów o kolejności Wykonawców decydować będzie łączna wartość usług wymienionych w wykazie, które spełniają wymogi Zamawiającego.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Najkrótszy sumaryczny czas podróży z Wejherowa do Amsterdamu (w Holandii) i z Amsterdamu do Wejherowa - 20
 • 3 - Doświadczenie zawodowe - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:-wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; -wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; - wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego), odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy; -wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: a. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem, b. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną-prawną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), c. zmiany danych teleadresowych, d. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (np. zmiana liczby uczestników imprezy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego), e. zmiana w harmonogramie realizacji przedmiotu umowy (np. przesunięcie w czasie poszczególnych elementów imprezy określonych w harmonogramie), f. zmiana warunków udzielania i rozliczania zaliczek za porozumieniem stron. Wszelkie zmiany do umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zgodnie z art. 57 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcom zaproszonym do złożenia ofert wstępnych..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.02.2014 godzina 11:30, miejsce: Wnioski należy składać w Kancelarii Podawczej, ul. 12-go Marca 195, 84-200 Wejherowo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dodatkowe informacje na temat zaliczek: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia jednej zaliczki na poczet wykonania zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zaliczek wykonawcy na jego pisemny wniosek, przy czym ostateczna decyzja w przedmiocie udzielenia zaliczki, jej wysokości i zasad rozliczenia należy wyłącznie do Zamawiającego. 2. Planowana wartość udzielanej zaliczki wyniesie do 30 % wynagrodzenia wykonawcy (wartości umowy). 3. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki. 4. Wysokość zabezpieczenia wynosi 100% kwoty zaliczki i może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zabezpieczenie w formach wymienionych w pkt 2 od -b- do -e- musi być wystawione na Gminę Miasta Wejherowa. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Do gwarancji (poręczenia) należy dołączyć na piśmie dokumenty, z których wynika stosowne upoważnienie (upełnomocnienie) w postaci oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Gwaranta (poręczyciela), bądź uwierzytelnionej przez notariusza. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela) o konieczności potwierdzenia podpisów Zamawiającego na pisemnym wezwaniu do zapłaty przez Bank prowadzący rachunek Zamawiającego. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona w stosunku do jakiejkolwiek zmiany umowy objętej gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została zaakceptowana przez gwaranta (poręczyciela). 4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 5. Zaliczka może zostać udzielona nie wcześniej niż po 20 dniach od daty złożenia wniosku o zaliczkę. 6. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę zaliczkową nie później niż 7 dnia od dnia otrzymania zaliczki. 7. Udzielone zaliczki będą obejmowały płatności dla podwykonawców, a wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodów rozliczenia z podwykonawcą. 8. W przypadku udzielenia zaliczki, ostateczna kwota do zapłaty zostanie pomniejszona o wartość udzielonej zaliczki. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 31.01.2014.15.11.51_OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU.pdf 2014-01-31 15:11:51 64,4KB
2 31.01.2014.15.12.58_Ogloszenie_o_zamowieniu_wraz_z_wnioskiem_o_dopuszczenie_do_udziaLu_w_negocjacjach_z_ogloszeniem.pdf 2014-01-31 15:12:58 227,3KB
Wynik postępowania
1 21.03.2014.10.59.32_ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY_NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf 2014-03-21 10:59:32 64,1KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jowita Orłowska 31-01-2014 15:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Jowita Orłowska 21-03-2014 10:59