Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dowóz oraz odwóz dziecka niepełnosprawnego wraz z opiekunem zamieszkałego na terenie Miasta Wejherowa do wskazanej placówki oświatowej w szkolne dni robocze w okresie od 01.05.2010 r. do 30.06.2010 r.

Wejherowo: Dowóz oraz odwóz dziecka niepełnosprawnego wraz z opiekunem zamieszkałego na terenie Miasta Wejherowa do wskazanej placówki oświatowej w szkolne dni robocze w okresie od 01.05.2010 r. do 30.06.2010 r.
Numer ogłoszenia: 103503 - 2010; data zamieszczenia: 29.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Wejherowie, ul. Kusocińskiego 17, 84-200 Wejherowo, woj. , tel. 0-58 6721966, faks 0-58 6775634.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz oraz odwóz dziecka niepełnosprawnego wraz z opiekunem zamieszkałego na terenie Miasta Wejherowa do wskazanej placówki oświatowej w szkolne dni robocze w okresie od 01.05.2010 r. do 30.06.2010 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dowóz oraz odwóz dziecka niepełnosprawnego wraz z opiekunem zamieszkałego na terenie Miasta Wejherowa do wskazanej placówki oświatowej w szkolne dni robocze w okresie od 01.05.2010 r. do 30.06.2010 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Stowarzyszenie TAXI EURO PLUS WEJHEROWO, ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1480,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1480,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1480,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1480,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  W trakcie realizacji zamówienia podstawowego zostało zgłoszone dodatkowe dziecko, które z uwagi na swoją niepełnosprawność wymaga dowożenia na zajecia szkolne. Niniejsze zamówienie uzupełniające stanowi nie wiecej niż 50% zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie podstawowe było udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie uzupełniające było przewidziane w zamówieniu podstawowym i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 05-05-2010 14:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-04-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-05-2010 14:05