Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wymiana istniejacej konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnikow oraz wymiana istniejacego wodociagu w ul. Pokoju w Wejherowie na odcinku od ul. Chmielewskiego do ul. Konopnickiej

Wejherowo: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wymianą istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników oraz wymiana istniejącego wodociągu w ul. Pokoju w Wejherowie na odcinku od ul. Chmielewskiego do ul. Konopnickiej
Numer ogłoszenia: 153079 - 2013; data zamieszczenia: 31.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta , pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58 677 71 15.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wejherowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wymianą istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników oraz wymiana istniejącego wodociągu w ul. Pokoju w Wejherowie na odcinku od ul. Chmielewskiego do ul. Konopnickiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wymianą istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników oraz wymiana istniejącego wodociągu w ul. Pokoju w Wejherowie na odcinku od ul. Chmielewskiego do ul. Konopnickiej. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej kwoty 5.000.000 euro dla robót budowlanych. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone ww dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu -nierównoważności- zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załączniku nr 7 do SIWZ) i zostaną one zastosowane podczas realizacji przedmiotowego zamówienia. Pod pojęciem -parametry- rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji projektowej oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej. Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, dopisuje wyrazy -lub równoważny-.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju prac, jak te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7, 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100. Termin wniesienia wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym: wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wejherowie - Bank Millennium O/Wejherowo nr 14116022020000000061963861. w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały określone w rozdz. XII SIWZ: Wymagania dotyczące wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dowodami, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi że wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na budowie lub przebudowie ulicy o długości minimum 150 m i szerokości minimum 6m o nawierzchni asfaltowej z warstwą ścieralną z SMA wraz z uzbrojeniem w każdym zadaniu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone tj.: a. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji co najmniej dwóch zamówień polegających na budowie lub przebudowie ulicy o długości minimum 150 m i szerokości minimum 6m o nawierzchni asfaltowej z warstwą ścieralną z SMA wraz z uzbrojeniem w każdym zadaniu, b. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, UWAGA 1! Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394). UWAGA 2! Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia w/w funkcji (tj. a, b) przez jedną osobę.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 200 tys PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 •  
 •  


 •  

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 31.07.2013.13.08.25_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2013-07-31 13:08:25 409,0KB
2 05.08.2013.08.28.13_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2013-08-05 08:28:13 41,6KB
3 12.08.2013.12.25.01_Drugie_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2013-08-12 12:25:01 43,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 31.07.2013.13.08.39_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-31 13:08:39 366,5KB 315 razy
2 31.07.2013.13.08.53_zal_nr_7.1_do_SIWZ_Decyzja_Starosty_Wejherowskiego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-31 13:08:53 103,7KB 284 razy
3 31.07.2013.13.09.40_zal_nr_7.2_do_SIWZ_Projekt_budowlano-wykonawczy__Projekt_zagospodarowania_terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-31 13:09:40 7,1MB 403 razy
4 31.07.2013.13.10.13_zal_nr_7.3_do_SIWZ_Projekt_budowlano-wykonawczy__Projekt_wymiany_konstrukcji_nawierzchni.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-31 13:10:13 2,8MB 339 razy
5 31.07.2013.13.10.40_zal_nr_7.4_do_SIWZ_Projekt_budowlano-wykonawczy__Projekt__kanalizacji_deszczowej.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-31 13:10:40 5,4MB 1807 razy
6 31.07.2013.13.11.24_zal_nr_7.5_do_SIWZ_Projekt_budowlano-wykonawczy__Projekt__przebudowy_wodociagu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-31 13:11:25 8,9MB 2821 razy
7 31.07.2013.13.18.43_zal_nr_7.6_do_SIWZ_Przedmiar_robA_t_wielobranA_owy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-31 13:18:43 207,2KB 954 razy
8 31.07.2013.13.19.07_zal_nr_7.7_do_SIWZ_SzczegoA_owe_specyfikacje_techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-31 13:19:07 1,9MB 299 razy
9 31.07.2013.13.19.22_zal_nr_7.8_do_SIWZ_Informacja_dotyczaca_bezpieczenstwa_i_ochrony_zdrowia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-31 13:19:22 171,7KB 809 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 09.08.2013.12.19.30_Wyjasnienia_1_i_2_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-08-09 12:19:30 53,8KB
2 12.08.2013.12.24.40_Zmiana_1_tresci_siwz_zmiana_2_tresci_ogloszenia_wyjasnienia_3_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-08-12 12:24:40 90,8KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 12.08.2013.12.25.18_Drugie_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2013-08-12 12:25:18 43,5KB
Wynik postępowania
1 26.08.2013.14.48.08_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2013-08-26 14:48:08 68,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Danuta Domżalicka 31-07-2013 13:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Domżalicka 31-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Danuta Domżalicka 26-08-2013 14:48