Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczacej poprawy dostepnosci komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowe metropolitalnego wezla integracyjnego oraz tunelu w ciagu ulicy Kwiatowej z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego- opcja

28/05/2013   S101    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

*                          I.

*                          II.

*                          III.

*                          IV.

*                          VI.

PL-Wejherowo: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2013/S 101-173341

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miasto Wejherowo
pl. Jakuba Wejhera 8
Punkt kontaktowy: Urząd Miejski w Wejherowie Zespół ds. Zamówien Publicznych ul. 12-go Marca 195, 84-200 Wejherowo
Osoba do kontaktów: Danuta Domżalicka
84-200 Wejherowo
POLSKA
Tel.: +48 586777115
E-mail: zzp@wejherowo.pl
Faks: +48 586777123

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.wejherowo.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej poprawy dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - opcja.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Wejherowo.

Kod NUTS PL633

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej poprawy dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - opcja.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1 Wykonanie zamówienia podstawowego zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ), tj.
a) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu: uzgodnionego projektu koncepcyjnego (2 warianty),
b) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
c) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej (wielobranżowe projekty budowlane, wielobranżowe projekty wykonawcze ze szczegółowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robót, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi i ofertowymi) wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
d) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
2.2 Opcję, tj. pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
Opcja:
2.2.1. Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 Prawa zamówień publicznych przewiduje prawo opcji. Zlecenie wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego w tym od zabezpieczenia środków w budżecie Zamawiającego. O konieczności objęcia nadzorem autorskim realizacji inwestycji Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części nadzoru autorskiego (prawo opcji).
Nadzór autorski zgodnie z ustawą Prawo budowlane art. 20.1 w szczególności obejmuje:
a) stwierdzanie zgodności realizacji z projektem w toku realizacji robót budowlanych,
b) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,
c) wyjaśnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wątpliwości Zamawiającego powstałych w toku realizacji inwestycji,
d) udział w komisjach i naradach technicznych, odbiorze inwestycji.
2.2.2. Wykonawca zobowiązuje się do delegowania na budowę lub innych czynności swoich upoważnionych przedstawicieli na wezwanie Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia wezwania.
a) Zamawiający nie będzie opłacał pobytów Wykonawcy na budowie dokonywanych bez jego wezwania:
b) jednorazowy pobyt na budowie uwzględnia:
— przygotowanie materiału do pełnienia nadzoru,
— czas przejazdu z siedziby jednostki projektowej na budowę i z powrotem,
— czas pobytu na budowie w jednym dniu,
— załatwianie spraw związanych z nadzorem po powrocie,
— koszt prac projektowych wynikających z pobytu na budowie.
Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000, 71248000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 200 000 EUR dla usług.
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 250 000 i 300 000 EUR.
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 250 000 i 300 000 EUR

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 Prawa zamówień publicznych przewiduje prawo opcji. Zlecenie wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego, w tym od zabezpieczenia środków w budżecie Zamawiającego. O konieczności objęcia nadzorem autorskim realizacji inwestycji Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części nadzoru autorskiego (prawo opcji). Przez pisemne powiadomienie przez Zamawiajacego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego należy rozumieć, że Zamawiający w formie pisemnej wyznaczy dzień rozpoczęcia wykonania zamówienia oznaczonego jako „opcja” i będzie to równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o skorzystaniu z opcji zgodnie z pismem.
Przewiduje się rozpoczęcie realizacji zamówienia w opcji w latach 2015-2016 pod warunkiem zabezpieczenia środków w budżecie Zamawiającego.
Opcja obejmuje nadzór autorski zgodnie z ustawą Prawo budowlane art. 20.1 w szczególności obejmuje:
stwierdzanie zgodności realizacji z projektem w toku realizacji robót budowlanych, uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru, wyjaśnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wątpliwości Zamawiającego powstałych w toku realizacji inwestycji, udział w komisjach i naradach technicznych, odbiorze inwestycji.
Wykonawca zobowiązuje się do delegowania na budowę lub innych czynności swoich upoważnionych przedstawicieli na wezwanie Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia wezwania.
Zamawiający nie będzie opłacał pobytów Wykonawcy na budowie dokonywanych bez jego wezwania:
jednorazowy pobyt na budowie uwzględnia: przygotowanie materiału do pełnienia nadzoru, czas przejazdu z siedziby jednostki projektowej na budowę i z powrotem, czas pobytu na budowie w jednym dniu, załatwianie spraw związanych z nadzorem po powrocie, koszt prac projektowych wynikających z pobytu na budowie.
Planowany termin realizacji opcji, tj. pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji realizowanej w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot zamówienia podstawowego przewiduje się w latach 2015–2016.

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 22.7.2013. Zakończenie 31.12.2016

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN, słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100
2. Termin wniesienia wadium.
2.1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:
a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert;
b) wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert.
2.2 Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym:
a) wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wejherowie – Bank Millennium O/Wejherowo nr 14116022020000000061963861;
b) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert.
3. Formy wniesienia wadium.
3.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity z dnia 14 lutego 2007 r. Dz. U. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
3.2. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w pkt 5 , w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w pkt 3 od „b” do „e” musi być wystawione na Gminę Miasto Wejherowo.
Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.
Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela) o konieczności potwierdzenia podpisów Zamawiającego na pisemnym wezwaniu do zapłaty przez Bank prowadzący rachunek Zamawiającego.
3.3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
3.4. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo.
4. Zwrot wadium.
4.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 5.2.
4.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
4.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
4.4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
5. Zatrzymanie wadium.
5.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
5.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
6. Inne postanowienia dotyczące wadium.
6.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Jednocześnie ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6.2. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 4.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia, w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Na wynagrodzenie składa się:
a) kwota za wykonanie zamówienia podstawowego, tj. dokumentacji projektowej, uzgodnienia i decyzje;
b) kwota za wykonanie opcji, tj. pełnienie nadzoru autorskiego, przy czym Wykonawca poda jednostkową cenę ryczałtową za 1 pobyt na budowie. Zakłada się 10 pobytów na budowie. Płatność za realizację opcji zostanie uruchomiona po spełnieniu nin. warunków: Na pisemne żądanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, tzn.: Zamawiający w formie pisemnej wyznaczy dzień rozpoczęcia wykonania zamówienia oznaczonego jako „opcja” i będzie to równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o skorzystaniu z opcji w zakresie określonym w SIWZ oraz zgodnie z pismem. Przewiduje się rozpoczęcie realizacji zamówienia w opcji w latach 2015-2016 pod warunkiem zabezpieczenia środków w budżecie Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie za dokumentację projektową, uzgodnienia, decyzje, rozliczane będzie zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, nastąpi za faktycznie wykonane i odebrane opracowania i czynności.
4. Wynagrodzenie za zakres podstawowy przedmiotu zamówienia płatne będzie po protokolarnych odbiorach, w następującym podziale:
a) 20 % wynagrodzenia brutto określonego w ust. 2 lit a, za opracowanie i przekazanie Zamawiającemu sporządzonego i uzgodnionego projektu koncepcyjnego (2 warianty),
b) 10 % wynagrodzenia brutto określonego w ust. 2 lit a za uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
c) 65 % wynagrodzenia brutto określonego w ust. 2 lit a, za przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej (wielobranżowe projekty budowlane, wielobranżowe projekty wykonawcze ze szczegółowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robót, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi i ofertowymi) wraz z kompletnym wnioskiem o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
d) 5 % wynagrodzenia brutto określonego w ust. 2 lit a, za uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
5. Rozliczenie za zakres podstawowy przedmiotu zamówienia odbędzie się:
a) 3 fakturami częściowymi po odbiorach częściowych przedmiotu zamówienia na podstawie protokołów odbiorów częściowych podpisanych przez strony,
b) fakturą końcową po odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez strony.
6. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego rozliczane będzie zgodnie z rzeczywistą liczbą odbytych pobytów, potwierdzanych każdorazowo wpisem do dziennika budowy przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz pisemnego protokołu z odbytego pobytu potwierdzonego przez Strony. W przypadku konieczności zwiększenia liczby nadzorów autorskich, odpowiednia zmiana liczby nadzorów oraz łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tego tytułu, zostanie wprowadzone aneksem do umowy.
7. Płatność dotycząca nadzoru autorskiego jest wynikiem iloczynu ceny jednostkowej za pobyt i ilości pobytów na budowie na wezwanie Zamawiającego.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo przy realizacji opcji do zmniejszenia ilości pobytów na budowie, bez odszkodowania.
9. Wykonawca będzie płacił wszystkie podatki, należności i opłaty wymagane do płacenia przez niego według umowy, a cena umowna nie będzie korygowana ze względu na jakiekolwiek z tych kosztów, oprócz sytuacji opisanej w pkt. 6.
10. Prawidłowo wystawione faktury płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu. Podstawą do wystawiania faktur są dla zakresu podstawowego podpisane przez strony odpowiednio protokoły odbioru częściowego i końcowego dla opcji protokół, o którym mowa w ust. 6.
11. Niewywiązywanie się Wykonawcy z płatności dla podwykonawcy(ów) skutkować będzie wstrzymaniem płatności Wykonawcy.
12. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy powołując się na okoliczności wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodów określonych w ust. 11.
13. Zapłata należności za wykonane prace będzie realizowana w następujący sposób:
a) Zapłata całości należności za wykonane prace będzie następowała w całości, na rzecz Wykonawcy,
b) W przypadku faktury, z której Wykonawca zobowiązany jest do przekazania należności podwykonawcom, Wykonawca w terminie 5 dni przed upływem terminu płatności faktury przez Zamawiającego złoży kserokopie, potwierdzone przez Bank, przelewów dokonanych na rachunki podwykonawców albo złoży oświadczenia podwykonawców, że wszystkie należności podwykonawców z tytułu realizacji prac realizowanych w ramach umów zaakceptowanych przez Zamawiającego zostały przez Wykonawcę uregulowane, z tym że płatności na rzecz podwykonawcy mogą być pomniejszone o kwoty wynikające z postanowień umowy podwykonawczej, na zawarcie której Wykonawca uzyskał akceptację Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca winien dodatkowo przedłożyć Zamawiającemu pisemne uzasadnienie potwierdzające konieczność zmniejszenia wynagrodzenia należnego podwykonawcy. Brak przekazania przez Wykonawcę ww. dokumentów spowoduje zatrzymanie z faktury końcowej wynagrodzenia należnego podwykonawcom, do momentu spełnienia tego warunku.
14. Brak zachowania przez Wykonawcę warunku określonego w ust. 13 lit. b zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców obciążają Wykonawcę.
15. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
16. Wynagrodzenie nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy oprócz ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Jeżeli w okresie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT (obniżenie lub zwiększenie), za zakresy zamówienia wykonane/zafakturowane po dacie zmiany podatku VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiększone/pomniejszone o kwotę podatku VAT w nowej wysokości. Zmianę stawki podatku VAT strony potwierdzą aneksem do niniejszej umowy.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Przez wymieniane niżej „Rozporządzenie o dokumentach” zamawiający rozumie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
Zgodnie z art. 23 ust.1 Prawa zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty:
Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy składa oddzielne dokumenty wymienione w § 3 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia o dokumentach.
Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dokumenty, potwierdzające spełnienie warunku określonego w art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych – winni złożyć wspólnie.
Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych składa oddzielne dokumenty wymienione w art. 26 ust 2 d ustawy - oryginał
Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum:
1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy,
2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,
3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji jakości,
4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,
5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji,
6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia,
7) stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
W przypadku, gdy Wykonawcą będzie więcej niż jeden podmiot, wynagrodzenie należne Wykonawcy wpłacane będzie na konto podmiotu, zwanego dalej „Liderem”, wskazanego wspólnie przez podmioty występujące jako Wykonawca.
Wskazanie Lidera będzie określone w formie pisemnego upoważnienia stanowiącego załącznik do Umowy, w którym wszystkie podmioty występujące jako Wykonawca upoważnią Lidera do dokonywania wszelkich rozliczeń z Zamawiającym oraz wskazania rachunku bankowego, na który zapłata ma nastąpić. Upoważnienie to nie może być odwołane w okresie obowiązywania Umowy. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia lub jego części zgodnie z wystawioną przez Lidera fakturą, na rachunek w niej wskazany oraz oświadcza, iż zapłata dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego z długu wobec Wykonawcy.

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki tj.:
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.
posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:
a) 2 zamówienia (potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie) polegające na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi publicznej co najmniej klasy Z o długości min. 800 mb w każdym zamówieniu,
b) jedno zamówienie (potwierdzone dowodami, że usługa ta została wykonana należycie) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy obiektu mostowego lub tunelu [definicje zgodnie z § 3 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie z dnia 30 maja 2000 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 735)] w ciągu drogi co najmniej klasy Z.
Uwaga 1! Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w jednym zamówieniu w/w zakresów (tj, zakres a i b), celem potwierdzenia spełnienia warunku.
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, tj.: uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego i doświadczenie, odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone tj.:
a) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń,
b) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności mostowej bez ograniczeń,
c) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
d) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
e) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej,
f) jedną osobą do projektowania zieleni
Uwaga 2! Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006, nr 83, poz. 578 ze zm.), lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.)
Uwaga 3!: Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia przez jedną osobę w/w funkcji (tj. a, b, c, d, e, f) celem spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z powodu zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z powodu zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.
Dokumenty oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia Wykonawców z postępowania
1. Oświadczenie o treści zgodnej z art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą - oryginał.
2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy (odpowiednio rozdz. VIII pkt 2 SIWZ) Zamawiający żąda od Wykonawcy następujących dokumentów wymienionych w § 1 ust.1 pkt 3 i ust. 2 Rozporządzenia o dokumentach, tj.:
2.1 Wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Należy wypełnić załącznik nr 5 do SIWZ.
Uwaga:
W załączniku nr 5 Wykonawca przedstawi główne usługi, dla których załączy dowody należytego wykonania przedmiotowych usług. Przez główne usługi, których dotyczy obowiązek załączenia dowodów Zamawiający rozumie usługi, o których mowa w rozdz. VIII pkt. 2 SIWZ, tj:
a) 2 zamówienia (potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie) polegające na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi publicznej co najmniej klasy Z o długości min. 800 mb w każdym zamówieniu,
b) jedno zamówienie (potwierdzone dowodami, że usługa ta została wykonana należycie) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy obiektu mostowego lub tunelu [definicje zgodnie z § 3 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie z dnia 30 maja 2000 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 735)] w ciągu drogi co najmniej klasy Z.
Uwaga 1! Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w jednym zamówieniu w/w zakresów (tj, zakres a i b), celem potwierdzenia spełnienia warunku.
2.2 Dowodami, o których mowa w pkt 2.1(odpowiednio rozdz. VIII pkt 2 SIWZ), są:
— poświadczenie albo
— oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
2.3 Dowody, o których mowa powyżej, są wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.2.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane /zdefiniowane w Słowniczku- rozdz. I SIWZ jako: „Rozporządzenie o dokumentach”/ (Dz. U. z dnia 19.2.2013 r., poz. 231). Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
2.4 W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w punkcie 2.1 , zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w punkcie 2.2 i 2.3 .
2.5 W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa § 1 ust. 1 pkt 3 oraz § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 Rozporządzenia o dokumentach budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy (odpowiednio rozdz. VIII pkt 4 SIWZ).
3.1 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, tj.: informacji na temat uprawnień, o których mowa (odpowiednio w rozdz. VIII pkt 4 SIWZ),
oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ, tj.:
a) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń,
b) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności mostowej bez ograniczeń,
c) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
d) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
e) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej,
f) jedną osobą do projektowania zieleni.
Uwaga 2! Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006, nr 83, poz. 578 ze zm.), lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.)
Uwaga 3!: Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia przez jedną osobę w/w funkcji (tj. a, b, c, d, e, f) celem spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia..
3.2 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Załącznik nr 4a do SIWZ.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (odpowiednio rozdz. VIII pkt 6 SIWZ) Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia następujących dokumentów wymienionych w §3 ust.1 i ust. 3 Rozporządzenia o dokumentach:
4.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 (załącznik nr 3 do SIWZ).
4.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.5 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.6 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.7 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.8J eżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje je dokument zawierający oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
5. Dokumenty podmiotów zagranicznych
5.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia o dokumentach:
a) pkt 2-4 i 6 (odpowiednio pkt 4.2- 4.4 i 4.6 )- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
b) pkt 5 i 7 (odpowiednio pkt 4.5 i 4.7 )- składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 ustawy;
5.2. Dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i trzecie, lit. b Rozporządzenia o dokumentach (odpowiednio pkt 5.1 lit. a tiret pierwsze i trzecie, lit. b nin.), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie Rozporządzenia o dokumentach (odpowiednio pkt 5.1 lit. a tiret drugie , powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 Rozporządzenia o dokumentach (odpowiednio pkt 5.1 ), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis § 4 ust. 2 Rozporządzenia o dokumentach (odpowiednio pkt 5.2 ) stosuje się odpowiednio.
5.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1ustawy (odpowiednio rozdz. VIII pkt 2, 3, 4, 5 SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:. wypełnienia załącznika nr 2a do SIWZ. W załączniku tym Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami innych podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówienia. Dokument ten stanowi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
7. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (odpowiednio rozdz. VIII pkt 2, 3, 4, 5 SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy (odpowiednio pkt 6), a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w §3 ust.1 i ust. 3 Rozporządzenia o dokumentach (odpowiednio pkt 4.1 do 4.8)
8. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
8.1. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej [w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)], o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej załącznik nr 3 a do SIWZ- oryginał.
9. Zgodnie z art. 23 ust.1 Prawa zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty:
9.1 Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy składa oddzielne dokumenty wymienione w § 3 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia o dokumentach (odpowiednio pkt 4.1 do 4.8).
9.2 Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.3 Dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych o których mowa w pkt 1, 2, 3 – winni złożyć wspólnie.
9.4 Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy składa oddzielne dokumenty wymienione w art. 26 ust 2 d ustawy (odpowiednio pkt 8.1 - załącznik nr 3 a do SIWZ- oryginał).
10. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną oświadczenie o treści zgodnej z art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy (załącznik Nr 2 do SIWZ) oraz dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, (odpowiednio dokumenty o których mowa § 3 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia o dokumentach, odpowiednio pkt 4.1 do 4.8) dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki tj.:
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.
posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:
a) 2 zamówienia (potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie) polegające na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi publicznej co najmniej klasy Z o długości min. 800 mb w każdym zamówieniu,
b) jedno zamówienie (potwierdzone dowodami, że usługa ta została wykonana należycie) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy obiektu mostowego lub tunelu [definicje zgodnie z § 3 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie z dnia 30 maja 2000 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 735)] w ciągu drogi co najmniej klasy Z.
Uwaga 1! Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w jednym zamówieniu w/w zakresów (tj, zakres a i b), celem potwierdzenia spełnienia warunku.
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, tj.: uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone tj.:
a) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń,
b) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności mostowej bez ograniczeń,
c) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
d) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
e) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej,
f) jedną osobą do projektowania zieleni
Uwaga 2! Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006, nr 83, poz. 578 ze zm.), lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.)
Uwaga 3!: Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia przez jedną osobę w/w funkcji (tj. a, b, c, d, e, f) celem spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z powodu zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z powodu zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dokumenty oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia Wykonawców z postępowania
1. Oświadczenie o treści zgodnej z art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą - oryginał.
2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy (odpowiednio rozdz. VIII pkt 2 SIWZ) Zamawiający żąda od Wykonawcy następujących dokumentów wymienionych w § 1 ust.1 pkt 3 i ust. 2 Rozporządzenia o dokumentach, tj.:
2.1 Wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Należy wypełnić załącznik nr 5 do SIWZ.
Uwaga:
W załączniku nr 5 Wykonawca przedstawi główne usługi, dla których załączy dowody należytego wykonania przedmiotowych usług. Przez główne usługi, których dotyczy obowiązek załączenia dowodów Zamawiający rozumie usługi, o których mowa w rozdz. VIII pkt. 2 SIWZ, tj:
a) 2 zamówienia (potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie) polegające na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi publicznej co najmniej klasy Z o długości min. 800 mb w każdym zamówieniu,
b) jedno zamówienie (potwierdzone dowodami, że usługa ta została wykonana należycie) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy obiektu mostowego lub tunelu [definicje zgodnie z § 3 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie z dnia 30 maja 2000 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 735)] w ciągu drogi co najmniej klasy Z.
Uwaga 1! Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w jednym zamówieniu w/w zakresów (tj, zakres a i b), celem potwierdzenia spełnienia warunku.
2.2 Dowodami, o których mowa w pkt 2.1(odpowiednio rozdz. VIII pkt 2 SIWZ), są:
— poświadczenie albo
— oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
2.3 Dowody, o których mowa powyżej, są wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.2.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane /zdefiniowane w Słowniczku- rozdz. I SIWZ jako: „Rozporządzenie o dokumentach”/ (Dz. U. z dnia 19.2.2013 r., poz. 231). Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
2.4 W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w punkcie 2.1 , zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w punkcie 2.2 i 2.3.
2.5 W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 oraz § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 Rozporządzenia o dokumentach budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy (odpowiednio rozdz. VIII pkt 4 SIWZ).
3.1 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, tj.: informacji na temat uprawnień, o których mowa (odpowiednio w rozdz. VIII pkt 4 SIWZ),
oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ, tj.:
a) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń,
b) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności mostowej bez ograniczeń,
c) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
d) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
e) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej,
f) jedną osobą do projektowania zieleni.
Uwaga 2! Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006, nr 83, poz. 578 ze zm.), lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.)
Uwaga 3!: Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia przez jedną osobę w/w funkcji (tj. a, b, c, d, e, f) celem spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3.2 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Załącznik nr 4a do SIWZ.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (odpowiednio rozdz. VIII pkt 6 SIWZ) Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia następujących dokumentów wymienionych w §3 ust.1 i ust. 3 Rozporządzenia o dokumentach:
4.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 (załącznik nr 3 do SIWZ).
4.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.5 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.6 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.7 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.8 Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje je dokument zawierający oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
5. Dokumenty podmiotów zagranicznych
5.1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia o dokumentach:
a) pkt 2-4 i 6 (odpowiednio pkt 4.2- 4.4 i 4.6 )- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
b)pkt 5 i 7 (odpowiednio pkt 4.5 i 4.7 )- składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 ustawy;
5.2. Dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i trzecie, lit. b Rozporządzenia o dokumentach (odpowiednio pkt 5.1 lit. a tiret pierwsze i trzecie, lit. b nin.), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie Rozporządzenia o dokumentach (odpowiednio pkt 5.1 lit. a tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 Rozporządzenia o dokumentach (odpowiednio pkt 5.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis § 4 ust. 2 Rozporządzenia o dokumentach (odpowiednio pkt 5.2) stosuje się odpowiednio.
5.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1ustawy (odpowiednio rozdz. VIII pkt 2, 3, 4, 5 SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:. wypełnienia załącznika nr 2a do SIWZ. W załączniku tym Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami innych podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówienia. Dokument ten stanowi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
7. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (odpowiednio rozdz. VIII pkt 2, 3, 4, 5 SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy (odpowiednio pkt 6), a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w §3 ust.1 i ust. 3 Rozporządzenia o dokumentach (odpowiednio pkt 4.1 do 4.8)
8. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
8.1. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej [w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)], o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej załącznik nr 3 a do SIWZ - oryginał.
9. Zgodnie z art. 23 ust.1 Prawa zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty:
9.1 Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy składa oddzielne dokumenty wymienione w § 3 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia o dokumentach (odpowiednio pkt 4.1 do 4.8).
9.2 Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.3 Dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych o których mowa w pkt 1, 2, 3 – winni złożyć wspólnie.
9.4 Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy składa oddzielne dokumenty wymienione w art. 26 ust 2 d ustawy (odpowiednio pkt 8.1 - załącznik nr 3 a do SIWZ - oryginał).
10. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną oświadczenie o treści zgodnej z art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy (załącznik Nr 2 do SIWZ) oraz dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, (odpowiednio dokumenty o których mowa § 3 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia o dokumentach, odpowiednio pkt 4.1 do 4.8) dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

ZZP.271.20.2013.DD

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 36 PLN
Warunki i sposób płatności: Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego - Bank Millennium Oddział Wejherowo Nr 25 1160 2202 0000 0001 5278 2920. Odbiór SIWZ w siedzibie Zamawiającego.

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

4.7.2013 - 08:30

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 4.7.2013 - 09:00

Miejscowość:

Wejherowo.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013”.

VI.3)Informacje dodatkowe

1. Uszczegółowienie pkt. II.3) nin. ogłoszenia:
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia w sytuacji, kiedy udzielenie zamówienia nie byłoby możliwe w terminie, o którym mowa w pk-cie II.3.- rozpoczęcie. W takim przypadku czas realizacji zamówienia podstawowego nie ulega zmianie.
2. Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie opcji, w związku z przesunięciem terminu realizacji robót budowlanych wykonywanych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem zamówienia podstawowego.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających niniejszym postępowaniu.
4. Oferta winna zawierać:
Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
Załącznik 1 a do SIWZ - Formularz cenowy - zamówienie podstawowe
Załącznik 1 b do SIWZ - Formularz cenowy - opcja
Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
Dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z rozdz. XII pkt. 2.1. lit. b SIWZ.
Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj: Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia Wykonawców z postępowania.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587840

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w szczególności:
2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
9. Na czynności, o których mowa w pkt 7, nie przysługuje odwołanie.
10. Zgodnie z treścią art. 182 ust. 1 pkt 1) ustawy odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 9 i pkt 10 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
14. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
15. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego następuje na warunkach określonych w art. 185 ustawy.
17. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587840

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

24.5.2013

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 28.05.2013.10.40.47_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2013-05-28 10:40:47 274,9KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 28.05.2013.10.40.47_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-28 10:40:47 4,7MB 468 razy
2 zalacznik_nr_7.1_do_siwz___koncepcja_struktury.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-28 10:41:10 18,6MB 354 razy
3 zalacznik_nr_7.2_do_siwz_plan_sytuacyjny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-28 10:41:10 2,0MB 402 razy
4 zalacznik_nr_7.3_do_siwz_uchwaly_mpzp.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-28 10:41:10 1,0MB 506 razy
5 zalacznik_nr_7.4_do_siwz_warunki_i_uzgodnienia_pkp_gddkia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-28 10:41:10 2,6MB 692 razy
6 zalacznik_nr_7.5_do_siwz__struktura_wlasnosci.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-28 10:41:10 771,8KB 292 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 18.06.2013.07.45.34_wyjsnienia_i_zmiana_nr_1_tresici_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-06-18 07:45:34 102,4KB
2 18.06.2013.07.45.47_zaA_aczniki_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-06-18 07:45:47 637,5KB
3 19.06.2013.07.52.57_wyjasnienia_nr__2_tresci_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-06-19 07:52:57 49,9KB
Wynik postępowania
1 12.08.2013.14.34.14_Wybor_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2013-08-12 14:34:15 71,4KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Danuta Domżalicka 28-05-2013 10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Domżalicka 28-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Danuta Domżalicka 12-08-2013 14:34