Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych z terenu Gminy Miasta Wejherowa z nieruchomosci, na których zamieszkuja mieszkancy

 

19/02/2013    S35    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

 

PL-Wejherowo: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

2013/S 035-055670

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miasto Wejherowo
pl. Jakuba Wejhera 8
Punkt kontaktowy: Urząd Miejski w Wejherowie Zespół ds. Zamówien Publicznych ul. 12-go Marca 195, 84-200 Wejherowo
Osoba do kontaktów: Danuta Domżalicka
84-200 Wejherowo
POLSKA
Tel.: +48 586777115
E-mail: zzp@wejherowo.pl
Faks: +48 586777123

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.wejherowo.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Wejherowa z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren Gminy Miasta Wejherowa

Kod NUTS PL63

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na:
a.odbieraniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Wejherowa z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
b.zagospodarowaniu odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Wejherowa z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Wejherowa z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obejmuje:
1) odbieranie odpadów komunalnych 2) odbieranie ww. odpadów komunalnych z pojemników i worków na odpady komunalne, 3) organizację i prowadzenie na terenie Gminy Miasta Wejherowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 4) zagospodarowanie odebranych i zebranych odpadów komunalnych.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90513100, 90510000, 90514000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 200.000 Euro dla usług.
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 4 073 000 i 6 110 000 EUR

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 30 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wysokość wadium.
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 450.000,- złotych, słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100
2. Termin wniesienia wadium.
2.1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:
a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert.
b) wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert.
2.2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym:
a) wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wejherowie - Bank Millennium O/Wejherowo nr 14116022020000000061963861.
b) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert.
3. Formy wniesienia wadium.
3.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
3.2. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w rozdz. XII pkt 5 SIWZ, w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w pkt 3 od „b” do „e” musi być wystawione na Gminę Miasto Wejherowo.
Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.
Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), o konieczności potwierdzenia podpisów Zamawiającego na pisemne wezwanie do zapłaty przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego.
3.3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
3.4. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo.
4. Zwrot wadium.
4.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 5.2 rozdziału XII SIWZ.
4.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
4.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
4.4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
5. Zatrzymanie wadium.
5.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
5.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
6. Inne postanowienia dotyczące wadium.
6.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Jednocześnie ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6.2. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 4.1 rozdziału XII SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń z wykonawcą w obcej walucie.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego będą realizowane w PLN.
Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po zakończeniu danego miesiąca świadczenia usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, po wcześniejszym zaakceptowaniu przez zamawiającego raportu, o którym mowa w § 8 Umowy.
Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji umowy za miesiąc grudzień 2015 roku zostanie wypłacone w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę sprawozdania o którym mowa w §8 za IV kwartał 2015 roku.
Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w ciągu 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej zgodnie z ust. 4 z zastrzeżeniem ust.5 umowy.
Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Zgodnie z art. 23 ust.1 Prawa zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty:
1.1 Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielne dokumenty wymienione w pkt 6 rozdz. IX SIWZ
1.2 Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.3 Dokumenty, o których mowa w pkt 1, 2, 3, 4 i 5rozdziału IX SIWZ - winni złożyć wspólnie.
2. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, dokumenty o których mowa w pkt 1 i 6 rozdz. IX SIWZ dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki.
3. W przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, którzy zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy będą podmiotami udostępniającymi zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, musi załączyć do oferty dokumenty tych podmiotów, wymienione w pkt 6 rozdziału IX SIWZ.
4. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum:
1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum - głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy,
2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,
3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,
4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,
5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia,
6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia,
7) stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
W przypadku, gdy Wykonawcą będzie więcej niż jeden podmiot, wynagrodzenie należne Wykonawcy wpłacane będzie na konto podmiotu, zwanego dalej „Liderem”, wskazanego wspólnie przez podmioty występujące jako Wykonawca.
Wskazanie Lidera będzie określone w formie pisemnego upoważnienia stanowiącego załącznik do Umowy, w którym wszystkie podmioty występujące jako Wykonawca upoważnią Lidera do dokonywania wszelkich rozliczeń z Zamawiającym oraz wskazania rachunku bankowego, na który zapłata ma nastąpić. Upoważnienie to nie może być odwołane w okresie obowiązywania Umowy. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia lub jego części zgodnie z wystawioną przez Lidera fakturą, na rachunek w niej wskazany oraz oświadcza, iż zapłata dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego z długu wobec Wykonawcy.

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki tj.:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada uprawnienia do wykonywania działalności tj.: zezwolenie na transport niżej wymienionych odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243 ze zm.) lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz.21) w zakresie:
kod odpadu Rodzaje odpadów
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
16 01 03 Zużyte opony
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp
17 01 82 Inne niewymienione odpady
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 03 80 Odpadowa papa
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Ołów
17 04 04 Cynk
17 04 05 Żelazo i stal
17 04 06 Cyna
17 04 07 Mieszaniny metali
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 23* Urządzenia zawierające freony
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
Zamawiający uzna warunek za spełniony również w przypadku, gdy Wykonawca posiada zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów i na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów
b) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Wejherowa
c) posiada zezwolenie na zbieranie odpadów lub równorzędne
d) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj.:
a) usługi odbierania odpadów komunalnych zmieszanych o masie łącznej odebranych odpadów komunalnych co najmniej 10 000 Mg/rok,
b) usługi odbierania odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie (np. papier, szkło, makulatura, plastik) o masie łącznej odebranych odpadów komunalnych co najmniej 300 Mg/rok
c) usługi o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 000 000 zł brutto polegające na odbieraniu odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

UWAGA! W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez Wykonawcę jako spełniający warunek (określone w załączniku nr 5 do SIWZ), rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm) na dzień przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich tj. 14.02.2013 r.

3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami tj.:
3.1.co najmniej 6-cioma pojazdami (w tym co najmniej 3 spośród niżej wymienionych pojazdów muszą być wyprodukowane po 01.01.2008r.), a w tym:
a) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych (śmieciarki),
b) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
c) jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
d) jednym pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych (śmieciarka) o dopuszczalnej masie całkowitej w przedziale 6 - 10 T z możliwością automatycznego załadunku pojemników o pojemności do 1100 l
3.2.bazą magazynowo-transportową usytuowaną w mieście Wejherowo lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy miasta na terenie, do którego posiada lub będzie posiadał tytuł prawny. Baza ta musi być wyposażona w urządzenia do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych przed transportem do miejsc przetwarzania,
4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 1.000.000,00 złotych,
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 złotych.
c) średni roczny przychód netto za ostatnie dwa lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za wszystkie pełne lata obrotowe był nie mniejszej niż 5 000 000 zł
Uwaga: Przez ostatnie dwa lata obrotowe należy rozumieć zamknięte i rozliczone dwa lata obrotowe. W przypadku gdy rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem obrotowym ze względu na termin składania ofert Zamawiający uzna za prawidłowe złożenie wymaganych dokumentów za lata 2010 lub 2011 lub 2012 (jeżeli wykonawca złożył już dokumenty za 2012r.).
6. oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy do oferty.
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ).
2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 SIWZ
2.1.zezwolenie na transport odpadów zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 w związku z art. 233 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U z 2013r. poz.21). W przypadku gdy wykonawca na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. zwolniony jest z obowiązku posiadania zezwolenia na transport odpadów, przedkłada zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów;
2.2.wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Wejherowa,
2.3.zezwolenie na zbieranie odpadów lub równorzędne,
2.4. wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ.
3.1 Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia określonego w rozdz. VIII pkt 2.a SIWZ wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ilości odebranych odpadów komunalnych zmieszanych w ciągu roku. Należy wypełnić załącznik nr 5a do SIWZ oraz załączyć sprawozdanie M-09 na potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania ww. usługi,
3.2 Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia określonego w rozdz. VIII pkt 2.b SIWZ wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ilości odebranych odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie w ciągu roku. Należy wypełnić załącznik nr 5b do SIWZ oraz załączyć sprawozdanie G-06 na potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania ww. usługi,
3.3. Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia określonego w rozdz. VIII pkt 2.c SIWZ wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem wartości usługi/usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Należy wypełnić załącznik nr 5c do SIWZ oraz załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie ww. usługi,
4. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 3 SIWZ.
4.1 Wykaz pojazdów jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w rozdz. VIII pkt 3.1. a, b, c, d SIWZ, wraz z informacjami o podstawie do dysponowania tymi zasobami na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.
4.2 Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował bazą magazynowo-transportową usytuowaną w mieście Wejherowo lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy miasta Wejherowa na terenie, do którego posiada lub będzie posiadał tytuł prawny oraz dysponuje lub będzie dysponował urządzeniami na terenie bazy magazynowo-transportowej, do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed transportem do miejsc przetwarzania. W oświadczeniu należy podać miejsce gdzie baza jest lub będzie zlokalizowana oraz załączyć jej opis.
5. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 5 SIWZ.
5.1 Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy nie mniejszą niż 1.000.000,00 złotych - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.2 Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 złotych.
5.3 Rachunku zysków i strat, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do jego sporządzania inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie dwa lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres
Uwaga! Zgodnie z art. 26 ust. 2c. ustawy: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku.
6. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 6 SIWZ.
6.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ).
6.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
6.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.5 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
6.6 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
7. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.
8. Jeżeli Wykonawca wskazując spełnienie warunku o którym mowa w:
8.1. rozdz. VIII pkt 5 SIWZ polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w p-kcie 7 nin. Rozdziału, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. 5.1 nin. Rozdziału, dotyczącej tych podmiotów,
8.2. rozdz. VIII pkt 2, 3, 4, 5 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 7 nin. rozdziału, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6 nin. rozdziału.
9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. IX pkt 6 ppkt 6.2 - 6.4 i 6.6 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że
9.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
9.2 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
9.3 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. IX pkt 6 ppkt 6.5 SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
11. Dokument/dokumenty, o którym/których mowa w rozdz. IX pkt 9 ppkt 9.1 i 9.3 SIWZ oraz w rozdz. IX pkt10 SIWZ powinien/powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument/dokumenty, o którym/których mowa w rozdz. IX pkt 9 ppkt 9.2 SIWZ powinien/powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
12. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. IX pkt 9 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis rozdz. IX pkt 11 SIWZ stosuje się odpowiednio.
13. Zgodnie z art. 23 ust.1 Prawa zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty:
13.1 Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielne dokumenty wymienione w pkt 6 rozdz. IX SIWZ
13.2 Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13.3 Dokumenty, o których mowa w pkt 1, 2, 3, 4 i 5 rozdziału IX SIWZ- winni złożyć wspólnie.
14. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, dokumenty o których mowa w pkt 1 i 6 rozdz. IX SIWZ dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki.
15. W przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, którzy zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy będą podmiotami udostępniającymi zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, musi załączyć do oferty dokumenty tych podmiotów, wymienione w pkt 6 rozdziału IX SIWZ.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 1.000.000,00 złotych,
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 złotych.
c) średni roczny przychód netto za ostatnie dwa lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za wszystkie pełne lata obrotowe był nie mniejszej niż 5 000 000 zł
Uwaga: Przez ostatnie dwa lata obrotowe należy rozumieć zamknięte i rozliczone dwa lata obrotowe. W przypadku gdy rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem obrotowym ze względu na termin składania ofert Zamawiający uzna za prawidłowe złożenie wymaganych dokumentów za lata 2010 lub 2011 lub 2012 (jeżeli wykonawca złożył już dokumenty za 2012r.).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 5 SIWZ.
1.1 Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy nie mniejszą niż 1.000.000,00 złotych - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.2 Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 złotych.
1.3 Rachunku zysków i strat, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do jego sporządzania inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie dwa lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres
Uwaga! Zgodnie z art. 26 ust. 2c. ustawy: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki tj.:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada uprawnienia do wykonywania działalności tj.: zezwolenie na transport niżej wymienionych odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243 ze zm.) lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz.21) w zakresie:
kod odpadu Rodzaje odpadów
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
16 01 03 Zużyte opony
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp
17 01 82 Inne niewymienione odpady
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 03 80 Odpadowa papa
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Ołów
17 04 04 Cynk
17 04 05 Żelazo i stal
17 04 06 Cyna
17 04 07 Mieszaniny metali
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 23* Urządzenia zawierające freony
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
Zamawiający uzna warunek za spełniony również w przypadku, gdy Wykonawca posiada zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów i na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów
b) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Wejherowa
c) posiada zezwolenie na zbieranie odpadów lub równorzędne
d) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj.:
a) usługi odbierania odpadów komunalnych zmieszanych o masie łącznej odebranych odpadów komunalnych co najmniej 10 000 Mg/rok,
b) usługi odbierania odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie (np. papier, szkło, makulatura, plastik) o masie łącznej odebranych odpadów komunalnych co najmniej 300 Mg/rok
c) usługi o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 000 000 zł brutto polegające na odbieraniu odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

UWAGA! W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez Wykonawcę jako spełniający warunek (określone w załączniku nr 5 do SIWZ), rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm) na dzień przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich tj. 14.02.2013 r.

3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami tj.:
3.1.co najmniej 6-cioma pojazdami (w tym co najmniej 3 spośród niżej wymienionych pojazdów muszą być wyprodukowane po 01.01.2008r.), a w tym:
a) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych (śmieciarki),
b) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
c) jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
d) jednym pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych (śmieciarka) o dopuszczalnej masie całkowitej w przedziale 6 - 10 T z możliwością automatycznego załadunku pojemników o pojemności do 1100 l
3.2.bazą magazynowo-transportową usytuowaną w mieście Wejherowo lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy miasta na terenie, do którego posiada lub będzie posiadał tytuł prawny. Baza ta musi być wyposażona w urządzenia do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych przed transportem do miejsc przetwarzania,
4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy do oferty.
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ).
2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 SIWZ
2.1.zezwolenie na transport odpadów zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 w związku z art. 233 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U z 2013r. poz.21). W przypadku gdy wykonawca na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. zwolniony jest z obowiązku posiadania zezwolenia na transport odpadów, przedkłada zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów;
2.2.wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Wejherowa,
2.3.zezwolenie na zbieranie odpadów lub równorzędne,
2.4. wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ.
3.1 Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia określonego w rozdz. VIII pkt 2.a SIWZ wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ilości odebranych odpadów komunalnych zmieszanych w ciągu roku. Należy wypełnić załącznik nr 5a do SIWZ oraz załączyć sprawozdanie M-09 na potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania ww. usługi,
3.2 Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia określonego w rozdz. VIII pkt 2.b SIWZ wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ilości odebranych odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie w ciągu roku. Należy wypełnić załącznik nr 5b do SIWZ oraz załączyć sprawozdanie G-06 na potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania ww. usługi,
3.3. Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia określonego w rozdz. VIII pkt 2.c SIWZ wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem wartości usługi/usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Należy wypełnić załącznik nr 5c do SIWZ oraz załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie ww. usługi,
4. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 3 SIWZ.
4.1 Wykaz pojazdów jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w rozdz. VIII pkt 3.1. a, b, c, d SIWZ, wraz z informacjami o podstawie do dysponowania tymi zasobami na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.
4.2 Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował bazą magazynowo-transportową usytuowaną w mieście Wejherowo lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy miasta Wejherowa na terenie, do którego posiada lub będzie posiadał tytuł prawny oraz dysponuje lub będzie dysponował urządzeniami na terenie bazy magazynowo-transportowej, do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed transportem do miejsc przetwarzania. W oświadczeniu należy podać miejsce gdzie baza jest lub będzie zlokalizowana oraz załączyć jej opis.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

ZZP.271.8.2013.JO

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 13 PLN
Warunki i sposób płatności: Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego - Bank Millennium Oddział Wejherowo Nr 25 1160 2202 0000 0001 5278 2920. Odbiór SIWZ w siedzibie Zamawiającego.

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

27.3.2013 - 08:30

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 27.3.2013 - 09:00
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

1. Uszczegółowienie pkt. II.3) nin ogłoszenia:
"1. W zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. tj. 30 miesięcy.
2. Przekazanie raportu miesięcznego i informacji za ostatni miesiąc (grudzień 2015) — zgodnie z umową — w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca, tj. do 7 stycznia 2016r.
3. Przekazanie sprawozdania, wykazów i informacji za ostatni kwartał 2015 r. - zgodnie z umową w terminie do zakończenia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, którego sprawozdanie dotyczy tj. do 31 stycznia 2016r.
4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany rozpoczęcia realizacji przedmiotowej umowy w sytuacji, kiedy jej zawarcie nie byłoby możliwe w terminie, o którym mowa w pk-cie 1. W takim przypadku czas realizacji usługi nie ulega zmianie, tj. obejmuje 30 miesięcy, a termin zakończenia realizacji, składania sprawozdań, wykazów, informacji i raportów przesunie się odpowiednio".
2. Informacje dotyczące zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 1.Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających. 2.Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju usług, jak te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ.
3.Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego
4. Oferta winna zawierać:
a) Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,
b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych z ofertą.
c) Dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z rozdz. XII pkt. 2.1. lit. b SIWZ.
d) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587840

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w szczególności:
2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
9. Na czynności, o których mowa w pkt 7 rozdziału XXII SIWZ, nie przysługuje odwołanie.
10. Zgodnie z treścią art. 182 ust. 1 pkt 1) ustawy odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 9 i pkt 10 rozdziału XXII SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
14. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
15. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego następuje na warunkach określonych w art. 185 ustawy.
17. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

VI.4.3)űródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587840

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

14.2.2013

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2013-02-19 09:17:59 246,4KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-19 09:18:10 313,1KB 443 razy
2 Zal_nr_6_do_SIWZ_projekt_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-19 09:18:25 169,9KB 411 razy
3 zal_nr_7_do_SIWZ_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-19 09:18:40 95,6KB 420 razy
4 zal_nr_7.1_do_SIWZ_Uchwala.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-19 09:18:59 206,4KB 329 razy
5 20.03.2013.13.06.56_zalaczniki_do_SIWZ_w_wersji_edytowalnej_(zal._nr_1,_2a,_3,_4,_5a,_5b,_i_5c_do_SIWZ)..doc Po terminie otwarcia ofert 2013-03-20 13:06:56 30KB 153 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 20.03.2013.13.06.32_Wyjasnienia_nr_1_Zmiana_nr_1_tresci_specyfikacji_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-20 13:06:32 467,6KB
Odwołania
1 04.03.2013.12.31.46_zawiadomienie_o_zlozeniu_odwolania.pdf 2013-03-04 12:31:46 52,5KB
2 04.03.2013.12.36.06_tresc_odwolania.pdf 2013-03-04 12:36:06 5,9MB
3 22.03.2013.09.46.20_Postanowienie_Krajowej_Izby_Odwolawczej_z_dnia13_marca_2013_r.pdf 2013-03-22 09:46:20 2,2MB
Wynik postępowania
1 17.05.2013.13.27.36_ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY_NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf 2013-05-17 13:27:36 55,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jowita Orłowska 19-02-2013 09:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Danuta Domżalicka 10-04-2015 22:32