Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa ciagu pieszo jezdnego wzdluz rzeki Cedron w Wejherowie na odcinku od ul. 12go Marca do dz. 200/3 I 200/4


15/02/2013    S33    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Wejherowo: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

2013/S 033-051856

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miasto Wejherowo
pl. Jakuba Wejhera 8
Osoba do kontaktów: Danuta Domżalicka
84-200 Wejherowo
POLSKA
Tel.: +48 586777115
E-mail: zzp@wejherowo.pl
Faks: +48 586777123

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.wejherowo.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Budowa ciągu-pieszo jezdnego wzdłuż rzeki Cedron w Wejherowie na odcinku od ulicy 12-go Marca do dz. 200/3 I 200/4.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren wzdłuż rzeki
Cedron w Wejherowie na odcinku od ulicy 12-go Marca do dz. 200/3 I 200/4.

Kod NUTS PL63

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę ciągu pieszo - jezdnego o nawierzchni utwardzonej wzdłuż rzeki Cedron w Wejherowie na odcinku od ulicy 12 - go Marca poprzez budowę kładki K1 , K2 I K3 oraz przejść do ul. 12 - go Marca do dz. 200/3 I 200/4
Zakres budowy ciągu pieszo - jezdnego obejmuje:
Odcinek od łuku ulicy Wałowej poprzez przejścia przez rzekę Cedron -Kładka K1, Kładka K2, Kładka K3 do dz. 200/3 I 200/4 oraz przejścia do ul. 12 - go Marca. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty w następujących branżach: branża drogowa, branża sanitarna, branża elektroenergetyczna i teletechniczna, budowa kanalizacji monitoringu, branża zieleni, oznakowanie szlaku rowerowego. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej kwoty 5.000.000 euro dla robót budowlanych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu „nierównoważności” zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załączniku nr 7 do SIWZ). Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji projektowej oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej.
Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, dopisuje wyrazy: „lub równoważny”.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233162, 45233120, 45111200, 45231300, 45112710, 45314310, 45232000, 45221100, 45221113, 45200000, 45262650, 45233290, 45316000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej kwoty 5.000.000 euro dla robót budowlanych.
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 300 000 i 470 000 EUR

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 15.4.2013. Zakończenie 31.10.2013

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

1.Wysokość wadium.
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 złotych, słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100
2.Termin wniesienia wadium.
2.1.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:
a)wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert.
b)wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert.
2.2.Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym:
a)wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wejherowie - Bank Millennium O/Wejherowo nr 14116022020000000061963861.
b)w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert.
3.Formy wniesienia wadium.
3.1.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a)pieniądzu,
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c)gwarancjach bankowych,
d)gwarancjach ubezpieczeniowych,
e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w rozdz. XII pkt 5 SIWZ, w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w pkt 3 od „b” do „e” musi być wystawione na Gminę Miasto Wejherowo.
Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.
Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela) o konieczności potwierdzenia podpisów Zamawiającego na pisemnym wezwaniu do zapłaty przez Bank prowadzący rachunek Zamawiającego.
3.2.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
3.3.Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo.
4.Zwrot wadium.
4.1.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 5.2 nin. rozdziału.
4.2.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
4.3.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
4.4.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
5.Zatrzymanie wadium.
5.1.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
5.2.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
6.Inne postanowienia dotyczące wadium.
6.1.Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Jednocześnie ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6.2.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 4.1 nin. rozdziału, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń z wykonawcą w obcej walucie.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego będą realizowane w PLN.
Obowiązująca formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. 1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy odbywa się fakturą końcową po odbiorze końcowym przedmiotu umowy na podstawie protokółu odbioru końcowego robót podpisanego przez strony. Prawidłowo wystawiona faktura płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Podstawą do wystawiania faktury jest podpisany przez strony protokół odbioru

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Zgodnie z art. 23 ust.1 Prawa zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty:
1.1.Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielne dokumenty wymienione w pkt 5 rozdz. IX SIWZ.
1.2.Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.3 Dokumenty, o których mowa w pkt 1, 2, 3, 4 rozdziału IX SIWZ - winni złożyć wspólnie.
2. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, dokumenty o których mowa w pkt 1, 5 rozdz. IX SIWZ dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki.
3. W przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, którzy zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy będą podmiotami udostępniającymi zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, musi załączyć do oferty dokumenty tych podmiotów, wymienione w pkt 5 rozdziału IX SIWZ.
4. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej (co najmniej na 3 dni) przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum.
5. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum:
1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum - głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy,
2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,
3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji jakości,
4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,
5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji,
6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia,
7) stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
6. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie więcej niż jeden podmiot, wynagrodzenie należne Wykonawcy wpłacane będzie na konto podmiotu, zwanego dalej „Liderem”, wskazanego wspólnie przez podmioty występujące jako Wykonawca.
Wskazanie Lidera będzie określone w formie pisemnego upoważnienia stanowiącego załącznik do Umowy, w którym wszystkie podmioty występujące jako Wykonawca upoważnią Lidera do dokonywania wszelkich rozliczeń z Zamawiającym oraz wskazania rachunku bankowego, na który zapłata ma nastąpić. Upoważnienie to nie może być odwołane w okresie obowiązywania Umowy. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia lub jego części zgodnie z wystawioną przez Lidera fakturą, na rachunek w niej wskazany oraz oświadcza, iż zapłata dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego z długu wobec Wykonawcy.

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki tj.:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.
2.posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na budowie lub przebudowie nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni nie mniejszej niż 600 m2 w każdym zamówieniu. Wartość każdego z zamówień nie może być mniejsza niż 200 tyś. złotych brutto.

UWAGA 2! W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez Wykonawcę jako spełniającym warunek (określone w załączniku nr 5 do SIWZ), rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm) na dzień przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich tj. 12.02.2013 r.

3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
4.dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone tj.:
a.jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji co najmniej dwóch zamówień wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie polegających na budowie lub przebudowie nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni nie mniejszej niż 600 m2 w każdym zamówieniu.
b.jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
c.jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń,
d. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika prac w branży zieleni, która zrealizowała minimum dwa zamówienia polegające na nasadzeniu drzew lub krzewów oraz wykonaniu trawników.
UWAGA 3! Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
UWAGA 4! Dla kierownika prac branży zieleni nie wymaga się posiadania uprawnień.
UWAGA 5! Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia w/w funkcji (tj. a, b, c, d) przez jedną osobę.
5.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 500 tys. złotych.
b. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 500 tys. złotych
6.oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ).
2.Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ.
2.1 Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia określonego w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania. Należy wypełnić załącznik nr 5 do SIWZ.
2.2. Dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane wykazane w załączniku nr 5 zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
3.Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 4 SIWZ.
3.1Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o których mowa w rozdz. VIII pkt 4 SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.
3.2Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Załącznik nr 4 do SIWZ.
4.Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 5 SIWZ.
4.1 Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy nie mniejszą niż 500 tyś złotych - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.2 Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 500 tyś złotych.
Zgodnie z art. 26 ust. 2c. ustawy: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku.
5.Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 6 SIWZ.
5.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ).
5.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
5.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.5 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
5.6 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
6. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.
7. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 5 SIWZ, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 6. rozdziału IX SIWZ, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w pkt 4.1 rozdziału IX SIWZ, dotyczącej tych podmiotów.
8. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w rozdz. VIII pkt 2, 3, 4, 5 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 6 rozdziału IX SIWZ, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 5.rozdziału IX SIWZ.
9. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. IX pkt 5 SIWZ:
10.1 pkt 5.2 - 5.4. i pkt 5.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
10.2 pkt 5.5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
11. Dokumenty, o których mowa w rozdz. IX pkt 10.1 lit. a i c oraz pkt 10.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w rozdz. IX pkt 10.1. lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
12. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. IX pkt 10 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis rozdz. IX pkt 11 SIWZ stosuje się odpowiednio
13. Zgodnie z art. 23 ust.1 Prawa zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty:
13.1.Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielne dokumenty wymienione w pkt 5 rozdz. IX SIWZ.
13.2.Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13.3.Dokumenty, o których mowa w pkt 1, 2, 3, 4 rozdziału IX SIWZ - winni złożyć wspólnie.
14. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, dokumenty o których mowa w pkt 1, 5 rozdz. IX SIWZ dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki.
15. W przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, którzy zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy będą podmiotami udostępniającymi zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, musi załączyć do oferty dokumenty tych podmiotów, wymienione w pkt 5 rozdziału IX SIWZ.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 500 tys. złotych.
b. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 500 tys. złotych
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy nie mniejszą niż 500 tyś złotych - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 500 tyś złotych.
Zgodnie z art. 26 ust. 2c. ustawy: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki tj.:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.
2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na budowie lub przebudowie nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni nie mniejszej niż 600 m2 w każdym zamówieniu. Wartość każdego z zamówień nie może być mniejsza niż 200 tyś. złotych brutto.

UWAGA 2! W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez Wykonawcę jako spełniającym warunek (określone w załączniku nr 5 do SIWZ), rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm) na dzień przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich tj. 12.02.2013 r.

3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone tj.:
a. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji co najmniej dwóch zamówień wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie polegających na budowie lub przebudowie nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni nie mniejszej niż 600 m2 w każdym zamówieniu.
b. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
c. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń,
d. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika prac w branży zieleni, która zrealizowała minimum dwa zamówienia polegające na nasadzeniu drzew lub krzewów oraz wykonaniu trawników.
UWAGA 3! Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
UWAGA 4! Dla kierownika prac branży zieleni nie wymaga się posiadania uprawnień.
UWAGA 5! Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia w/w funkcji (tj. a, b, c, d) przez jedną osobę.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ).
2.Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ.
2.1 Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia określonego w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania. Należy wypełnić załącznik nr 5 do SIWZ.
2.2 Dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane wykazane w załączniku nr 5 SIWZ zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 4 SIWZ.
3.1 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o których mowa w rozdz. VIII pkt 4 SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.
3.2 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

ZZP.271.14.2013.AB

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 2 767 PLN
Warunki i sposób płatności: Opłata za SIWZ wynosi: 2767.00 zł., opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego - Bank Millennium Oddział Wejherowo Nr 25 1160 2202 0000 0001 5278 2920. Odbiór SIWZ w siedzibie Zamawiającego.

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

26.3.2013 - 08:30

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 26.3.2013 - 09:00

Miejscowość:

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul.12 Marca 195, 84-200 Wejherowo, sala 103

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

1. W celu konieczności opublikowania nin. ogłoszenia Zamawiający określił w pkt II.3) datę rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy na dzień 15.04.2013 r. (data został wyliczona szacunkowo dla potrzeb tego ogłoszenia). Faktyczny termin realizacji przedmiotu umowy został określony w rozdz. VII SIWZ tj. "Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany i przekazany Zamawiającemu w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2013 r. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę zakończenia wszystkich robót, zgłoszenia ich zakończenia Zamawiającemu oraz przekazania Zamawiającemu kompletnych operatów kolaudacyjnych (2 egzemplarzy) wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót".
2. Informacje dotyczące zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
2.1 Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających.
2.2 Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju prac, jak te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ.
2.3 Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
3. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu „nierównoważności” zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załączniku nr 7 do SIWZ). Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji projektowej oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej.
4. Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, dopisuje wyrazy: „lub równoważny”.
5. Wykonawca składa jedną ofertę z zachowaniem formy pisemnej, napisaną w języku polskim.
6. Oferta winna zawierać:
a) Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą
c) Dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium wraz z dokumentami, z których wynika stosowne upoważnienie (upełnomocnienie). Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z rozdz. XII pkt. 2.1. lit. b SIWZ.
d) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
e) Dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych - w przypadku ich zaoferowania przez Wykonawcę

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587840

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w szczególności:
1.Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
6.Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
7.W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
8.Na czynności, o których mowa w pkt 7 rozdziału XIi SIWZ, nie przysługuje odwołanie.
9.Zgodnie z treścią art. 182 ust. 1 pkt 1) ustawy odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
10.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
11.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 9 i pkt 10 rozdziału XII SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
12.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
13.Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
14.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
15.Przystąpienie do postępowania odwoławczego następuje na warunkach określonych w art. 185 ustawy.
16.Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej..

VI.4.3)űródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587840

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

12.2.2013

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2013-02-15 09:47:25 126,4KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-15 09:47:47 361,0KB 357 razy
2 Zal._7.1_Decyzja_pozwolenia_na_budowA_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-15 09:48:51 157,1KB 267 razy
3 zal._7.2_projekt_budowlany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-15 09:49:03 31,9MB 287 razy
4 zal._7.3_zakres_przedmiotu_zamowienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-15 09:49:36 432,8KB 352 razy
5 zal._7.4._projekt_budowlany_zielen.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-15 09:49:47 4,4MB 280 razy
6 zal._7.5._projekt_wykonawczy_odwodnienie_i_organizacja_ruchu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-15 09:50:10 40,3MB 278 razy
7 zal._7.6._projekt_wykonawczy_oswietlenie_uliczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-15 09:50:26 2,2MB 536 razy
8 zal._7.7._projekt_wykonawczy_budowa_kanalizacji_monitoringu_oraz_przebudowa_kolidujacych_sieci_teletechnicznych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-15 09:50:52 8,1MB 354 razy
9 zal._7.8._projekt_wykonawczy_projekt_posadzek.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-15 09:51:03 6,5MB 282 razy
10 zal._7.9._projekt_wykonawczy_projekt_murow_oporowych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-15 09:51:14 8,6MB 272 razy
11 zal._7.10._projekt_wykonawczy_obiekty_mostowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-15 09:51:28 8,0MB 275 razy
12 zal._7.11._projekt_wykonawczy_mala_architektura.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-15 09:51:36 15,2MB 272 razy
13 zal._7.12._projekt_wykonawczy_rozbiorka_obiektow_kubaturowych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-15 09:51:45 14,1MB 270 razy
14 zal._7.13._inwentaryzacja_obiektÓw_do_likwidacji.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-15 09:51:54 16,7MB 275 razy
15 zal._7.14_specyfikacje_techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-15 09:52:01 1,5MB 334 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 19.03.2013.12.34.05_wyjasnienia_i_zmiana_nr_1_tresici_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-19 12:34:05 2,2MB
2 25.03.2013.12.58.51_sprostowanie_do_wyjasnien_i_zmian_nr_1_tresci_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-25 12:58:51 36,5KB
Wynik postępowania
1 15.04.2013.12.59.25_rozstrzygniecie_postepowania.pdf 2013-04-15 12:59:26 44,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Biszewska 15-02-2013 09:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Biszewska 15-04-2013 12:59