Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem oraz zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci, prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych.

Świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem oraz zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych  dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci, prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych.

 

Ogłoszenie o zamówieniu: usługi

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078  i nr. 182, poz. 1228, z 2011r. nr 5, poz. 13, nr 28, poz. 143, nr 234, poz. 1386, nr 240. poz. 1429 oraz  z  2012r. poz. 769)

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publiczne

SEKCJA I : Zamawiający

1.       Nazwa i adres zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie ul. Kusocińskiego 17; 84-200 Wejherowo woj. pomorskie ; Tel 58 6777960 ; adres strony internetowej: www.mops.wejherowo.pl

2.       Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

 SEKCJA II : Przedmiot zamówienia

1.       Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem oraz zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych  dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci, prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych.

2.       Rodzaj zamówienia: Usługi.

3.       Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem oraz zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych  dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci, prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych.

Przez niezbędne warunki socjalne w schronisku lub noclegowni zamawiający rozumie:

1)      przebywanie w pomieszczeniach gwarantujących poczucie bezpieczeństwa, intymności i poszanowania godności;

2)      zapewnienie dostępu do węzłów sanitarnych z ciepłą wodą,

3)      pokoje z oknami, max. do 10 osób w jednym pokoju, wyposażone w łóżka (dopuszczalne łóżka piętrowe),

4)      w okresie grzewczym zapewnienie temperatury min 18 oC,

5)      zapewnienie izolatki dla osób podejrzanych o choroby zakaźne, względnie stanowiących zagrożenie dla współmieszkańców,

6)      zapewnienie odpowiedniego miejsca umożliwiającego swoim mieszkańcom spożywanie posiłków lub ich przygotowywanie.

Wykonawca prowadzący schronisko lub noclegownię, świadczący usługę stanowiącą przedmiot zamówienia zobowiązany jest jednocześnie do:

1)      prowadzenia rejestru osób korzystających z pomocy placówki skierowanych przez MOPS w Wejherowie,

2)      prowadzenia pracy socjalnej polegającej w szczególności na motywowaniu osób bezdomnych, u których występuje problem uzależnienia,

3)      motywowania osób bezdomnych do podejmowania wszelkiej aktywności zawodowej,

4)      zapewnienia odpowiedniego wsparcia i pomocy osobom tego wymagającym, w szczególności z powodu wieku, niepełnosprawności, długotrwałej choroby w tym podjęcia terapii odwykowej,

5)      zapewnienia osobom dorosłym korzystającym  z pomocy placówki jednego gorącego posiłku dziennie w miejscu do tego przeznaczonym,

6)      zapewnienia  trzech posiłków dziennie (w tym jednego gorącego) osobom dorosłym wymagającym zwiększonej opieki ze względu na wiek lub stan zdrowia  w miejscu do tego przeznaczonym,

7)      w miarę możliwości – zmiany odzieży w punkcie jej wymiany na czystą oraz umożliwienia wyprania brudnej,

8)      zapewnienie kontaktu z pracownikiem socjalnym, a także dostępu do informacji o możliwych formach  pomocy, a także podstawowej informacji prawnej, medycznej i mieszkaniowej,

9)      zapewnienia podstawowych środków higieny osobistej w ilości umożliwiającej utrzymywanie czystości,

10)  zapewnienie pomocy mieszkańcom placówki w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu, poprzez umożliwienie pierwszego kontaktu z lekarzem lub placówkami służby zdrowia,

11)  stałej współpracy z pracownikiem ds. bezdomnych MOPS w Wejherowie w szczególności przy realizacji Indywidualnych Programów  Wychodzenia z Bezdomności.

4.       Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

5.       Wspólny Słownik Zamówień (CPV)85.31.10.00-2

6.       Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak – liczba części:  9

7.       Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

SEKCJA III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

1.       Wadium: nie

2.       Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

3.       Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

Potencjał techniczny

Wiedza i doświadczenie

1)      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 Ustawy PZP oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy PZP.

2)      Zamawiający uzna, że warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, co najmniej jednej usługi schronienia dla min. 30 osób bezdomnych.

3)      Zamawiający uzna, że warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zawodu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe na stanowiskach:

- osoba kierująca placówką (co najmniej jedna osoba)

- opiekunowie (co najmniej dwie osoby)

- pracownik socjalny (co najmniej jedna osoba)

Ponadto osoba kierująca placówką powinna posiadać co najmniej jednoroczny staż w pracy z osobami bezdomnymi oraz ukończone kursy i szkolenia związane z tematyką bezdomności lub tematyką pomocy społecznej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem wykonawcy.

4.       Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy PZP.

1)      W zakresie spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy PZP, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wskazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorów, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługo zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2)      W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

- aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust 1 pkt.2 ustawy.

3)      Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub statut spółki.

4)      Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i składek.

5)      Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada:

- dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokumenty wystawione w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6)      W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art.23 ust.2 Ustawy PZP w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

7)      Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę  kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

8)      Każdy dokument powinien być podpisany, a kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

9)      Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów żądanych przez zamawiającego, spowoduje wykluczenie.

SEKCJA IV Procedura

1.       Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

2.       Kryteria oceny ofert : najniższa cena

3.       Czy prowadzona zostanie aukcja elektroniczna: nie

4.       Umowa

1)      Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta w formie pisemnej

2)      Umowa, która zostanie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, będzie zawierała zapisy podane we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr.6, do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z uwzględnieniem treści oferty.

3)      Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na wniosek Wykonawcy/Zamawiającego. Dokonywanie zmian jest możliwe o ile wynika to z okoliczności, których pomimo zachowania należytej staranności, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i zmiany takie są niezależne od woli stron umowy lub są korzystne dla Zamawiającego.

4)      W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba /osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru.

SEKCJA V Informacje administracyjne

1.       Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.wejherowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówieniamożna uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie ul. Kusocińskiego 17  84-200 Wejherowo.

2.       Termin składania ofert: 05.11.2012 godzina 9.00

Miejsce składania ofert:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie ul. Kusocińskiego 17  84-200 Wejherowo – sekretariat I piętro.

3.       Otwarcie ofert nastąpi 05.11.2012 o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej siedziby MOPS przy ul. Kusocińskiego 17.

4.       Termin związania ofertą:okres w dniach 30(od ostatecznego terminu składania ofert).

5.       Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu za środków Unii Europejskiej: zamówienie nie będzie finansowane za środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

6.       Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie przewiduje się unieważnienia postępowania, ponieważ przedmiot postępowania nie będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Załączniki – Informacje dotyczące ofert częściowych

Część nr.1

1.       Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia.

Świadczenie usług schronienia dla mężczyzn z jednym, ciepłym posiłkiem dziennie. Prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych.

2.       Ilość osób: nie więcej niż 3osoby jednocześnie.

3.       Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):85.31.10.00-0

4.       Czas trwania: od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

5.       Kryteria oceny ofert: najniższa cena

Część nr.2

1.       Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia.

Świadczenie usług schronienia dla kobiet z jednym, ciepłym posiłkiem dziennie. Prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych.

2.       Ilość osób: nie więcej niż 3osoby jednocześnie.

3.       Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):85.31.10.00-0

4.       Czas trwania: od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

5.       Kryteria oceny ofert: najniższa cena

Część nr.3

1.       Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia.

Świadczenie usług schronienia dla mężczyzn chorych i niepełnosprawnych wymagających opieki pielęgniarskiej, z całodobową opieką sanitariusza wraz z trzema posiłkami dziennie w tym jeden ciepły.

.

2.       Ilość osób: nie więcej niż 5 osób jednocześnie.

3.       Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):85.31.10.00-0

4.       Czas trwania: od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

5.       Kryteria oceny ofert: najniższa cena

Część nr.4

1.       Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia.

Świadczenie usług schronienia dla kobiet chorych i niepełnosprawnych wymagających opieki pielęgniarskiej, z całodobową opieką sanitariusza wraz z trzema posiłkami dziennie w tym jeden ciepły.

.

2.       Ilość osób: nie więcej niż 2 osoby jednocześnie.

3.       Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):85.31.10.00-0

4.       Czas trwania: od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

5.       Kryteria oceny ofert: najniższa cena

Część nr.5

1.       Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia.

Świadczenie usług schronienia dla mężczyzn uzależnionych od alkoholu i/lub innego środka psychoaktywnego wraz z terapią uzależnień i całodobową opieką sanitariusza oraz jednym ciepłym posiłkiem dziennie.

2.       Ilość osób: nie więcej niż 10 osób jednocześnie.

3.       Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):85.31.10.00-0

4.       Czas trwania: od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

5.       Kryteria oceny ofert: najniższa cena

Część nr.6

1.       Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia.

Świadczenie usług schronienia dla kobiet uzależnionych od alkoholu i/lub innego środka psychoaktywnego wraz z terapią uzależnień i całodobową opieką sanitariusza oraz jednym ciepłym posiłkiem dziennie.

2.       Ilość osób: nie więcej niż 3 osoby jednocześnie.

3.       Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):85.31.10.00-0

4.       Czas trwania: od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

5.       Kryteria oceny ofert: najniższa cena

Część nr.7

1.       Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia.

2.       Świadczenie usług schronienia dla mężczyzn chorych lub z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych, uzależnionych od alkoholu i/lub innego środka psychoaktywnego wraz z terapią uzależnień, wymagających opieki pielęgniarskiej oraz nadzoru psychiatrycznego wraz z trzema posiłkami dziennie w tym jeden ciepły.

3.       Ilość osób: nie więcej niż 3 osoby jednocześnie..

4.       Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):85.31.10.00-0

5.       Czas trwania: od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

6.       Kryteria oceny ofert: najniższa cena

Część nr.8

1.       Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia.

2.       Świadczenie usług schronienia dla kobiet chorych lub z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych, uzależnionych od alkoholu i/lub innego środka psychoaktywnego wraz z terapią uzależnień, wymagających opieki pielęgniarskiej oraz nadzoru psychiatrycznego wraz z trzema posiłkami dziennie w tym jeden ciepły.

3.       Ilość osób: nie więcej niż 1osoba.

4.       Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):85.31.10.00-0

5.       Czas trwania: od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

6.       Kryteria oceny ofert: najniższa cena

Część nr.9

1.       Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia.

2.       Świadczenie usług schronienia dla osób z dziećmi w sytuacji kryzysowej wraz z trzema posiłkami dziennie w tym jeden ciepły.

3.       Ilość osób: nie więcej niż 2 osoby z dziećmi jednocześnie..

4.       Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):85.31.10.00-0

5.       Czas trwania: od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

6.       Kryteria oceny ofert: najniższa cena

 

UWAGA!

W każdym przypadku zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości planowanych osób. Zamawiający zapłaci za faktycznie skierowaną ilość osób.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 SIWZ_-przetarg_10_2012.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-25 08:59:06 202,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 25-10-2012 08:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 25-10-2012 08:59