Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Prace remontowo- budowlane pomieszczeń 1, 1a i 2 w budynku Ratusza Miejskiego w Wejherowie.

 

Wejherowo: Prace remontowo- budowlane pomieszczeń 1, 1a i 2 w budynku Ratusza Miejskiego w Wejherowie.
Numer ogłoszenia: 84874 - 2010; data zamieszczenia: 25.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Wejherowie , ul. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 0-58 677-71-05, faks 0-58 677-71-23.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wejherowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace remontowo- budowlane pomieszczeń 1, 1a i 2 w budynku Ratusza Miejskiego w Wejherowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Prace remontowo- budowlane pomieszczeń 1, 1a i 2 w budynku Ratusza Miejskiego w Wejherowie. A.roboty malarskie 1.ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym, 2.likwidacja pęknięć ścian i sufitów, 3.tynkowanie bruzd po przeprowadzeniu instalacji elektrycznej 4.uszczelnienie styków ościeżnic z murami , 5.zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity, 6.zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany, 7.skucie nierówności na ścianach 8.umocowanie siatki na ścianach i sufitach - likwidacja pęknięć 9.uzupełnienie miejscowe tynków 10.montaż listew dekoracyjnych ściennych 11.montaż listew dekoracyjnych sufit/ściana 12.gruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym dwukrotnie 13.gładzie z gipsu szpachlowego sufitów - dwuwarstwowo 14.gładzie z gipsu szpachlowego na ścianach - dwuwarstwowo, 15.malowanie farbą emulsyjną sufitów w kolorach jasnych - dwukrotnie, 16.malowanie farbą emulsyjną ścian dwukrotnie 17.malowanie farbą olejną grzejników , rur i innych elementów metalowych , 18.malowanie stolarki okiennej dwukrotnie 19.lakierowanie stolarki drzwiowej dwukrotnie 20.zabezpieczenie podłóg i drzwi folią, 21.mycie po robotach malarskich 22.inne roboty towarzyszące przy pracach remontowych (m innymi przenoszenie mebli i urządzeń wraz z ich ponownym ustawieniem itp.) B.Roboty posadzkowe 1.rozebranie posadzek z deszczółek parkietowych i wykładzin 2.zerwanie posadzek cementowych - pom. parter 3.oczyszczenie podłoża z masy kleju i lepiku 4.ułożenie płyt OSB grub. 22 mm wodoodpornych 5.wykonanie warstw wyrównawczych z zaprawy wyrównawczej grub. 20 mm 6.wykonanie warstwy wyrównawczej z masy samopoziomującej grub. 3 mm 7.szlifowanie podłoża mechanicznie 8.uzupełnienie tynków - przy cokołach podłogowych 9.gruntowanie podłoża środkiem gruntującym 10.ułożenie posadki z deszczółek parkietowych dębowych grub. 22 mm - pom. nr 1 11.gruntowanie i lakierowanie deszczółek parkietowych lakierem odpornym na duże natężenie ruchu 3x (POM. nr 1, 1a i 2) 12.wymiana listew podłogowych 13.montaż listew progowych 14.,wywóz nieczystości - gruzu na odl. do 15 km, 15.utylizacja materiałów rozbiórkowych C.Roboty stolarskie 1.wykucie ościeżnic drzwiowych o pow. do 2,0 m2 2.zamurowanie otworu drzwiowego cegła pełna 3.wykucie otworu drzwiowego w ścianie grub. 1 cm na zapr. cem. - wap. 4.wykonanie nadproża drzwiowego z kątownika 50/50/5 5.osadzenie drzwi wewnętrznych pełnych z ościeżnicą regulowaną z drewna klejonego trójwarstwowo malowanej lakierem w kolorze brązowym ( stolarka dostosowana do istniejącej ) 6.montaż opasek drzwiowych profilowanych 7.dopasowanie stolarki drzwiowej wraz z niezbędnymi naprawami 8.obróbka ościeży Uwaga : Roboty w branży elektroenergetycznej nie są objęte przedmiotem zamówienia. Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 4.845.000 euro dla robót budowlanych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1.Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 2.Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 1500 złotych, wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wejherowie - Bank Millennium O/Wejherowo nr 14116022020000000061963861. Pozostałe wymagania dotyczące wadium zostały określone w rozdz. XII SIWZ.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy zamówienia (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na robotach remontowo - budowlanych w obiekcie użyteczności publicznej o powierzchni remontowanych pomieszczeń nie mniejszej niż 80m2 i wartości nie mniejszej niż 50 000 złotych brutto w każdym zadaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: dysponuje co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji min. trzech zamówień spełniających warunek opisany w rozdz. VIII pkt 1 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, zgodnie z definicją przyjętą w słowniczku SIWZ. c) Dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium wraz z dokumentami, z których wynika stosowne upoważnienie (upełnomocnienie). Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 207 przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z rozdz. XII pkt. 2.1. lit. b SIWZ. d) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonywania tych zmian zostały szczegółowo określone w załączniku nr 6 do SIWZ - Projekcie umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wejherowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12-go Marca 195, 84-200 Wejherowo, pok. 104..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2010 godzina 08:30, miejsce: Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. J. Wejhera nr 8, w pokoju Nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 
Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2010-03-25 12:45:49 197,1KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia._doc.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-25 12:45:49 387,0KB 159 razy
2 Zal.nr_7.1_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-25 12:46:10 131,7KB 1273 razy
3 Zal.nr_7.2_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-25 12:46:46 55,7KB 117 razy
4 Zal.nr_7.3_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-25 12:47:01 28,9KB 142 razy
5 Zal.nr_7.4_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-25 12:47:15 332,4KB 141 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie.pdf 2010-04-12 15:37:26 30,7KB
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_php.htm 2010-05-05 14:31:50 6,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Danuta Domżalicka 25-03-2010 12:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Domżalicka 25-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Danuta Domżalicka 05-05-2010 14:31