Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/V/49/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr VIk/V/49/2011
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) 


Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W celu realizacji działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Prezydent Miasta Wejherowa powołuje Miejski Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej „Zespołem”. 

§ 2. 1. Prezydent Miasta Wejherowa w drodze zarządzenia powołuje poszczególnych członków Zespołu na pisemny, imienny wniosek lub spośród przedstawicieli odpowiednio: 

a) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, 

b) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

c) Komendy Powiatowej Policji, 

d) Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, 

e) instytucji ochrony zdrowia, 

f) organizacji pozarządowych, 

g) Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Wejherowie, 

h) Prokuratury Rejonowej w Wejherowie, 

i) innych podmiotów, niż określone w pkt a – h, a działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

2. Kandydaci do Zespołu powinni charakteryzować się nieskazitelnym charakterem i swym dotychczasowym zachowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania funkcji członka Zespołu. 

3. Do wniosku o powołanie w skład Zespołu należy dołączyć pisemną zgodę kandydata. 

4. Każdorazowe powołanie bądź odwołanie członka Zespołu następuje w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Wejherowa. 

§ 3. Prezydent Miasta Wejherowa odwołuje członka Zespołu: 

1. na jego wniosek, 

2. na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem, 

3. w przypadku skazania członka Zespołu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

4. w przypadku, gdy członek Zespołu przestał spełniać wymogi, o których mowa w § 2 ust. 2, naruszył zasady poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole lub nie uczestniczy regularnie w posiedzeniach Zespołu. 

§ 4. Do zadań Zespołu należy między innymi integrowanie i koordynowanie działań jednostek wchodzących w jego skład oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przede wszystkim poprzez: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

§ 5. 1. Do rozpatrywania indywidualnych przypadków Zespół tworzy grupy robocze, do zadań których należy przede wszystkim: opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy, jak również rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy, a także efektów tych działań. 

2. Każda grupa robocza wybiera spośród siebie przewodniczącego grupy, który kieruje jej pracami i wyznacza terminy jej posiedzeń, nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

§ 6. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. 

§ 7. 1. Przewodniczący Zespołu jest wybierany na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród jego członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 

2. O wyborze Przewodniczącego Zespołu zostaje pisemnie powiadomiony Prezydent Miasta Wejherowa. 

3. Przewodniczący Zespołu może zostać odwołany w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, na podstawie: 

a) uzasadnionego wniosku członka Zespołu, 

b) uzasadnionego wniosku Prezydenta Miasta Wejherowa. 

4. Przewodniczący Zespołu zostaje odwołany także na skutek złożenia pisemnej rezygnacji. 

5. W przypadku odwołania Przewodniczącego Zespołu wskutek podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 3 lub pisemnej rezygnacji, o której mowa w ust. 4, dotychczasowy Przewodniczący Zespołu wykonuje swoje obowiązki do czasu wyboru nowego Przewodniczącego. 

§ 8. 1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Prezydent Miasta Wejherowa, wyznaczając członka Zespołu, który będzie prowadził posiedzenie do czasu wyboru Przewodniczącego Zespołu. 

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie lub innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Zespołu, w tym w szczególności w siedzibie instytucji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt b – i. 

3. Posiedzenia Zespołu oraz grup roboczych są protokołowane, protokół zawiera w szczególności porządek posiedzenia, listę obecności oraz tematykę omawianych spraw ogólnych i indywidualnych, protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu lub lider grupy roboczej. 

4. Obecność na posiedzeniu jest obowiązkowa, ewentualne nieobecności członkowie Zespołu powinni zgłaszać Przewodniczącemu Zespołu. 

§ 9. 1. Siedzibą Zespołu jest siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie. 

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną, w tym w szczególności: przekazywanie członkom Zespołu informacji o terminie oraz miejscu posiedzenia, sporządzanie protokołu posiedzenia, przekazywanie członkom Zespołu informacji niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania, prowadzenie korespondencji w jego imieniu. 


§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 03-03-2011 08:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 03-03-2011 08:55