Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/V/48/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Uchwała Nr VIk/V/48/2011
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) 


Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W celu realizacji działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie przyjmuje się „Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014” w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik do Uchwały Nr VIk/V/48/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 28 lutego 2011 r.

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 
NA LATA 2011 - 2014 

WSTĘP 

Przemocą w rodzinie określane jest „każde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej, którego celem jest utrzymanie nad nią kontroli i władzy". Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) definiuje przemoc w rodzinie jako jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. 

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system wartości, poglądy i styl życia. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami, oparte na miłości i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań, role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi. Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Należy ją zaklasyfikować do kategorii zachowań negatywnych o dużej szkodliwości społecznej. Prowadzi do poważnych naruszeń norm moralnych i prawnych, tragicznych skutków psychologicznych, a w skrajnych przypadkach do poważnych okaleczeń czy zabójstw. 

Wokół przemocy narosło wiele mitów. Jednym z nich jest przekonanie, że jest to zjawisko marginalne, występujące wyłącznie w patologicznych środowiskach. Tymczasem według danych statystycznych przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym i stanowi poważny problem społeczny. Znęcanie się nad rodziną jest najczęściej popełnianym przestępstwem w Polsce, zaraz po przestępstwach przeciwko mieniu i życiu. 

Przemoc ze strony najbliższej osoby jest doświadczeniem traumatycznym, okaleczającym psychikę. Przemoc w rodzinie przybiera różne formy: od przemocy fizycznej, przez przemoc psychiczną i seksualną, po przemoc ekonomiczną. Przemoc w rodzinie rzadko jest incydentem jednorazowym. Zazwyczaj ma ona charakter długotrwały i cykliczny. 

Rodzaje przemocy: 

1. Przemoc fizyczna – jej celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego, uszkodzenie jej ciała, pogorszenie jej zdrowia lub pozbawienie ją życia. 

2. Przemoc seksualna – to zachowanie zmuszające ofiarę do podjęcia niechcianych zachowań seksualnych lub zdeprecjonowania jej seksualności. 

3. Przemoc psychiczna – to zachowanie, którego celem jest umniejszanie poczucia własnej wartości ofiary, wzbudzanie w niej strachu. 

4. Przemoc ekonomiczna – to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie ofiary od sprawcy. 

5. Zaniedbanie – to ciągłe niezaspakajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych. 


Przemoc jest przestępstwem. W zależności od tego, czy przemoc ma charakter jednorazowy, czy się powtarza, jest ścigana z różnych artykułów Kodeksu Karnego. Jeżeli przemoc ma charakter ciągły, zostanie zakwalifikowana jako przestępstwo znęcania się nad rodziną z art. 207 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm), który stanowi: 

„§1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny i fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 

§2. Jeżeli czyn określony w §1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. 

§3. Jeżeli następstwem czynu określonego w §1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat”. 

Przemoc w rodzinie ma tragiczne konsekwencje. Prowadzi nie tylko do uszkodzeń ciała ofiary, ale także do zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń w sposobie, w jaki postrzega ona sama siebie, sprawcę oraz innych ludzi. Narastanie zjawiska przemocy w rodzinie wymaga niezwłocznego podjęcia działań zawartych w niniejszym Programie. 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Miasta Wejherowa ma charakter długofalowy. Działania Programu obejmują lata 2011–2014. W miarę potrzeb i sytuacji społecznej zadania Programu mogą ulegać zmianom i udoskonaleniom. 


I. Analiza problemów społecznych na terenie Miasta Wejherowa: 

W celu właściwego zaplanowania podejmowanych działań niezbędne jest dokonanie analizy problemów społecznych z uwzględnieniem problemu przemocy w rodzinie. 

Na podstawie badań ogólnopolskich szacuje się, że na terenie 50 tysięcznego miasta około 2000 osób (dorosłych i dzieci) może być ofiarami przemocy w rodzinie. 

Z informacji Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie wynika, że na terenie miasta odnotowano np. w 2008 r. 1889 interwencji domowych, gdzie w 1410 przypadkach zastosowano procedurę Niebieskiej Karty. W 2009 r. Niebieską Kartę założono 165 razy. W 90% prowadzonych interwencji czynnikiem motywującym działanie sprawców był alkohol. 

Trudno jest w sposób jednoznaczny określić wielkość zjawiska przemocy na terenie miasta w związku z występowaniem przemocy ukrytej, czyli toczącej się w rodzinie czy w szkole, ale nieujętej w statystykach z powodu braku wiedzy na temat jej występowania. 


II. Cele programu: 

1. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Miasta Wejherowa. 

2. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 

3. Zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

Cele ogólne będą realizowane przez: 

- budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy, 

- diagnozowanie zjawiska przemocy na terenie Miasta Wejherowa, 

- podnoszenie kompetencji służb i instytucji w zakresie przemocy w rodzinie, 

- udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, 

- oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie. 


III. Założenia Programu: 

1. Uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie. 

2. Promowanie modelu rodziny wolnego od przemocy. 

3. Edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przemocy w rodzinie. 

4. Działania interdyscyplinarne w zakresie przeciwdziałania przemocy. 


IV. Program jest spójny z Programami: 

1. Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy, 

2. Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Wejherowo na lata 2006-2012, 

3. Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011. 

Program będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne: 

- ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), 

- ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), 

- ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.). 


V. Zasoby Miasta Wejherowa w zakresie realizacji Programu: 

1. Zasoby ludzkie – specjaliści z różnych dziedzin. 

2. Zasoby instytucjonalne – instytucje i organizacje zajmujące się problemem przemocy w rodzinie oraz instytucje i organizacje pełniące funkcję wspierającą: 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

- Komenda Powiatowa Policji, 

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- placówki oświatowo-wychowawcze, 

- Zakłady Opieki Zdrowotnej, 

- organizacje pozarządowe, 

- parafie. 


VI. Czynniki gwarantujące właściwą realizację Programu: 

1. Poparcie działań i współpraca z samorządem gminnym. 

2. Dobra znajomość środowiska przez pracowników socjalnych. 

3. Dobra współpraca służb i instytucji na terenie miasta oraz poza nim. 

4. Otwartość i chęć współpracy specjalistów. 

5. Silne więzi rodzinne. 

6. Chęć zmiany i wyjścia z kryzysu. 


VII. Zagrożenia w realizacji zadań: 

1. Stereotypy panujące w środowisku na temat przemocy w rodzinie. 

2. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. 

3. Brak współpracy rodziny w zakresie przezwyciężania kryzysów. 

4. Problem uzależnienia od alkoholu w rodzinach. 

5. Ubóstwo. 

6. Zbyt mała współpraca interdyscyplinarna. 

7. Brak motywacji ekonomicznej dla członków zespołu interdyscyplinarnego. 


VIII. Realizacja celów Programu 

Cel 1 
Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Miasta Wejherowa 
Działania: 

1. Określenie w drodze uchwały trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

Podmiot realizujący działanie - Rada Miasta Wejherowa. 

2. Powołanie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Podmiot realizujący działanie - Prezydent Miasta Wejherowa. 

3. Współpraca w ramach zespołu interdyscyplinarnego: 

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach, 

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach oraz możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym, 

- monitorowanie sytuacji rodzin dotkniętych przemocą, 

- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań, 

- podejmowanie działań prewencyjnych w środowiskach zagrożonych przemocą, 

- inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą, 

- udział w działaniach edukacyjno-informacyjnych. 

Podmioty realizujące działanie: 

1) Pracownicy socjalni. 

2) Przedstawiciele oświaty. 

3) Przedstawiciele policji. 

4) Kuratorzy sądowi. 

5) Przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

6) Przedstawiciele ochrony zdrowia. 

7) Przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

8) Inne podmioty w zależności od zasobów. 

4. Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przemocy: 

- propagowanie skutecznych sposobów powstrzymywania przemocy, 

- obalanie mitów na temat przemocy, 

- szkolenia na temat przemocy, 

- prowadzenie kampanii zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w zakresie ograniczenia oglądania przemocy w telewizji, grach komputerowych, 

- wspieranie różnych form spędzania wolnego czasu promujące zachowania nieagresywne, 

- organizowanie spotkań edukacyjnych dla mieszkańców, 

- dystrybucja ulotek i informacji na temat przemocy i jej skutków, 

- organizowanie konkurów, np. plastycznych, wśród dzieci i młodzieży w zakresie zapobiegania przemocy. 

Podmioty realizujące działanie: 

1) Placówki oświatowo-wychowawcze. 

2) Świetlica Środowiskowa. 

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

4) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

5) Miejski Zespół Interdyscyplinarny. 

Cel 2 
Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 
Działania: 

1. Izolowanie sprawców od ofiar. 

2. Udzielanie informacji sprawcom przemocy na temat programów korekcyjno-edukacyjnych. 

3. Przeprowadzanie rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu, stosującymi przemoc. 

4. Kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Wejherowie o obowiązek podjęcia leczenia odwykowego w związku z nadużywaniem alkoholu. 

Podmioty realizujące działanie: 

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

2) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

3) Miejski Zespół Interdyscyplinarny. 

Cel 3 
Zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie 
Działania: 

1. Utworzenie punktu informacyjnego: 

- udzielanie informacji dotyczącej bezpiecznego schronienia osobom dotkniętym przemocą w ośrodkach interwencji kryzysowej i w specjalistycznych ośrodkach wsparcia, 

- udzielanie informacji na temat pozyskania zaświadczenia lekarskiego, 

- udzielanie informacji na temat praw osób będących ofiarami przemocy, 

- udzielanie informacji sprawcom przemocy na temat programów korekcyjno-edukacyjnych, 

- rozpowszechnianie telefonu zaufania „Niebieska Linia”, „Pomarańczowa Linia”. 

Podmiot realizujący działanie – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

2. Prowadzenie działań interwencyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy: 

- podejmowanie działań interwencyjnych w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”, 

- przekazywanie informacji o podejmowanych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego. 

Podmioty realizujące działanie: 

1) Policja. 

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

3) Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 

4) Miejski Zespół Interdyscyplinarny. 

5) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

6) Przedstawiciele oświaty. 

7) Przedstawiciele ochrony zdrowia. 

3. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia. 

      Podmioty realizujące działanie: 

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

2) Policja. 

3) Miejski Zespól Interdyscyplinarny. 


IX. Monitorowanie 

Monitorowanie realizacji Programu odbywać się będzie w oparciu o sprawozdawczość podmiotów zaangażowanych w jego realizację. Sprawozdania z realizacji Programu podmioty składają do dnia 31 stycznia każdego roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 


X. Sprawozdawczość 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie do dnia 31 marca każdego roku przedłoży Radzie Miasta sprawozdanie z realizacji Programu. 


XI. Finansowanie Programu 

Program będzie finansowany ze środków budżetu Miasta Wejherowa, dotacji oraz ze środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 03-03-2011 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 03-03-2011 08:53