Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/V/46/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych dla pasażerów korzystających z przejazdów pojazdami komunikacji miejskiej w Wejherowie.

Uchwała Nr VIk/V/46/2011
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie ustalenia przepisów porządkowych dla pasażerów korzystających z przejazdów pojazdami komunikacji miejskiej w Wejherowie 

Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku – Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601 z późn. zm.) 


Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Ustala się przepisy porządkowe dla pasażerów korzystających z przejazdów pojazdami komunikacji miejskiej w Wejherowie. 

2. Przepisy porządkowe stanowią Załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik do Uchwały Nr VIk/V/46/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 28 lutego 2011 r.

PRZEPISY PORZĄDKOWE 
dla pasażerów korzystających z przejazdów pojazdami komunikacji miejskiej w Wejherowie 

§ 1. Postanowienia ogólne: 

1. Wysiadanie i wsiadanie dozwolone jest tylko po zatrzymaniu się pojazdu na przystanku. 

2. W sytuacjach awaryjnych dozwolone jest wsiadanie i wysiadanie z pojazdu poza przystankami w miejscu jego zatrzymania i po otwarciu drzwi przez obsługę oraz należy stosować się do poleceń obsługi. 

3. W pojazdach wyposażonych w urządzenie do otwierania drzwi przez pasażera i odpowiednio oznakowanych pasażer ma prawo i obowiązek samodzielnie otwierać drzwi. 

4. Pasażer w celu zatrzymania pojazdu na przystanku na żądanie, chcąc wsiąść do pojazdu powinien z odpowiednim wyprzedzeniem wyraźnie podnieść rękę, a chcąc wysiąść z pojazdu powinien z odpowiednim wyprzedzeniem nacisnąć przycisk sygnalizacyjny lub poinformować kierowcę o swoim zamiarze. 

5. Pasażer stojący w pojeździe powinien trzymać się uchwytów. 

6. Pasażer ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i zanieczyszczenia pojazdu oraz innych urządzeń komunikacyjnych powstałe z jego winy, w tym powstałe w związku z przewozem zwierząt lub bagażu. 

7. MZK nie odpowiada za szkody powstałe na skutek przerwy w ruchu, zmiany trasy przejazdu, odwołania regularnie kursującego środka transportowego i pozostałych zakłóceń wynikłych z przyczyn stanowiących siłę wyższą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

8. W przypadku awarii lub uszkodzenia pojazdu pasażerowi posiadającemu papierowy bilet jednorazowy przysługuje prawo kontynuowania podróży na podstawie tego biletu następnym pojazdem jadącym w tym samym kierunku, a pasażerowi posiadającemu jednorazowy bilet elektroniczny – zwrot opłaty na kartę elektroniczną. 

§ 2. Zabronione jest: 

1. Prowadzenie rozmów z prowadzącym pojazd w czasie jazdy. 

2. Zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdu oraz niszczenie znajdujących się w nim urządzeń i wyposażenia. 

3. Spożywanie napojów i artykułów żywnościowych mogących zanieczyścić pojazd i odzież innych pasażerów. 

4. Palenie tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz spożywanie wszelkich napojów alkoholowych. 

5. Umieszczanie na miejscach siedzących bagażu, zwierząt lub przedmiotów mogących je uszkodzić lub zanieczyścić. 

6. Zakłócanie spokoju w pojeździe i zachowywanie się niezgodnie z zasadami współżycia społecznego, w tym granie na instrumentach muzycznych, prowadzenie głośnych rozmów, itp. 

7. Nieuzasadnione dawanie sygnału zatrzymania, używanie hamulca awaryjnego lub otwieranie drzwi. 

8. Opieranie się o drzwi w czasie jazdy, wychylanie się przez okna, wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu. 

9. Wsiadanie i wysiadanie do/z pojazdu po sygnale dźwiękowym uprzedzającym o zamykaniu drzwi. 


§ 3. Zabrania się korzystania ze środków komunikacji miejskiej: 

1. Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 

2. Osobom mogącym narazić współpasażerów lub obsługę pojazdu na wszelkie szkody, obrażenia lub niedogodności lub spowodować uszkodzenie lub zanieczyszczenie pojazdu. 

3. Osobom o widocznych objawach choroby zakaźnej. 

4. Osobom wzbudzającym odrazę brudem lub niechlujstwem. 

5. Osobom na łyżworolkach, wrotkach, łyżwach itp. 

6. Osoby wymienione w pkt. 1 - 6 oraz wszystkie pozostałe osoby, które nie dostosują się do niniejszych przepisów porządkowych mogą być nie wpuszczone do pojazdu lub z niego usunięte. W wymienionych sytuacjach nie przysługuje zwrot opłaty za przejazd. 

§ 4. Zakazane jest przewożenie środkami komunikacji miejskiej: 

1. Przedmiotów niestanowiących bagażu podręcznego pasażera, z wyjątkiem przedmiotów i zwierząt, których zasady przewozu uregulowane zostały w paragrafie 5. 

2. Materiałów łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących i innych materiałów niebezpiecznych lub wywołujących uczucie odrazy. 

3. Przedmiotów blokujących przejście, zagrażających bezpieczeństwu ruchu i mogących spowodować zniszczenia pojazdu oraz wyrządzić szkody pasażerom lub narazić ich na niewygodę. 

4. Broni, z wyjątkiem osób, które pełniąc służbę publiczną lub wojskową (np. funkcjonariusze Policji, Żandarmerii Wojskowej) obowiązane są mieć przy sobie odpowiednio zabezpieczoną broń. 

§ 5. Zasady przewozu wózków, zwierząt, bagażu ręcznego, rowerów i nart: 

1. Wózek i dziecko przewożone w wózku musi być odpowiednio zabezpieczone przez opiekuna. 

2. Wózki dziecięce i inwalidzkie oraz rowery należy przewozić w miejscach do tego wyznaczonych. 

3. Przewóz wózków inwalidzkich o napędzie akumulatorowym dozwolony jest tylko w niskopodłogowych pojazdach z wysuwaną rampą wjazdową, po jej opuszczeniu przez obsługę. Osoba na wózku lub inny pasażer powinien wyraźnie, z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować kierowcę o konieczności wysunięcia rampy. 

4. Przewóz psów, w liczbie nie większej niż jeden pies pod opieką podróżnego, jest dozwolony, pod warunkiem, że podróżny posiada aktualne świadectwo szczepienia psa, a pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec lub przewożony jest w odpowiednim opakowaniu (koszu, skrzynce, klatce). 

5. Małe zwierzęta domowe można przewozić, jeżeli nie są uciążliwe dla podróżnych (np. z powodu hałasu, zapachu) i trzymane są na rękach podróżnego. Przewożone zwierzęta powinny być zabezpieczone przed wyrządzeniem szkody. 

6. Osoba niepełnosprawna może podróżować z psem asystującym, który nie ma założonego kagańca pod warunkiem posiadania przy sobie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. 

7. Narty mogą być przewożone w pojeździe wyłącznie w pokrowcach. 

8. W przypadkach powodowania utrudnień podczas podróży, pasażer na żądanie współpasażerów, kierowcy lub kontrolerów biletów powinien zdjąć plecak. 

§ 6. Miejsce dla osób uprzywilejowanych: 

Pasażer, który zajmuje miejsce oznaczone napisem lub piktogramem „dla inwalidy”, „dla osoby z dzieckiem na ręku”, itp., obowiązany jest zwolnić to miejsce w razie zgłoszenia się osoby, dla której miejsce takie jest przeznaczone. 

 

 

§ 7. Rzeczy znalezione: 

Znalazca rzeczy zagubionej w pojeździe powinien przekazać tę rzecz kierującemu pojazdem. Informacji o rzeczach znalezionych udziela Dyspozytor Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. w Wejherowie, ul. Tartaczna 2, telefon (0-58) 572-29-33. 

§ 8. Kasowanie i zakup biletów w pojeździe: 

1. Pasażer po wejściu do pojazdu ma obowiązek skasować bilet papierowy lub kartę elektroniczną lub zakupić bilet telefoniczny zgodnie z zasadami odpłatności określonymi w taryfie i przepisach taryfowych najpóźniej po ruszeniu pojazdu. 

2. Opłata za bilet zakupiony u prowadzącego pojazd powinna być uiszczona kwotą odliczoną. 

3. Pasażer, który zamierza nabyć bilet u kierującego pojazdem zobowiązany jest wejść do pojazdu przednimi drzwiami, niezwłocznie dokonać zakupu i skasować bilet w najbliższym kasowniku. Kasowaniu nie podlegają bilety jednorazowe zakupione u kierowcy z drukarki autobusowej. 

4. Pasażer ma obowiązek posiadać przez cały czas podróży ważny bilet na przejazd 

§ 9. Zasady kontroli biletów: 

1. Kontroler biletów jest uprawniony do kontroli biletów osób, zwierząt lub bagażu oraz dokumentów potwierdzających uprawnienia do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych. 

2. Kontroler biletów podczas kontroli biletów legitymuje się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu. 

3. Na żądanie kontrolera biletów pasażer jest obowiązany wręczyć kontrolerowi ważny bilet (elektroniczny lub papierowy lub telefoniczny). W przypadku posiadania przez pasażera uprawnień do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych pasażer obowiązany jest również do okazania kontrolerowi biletów stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienie. Pasażer posiadający kartę elektroniczną z zapisanym uprawnieniem do przejazdu bezpłatnego wraz z okresem jego ważności zwolniony jest z obowiązku okazywania kontrolerowi stosownego dokumentu potwierdzającego to uprawnienie. 

4. Pasażer ma obowiązek uiścić opłatę wynikającą z taryfy oraz opłatę dodatkową w przypadku stwierdzenia przez kontrolera biletowego: 

- braku biletu lub jego nieważności, 

- braku odpowiedniego dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, 

- zabrania do pojazdu bagażu lub przedmiotów, których przewóz jest zabroniony w taryfie, 

- zatrzymania pojazdu lub zmiany trasy bez uzasadnionej przyczyny. 

5. W razie odmowy zapłacenia należności i niemożności ustalenia tożsamości podróżnego kontroler biletowy może zwrócić się do funkcjonariusza Policji i innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami prawa, uprawnienia do ustalania tożsamości osób, o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości podróżnego. 

6. Kontroler biletów ma prawo zatrzymania za pokwitowaniem biletów i dokumentów, co do których istnieje podejrzenie, że są sfałszowane. 

§ 10. Odwołanie od nałożonej opłaty dodatkowej: 

1. Odwołując się od nałożonej opłaty dodatkowej należy dołączyć lub okazać zakwestionowany bilet w oryginale. 

2. Nie podlega anulowaniu opłata dodatkowa w przypadku nie okazania w trakcie kontroli ważnego biletu elektronicznego lub papierowego lub telefonicznego lub gdy bilet został zakupiony po nałożeniu opłaty dodatkowej. 

3. Odwołania od nałożonych opłat dodatkowych oraz reklamacje związane z opłatami dodatkowymi składane powinny być zgodnie z instrukcją zamieszczoną na druku wezwania do zapłaty lub w siedzibie MZK Wejherowo. 

§ 11. Skargi i wnioski pasażerów związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej powinny być kierowane do: Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. 84-200 Wejherowo, ul. Tartaczna 2. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 03-03-2011 08:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 03-03-2011 08:49